28.10.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 280/23


IZVEDBENI SKLEP SVETA (EU) 2022/2081

z dne 25. oktobra 2022

o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2020/1346 o odobritvi začasne podpore Helenski republiki na podlagi Uredbe (EU) 2020/672 za ublažitev tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah po izbruhu COVID-19

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) 2020/672 z dne 19. maja 2020 o vzpostavitvi evropskega instrumenta za začasno podporo za ublažitev tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah (SURE) po izbruhu COVID-19 (1) in zlasti člena 6(1) Uredbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Po prošnji Grčije z dne 6. avgusta 2020 je Svet z Izvedbenim sklepom (EU) 2020/1346 (2) odobril finančno pomoč Grčiji v obliki posojila v višini največ 2 728 000 000 EUR z največjo povprečno zapadlostjo 15 let in z obdobjem razpoložljivosti 18 mesecev, da se dopolnijo nacionalna prizadevanja Grčije za obravnavanje učinka izbruha COVID-19 in za odziv na socialno-ekonomske posledice tega izbruha za delavce in samozaposlene.

(2)

Posojilo je bilo namenjeno Grčiji, ki naj bi ga uporabila za financiranje shem skrajšanega delovnega časa in podobnih ukrepov, kot so navedeni v členu 3 Izvedbenega sklepa (EU) 2020/1346.

(3)

Po drugi prošnji Grčije z dne 9. marca 2021 je Svet z Izvedbenim sklepom (EU) 2021/679 (3) o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2020/1346 Grčiji odobril dodatno finančno pomoč v višini 2 537 000 000 EUR s povečanjem najvišjega zneska posojila na 5 265 000 000 EUR z največjo povprečno zapadlostjo 15 let in obdobjem razpoložljivosti 18 mesecev, da se dopolnijo nacionalna prizadevanja Grčije za obravnavanje učinka izbruha COVID-19 in za odziv na socialno-ekonomske posledice tega izbruha za delavce.

(4)

Grčija naj bi dodatno posojilo uporabila za financiranje shem skrajšanega delovnega časa in podobnih ukrepov, kot so navedeni v členu 3 Izvedbenega sklepa (EU) 2020/1346, kakor je bil spremenjen z Izvedbenim sklepom (EU) 2021/679 o spremembi.

(5)

Izbruh COVID-19 je imobiliziral znaten del delovne sile v Grčiji. To je pripeljalo do ponavljajočega se nenadnega in močnega povečanja javnofinančnih odhodkov v Grčiji v zvezi z ukrepi iz člena 3, točki (a) in (b), Izvedbenega sklepa (EU) 2020/1346.

(6)

Izbruh COVID-19 in izredni ukrepi, ki jih je Grčija v letih 2020, 2021 in 2022 uvedla za zajezitev izbruha ter njegovih socialno-ekonomskih učinkov in učinkov, povezanih z zdravjem, so imeli in imajo še vedno zelo močan vpliv na javne finance. Primanjkljaj in dolg sektorja država sta v Grčiji leta 2020 znašala 10,2 % oziroma 206,3 % bruto domačega proizvoda (BDP), konec leta 2021 pa sta se zmanjšala na 7,4 % oziroma 193,3 %. Glede na napoved Komisije iz pomladi 2022 naj bi primanjkljaj sektorja država Grčije do konca leta 2022 znašal 4,3 % bruto domačega proizvoda (BDP), dolg sektorja država pa 185,7 % BDP. Glede na vmesno napoved Komisije iz poletja 2022 naj bi se BDP Grčije v letu 2022 povečal za 4,0 %.

(7)

Grčija je 1. septembra 2022 zaprosila za dodatno finančno pomoč Unije v višini 900 000 000 EUR, da bi še naprej dopolnjevala svoja nacionalna prizadevanja za obravnavanje učinka izbruha COVID-19 in za odziv na socialno-ekonomske posledice tega izbruha za delavce v letih 2020, 2021 in 2022. Grčija je zlasti dodatno podaljšala sheme skrajšanega delovnega časa in podobne ukrepe iz uvodnih izjav 8 in 9.

(8)

Natančneje se prošnja Grčije nanaša na „Pravni akt z dne 14. marca 2020“ (4), kot je naveden v členu 3, točka (a), Izvedbenega sklepa (EU) 2020/1346, s katerim je bil uveden posebni dodatek za zaposlene v zasebnem sektorju, katerih pogodbe o zaposlitvi so bile začasno prekinjene. Navedeni ukrep je namenjen zaščiti zaposlitve v podjetjih, ki so svoje dejavnosti prenehala opravljati na podlagi javnega odloka ali pripadajo gospodarskim sektorjem, ki jih je izbruh COVID-19 močno prizadel, in se nanaša na zagotavljanje posebnega mesečnega dodatka v višini 534 EUR za zaposlene, katerih pogodbe o zaposlitvi so začasno prekinjene. Predpogoj za upravičenost do sheme je, da delodajalec obdrži enako število zaposlenih, kar pomeni iste zaposlene, za obdobje, ki je enako obdobju, za katero je bila pogodba o zaposlitvi začasno prekinjena. Ukrep je bil podaljšan do 31. januarja 2022.

(9)

Organi so poleg tega uvedli državno financiranje prispevkov za socialno varnost zaposlenih, ki so upravičeni do posebnega dodatka iz uvodne izjave 8, kot je navedeno v členu 3, točka (b), Izvedbenega sklepa (EU) 2020/1346. Predpogoj za upravičenost do sheme je, da delodajalec obdrži enako število zaposlenih, kar pomeni iste zaposlene, za obdobje, ki je enako obdobju, za katero je bila pogodba o zaposlitvi začasno prekinjena.

(10)

Grčija izpolnjuje pogoje, da lahko zaprosi za finančno pomoč iz člena 3 Uredbe (EU) 2020/672. Grčija je Komisiji predložila ustrezne dokaze, da so se dejanski in načrtovani javnofinančni odhodki od 1. februarja 2020 povečali za 6 477 014 989 EUR zaradi nacionalnih ukrepov, sprejetih za obravnavanje socialno-ekonomskih učinkov izbruha COVID-19. To pomeni nenadno in močno povečanje, saj je povezano tudi z razširitvijo obstoječih nacionalnih ukrepov, neposredno povezanih s shemo skrajšanega delovnega časa in podobnimi ukrepi, ki zajemajo znaten delež podjetij in delovne sile v Grčiji. Grčija namerava 312 014 989 EUR financirati z lastnimi sredstvi.

(11)

Komisija se je v skladu s členom 6 Uredbe (EU) 2020/672 posvetovala z Grčijo ter preverila nenadno in močno povečanje dejanskih in načrtovanih javnofinančnih odhodkov, neposredno povezano s shemami skrajšanega delovnega časa in podobnimi ukrepi iz prošnje z dne 1. septembra 2022.

(12)

Zato bi bilo treba zagotoviti finančno pomoč za podporo Grčiji pri obravnavanju socialno-ekonomskih učinkov resnih gospodarskih motenj, ki jih je povzročil izbruh COVID-19. Komisija bi morala sprejeti odločitve glede zapadlosti, obsega in sprostitve obrokov in tranš v tesnem sodelovanju z nacionalnimi organi.

(13)

Glede na to, da se je obdobje razpoložljivosti iz Izvedbenega sklepa (EU) 2020/1346 izteklo, je potrebno novo obdobje razpoložljivosti za dodatno finančno pomoč. Obdobje razpoložljivosti za finančno pomoč 18 mesecev, odobreno z Izvedbenim sklepom (EU) 2020/1346, bi bilo treba podaljšati za 21 mesecev in tako bi moralo biti skupno obdobje razpoložljivosti 39 mesecev od prvega dne po začetku veljavnosti Izvedbenega sklepa (EU) 2020/1346.

(14)

Grčija in Komisija bi morali ta sklep upoštevati pri sporazumu o posojilu iz člena 8(2) Uredbe (EU) 2020/672.

(15)

Ta sklep ne bi smel posegati v izid kakršnih koli postopkov v zvezi z izkrivljanjem delovanja notranjega trga, ki se lahko izvedejo, in sicer zlasti na podlagi členov 107 in 108 Pogodbe. Ne razveljavlja zahteve, da države članice Komisijo na podlagi člena 108 Pogodbe obvestijo o primerih morebitne državne pomoči.

(16)

Grčija bi morala Komisijo redno obveščati o izvrševanju načrtovanih javnofinančnih odhodkov, da bi Komisija lahko ocenila, v kolikšnem obsegu je Grčija izvršila navedene odhodke.

(17)

Odločitev o zagotovitvi finančne pomoči je bila sprejeta ob upoštevanju obstoječih in pričakovanih potreb Grčije, pa tudi prošenj za finančno pomoč na podlagi Uredbe (EU) 2020/672, ki so jih že predložile ali jih nameravajo predložiti druge države članice, pri čemer se upoštevajo načela enake obravnave, solidarnosti, sorazmernosti in preglednosti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Izvedbeni sklep (EU) 2020/1346 se spremeni:

(1)

člen 2 se spremeni:

(a)

odstavka 1 in 2 se se nadomestita z naslednjim:

„1.   Unija da Grčiji na voljo posojilo v znesku največ 6 165 000 000 EUR. Povprečna zapadlost posojila ne presega 15 let.

2.   Obdobje razpoložljivosti finančne pomoči, odobrene s tem sklepom, je 39 mesecev od prvega dne po začetku učinkovanja tega sklepa.“;

(b)

odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

„4.   Prvi obrok se sprosti ob začetku veljavnosti sporazuma o posojilu iz člena 8(2) Uredbe (EU) 2020/672. Vsi nadaljnji obroki se sprostijo v skladu s pogoji navedenega sporazuma o posojilu ali so, kadar je ustrezno, pogojeni z začetkom veljavnosti dodatka k navedenemu sporazumu ali spremenjenega sporazuma o posojilu, sklenjenega med Grčijo in Komisijo, ki nadomešča prvotni sporazum o posojilu.“;

(2)

člen 3 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 3

Grčija lahko financira naslednje ukrepe:

(a)

posebni dodatek za zaposlene, katerih pogodbe o zaposlitvi so bile začasno prekinjene, kot je določen v členu 13 ‚Pravnega akta z dne 14. marca 2020‘, kakor je bil nazadnje podaljšan z ‚Zakonom 4778/2021 z dne 19. februarja 2021‘ in ‚Ministrsko odločbo 3512/2022‘;

(b)

kritje prispevkov za socialno varnost zaposlenih v okviru ukrepa iz točke (a) tega člena, kot je določeno v členu 13 ‚Pravnega akta z dne 14. marca 2020‘, kakor je bil nazadnje podaljšan z ‚Zakonom 4778/2021 z dne 19. februarja 2021‘ in ‚Ministrsko odločbo 3512/2022‘;

(c)

posebni dodatek za strokovnjake, ki so samozaposleni, kot je določen v členu 8 ‚Pravnega akta z dne 20. marca 2020‘;

(d)

shemo skrajšanega delovnega časa, kot je določena v členu 31 ‚Zakona 4690/2020‘;

(e)

prispevke delodajalcev za socialno varnost za zaposlene v sezonskih podjetjih v terciarnem sektorju, kot so določeni v členu 123 ‚Zakona 4714/2020‘.“.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na Helensko republiko.

Ta sklep začne učinkovati z dnem uradne obvestitve naslovnika.

Člen 3

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Luxembourgu, 25. oktobra 2022

Za Svet

predsednik

J. SÍKELA


(1)  UL L 159, 20.5.2020, str. 1.

(2)  Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2020/1346 z dne 25. septembra 2020 o odobritvi začasne podpore Helenski republiki na podlagi Uredbe (EU) 2020/672 za ublažitev tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah po izbruhu COVID-19 (UL L 314, 29.9.2020, str. 21).

(3)  Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2021/679 z dne 23. aprila 2021 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2020/1346 o odobritvi začasne podpore Helenski republiki na podlagi Uredbe (EU) 2020/672 za ublažitev tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah po izbruhu COVID-19 (UL L 144, 27.4.2021, str. 16).

(4)  „Pravni akt z dne 14. marca 2020“ (Uradni list A΄ št. 64/2020), ratificiran s členom 3 „Zakona 4682/2020“ (Uradni list A΄ št. 76/2020), „Pravni akt z dne 1. maja 2020“ (Uradni list A΄ št. 90/2020), ratificiran s členom 2 Zakona 4690/2020“ (Uradni list A΄ št. 104/2020), „Zakon 4714/2020“ (Uradni list A΄ št. 148/2020), „Zakon 4722/2020“ (Uradni list A΄ št. 177/2020), „Zakon 4756/2020“ (Uradni list A΄ št. 235/2020), „Zakon 4778/2021“ (Uradni list A΄ št. 26/2021), „Ministrska odločba 12998/232/2020“ (Uradni list B΄ št. 1078/2020), „Ministrska odločba 16073/287/2020“ (Uradni list B΄ št. 1547/2020), „Ministrska odločba 17788/346/2020“ (Uradni list B΄ št. 1779/2020), „Ministrska odločba 23102/477/2020“ ((Uradni list B΄ št. 2268/2020), „Ministrska odločba 49989/1266/2020“ ((Uradni list B΄ št. 5391/2020), „Ministrska odločba 45742/1748/2020“ (Uradni list B΄ št. 5515/2020), „Ministrska odločba 3208/108“ (Uradni list B΄ št. 234/2021), „Ministrska odločba 4374/131“ (Uradni list B΄ št. 345), „Ministrska odločba 9500/322/2021“ (Uradni list B΄ št. 821/2021); „Ministrska odločba 22547/2021“ (Uradni list B΄ št. 1683/2021), „Ministrska odločba 28631“ (Uradni list B΄ št. 2012/2021), „Ministrska odločba 47100/2021“ (Uradni list B΄ št. 2975/2021), „Ministrska odločba 51320/2021“ (Uradni list B΄ št. 3127/2021), „Ministrska odločba 58921/2021“ (Uradni list B΄ št. 3637/2021), „Ministrska odločba 74831/2021“ (Uradni list B΄ št. 4593/2021), „Ministrska odločba 105596/2021“ (Uradni list B΄ št. 6076/2021), „Ministrska odločba 109412/2021“ (Uradni list B΄ št. 6368/2021) in „Ministrska odločba 3512/2022“ (Uradni list B΄ št. 103/2022).