5.8.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 205/276


SKLEP SVETA (SZVP) 2022/1367

z dne 4. avgusta 2022

o spremembi Sklepa 2011/72/SZVP o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam in subjektom ob upoštevanju razmer v Tuniziji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 29 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 31. januarja 2011 sprejel Sklep 2011/72/SZVP (1) o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam in subjektom ob upoštevanju razmer v Tuniziji.

(2)

Treba bi bilo črtati vnos za eno osebo, proti kateri se je uporaba omejevalnih ukrepov iztekla 31. julija 2022, ter informacije o njeni pravici do obrambe in pravici do učinkovitega sodnega varstva.

(3)

Sklep 2011/72/SZVP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sklep 2011/72/SZVP se spremeni:

(1)

člen 5 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 5

1.   Ta sklep se uporablja do 31. januarja 2023.

2.   Ta sklep se redno pregleduje. Če njegovi cilji po mnenju Sveta niso bili doseženi, se lahko podaljša ali spremeni, kakor je primerno.“;

(2)

Priloga se spremeni v skladu s Prilogo k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 4. avgusta 2022

Za Svet

predsednik

M. BEK


(1)  Sklep Sveta 2011/72/SZVP z dne 31. januarja 2011 o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam in subjektom ob upoštevanju razmer v Tuniziji (UL L 28, 2.2.2011, str. 62).


PRILOGA

Priloga k Sklepu 2011/72/SZVP se spremeni:

(1)

v oddelku A („Seznam oseb in subjektov iz člena 1“) se črta vnos za naslednjo osebo:

„45.

Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF“;

(2)

v oddelku B („Pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva v skladu s tunizijskim pravom:“) se črta naslednji vnos:

„45.

Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Preiskava ali sojenje v zvezi z nezakonitim prisvajanjem državnih sredstev oziroma drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Montassarja Ben Habiba Ben Boualija LTAIEFA leta 2011 in 2013 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovih odvetnikov.“.