4.4.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 105/63


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2022/534

z dne 1. aprila 2022

o določitvi enakovrednosti COVID-19 potrdil, ki jih izdaja Malezija, in potrdil, izdanih v skladu z Uredbo (EU) 2021/953 Evropskega parlamenta in Sveta, da se olajša uveljavljanje pravice do prostega gibanja v Uniji

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2021/953 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2021 o okviru za izdajanje, preverjanje in priznavanje interoperabilnih potrdil o cepljenju, testu in preboleli bolezni v zvezi s COVID-19 (digitalno COVID potrdilo EU) za olajšanje prostega gibanja med pandemijo COVID-19 (1) ter zlasti člena 8(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) 2021/953 določa okvir za izdajanje, preverjanje in priznavanje interoperabilnih potrdil o cepljenju, testu in preboleli bolezni v zvezi s COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: digitalno COVID potrdilo EU) z namenom, da se imetnikom olajša uveljavljanje pravice do prostega gibanja med pandemijo COVID-19. Prav tako prispeva k lažji postopni in usklajeni odpravi omejitev prostega gibanja, ki so jih v skladu s pravom Unije uvedle države članice za omejitev širjenja SARS-CoV-2.

(2)

Uredba (EU) 2021/953 omogoča priznavanje COVID-19 potrdil, ki jih tretje države izdajo državljanom Unije in njihovim družinskim članom, če Komisija ugotovi, da so navedena COVID-19 potrdila izdana v skladu s standardi, ki se štejejo za enakovredne standardom, določenim v skladu z navedeno uredbo. Poleg tega morajo države članice v skladu z Uredbo (EU) 2021/954 Evropskega parlamenta in Sveta (2) pravila, določena v Uredbi (EU) 2021/953, uporabljati za državljane tretjih držav, ki ne spadajo v področje uporabe navedene uredbe, vendar se zakonito nahajajo ali prebivajo na njihovem ozemlju, in ki so upravičeni do potovanja v druge države članice v skladu s pravom Unije. Zato bi se morale vse ugotovitve o enakovrednosti, določene v tem sklepu, uporabljati za potrdila o cepljenju in testu v zvezi s COVID-19, ki jih Malezija izda državljanom Unije in njihovim družinskim članom. Podobno bi se morale na podlagi Uredbe (EU) 2021/954 take ugotovitve o enakovrednosti uporabljati tudi za potrdila o cepljenju in testu v zvezi s COVID-19, ki jih Malezija pod pogoji iz navedene uredbe izda državljanom tretjih držav, ki se zakonito nahajajo ali prebivajo na ozemlju držav članic.

(3)

Malezija je 18. novembra 2021 Komisiji predložila podrobne informacije o izdaji interoperabilnih potrdil o cepljenju in testu v zvezi s COVID-19 v skladu s sistemom, imenovanim „sistem upravljanja cepiv“. Malezija je Komisijo obvestila, da meni, da se njena COVID-19 potrdila izdajajo v skladu s standardom in tehnološkim sistemom, ki sta interoperabilna z okvirom zaupanja, vzpostavljenim z Uredbo (EU) 2021/953, in omogočata preverjanje verodostojnosti, veljavnosti in celovitosti potrdil. V zvezi s tem je Malezija obvestila Komisijo, da potrdila o cepljenju in testu v zvezi s COVID-19, ki jih Malezija izda v skladu s sistemom, imenovanim „sistem upravljanja cepiv“, vsebujejo podatke iz Priloge k Uredbi (EU) 2021/953.

(4)

Malezija je Komisijo obvestila tudi, da priznava potrdila o cepljenju, potrdila o testu samo za amplifikacijski test nukleinske kisline ter potrdila o preboleli bolezni, ki jih izdajo države članice EU in države EGP v skladu z Uredbo (EU) 2021/953.

(5)

Na prošnjo Malezije je Komisija 10. marca 2022 izvedla tehnične preskuse, ki so pokazali, da Malezija izdaja potrdila o cepljenju in testu v zvezi s COVID-19 v skladu s sistemom, imenovanim „sistem upravljanja cepiv“, ki je interoperabilen z okvirom zaupanja, vzpostavljenim z Uredbo (EU) 2021/953, in omogoča preverjanje njihove verodostojnosti, veljavnosti in celovitosti. Komisija je potrdila tudi, da potrdila o cepljenju in testu v zvezi s COVID-19, ki jih Malezija izda v skladu s sistemom, imenovanim „sistem upravljanja cepiv“, vsebujejo potrebne podatke.

(6)

Poleg tega je Malezija Komisijo obvestila, da izdaja interoperabilna potrdila o cepljenju za cepiva proti COVID-19. Ta cepiva trenutno vključujejo Comirnaty, Vaxzevria, CoronaVac, Convidecia in WIBP-CorV.

(7)

Malezija je Komisijo tudi obvestila, da izdaja interoperabilna potrdila o testu za amplifikacijske teste nukleinske kisline, ne pa tudi za hitre antigenske teste.

(8)

Malezija je nadalje Komisijo obvestila, da ne izdaja interoperabilnih potrdil o preboleli bolezni.

(9)

Poleg tega je Malezija Komisijo obvestila, da se bodo pri preverjanju potrdil v Maleziji osebni podatki, vključeni v potrdila, obdelovali samo za preverjanje in potrditev cepljenja, rezultata testa ali prebolele bolezni imetnika in se po tem ne bodo hranili.

(10)

S tem so izpolnjeni elementi, potrebni za ugotovitev, da se potrdila o cepljenju in testu v zvezi s COVID-19, ki jih Malezija izda v skladu s sistemom, imenovanim „sistem upravljanja cepiv“, štejejo za enakovredna tistim, izdanim v skladu z Uredbo (EU) 2021/953.

(11)

Potrdila o cepljenju in testu v zvezi s COVID-19, ki jih Malezija izda v skladu s sistemom, imenovanim „sistem upravljanja cepiv“, bi bilo zato treba priznati pod pogoji iz člena 5(5) in člena 6(5) Uredbe (EU) 2021/953.

(12)

Da bi se ta sklep lahko izvajal, bi morala biti Malezija povezana z okvirom zaupanja za digitalno COVID potrdilo EU, vzpostavljenim z Uredbo (EU) 2021/953.

(13)

Za zaščito interesov Unije, zlasti na področju javnega zdravja, lahko Komisija uporabi svoja pooblastila za začasno zadržanje uporabe tega sklepa ali njegovo razveljavitev, če pogoji iz člena 8(2) Uredbe (EU) 2021/953 niso več izpolnjeni.

(14)

Glede na to, da je treba Malezijo čim prej povezati z okvirom zaupanja za digitalno COVID potrdilo EU, vzpostavljenim z Uredbo (EU) 2021/953, bi moral ta sklep začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

(15)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 14 Uredbe (EU) 2021/953 –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Potrdila o cepljenju in testu v zvezi s COVID-19, ki jih izdaja Malezija v skladu s sistemom, imenovanim „sistem upravljanja cepiv“, se z namenom, da se olajša uveljavljanje pravice do prostega gibanja v Uniji, obravnavajo kot enakovredna tistim, izdanim v skladu z Uredbo (EU) 2021/953.

Člen 2

Malezija je povezana z okvirom zaupanja za digitalno COVID potrdilo EU, vzpostavljenim z Uredbo (EU) 2021/953.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 1. aprila 2022

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 211, 15.6.2021, str. 1.

(2)  Uredba (EU) 2021/954 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2021 o okviru za izdajanje, preverjanje in priznavanje interoperabilnih potrdil o cepljenju, testu in preboleli bolezni v zvezi s COVID-19 (digitalno COVID potrdilo EU) v zvezi z državljani tretjih držav, ki se zakonito nahajajo ali prebivajo na ozemlju držav članic med pandemijo COVID-19 (UL L 211, 15.6.2021, str. 24).