13.12.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 319/54


IZVEDBENA DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2022/2438

z dne 12. decembra 2022

o spremembi Direktive 93/49/EGS in Izvedbene direktive 2014/98/EU glede nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov za Unijo na razmnoževalnem materialu okrasnih rastlin, razmnoževalnem materialu sadnih rastlin in sadnih rastlinah, namenjenih za pridelavo sadja

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 98/56/ES z dne 20. julija 1998 o trženju razmnoževalnega materiala okrasnih rastlin (1) in zlasti člena 5(5) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2008/90/ES z dne 29. septembra 2008 o trženju razmnoževalnega materiala sadnih rastlin in sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja (2), ter zlasti člena 4 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/2072 (3) določa seznam karantenskih škodljivih organizmov za Unijo, karantenskih škodljivih organizmov za varovano območje in nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov za Unijo. Poleg tega določa zahteve za vnos nekaterih rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov v Unijo in njihove premike po njej, da se preprečijo vstop navedenih škodljivih organizmov na ozemlje Unije ter njihova naselitev in širjenje na njenem ozemlju.

(2)

Izvedbena uredba (EU) 2019/2072 je bila nedavno spremenjena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/2285 (4), da bi se posodobil fitosanitarni status nekaterih škodljivih organizmov in po potrebi spremenili posebni ukrepi proti navedenim škodljivim organizmom. Za zagotovitev usklajenosti glede sprememb v zvezi z navedenimi škodljivimi organizmi bi bilo treba v Direktivi Komisije 93/49/EGS (5) in Izvedbeni direktivi Komisije 2014/98/EU (6) navesti tudi nove elemente.

(3)

Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto je bil uvrščen na seznam v delu D Priloge IV k Izvedbeni uredbi (EU) 2019/2072 v zvezi z razmnoževalnim materialom okrasnih rastlin, ker izpolnjuje zahteve za uvrstitev na seznam nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov. Zato je upravičeno, da se navedeni škodljivi organizem vključi v Prilogo k Direktivi 93/49/EGS.

(4)

Phytophthora ramorum (unijski izolati) Werres, De Cock & Man in ’t Veld je bil uvrščen na seznam v delih D in J Priloge IV k Izvedbeni uredbi (EU) 2019/2072 v zvezi z razmnoževalnim materialom okrasnih rastlin, razmnoževalnim materialom sadnih rastlin in sadnimi rastlinami, namenjenimi za pridelavo sadja, ker izpolnjuje zahteve za uvrstitev na seznam nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov. Zato je upravičeno, da se navedeni škodljivi organizem vključi v Prilogo k Direktivi 93/49/EGS in Prilogo II k Izvedbeni direktivi 2014/98/EU.

(5)

V Izvedbeno direktivo 2014/98/EU je treba vključiti tudi ukrepe za preprečevanje navzočnosti Phytophthora ramorum (unijski izolati) Werres, De Cock & Man in ’t Veld na nekaterih rastlinah za saditev, ki se uporabljajo kot razmnoževalni material sadnih rastlin in sadne rastline, namenjene za pridelavo sadja.

(6)

Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. je bil uvrščen na seznam karantenskih škodljivih organizmov za Unijo v Prilogi II k Izvedbeni uredbi (EU) 2019/2072 in črtan s seznama nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz Priloge IV k navedeni uredbi. Zato bi bilo treba navedeni škodljivi organizem črtati tudi s seznama nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz Priloge I k Izvedbeni direktivi 2014/98/EU in Priloge IV k navedeni direktivi v zvezi z razmnoževalnim materialom sadnih rastlin in sadnimi rastlinami, namenjenimi za pridelavo sadja, vrste Fragaria L.

(7)

Izvedbena direktiva 2014/98/EU določa zahtevo, da se z vizualnim pregledom v objektih, na poljih in v partijah ugotovi, da je pred-bazni, bazni in certificirani material ter material CAC (Conformitas Agraria Communitatis) prost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz prilog I in II k navedeni direktivi in v skladu z zahtevami iz Priloge IV v zvezi z zadevnim rodom ali vrsto.

(8)

Za zagotavljanje usklajenosti z Izvedbeno uredbo (EU) 2019/2072 v zvezi območji, nenapadenimi s škodljivim organizmom, bi bilo treba v Izvedbeni direktivi 2014/98/EU uvesti izjemo od zahteve za vizualni pregled, vzorčenje in testiranje pred-baznega, baznega in certificiranega materiala ter materiala CAC.

(9)

Z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2017/925 (7) je bilo nekaterim državam članicam izdano začasno dovoljenje za certificiranje pred-baznega materiala, ki pripada nekaterim vrstam sadnih rastlin in je pridelan na odprtem polju v pogojih, ki ne zagotavljajo zaščite pred žuželkami. Dovoljenje, ki je bilo v zvezi s tem izdano Franciji, je poteklo 31. decembra 2018. Del „Zahteve glede enote pridelave, mesta pridelave ali območja“ v oddelku 4 Priloge IV k Izvedbeni direktivi 2014/98/EU v zvezi s pred-baznim materialom Cydonia oblonga Mill. bi bilo zato treba črtati, da se izrazi iztek veljavnosti navedenega dovoljenja.

(10)

Od sprejetja Izvedbene direktive 2014/98/EU so izkušnje držav članic pokazale, da so ukrepi proti Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider za prepoved trženja celotnih partij razmnoževalnega materiala sadnih rastlin in sadnih rastlin ob odkritju simptomatičnega razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin na enoti pridelave nesorazmerni z ustreznim fitosanitarnim tveganjem. Izvedbeno direktivo 2014/98/EU bi bilo treba spremeniti za zagotovitev usklajenosti z revidiranimi ukrepi za obvladovanje tveganja iz Izvedbene uredbe (EU) 2019/2072 proti Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider. Ves simptomatični razmnoževalni material in sadne rastline bi bilo treba takoj izruvati in uničiti.

(11)

V skladu s členom 32 Izvedbene direktive 2014/98/EU lahko države članice do 31. decembra 2022 na svojem ozemlju omogočijo trženje razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin, pridelanih iz pred-baznih, baznih in certificiranih matičnih rastlin ali materiala CAC, ki je obstajal pred 1. januarjem 2017, čeprav navedeni material ali navedene sadne rastline ne izpolnjujejo zahtev navedene izvedbene direktive. Izkušnje držav članic z izvajanjem zakonodaje so pokazale, da področje uporabe sheme certificiranja Unije za razmnoževalni material in sadne rastline ne zajema certificiranja semen in sadik. Zato bi bilo treba sedanje prehodne ukrepe še naprej uporabljati samo za pridelavo semen in sadik zaradi časa, potrebnega za prilagoditev navedenega materiala na zahteve navedene direktive. Da bi se izognili oviranju trgovanja z navedenim materialom, bi bilo treba navedeni datum podaljšati do 31. decembra 2029.

(12)

Botanično ime Prunus amygdalus Batsch bi bilo treba spremeniti v Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, da se upoštevajo spremembe v taksonomski nomenklaturi.

(13)

Direktivo 93/49/EGS in Izvedbeno direktivo 2014/98/EU bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(14)

Ukrepi iz te direktive so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Sprememba Direktive 93/49/EGS

Priloga k Direktivi 93/49/EGS se spremeni v skladu s Prilogo I k tej direktivi.

Člen 2

Spremembe Izvedbene direktive 2014/98/EU

Izvedbena direktiva 2014/98/EU se spremeni:

(1)

v členu 10 se odstavek 5 nadomesti z naslednjim:

„5.   Odstavek 1 se ne uporablja za:

(a)

pred-bazne matične rastline in pred-bazni material med shranjevanjem z zamrzovanjem;

(b)

pred-bazni material, če je bil ta pridelan na območjih, za katera je znano ali ugotovljeno, da so prosta zadevnih škodljivih organizmov, v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe (Zahteve za vzpostavitev nenapadenih območij. ISPM št. 4 (1995), Rim, IPPC, FAO, 2017).“;

(2)

v členu 16 se odstavek 5 nadomesti z naslednjim:

„5.   Odstavek 1 se ne uporablja za:

(a)

bazne matične rastline in bazni material med shranjevanjem z zamrzovanjem;

(b)

bazni material, če je bil ta pridelan na območjih, za katera je znano ali ugotovljeno, da so prosta zadevnih škodljivih organizmov, v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe (Zahteve za vzpostavitev nenapadenih območij. ISPM št. 4 (1995), Rim, IPPC, FAO, 2017).“;

(3)

v členu 21 se odstavek 5 nadomesti z naslednjim:

„5.   Odstavek 1 se ne uporablja za:

(a)

certificirane matične rastline in certificirani material med shranjevanjem z zamrzovanjem;

(b)

certificirani material, če je bil ta pridelan na območjih, za katera je znano ali ugotovljeno, da so prosta zadevnih škodljivih organizmov, v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe (Zahteve za vzpostavitev nenapadenih območij. ISPM št. 4 (1995), Rim, IPPC, FAO, 2017).“;

(4)

v členu 26 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Odstavek 1 se ne uporablja za:

(a)

material CAC med shranjevanjem z zamrzovanjem;

(b)

material CAC, če je bil ta pridelan na območjih, za katera je znano ali ugotovljeno, da so prosta zadevnih škodljivih organizmov, v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe (Zahteve za vzpostavitev nenapadenih območij. ISPM št. 4 (1995), Rim, IPPC, FAO, 2017).“;

(5)

člen 32 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 32

Prehodni ukrepi

Države članice lahko do 31. decembra 2029 omogočijo trženje semen in sadik, pridelanih iz pred-baznih, baznih in certificiranih matičnih rastlin ali materiala CAC, ki je obstajal pred 1. januarjem 2017 in je uradno certificiran ali izpolnjuje pogoje za uvrstitev v material CAC pred 31. decembrom 2029. Pri trženju se takšen material prepozna s sklicem na ta člen, ki je naveden na oznaki in dokumentu.“;

(6)

priloge I, II, IV in V se spremenijo v skladu s Prilogo II k tej direktivi.

Člen 3

Prenos

1.   Države članice uveljavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najkasneje do 30. junija 2023.. Komisiji takoj sporočijo besedilo teh predpisov.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice Komisiji sporočijo besedilo temeljnih predpisov nacionalnega prava, sprejetih na področju, ki ga zajema ta direktiva.

Člen 4

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 5

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 12. decembra 2022

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 226, 13.8.1998, str. 16.

(2)  UL L 267, 8.10.2008, str. 8.

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/2072 z dne 28. novembra 2019 o določitvi enotnih pogojev za izvajanje Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, kar zadeva ukrepe varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, ter razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 690/2008 in spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/2019 (UL L 319, 10.12.2019, str. 1).

(4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/2285 z dne 14. decembra 2021 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2019/2072 glede določitve seznamov škodljivih organizmov, prepovedi in zahtev za vnos rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov v Unijo ter njihovih premikov po Uniji ter o razveljavitvi odločb 98/109/ES in 2002/757/ES ter izvedbenih uredb (EU) 2020/885 in (EU) 2020/1292 (UL L 485, 22.12.2021, str. 173).

(5)  Direktiva Komisije 93/49/EGS z dne 23. junija 1993 o določitvi načrta in pogojev, ki jih mora izpolnjevati razmnoževalni material okrasnih rastlin in okrasne rastline v skladu z Direktivo Sveta 91/682/EGS (UL L 250, 7.10.1993, str. 9).

(6)  Izvedbena direktiva Komisije 2014/98/EU z dne 15. oktobra 2014 o izvajanju Direktive Sveta 2008/90/ES v zvezi s posebnimi zahtevami za rodove in vrste sadnih rastlin iz Priloge I k Direktivi, posebnimi zahtevami, ki jih morajo izpolnjevati dobavitelji, in podrobnimi predpisi za uradne preglede (UL L 298, 16.10.2014, str. 22).

(7)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/925 z dne 29. maja 2017 o začasnem dovoljenju nekaterim državam članicam za certificiranje predbaznega materiala nekaterih vrst sadnih rastlin, pridelanih na polju v pogojih, ki ne zagotavljajo zaščite pred žuželkami, in razveljavitvi Izvedbenega sklepa (EU) 2017/167 (UL L 140, 31.5.2017, str. 7).


PRILOGA I

Spremembe Direktive 93/49/EGS

Priloga k Direktivi 93/49/EGS se spremeni:

(1)

med vnos za „Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]“ in vnos za „Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]“ se vstavi naslednji vnos:

Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]

Rastline za saditev, razen semen

Actinidia Lindl.

0 %“

(2)

med vnos za „Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]“ in vnos za „Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]“ se vstavi naslednji vnos:

Phytophthora ramorum (unijski izolati) Werres, De Cock & Man in ’t Veld [PHYTRA]

Rastline za saditev, razen peloda in semen

Camellia L., Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L., Rhododendron L., razen R. simsii L., Viburnum L.

0 %“


PRILOGA II

Spremembe Izvedbene direktive 2014/98/EU

Izvedbena direktiva 2014/98/EU se spremeni:

(1)

v Prilogi I se v vnosu za „Fragaria L.“ v drugem stolpcu črta vnos „Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. [PHYPAU]“;

(2)

Priloga II se spremeni:

(a)

med naslovoma stolpcev preglednice in vnosom za „Citrus L., Fortunella Swingle in Poncirus Raf.“ se vstavi naslednji vnos:

Castanea sativa Mill.

Glive in oomicete

Phytophthora ramorum (unijski izolati) Werres, De Cock & Man in ’t Veld [PHYTRA]“

(b)

v vnos za „Vaccinium L.“ se v drugem stolpcu pred besedilo „Virusi, viroidi, bolezni, podobne virusnim, in fitoplazme“ vstavi naslednje besedilo:

Glive in oomicete

Phytophthora ramorum (unijski izolati) Werres, De Cock & Man in ’t Veld [PHYTRA]“;

(3)

Priloga IV se spremeni:

(a)

oddelek 1 „Castanea sativa Mill.“ se spremeni:

(i)

točka (b) „Pred-bazna kategorija“, točka (c) „Bazna kategorija“ in točka (d) „Certificirana kategorija in kategorija CAC“ se nadomestijo z naslednjim:

„(b)

Pred-bazna kategorija

Zahteve glede enote pridelave, mesta pridelave ali območja

Kadar je v skladu z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2017/925 (*1) dovoljeno odstopanje za pridelavo pred-baznega materiala na polju v pogojih, ki ne zagotavljajo zaščite pred žuželkami, se uporabljajo naslednje zahteve:

(i)

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr:

razmnoževalni material in sadne rastline pred-bazne kategorije se pridelujejo na območjih, za katera so pristojni organi ugotovili, da so prosta Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe, ali

na enoti pridelave na razmnoževalnem materialu in sadnih rastlinah pred-bazne kategorije v zadnjem popolnem vegetacijskem ciklu niso opaženi simptomi Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr;

(ii)

Phytophthora ramorum (unijski izolati) Werres, De Cock & Man in ’t Veld:

razmnoževalni material in sadne rastline pred-bazne kategorije se pridelujejo na območjih, za katera so pristojni organi ugotovili, da so prosta Phytophthora ramorum (unijski izolati) Werres, De Cock & Man in ’t Veld v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe, ali

na enoti pridelave na razmnoževalnem materialu in sadnih rastlinah pred-bazne kategorije v zadnjem popolnem vegetacijskem ciklu niso opaženi simptomi Phytophthora ramorum (unijski izolati) Werres, De Cock & Man in ’t Veld.

(c)

Bazna kategorija

Zahteve glede enote pridelave, mesta pridelave ali območja

(i)

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr:

razmnoževalni material in sadne rastline bazne kategorije se pridelujejo na območjih, za katera so pristojni organi ugotovili, da so prosta Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe, ali

na enoti pridelave na razmnoževalnem materialu in sadnih rastlinah bazne kategorije v zadnjem popolnem vegetacijskem ciklu niso opaženi simptomi Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr;

(ii)

Phytophthora ramorum (unijski izolati) Werres, De Cock & Man in ’t Veld:

razmnoževalni material in sadne rastline bazne kategorije se pridelujejo na območjih, za katera so pristojni organi ugotovili, da so prosta Phytophthora ramorum (unijski izolati) Werres, De Cock & Man in ’t Veld v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe, ali

na enoti pridelave na razmnoževalnem materialu in sadnih rastlinah bazne kategorije v zadnjem popolnem vegetacijskem ciklu niso opaženi simptomi Phytophthora ramorum (unijski izolati) Werres, De Cock & Man in ’t Veld.

(d)

Certificirana kategorija in kategorija CAC

Zahteve glede enote pridelave, mesta pridelave ali območja

(i)

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr:

razmnoževalni material in sadne rastline certificirane kategorije in kategorije CAC se pridelujejo na območjih, za katera so pristojni organi ugotovili, da so prosta Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe, ali

na enoti pridelave na razmnoževalnem materialu in sadnih rastlinah certificirane kategorije in kategorije CAC v zadnjem popolnem vegetacijskem ciklu niso opaženi simptomi Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr ali

razmnoževalni material in sadne rastline certificirane kategorije in kategorije CAC, ki kažejo simptome Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, se izruvajo, pri čemer se preostali razmnoževalni material in sadne rastline pregledajo v tedenskih intervalih, na enoti pridelave pa vsaj tri tedne pred odpremo niso opaženi nobeni simptomi;

(ii)

Phytophthora ramorum (unijski izolati) Werres, De Cock & Man in ’t Veld:

razmnoževalni material in sadne rastline certificirane kategorije in kategorije CAC se pridelujejo na območjih, za katera so pristojni organi ugotovili, da so prosta Phytophthora ramorum (unijski izolati) Werres, De Cock & Man in ’t Veld v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe, ali

na enoti pridelave na razmnoževalnem materialu in sadnih rastlinah certificirane kategorije in kategorije CAC v zadnjem popolnem vegetacijskem ciklu niso opaženi simptomi Phytophthora ramorum (unijski izolati) Werres, De Cock & Man in ’t Veld

ali

 

razmnoževalni material in sadne rastline certificirane kategorije in kategorije CAC na enoti pridelave, ki kažejo simptome Phytophthora ramorum (unijski izolati) Werres, De Cock & Man in ’t Veld, in vse rastline v polmeru 2 m od simptomatičnega razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin se izruvajo in uničijo, vključno z zemljo, ki se jih drži,

ter

za vse rastline, ki rastejo v polmeru 10 m od simptomatičnega razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin, ter ves preostali razmnoževalni material in sadne rastline iz prizadete partije velja naslednje:

v treh mesecih po odkritju simptomatičnega razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin pri vsaj dveh pregledih ob ustreznem času za odkritje škodljivega organizma na navedenem razmnoževalnem materialu in navedenih sadnih rastlinah niso opaženi simptomi Phytophthora ramorum (unijski izolati) Werres, De Cock & Man in ’t Veld in v navedenem trimesečnem obdobju se ne izvede nobeno tretiranje, ki bi prikrilo simptome Phytophthora ramorum (unijski izolati) Werres, De Cock & Man in ’t Veld, ter

po navedenem trimesečnem obdobju:

na navedenem razmnoževalnem materialu in navedenih sadnih rastlinah na enoti pridelave niso opaženi simptomi Phytophthora ramorum (unijski izolati) Werres, De Cock & Man in ’t Veld ali

se reprezentativni vzorec navedenega razmnoževalnega materiala in navedenih sadnih rastlin, ki naj bi se premaknili, testira, pri čemer se ugotovi, da je prostPhytophthora ramorum (unijski izolati) Werres, De Cock & Man in ’t Veld, ter

ter

za ves preostali razmnoževalni material in sadne rastline na enoti pridelave velja naslednje:

na navedenem razmnoževalnem materialu in navedenih sadnih rastlinah na enoti pridelave niso opaženi simptomi Phytophthora ramorum (unijski izolati) Werres, De Cock & Man in ’t Veld ali

reprezentativni vzorec navedenega razmnoževalnega materiala in navedenih sadnih rastlin, ki naj bi se premaknili, se je testiral, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je prost Phytophthora ramorum (unijski izolati) Werres, De Cock & Man in ’t Veld.

(*1)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/925 z dne 29. maja 2017 o začasnem dovoljenju nekaterim državam članicam za certificiranje predbaznega materiala nekaterih vrst sadnih rastlin, pridelanih na polju v pogojih, ki ne zagotavljajo zaščite pred žuželkami, in razveljavitvi Izvedbenega sklepa (EU) 2017/167 (UL L 140, 31.5.2017, str. 7).“;"

(b)

v oddelku 4 „Cydonia oblonga Mill.“, točka (b) „Pred-bazna kategorija“, se črta del „Zahteve glede enote pridelave, mesta pridelave ali območja“;

(c)

v oddelku 6 „Fragaria L.“, točka (d) „Certificirana kategorija“, „Zahteve glede enote pridelave, mesta pridelave ali območja“, točka (iii), alinea „1 % pri:“, se črta vnos „Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al.“;

(d)

oddelek 8 „Malus Mill.“ se spremeni:

(i)

v točki (c) „Bazna kategorija“ se doda naslednji oddelek:

Zahteve glede enote pridelave, mesta pridelave ali območja

(i)

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider:

razmnoževalni material in sadne rastline bazne kategorije se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da so prosta Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, ali

na razmnoževalnem materialu in sadnih rastlinah bazne kategorije na enoti pridelave v zadnji popolni rastni sezoni niso opaženi simptomi Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, vse simptomatične rastline v neposredni bližini pa se izruvajo in takoj uničijo;

(ii)

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.:

razmnoževalni material in sadne rastline bazne kategorije se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da so prosta Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., ali

v zadnji popolni rastni sezoni se pregledajo razmnoževalni material in sadne rastline bazne kategorije na enoti pridelave, ves razmnoževalni material in sadne rastline, ki kažejo simptome Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., in vse sosednje gostiteljske rastline pa se takoj izruvajo in uničijo.“;

(ii)

v točki (d) „Certificirana kategorija“ se doda naslednji oddelek:

Zahteve glede enote pridelave, mesta pridelave ali območja

(i)

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider:

razmnoževalni material in sadne rastline certificirane kategorije se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da so prosta Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, ali

na razmnoževalnem materialu in sadnih rastlinah certificirane kategorije na enoti pridelave v zadnji popolni rastni sezoni niso opaženi simptomi Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, vse simptomatične rastline v neposredni bližini pa se izruvajo in takoj uničijo, ali

v zadnji popolni rastni sezoni so simptomi Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider na enoti pridelave opaženi pri največ 2 % razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin certificirane kategorije, navedeni razmnoževalni material in navedene sadne rastline ter vse simptomatične rastline v neposredni bližini se izruvajo in takoj uničijo, s testiranjem reprezentativnega vzorca preostalega asimptomatičnega razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin v partijah, v katerih so bili odkriti simptomatičen razmnoževalni material in sadne rastline, pa je bilo ugotovljeno, da je prost Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider;

(ii)

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.:

razmnoževalni material in sadne rastline certificirane kategorije se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da so prosta Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., ali

v zadnji popolni rastni sezoni so bili pregledani razmnoževalni material in sadne rastline certificirane kategorije na enoti pridelave, ves razmnoževalni material in sadne rastline, ki kažejo simptome Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., in vse sosednje gostiteljske rastline pa se takoj izruvajo in uničijo.“;

(iii)

točka (e) „Bazna in certificirana kategorija“ se črta;

(e)

oddelek 12 „Pyrus L.“ se spremeni:

(i)

v točki (b) „Pred-bazna kategorija“ se točka (i) „Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider“ oddelka „Zahteve glede enote pridelave, mesta pridelave ali območja“ nadomesti z naslednjim:

„—

razmnoževalni material in sadne rastline pred-bazne kategorije se pridelujejo na območjih, za katera so pristojni organi ugotovili, da so prosta Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe, ali

na razmnoževalnem materialu in sadnih rastlinah pred-bazne kategorije na enoti pridelave v zadnjih treh rastnih sezonah niso opaženi simptomi Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider, vse simptomatične rastline v neposredni bližini pa se izruvajo in takoj uničijo;“;

(ii)

v točki (e) „Bazna in certificirana kategorija“ se točka (i) „Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider“ oddelka „Zahteve glede enote pridelave, mesta pridelave ali območja“ nadomesti z naslednjim:

„—

razmnoževalni material in sadne rastline bazne in certificirane kategorije se pridelujejo na območjih, za katera so pristojni organi ugotovili, da so prosta Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe, ali

na razmnoževalnem materialu in sadnih rastlinah bazne in certificirane kategorije na enoti pridelave v zadnji popolni rastni sezoni niso opaženi simptomi Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider, vse simptomatične rastline v neposredni bližini pa se izruvajo in takoj uničijo, ali

razmnoževalni material in sadne rastline bazne in certificirane kategorije na enoti pridelave ter vse rastline v neposredni bližini, ki so med vizualnimi pregledi, izvedenimi v zadnjih treh rastnih sezonah, kazali simptome Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider, se takoj izruvajo in uničijo;“;

(iii)

v točki (f) „Kategorija CCC“ se točka (i) „Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider“ oddelka „Zahteve glede enote pridelave, mesta pridelave ali območja“ nadomesti z naslednjim:

„—

razmnoževalni material in sadne rastline kategorije CAC se pridelujejo na območjih, za katera so pristojni organi ugotovili, da so prosta Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe, ali

na razmnoževalnem materialu in sadnih rastlinah kategorije CAC na enoti pridelave v zadnji popolni rastni sezoni niso opaženi simptomi Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, vse simptomatične rastline v neposredni bližini pa se izruvajo in takoj uničijo, ali

razmnoževalni material in sadne rastline kategorije CAC na enoti pridelave ter vse rastline v neposredni bližini, ki so med vizualnimi pregledi, izvedenimi v zadnjih treh rastnih sezonah, kazali simptome Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider, se izruvajo in takoj uničijo;“;

(f)

oddelek 15 „Vaccinium L.“ se spremeni:

(i)

v točki (b) „Bazna kategorija“ se v oddelku „Zahteve glede enote pridelave, mesta pridelave ali območja“ doda naslednja točka:

„(iv)

Phytophthora ramorum (unijski izolati) Werres, De Cock & Man in ’t Veld:

razmnoževalni material in sadne rastline bazne kategorije se pridelujejo na območjih, za katera so pristojni organi ugotovili, da so prosta Phytophthora ramorum (unijski izolati) Werres, De Cock & Man in ’t Veld v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe, ali

na enoti pridelave na razmnoževalnem materialu in sadnih rastlinah bazne kategorije v zadnjem popolnem vegetacijskem ciklu niso opaženi simptomi Phytophthora ramorum (unijski izolati) Werres, De Cock & Man in ’t Veld.“;

(ii)

v točki (d) „Certificirana kategorija“ se v oddelku „Zahteve glede enote pridelave, mesta pridelave ali območja“ doda naslednja točka:

„(iii)

Phytophthora ramorum (unijski izolati) Werres, De Cock & Man in ’t Veld:

razmnoževalni material in sadne rastline certificirane kategorije se pridelujejo na območjih, za katera so pristojni organi ugotovili, da so prosta Phytophthora ramorum (unijski izolati) Werres, De Cock & Man in ’t Veld v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe, ali

na enoti pridelave na razmnoževalnem materialu in sadnih rastlinah certificirane kategorije v zadnjem popolnem vegetacijskem ciklu niso opaženi simptomi Phytophthora ramorum (unijski izolati) Werres, De Cock & Man in ’t Veld

ali

 

razmnoževalni material in sadne rastline certificirane kategorije na enoti pridelave, ki kažejo simptome Phytophthora ramorum (unijski izolati) Werres, De Cock & Man in ’t Veld, in vse rastline v polmeru 2 m od simptomatičnega razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin se izruvajo in uničijo, vključno z zemljo, ki se jih drži,

ter

za vse rastline, ki rastejo v polmeru 10 m od simptomatičnega razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin, ter ves preostali razmnoževalni material in sadne rastline iz prizadete partije velja naslednje:

v treh mesecih po odkritju simptomatičnega razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin pri vsaj dveh pregledih ob ustreznem času za odkritje škodljivega organizma na navedenem razmnoževalnem materialu in navedenih sadnih rastlinah niso opaženi simptomi Phytophthora ramorum (unijski izolati) Werres, De Cock & Man in ’t Veld in v navedenem trimesečnem obdobju se ne izvede nobeno tretiranje, ki bi prikrilo simptome Phytophthora ramorum (unijski izolati) Werres, De Cock & Man in ’t Veld, ter

po navedenem trimesečnem obdobju:

na navedenem razmnoževalnem materialu in navedenih sadnih rastlinah na enoti pridelave niso opaženi simptomi Phytophthora ramorum (unijski izolati) Werres, De Cock & Man in ’t Veld ali

se je reprezentativni vzorec navedenega razmnoževalnega materiala in navedenih sadnih rastlin, ki naj bi se premaknili, testiral, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je prostPhytophthora ramorum (unijski izolati) Werres, De Cock & Man in ’t Veld,

ter

 

za ves preostali razmnoževalni material in sadne rastline na enoti pridelave velja naslednje:

na navedenem razmnoževalnem materialu in navedenih sadnih rastlinah na enoti pridelave niso opaženi simptomi Phytophthora ramorum (unijski izolati) Werres, De Cock & Man in ’t Veld ali

reprezentativni vzorec navedenega razmnoževalnega materiala in navedenih sadnih rastlin, ki naj bi se premaknili, se je testiral, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je prost Phytophthora ramorum (unijski izolati) Werres, De Cock & Man in ’t Veld.“;

(iii)

doda se naslednja točka:

„(e)

Kategorija CAC

Zahteve glede enote pridelave, mesta pridelave ali območja

Phytophthora ramorum (unijski izolati) Werres, De Cock & Man in ’t Veld:

razmnoževalni material in sadne rastline kategorije CAC se pridelujejo na območjih, za katera so pristojni organi ugotovili, da so prosta Phytophthora ramorum (unijski izolati) Werres, De Cock & Man in ’t Veld v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe, ali

na enoti pridelave na razmnoževalnem materialu in sadnih rastlinah kategorije CAC v zadnjem popolnem vegetacijskem ciklu niso opaženi simptomi Phytophthora ramorum (unijski izolati) Werres, De Cock & Man in ’t Veld

ali

razmnoževalni material in sadne rastline kategorije CAC na enoti pridelave, ki kažejo simptome Phytophthora ramorum (unijski izolati) Werres, De Cock & Man in ’t Veld, in vse rastline v polmeru 2 m od simptomatičnega razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin se izruvajo in uničijo, vključno z zemljo, ki se jih drži, ter

za vse rastline, ki rastejo v polmeru 10 m od simptomatičnega razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin, ter ves preostali razmnoževalni material in sadne rastline iz prizadete partije velja naslednje:

v treh mesecih po odkritju simptomatičnega razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin pri vsaj dveh pregledih ob ustreznem času za odkritje škodljivega organizma na navedenem razmnoževalnem materialu in navedenih sadnih rastlinah niso opaženi simptomi Phytophthora ramorum (unijski izolati) Werres, De Cock & Man in ’t Veld in v navedenem trimesečnem obdobju se ne izvede nobeno tretiranje, ki bi prikrilo simptome Phytophthora ramorum (unijski izolati) Werres, De Cock & Man in ’t Veld, po navedenem trimesečnem obdobju:

na navedenem razmnoževalnem materialu in navedenih sadnih rastlinah na enoti pridelave niso opaženi simptomi Phytophthora ramorum (unijski izolati) Werres, De Cock & Man in ’t Veld ali

se je reprezentativni vzorec navedenega razmnoževalnega materiala in navedenih sadnih rastlin, ki naj bi se premaknili, testiral, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je prost Phytophthora ramorum (unijski izolati) Werres, De Cock & Man in ’t Veld,

ter

za ves preostali razmnoževalni material in sadne rastline na enoti pridelave velja naslednje:

na navedenem razmnoževalnem materialu in navedenih sadnih rastlinah na enoti pridelave niso opaženi simptomi Phytophthora ramorum (unijski izolati) Werres, De Cock & Man in ’t Veld ali

reprezentativni vzorec navedenega razmnoževalnega materiala in navedenih sadnih rastlin, ki naj bi se premaknili, se je testiral, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je prost Phytophthora ramorum (unijski izolati) Werres, De Cock & Man in ’t Veld.“;

(4)

v Prilogi V se vrstica „Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. domestica, P. persica in P. salicina“ nadomesti z naslednjim:

Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch in Prunus salicina Lindl.“.


(*1)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/925 z dne 29. maja 2017 o začasnem dovoljenju nekaterim državam članicam za certificiranje predbaznega materiala nekaterih vrst sadnih rastlin, pridelanih na polju v pogojih, ki ne zagotavljajo zaščite pred žuželkami, in razveljavitvi Izvedbenega sklepa (EU) 2017/167 (UL L 140, 31.5.2017, str. 7).“;“