25.2.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 51/1


UREDBA SVETA (EU) 2022/330

z dne 25. februarja 2022

o spremembi Uredbe (EU) št. 269/2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 215 Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa 2014/145/SZVP z dne 17. marca 2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z ukrepi, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine (1),

ob upoštevanju skupnega predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (EU) št. 269/2014 (2) uveljavlja omejevalne ukrepe iz Sklepa 2014/145/SZVP.

(2)

Svet je 25. februarja 2022 sprejel Sklep (SZVP) 2022/329 (3), ki spreminja Sklep 2014/145/SZVP in določa spremenjena merila za uvrstitev na seznam.

(3)

Te spremembe spadajo na področje uporabe Pogodbe, zato je za njihovo izvajanje potreben regulativni ukrep na ravni Unije, zlasti zaradi zagotovitve, da se bodo v vseh državah članicah enotno uporabljale.

(4)

Uredbo (EU) št. 269/2014 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Da se zagotovi učinkovitost ukrepov, določenih v tej uredbi, bi morala ta uredba začeti veljati takoj –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V členu 3 Uredbe (EU) št. 269/2014 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Priloga I vključuje:

(a)

fizične osebe, odgovorne za podpiranje ali izvajanje dejanj ali politik, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ali stabilnost ali varnost v Ukrajini ali ovirajo delo mednarodnih organizacij v Ukrajini, oziroma fizične osebe;

(b)

pravne osebe, subjekte ali organe, ki materialno ali finančno podpirajo dejanja, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine;

(c)

pravne osebe, subjekte ali organe na Krimu ali v Sevastopolu, katerih lastništvo je bilo preneseno v nasprotju z zakonodajo Ukrajine, ali pravne osebe, subjekte ali organe, ki imajo korist od takega prenosa;

(d)

fizične ali pravne osebe, subjekte ali organe, ki materialno ali finančno podpirajo ruske nosilce odločitev, odgovorne za priključitev Krima ali za destabilizacijo Ukrajine, ali pa imajo od njih korist;

(e)

fizične ali pravne osebe, subjekte ali organe, ki opravljajo transakcije s separatističnimi skupinami v regiji Donbas v Ukrajini;

(f)

fizične ali pravne osebe, subjekte ali organe, ki materialno ali finančno podpirajo vlado Ruske federacije, odgovorno za priključitev Krima in destabilizacijo Ukrajine, oziroma osebe, ali pa imajo od nje korist, ali

(g)

vodilne poslovneže ali pravne osebe, subjekte ali organe, vključene v gospodarske sektorje, ki zagotavljajo znaten vir prihodka vladi Ruske federacije, odgovorni za priključitev Krima in destabilizacijo Ukrajine,

ter fizične ali pravne osebe, subjekte ali organe, ki so povezani z njimi.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. februarja 2022

Za Svet

predsednik

J. BORRELL FONTELLES


(1)  UL L 78, 17.3.2014, str. 16.

(2)  Uredba Sveta (EU) št. 269/2014 z dne 17. marca 2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine (UL L 78, 17.3.2014, str. 6)

(3)  Sklep Sveta (SZVP) 2022/329 z dne 25. februarja 2022 o spremembi Sklepa 2014/145/CFSP o omejevalnih ukrepih v zvezi z ukrepi, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine (UL L 50, 25.2.2022, str. 1).