2.3.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 65/1


UREDBA SVETA (EU) 2022/350

z dne 1. marca 2022

o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 215 Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta (SZVP) 2022/351 z dne 1. marca 2022 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini (1),

ob upoštevanju skupnega predloga Visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 31. julija 2014 sprejel Uredbo (EU) št. 833/2014 (2).

(2)

Uredba Sveta (EU) št. 833/2014 uveljavlja nekatere ukrepe, določene v Sklepu Sveta 2014/512/SZVP (3).

(3)

Svet je 1. marca 2022 sprejel Sklep (SZVP) 2022/351 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP in uvedbi novih omejevalnih ukrepov zoper ruske medijske hiše, ki izvajajo propagandne dejavnosti.

(4)

Evropski svet je v sklepih z dne 24. februarja 2022 najostreje obsodil neizzvano in neupravičeno vojaško agresijo Ruske federacije zoper Ukrajino. Rusija s svojimi nezakonitimi vojaškimi akcijami grobo krši mednarodno pravo in načela Ustanovne listine Združenih narodov ter spodkopava evropsko in svetovno varnost in stabilnost. Evropski svet je pozval k nujni pripravi in sprejetju dodatnega svežnja sankcij za posameznike in gospodarskih sankcij. Evropski svet je pozval Rusijo in oborožene formacije, ki jih podpira Rusija, naj ustavijo svojo dezinformacijsko kampanjo.

(5)

Svet je v svojih sklepih z dne 10. maja 2021 poudaril potrebo po nadaljnji krepitvi odpornosti Unije in držav članic ter njihove zmogljivosti za boj proti hibridnim grožnjam, vključno z dezinformacijami, da se zagotovi usklajena in integrirana uporaba obstoječih in morebitnih novih orodij za boj proti hibridnim grožnjam na ravni Unije in držav članic, ter po možnih odzivih na področju hibridnih groženj, med drugim za zaščito pred operacijami tujega vmešavanja in vplivanja, kar bi lahko zajemalo preventivne ukrepe ter nalaganje stroškov sovražni državi in sovražnim nedržavnim akterjem.

(6)

Ruska federacija izvaja sistematično mednarodno kampanjo medijske manipulacije in izkrivljanja dejstev, da bi okrepila strategijo destabilizacije svojih sosednjih držav ter Unije in njenih držav članic. Zlasti je propaganda večkrat in dosledno usmerjena na evropske politične stranke, še posebej v volilnih obdobjih, usmerjena pa je tudi na civilno družbo, prosilce za azil, ruske etnične manjšine, spolne manjšine ter na delovanje demokratičnih institucij v Uniji in njenih državah članicah.

(7)

Da bi upravičila in podprla svojo agresijo zoper Ukrajino, Ruska federacija izvaja stalne in usklajene propagandne dejavnosti, usmerjene na civilno družbo v Uniji in sosednjih državah, pri čemer hudo izkrivlja dejstva in z njimi manipulira.

(8)

Te propagandne dejavnosti se izvajajo prek več medijskih hiš, ki so pod stalnim neposrednim ali posrednim nadzorom vodstva Ruske federacije. Te dejavnosti pomenijo znatno in neposredno grožnjo javnemu redu in varnosti Unije.

(9)

Te medijske hiše imajo bistveno in ključno vlogo pri spodbujanju in podpiranju agresije zoper Ukrajino ter pri destabilizaciji njenih sosednjih držav.

(10)

Glede na resnost razmer in v odgovor na delovanje Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, je v skladu s temeljnimi pravicami in svoboščinami, ki jih priznava Listina o temeljnih pravicah, zlasti s pravico svobode izražanja in obveščanja, kakor je priznana v členu 11 Listine, potrebno uvesti dodatne omejevalne ukrepe, da se takoj prekinejo dejavnosti televizijske radiodifuzije takih medijskih hiš v Uniji ali usmerjene zoper Unijo. Te ukrepe bi bilo treba ohraniti dokler se agresija zoper Ukrajino ne konča in dokler Ruska federacija in z njo povezane medijske hiše ne prenehajo izvajati propagandnih dejavnosti proti Uniji in njenim državam članicam.

(11)

V skladu s temeljnimi pravicami in svoboščinami, ki jih priznava Listina o temeljnih pravicah, zlasti s pravico svobode izražanja in obveščanja, svobodo gospodarske pobude in lastninsko pravico, kakor so priznane v členih 11, 16 oziroma 17 Listine, ti ukrepi ne preprečujejo tem medijskim hišam in njihovemu osebju izvajanja drugih dejavnosti v Uniji, razen dejavnosti televizijske radiodifuzije, kot so raziskave in intervjuji. Zlasti ti ukrepi ne spreminjajo obveznosti spoštovanja pravic, svoboščin in načel iz člena 6 Pogodbe o Evropski uniji, vključno z Listino o temeljnih pravicah, ter iz ustav držav članic, znotraj njihovih področij uporabe.

(12)

Ti ukrepi spadajo na področje uporabe Pogodbe, zato je zlasti zaradi zagotavljanja njihove enotne uporabe v vseh državah članicah potrebno regulativno ukrepanje na ravni Unije.

(13)

Uredbo (EU) št. 833/2014 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EU) št. 833/2014 se spremeni:

(1)

za členom 2e se vstavi naslednji člen:

„Člen 2f

1.   Operaterjem je prepovedano oddajanje ali omogočanje, spodbujanje ali drugačno prispevanje k oddajanju katere koli vsebine s strani pravnih oseb, subjektov ali organov iz Priloge XV, vključno s prenosom ali distribucijo na kakršen koli način, kot so prenos ali distribucija po kabelskih, satelitskih, IP-TV sistemih, ponudniki internetnih storitev, internetnih platformah ali aplikacijah za izmenjavo videov, ne glede na to, ali so novi ali že prej nameščeni.

2.   Vse licence ali dovoljenja za radiodifuzijo ter dovoljenja ter ureditve za prenos in distribucijo s pravnimi osebami, subjekti ali organi iz Priloge XV se začasno prekinejo.“;

(2)

člen 11(1), točka (a), se nadomesti z naslednjim:

„(a)

pravne osebe, subjekti ali organi iz Priloge III, IV, V,VI, XII, XIII, XIV ali XV ali iz točke (b) ali (c) člena 5(1), točke (b) ali (c) člena 5(2), točke (c) ali (d) člena 5(3), točke (b) ali (c) člena 5(4), točke (a), (b) ali (c) člena 5a ali iz člena 5h;“;

(3)

člen 12 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 12

Prepovedano je zavestno in namerno sodelovati v dejavnostih, katerih namen ali učinek je izogibanje prepovedim iz te uredbe, vključno z delovanjem namesto fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov iz člena 2e(3) ali členov 2f, 5, 5a, 5b, 5e, 5f ali 5h ali z delovanjem v njihovo korist z uporabo izjem iz člena 2e(4), 5(6), 5a(2), 5a(5), 5b(2), 5b(3), 5e(2) ali 5f(2) .“;

(4)

besedilo iz Priloge k tej uredbe se doda kot Priloga XV k Uredbi (EU) št. 833/2014.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. marca 2022

Za Svet

predsednik

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Glej stran 2022/351 tega Uradnega lista.

(2)  Uredba Sveta (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini (UL L 229, 31.7.2014, str. 1).

(3)  Sklep Sveta 2014/512/SZVP z dne 31. julija 2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini (UL L 229, 31.7.2014, str. 13).


PRILOGA

„PRILOGA XV

SEZNAM PRAVNIH OSEB, SUBJEKTOV ALI ORGANOV IZ ČLENA 2F

RT- Russia Today English

RT- Russia Today UK

RT - Russia Today Germany

RT - Russia Today France

RT- Russia Today Spanish

Sputnik