25.2.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 54/1


SKLEP SVETA (EU) 2022/333

z dne 25. februarja 2022

o delnem prenehanju uporabe Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Rusko federacijo o poenostavitvi izdajanja vizumov državljanom Evropske unije in Ruske federacije

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti člena 77(2)(a) in v povezavi s členom 218(9) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sporazum med Evropsko skupnostjo in Rusko federacijo o poenostavitvi izdajanja vizumov državljanom Evropske unije in Ruske federacije (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) (1) je skupaj s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Rusko federacijo o ponovnem sprejemu (2) začel veljati 1. junija 2007

(2)

Cilj Sporazuma je na podlagi vzajemnosti poenostaviti izdajanje vizumov za načrtovano bivanje za največ 90 dni v obdobju 180 dni za državljane Evropske unije in Ruske federacije. V preambuli Sporazuma je poudarjena želja, da se s poenostavitvijo izdajanja vizumov olajšajo medsebojni stiki med ljudmi, kar je pomemben pogoj za stabilen razvoj gospodarskih, humanitarnih, kulturnih, znanstvenih in drugih vezi.

(3)

Na podlagi člena 15(5) Sporazuma lahko vsaka pogodbenica začasno preneha uporabljati Sporazum v celoti ali del iz razlogov javnega reda, zaščite nacionalne varnosti ali varstva javnega zdravja. O odločitvi o začasnem prenehanju uporabe uradno obvesti drugo pogodbenico najkasneje 48 ur pred začetkom veljavnosti odločitve.

(4)

V odziv na nezakonito priključitev Avtonomne republike Krim in mesta Sevastopol Ruski federaciji leta 2014 ter na nadaljnje destabilizacijske ukrepe Ruske federacije v vzhodni Ukrajini je Evropska unija že uvedla gospodarske sankcije zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, povezane s celovitim izvajanjem sporazumov iz Minska; sankcije v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine; in sankcije v odziv na nezakonito priključitev Avtonomne republike Krim in mesta Sevastopol Ruski federaciji.

(5)

Odločitev Ruske federacije, da prizna območji pokrajin Doneck in Lugansk v Ukrajini, ki nista pod vladnim nadzorom, kot neodvisni entiteti, in posledična odločitev o napotitvi ruskih vojakov na ti območji dodatno spodkopavata suverenost in neodvisnost Ukrajine ter pomenita resno kršitev mednarodnega prava in mednarodnih sporazumov, vključno z Ustanovno listino ZN, Helsinško sklepno listino, Pariško listino in Memorandumom iz Budimpešte.

(6)

Ruska federacija ima kot podpisnica sporazumov iz Minska jasno in neposredno odgovornost, da si prizadeva za mirno rešitev konflikta v skladu s temi načeli. Ruska federacija z odločitvijo, da prizna območji pokrajin vzhodne Ukrajine, ki nista pod vladnim nadzorom, kot neodvisni entiteti, očitno krši sporazume iz Minska, ki določajo popolno vrnitev teh območij pod nadzor ukrajinske vlade.

(7)

Dogodki, ki se zgodijo v državi, ki meji na Unijo, kot so tisti, ki so se zgodili v Ukrajini in zaradi katerih so bili sprejeti omejevalni ukrepi, lahko upravičijo ukrepe za zaščito bistvenih varnostnih interesov Unije in držav članic. Navedena dejanja Ruske federacije kršijo temeljna načela mednarodnega prava. Ukrepi Ruske federacije bodo verjetno povzročila tudi migracijska gibanja zaradi dejanj, ki so po mednarodnem pravu nezakonita.

(8)

Svet meni, da bi bilo treba zaradi resnosti razmer treba začasno prenehati uporabljati nekatere določbe Sporazuma, ki določajo poenostavitve za nekatere kategorije državljanov Ruske federacije, ki zaprosijo za vizum za kratkoročno bivanje, in sicer za člane uradnih delegacij Ruske federacije, člane nacionalne vlade in parlamenta ter regionalnih vlad in parlamentov Ruske federacije ter člane ustavnega sodišča Ruske federacije in vrhovnega sodišča Ruske federacije, državljane Ruske federacije, ki imajo veljavne diplomatske potne liste, ter poslovneže in predstavnike poslovnih organizacij.

(9)

Ta sklep predstavlja razvoj določb schengenskega pravnega reda, v katerem Irska v skladu s Sklepom 2002/192/ES ne sodeluje. Irska torej ne sodeluje pri sprejetju tega sklepa, ki zato zanjo ni zavezujoč in se v njej ne uporablja.

(10)

V skladu s členoma 1 in 2 Protokola št. 22 o stališču Danske, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, Danska ne sodeluje pri sprejetju tega sklepa, ki zato zanjo ni zavezujoč in se v njej ne uporablja –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Od 28. februarja 2022 se začasno prenehajo uporabljati naslednje določbe Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Rusko federacijo o poenostavitvi izdajanja vizumov državljanom Evropske unije in Ruske federacije:

(a)

člen 4(1), točka (a), kar zadeva člane uradnih delegacij Ruske federacije, ki v skladu z uradnim povabilom, naslovljenim na Rusko federacijo, sodelujejo na uradnih srečanjih, posvetovanjih, pogajanjih ali programih izmenjav ter na prireditvah, ki jih na ozemlju ene od držav članic pripravijo medvladne organizacije;

(b)

člen 4(1), točka (b), kar zadeva poslovneže in predstavnike poslovnih organizacij;

(c)

člen 5(1), točka (a), kar zadeva člane nacionalne vlade in parlamenta ter regionalnih vlad in parlamentov Ruske federacije, ustavnega sodišča Ruske federacije in vrhovnega sodišča Ruske federacije;

(d)

člen 5(2), točka (a), kar zadeva člane uradnih delegacij Ruske federacije, ki v skladu z uradnim povabilom, naslovljenim na Rusko federacijo, sodelujejo na uradnih srečanjih, posvetovanjih, pogajanjih ali programih izmenjav ter na prireditvah, ki jih na ozemlju ene od držav članic pripravijo medvladne organizacije;

(e)

člen 5(2), točka (b), kar zadeva poslovneže in predstavnike poslovnih organizacij;

(f)

člen 5(3), kar zadeva kategorije državljanov iz člena 5(2), točki (a) in (b);

(g)

člen 6(3), točki (b) in (c), kar zadeva člane uradnih delegacij Ruske federacije, ki v skladu z uradnim povabilom, naslovljenim na Rusko federacijo, sodelujejo na uradnih srečanjih, posvetovanjih, pogajanjih ali programih izmenjav ter na prireditvah, ki jih na ozemlju ene od držav članic pripravijo medvladne organizacije, ter kar zadeva člane nacionalne vlade in parlamenta ter regionalnih vlad in parlamentov Ruske federacije, ustavnega sodišča Ruske federacije in vrhovnega sodišča Ruske federacije;

(h)

člen 11(1), kar zadeva državljane Ruske federacije, ki imajo veljavne diplomatske potne liste, ki jih je izdala Ruska federacija.

(i)

člen 6(1), kar zadeva takse za obravnavanje prošenj za izdajo vizuma za kategorije državljanov iz člena 4(1), točka (b), člena 6(3), točki (b) in (c), ter člena 11(1). Standardna taksa, določena v Uredbi (ES) št. 810/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o vizumskem zakoniku Skupnosti (Vizumski zakonik), se uporablja samodejno.

(j)

člen 7, kar zadeva kategorije državljanov in oseb iz člena 4(1), točki (a) in (b), člena 6(3), točki (b) in (c), ter člena 11(1).

Člen 2

Predsednik Sveta v imenu Unije poda uradno obvestilo iz člena 15(5) Sporazuma.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 25. februarja 2022

Za Svet

predsednik

J. BORRELL FONTELLES


(1)  UL L 129, 17.5.2007, str. 27.

(2)  UL L 129, 17.5.2007, str. 40.