11.5.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 134/28


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2022/724

z dne 10. maja 2022

o določitvi enakovrednosti COVID-19 potrdil, ki jih izdaja Republika Sejšeli, in potrdil, izdanih v skladu z Uredbo (EU) 2021/953 Evropskega parlamenta in Sveta, da se olajša uveljavljanje pravice do prostega gibanja v Uniji

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2021/953 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2021 o okviru za izdajanje, preverjanje in priznavanje interoperabilnih potrdil o cepljenju, testu in preboleli bolezni v zvezi s COVID-19 (digitalno COVID potrdilo EU) za olajšanje prostega gibanja med pandemijo COVID-19 (1) ter zlasti člena 8(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) 2021/953 določa okvir za izdajanje, preverjanje in priznavanje interoperabilnih potrdil o cepljenju, testu in preboleli bolezni v zvezi s COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: digitalno COVID potrdilo EU) z namenom, da se imetnikom olajša uveljavljanje pravice do prostega gibanja med pandemijo COVID-19. Prav tako naj bi prispevala k lažji postopni in usklajeni odpravi omejitev prostega gibanja, ki so jih v skladu s pravom Unije uvedle države članice za omejitev širjenja SARS-CoV-2.

(2)

Uredba (EU) 2021/953 omogoča priznavanje COVID-19 potrdil, ki jih tretje države izdajo državljanom Unije in njihovim družinskim članom, če Komisija ugotovi, da so navedena COVID-19 potrdila izdana v skladu s standardi, ki se štejejo za enakovredne standardom, določenim v skladu z navedeno uredbo. Poleg tega morajo države članice v skladu z Uredbo (EU) 2021/954 Evropskega parlamenta in Sveta (2) pravila, določena v Uredbi (EU) 2021/953, uporabljati za državljane tretjih držav, ki ne spadajo v področje uporabe navedene uredbe, vendar se zakonito nahajajo ali prebivajo na njihovem ozemlju, in ki so upravičeni do potovanja v druge države članice v skladu s pravom Unije. Zato bi se morale vse ugotovitve o enakovrednosti, določene v tem sklepu, uporabljati za potrdila o cepljenju, testu in preboleli bolezni v zvezi s COVID-19, ki jih Republika Sejšeli izda državljanom Unije in njihovim družinskim članom. Podobno bi se morale na podlagi Uredbe (EU) 2021/954 take ugotovitve o enakovrednosti uporabljati tudi za potrdila o cepljenju, testu in preboleli bolezni v zvezi s COVID-19, ki jih Republika Sejšeli pod pogoji iz navedene uredbe izda državljanom tretjih držav, ki se zakonito nahajajo ali prebivajo na ozemlju držav članic.

(3)

Republika Sejšeli je 8. februarja 2022 Komisiji predložila podrobne informacije o izdaji interoperabilnih potrdil o cepljenju, testu in preboleli bolezni v zvezi s COVID-19 v skladu s sistemom „Zdravstveno potrdilo Travizory“. Republika Sejšeli je Komisijo obvestila, da meni, da se njena COVID-19 potrdila izdajajo v skladu s standardom in tehnološkim sistemom, ki sta interoperabilna z okvirom zaupanja, vzpostavljenim z Uredbo (EU) 2021/953, in ki omogočata preverjanje verodostojnosti, veljavnosti in celovitosti potrdil. V zvezi s tem je Republika Sejšeli obvestila Komisijo, da potrdila o cepljenju, testu in preboleli bolezni v zvezi s COVID-19, ki jih Republika Sejšeli izda v skladu s sistemom „Zdravstveno potrdilo Travizory“, vsebujejo podatke, določene v Prilogi k Uredbi (EU) 2021/953.

(4)

Republika Sejšeli je Komisijo obvestila tudi, da priznava potrdila o cepljenju, testu in preboleli bolezni, ki jih države članice in države EGP izdajo v skladu z Uredbo (EU) 2021/953.

(5)

Na prošnjo Republike Sejšeli je Komisija 5. aprila 2022 izvedla tehnične preskuse, ki so pokazali, da Republika Sejšeli izdaja potrdila o cepljenju, testu in preboleli bolezni v zvezi s COVID-19 v skladu s sistemom „Zdravstveno potrdilo Travizory“, ki je interoperabilen z okvirom zaupanja, vzpostavljenim z Uredbo (EU) 2021/953, in omogoča preverjanje njihove verodostojnosti, veljavnosti in celovitosti. Komisija je potrdila tudi, da potrdila o cepljenju, testu in preboleli bolezni v zvezi s COVID-19, ki jih Republika Sejšeli izda v skladu s sistemom „Zdravstveno potrdilo Travizory“, vsebujejo potrebne podatke.

(6)

Republika Sejšeli je poleg tega obvestila Komisijo, da izdaja interoperabilna potrdila o cepljenju s cepivi proti COVID-19. Ta cepiva trenutno vključujejo Comirnaty, Spikevax, Covishield, COVID-19 Vaccine Janssen, Sputnik V in BBIBP-CorV.

(7)

Republika Sejšeli je Komisijo prav tako obvestila, da izdaja interoperabilna potrdila o testu za amplifikacijske teste nukleinske kisline in za hitre antigenske teste, ki so navedeni na skupnem in posodobljenem seznamu hitrih antigenskih testov na COVID-19, ki ga je Odbor za zdravstveno varnost, ustanovljen s členom 17 Sklepa št. 1082/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta (3), sprejel na podlagi priporočila Sveta z dne 21. januarja 2021 (4).

(8)

Republika Sejšeli je Komisijo nadalje obvestila, da izdaja interoperabilna potrdila o preboleli bolezni. Ta potrdila veljajo največ 180 dni po datumu prvega pozitivnega testa.

(9)

Republika Sejšeli je poleg tega Komisijo obvestila, da se bodo pri preverjanju potrdil v Republiki Sejšeli osebni podatki, vključeni v potrdila, obdelovali samo za preverjanje in potrditev cepljenja, rezultata testa ali prebolele bolezni imetnika in se po tem ne bodo hranili.

(10)

S tem so izpolnjeni elementi, potrebni za ugotovitev, da se potrdila o cepljenju, testu in preboleli bolezni v zvezi s COVID-19, ki jih Republika Sejšeli izda v skladu s sistemom „Zdravstveno potrdilo Travizory“, štejejo za enakovredna tistim, izdanim v skladu z Uredbo (EU) 2021/953.

(11)

Potrdila o cepljenju, testu in preboleli bolezni v zvezi s COVID-19, ki jih Republika Sejšeli izda v skladu s sistemom „Zdravstveno potrdilo Travizory“, bi bilo zato treba priznati pod pogoji iz člena 5(5), člena 6(5) in člena 7(8) Uredbe (EU) 2021/953.

(12)

Da bi se ta sklep lahko izvajal, bi morala biti Republika Sejšeli povezana z okvirom zaupanja za digitalno COVID potrdilo EU, vzpostavljenim z Uredbo (EU) 2021/953.

(13)

Za zaščito interesov Unije, zlasti na področju javnega zdravja, lahko Komisija uporabi svoja pooblastila za začasno zadržanje uporabe tega sklepa ali njegovo razveljavitev, če pogoji iz člena 8(2) Uredbe (EU) 2021/953 niso več izpolnjeni.

(14)

Glede na to, da je treba Republiko Sejšeli čim prej povezati z okvirom zaupanja za digitalno COVID potrdilo EU, vzpostavljenim z Uredbo (EU) 2021/953, bi moral ta sklep začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

(15)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 14 Uredbe (EU) 2021/953 –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Potrdila o cepljenju, testu in preboleli bolezni v zvezi s COVID-19, ki jih izda Republika Sejšeli v skladu s sistemom „Zdravstveno potrdilo Travizory“, se z namenom, da se olajša uveljavljanje pravice do prostega gibanja v Uniji, obravnavajo kot enakovredna tistim, izdanim v skladu z Uredbo (EU) 2021/953.

Člen 2

Republika Sejšeli se poveže z okvirom zaupanja za digitalno COVID potrdilo EU, vzpostavljenim z Uredbo (EU) 2021/953.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 10. maja 2022

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 211, 15.6.2021, str. 1.

(2)  Uredba (EU) 2021/954 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2021 o okviru za izdajanje, preverjanje in priznavanje interoperabilnih potrdil o cepljenju, testu in preboleli bolezni v zvezi s COVID-19 (digitalno COVID potrdilo EU) v zvezi z državljani tretjih držav, ki se zakonito nahajajo ali prebivajo na ozemlju držav članic med pandemijo COVID-19 (UL L 211, 15.6.2021, str. 24).

(3)  Sklep št. 1082/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2013 o resnih čezmejnih nevarnostih za zdravje in o razveljavitvi Odločbe št. 2119/98/ES (UL L 293, 5.11.2013, str. 1).

(4)  Priporočilo Sveta z dne 21. januarja 2021 o skupnem okviru za uporabo in validacijo hitrih antigenskih testov ter vzajemno priznavanje rezultatov testov na COVID-19 v EU (UL C 24, 22.1.2021, str. 1).