14.2.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 31/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/192

z dne 20. oktobra 2021

o spremembi regulativnih tehničnih standardov iz Delegirane uredbe (EU) št. 1151/2014 o informacijah za namen uradnega obveščanja pri uveljavljanju svobode ustanavljanja in svobode opravljanja storitev

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih podjetij, spremembi Direktive 2002/87/ES in razveljavitvi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES (1) ter zlasti členov 35(5), 36(5) in 39(4) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1151/2014 (2) določa informacije, o katerih morajo kreditne institucije predložiti uradno obvestilo, ko uveljavljajo svobodo ustanavljanja in svobodo opravljanja storitev.

(2)

Da bi spodbudili zbliževanje praks pristojnih organov za ocenjevanje uradnih obvestil, ki jih predložijo kreditne institucije, bi bilo treba informacije, določene v Delegirani uredbi (EU) št. 1151/2014, podrobneje opredeliti. Poleg tega je treba posodobiti nekatera sklicevanja na pravne akte, da se zagotovi pravna varnost.

(3)

Informacije, ki jih kreditna institucija predloži z uradnim obvestilom o ustanovitvi podružnice, bi morale biti dovolj podrobne, da lahko pristojni organ matične države članice opravi natančno in celovito oceno ustreznosti kreditne institucije za opravljanje dejavnosti, za katere je predložila uradno obvestilo. V ta namen bi bilo treba v predloženih informacijah navesti predvideni datum začetka vsake dejavnosti in ne zgolj predvideni datum začetka glavnih poslovnih dejavnosti. Podobno bi moral finančni načrt, ki vsebuje napovedi za bilanco stanja in izkaz poslovnega izida za triletno obdobje, vključevati osnovne predpostavke.

(4)

Da bi se izboljšala učinkovitost identifikacije kreditne institucije pri komuniciranju med pristojnimi organi matične države članice in države članice gostiteljice ali pri komuniciranju med državo članico gostiteljico ali matično državo članico in zadevno kreditno institucijo, bi bilo treba v informacijah, ki jih kreditna institucija posreduje pristojnim organom, navesti nacionalno referenčno oznako kreditne institucije in identifikator pravnih subjektov, če sta na voljo.

(5)

Pomembno je zagotoviti varnost vlog ter povečati gotovost dejstev in zanesljivost finančnih informacij, ki jih kreditna institucija posreduje pristojnim organom. Zato je nujno, da kreditna institucija ob predložitvi sporočila o načrtovanem prenehanju poslovanja podružnice obvesti pristojni organ o ukrepih, ki jih je izvedla ali jih izvaja za zagotovitev, da podružnica po prenehanju poslovanja ne bo več hranila vlog ali drugih vračljivih sredstev javnosti.

(6)

Uradno obvestilo o začetku opravljanja storitev bi moralo biti dovolj podrobno, da lahko pristojni organ matične države članice opravi natančno in celovito oceno ustreznosti kreditne institucije za opravljanje dejavnosti, za katere je predložila uradno obvestilo. V predloženih informacijah bi bilo torej treba navesti predvideni datum začetka vsake dejavnosti in ne zgolj predvideni datum začetka glavnih poslovnih dejavnosti.

(7)

Delegirano uredbo (EU) št. 1151/2014 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Ta uredba temelji na osnutku regulativnih tehničnih standardov, ki ga je Komisiji predložil Evropski bančni organ.

(9)

Evropski bančni organ je opravil javna posvetovanja o osnutku regulativnih tehničnih standardov, na katerem temelji ta uredba, analiziral morebitne povezane stroške in koristi ter zaprosil za mnenje interesno skupino za bančništvo, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (3) –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe Delegirane uredbe (EU) št. 1151/2014

Delegirana uredba (EU) št. 1151/2014 se spremeni:

(1)

člen 3 se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

ime in naslov kreditne institucije ter predvideni glavni kraj opravljanja storitev podružnice;“;

(b)

odstavek 2 se spremeni:

(i)

v točki (a) se točki (ii) in (iii) nadomestita z naslednjim:

„(ii)

seznam dejavnosti iz Priloge I k Direktivi 2013/36/EU, ki jih namerava kreditna institucija opravljati v državi članici gostiteljici, vključno s čim natančnejšim predvidenim datumom začetka vsake dejavnosti in, v primeru prenehanja dejavnosti, seznam prenehanih dejavnosti;

(iii)

seznam dejavnosti, ki bodo predstavljale glavne poslovne dejavnosti v državi članici gostiteljici;“

(ii)

v točki (b) se točka (iii) spremeni:

uvodno besedilo se nadomesti z naslednjim:

„(iii)

Kadar namerava podružnica opravljati eno ali več investicijskih storitev in dejavnosti opredeljenih v členu 4(1)(2) Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta (*), opis naslednjih ureditev:

druga alinea se nadomesti z naslednjim:

„—

ureditev za izpolnjevanje obveznosti, določenih v členih 24 do 28 Direktive 2014/65/EU, ter ukrepov, ki so jih v ta namen sprejeli zadevni pristojni organi države članice gostiteljice,“;

(iii)

v točki (d) se točka (i) nadomesti z naslednjim:

„(i)

finančni načrt, ki vsebuje napovedi glede bilance stanja ter izkaza poslovnega izida za triletno obdobje ter osnovne predpostavke;“;

(2)

v členu 4(2) se doda naslednja točka (d):

„(d)

kadar podružnica pri opravljanju svojih dejavnosti sprejema ali je sprejemala vloge in druga vračljiva sredstva, izjavo kreditne institucije, v kateri našteje ukrepe, ki jih je izvedla ali jih izvaja za zagotovitev, da kreditna institucija po prenehanju poslovanja podružnice v tej podružnici ne bo več hranila vlog ali drugih vračljivih sredstev javnosti.“;

(3)

v členu 5 se točka (c) nadomesti z naslednjim:

„(c)

čim natančnejši predvideni datum začetka opravljanja vsake dejavnosti, ki jo namerava opravljati kreditna institucija.“.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. oktobra 2021

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 176, 27.6.2013, str. 338.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1151/2014 z dne 4. junija 2014 o dopolnitvi Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o informacijah za namen uradnega obveščanja pri uveljavljanju svobode ustanavljanja in svobode opravljanja storitev (UL L 309, 30.10.2014, str. 1).

(3)  Uredba (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 12).