11.11.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 398/19


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1950

z dne 10. novembra 2021

o spremembi Direktive 2009/81/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede pragov za javna naročila blaga, storitev in gradenj

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2009/81/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o usklajevanju postopkov za oddajo nekaterih naročil gradenj, blaga in storitev, ki jih oddajo naročniki na področju obrambe in varnosti, ter spremembi direktiv 2004/17/ES in 2004/18/ES (1) in zlasti člena 68(1), drugi pododstavek, Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je s Sklepom 2014/115/EU (2) odobril Protokol o spremembi Sporazuma o vladnih nabavah (3), sklenjenega v okviru Svetovne trgovinske organizacije. Spremenjeni Sporazum o vladnih nabavah (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) je večstranski instrument, njegov namen pa je vzajemno odpreti trge vladnih nabav med podpisnicami. Uporablja se za vsa naročila z vrednostjo, ki dosega ali presega zneske (v nadaljnjem besedilu: mejne vrednosti), določene v njem in izražene v posebnih pravicah črpanja.

(2)

Eden od ciljev Direktive 2014/25/EU Evropskega parlamenta in Sveta (4) je omogočiti naročnikom in javnim naročnikom, ki jo uporabljajo, da hkrati izpolnjujejo obveznosti iz Sporazuma. V skladu s členom 17 Direktive 2014/25/EU Komisija vsaki dve leti preveri, ali mejne vrednosti iz člena 15, točki (a) in (b), navedene direktive ustrezajo mejnim vrednostim iz Sporazuma, ter jih po potrebi revidira.

(3)

Mejne vrednosti iz Direktive 2014/25/EU so bile revidirane. V skladu s členom 68(1) Direktive 2009/81/ES je treba pragove iz navedene direktive uskladiti z revidiranimi mejnimi vrednostmi iz Direktive 2014/25/EU.

(4)

Komisija v skladu s členom 68(1) Direktive 2009/81/ES revidira tudi pragove iz člena 8 navedene direktive hkrati z revizijo pragov iz Direktive 2004/17/ES Evropskega parlamenta in Sveta (5). Člen 17(1) Direktive 2014/25/EU, s katero je bila razveljavljena Direktiva 2004/17/ES, določa, da Komisija vsaki dve leti revidira mejne vrednosti z učinkom od 1. januarja. Zato bi se morale mejne vrednosti za leti 2022 in 2023 uporabljati od 1. januarja 2022.

(5)

Direktivo 2009/81/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 8 Direktive 2009/81/ES se spremeni:

(1)

v točki (a) se „428 000 EUR“ nadomesti s „431 000 EUR“;

(2)

v točki (b) se „5 350 000 EUR“ nadomesti s „5 382 000 EUR“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2022.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. novembra 2021

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 216, 20.8.2009, str. 76.

(2)  Sklep Sveta 2014/115/EU z dne 2. decembra 2013 o sklenitvi Protokola o spremembi Sporazuma o vladnih nabavah (UL L 68, 7.3.2014, str. 1).

(3)  UL L 68, 7.3.2014, str. 2.

(4)  Direktiva 2014/25/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju naročnikov, ki opravljajo dejavnosti v vodnem, energetskem in prometnem sektorju ter sektorju poštnih storitev ter o razveljavitvi Direktive 2004/17/ES (UL L 94, 28.3.2014, str. 243).

(5)  Direktiva 2004/17/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil naročnikov v vodnem, energetskem in transportnem sektorju ter sektorju poštnih storitev (UL L 134, 30.4.2004, str. 1).