10.11.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 396/17


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1935

z dne 8. novembra 2021

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2019/723 glede informacij in podatkov o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov, ki jih je treba predložiti s standardnim vzorčnim obrazcem

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter sklepa Sveta 92/438/EGS (Uredba o uradnem nadzoru) (1) ter zlasti točke (a) prvega odstavka člena 25, člena 113(2) in točke (f) prvega odstavka člena 134 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/723 (2) določa standardni vzorčni obrazec, ki se uporablja v letnih poročilih, ki jih vsaka država članica predloži v skladu s členom 113(1) Uredbe (EU) 2017/625.

(2)

V oddelku 9 navedenega standardnega vzorčnega obrazca se od držav članic zahteva, da sporočajo podatke o ekološki pridelavi v skladu s predlogami iz Priloge XIIIc k Uredbi Komisije (ES) št. 889/2008 (3).

(3)

Uredba (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta (4) določa nova pravila o nadzoru ekološke pridelave in označevanju ekoloških proizvodov, vključno z nadzorom za preverjanje vzpostavitve in delovanja sistema notranjega nadzora skupin izvajalcev dejavnosti ter ponovnim pregledom minimalnega števila izvajalcev dejavnosti, ki so člani skupine izvajalcev dejavnosti. Poleg tega bodo morale države članice razviti nacionalni katalog ukrepov, ki jih je treba sprejeti v primeru neskladnosti, med drugim z razvrstitvijo neskladnosti in zanje ustreznih ukrepov. Države članice bodo morale poročati o uradnem nadzoru, ki izhaja iz teh novih pravil, ter sporočiti informacije o ugotovljenih neskladnostih in izvrševanju ukrepov po svojem nacionalnem katalogu ukrepov.

(4)

Da bi se v letnem poročilu, ki ga je treba predložiti v skladu s členom 113(1) Uredbe (EU) 2017/625, upoštevala navedena nova pravila in zahteve, je treba posodobiti oddelek 9 dela II standardnega vzorčnega obrazca.

(5)

Izvedbeno uredbo (EU) 2019/723 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za ekološko pridelavo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izvedbena uredba (EU) 2019/723 se spremeni:

(1)

člen 2 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 2

Standardni vzorčni obrazec

Države članice predložijo informacije in podatke iz člena 113(1) Uredbe (EU) 2017/625 z uporabo standardnega vzorčnega obrazca iz Priloge k tej uredbi. To storijo z uporabo elektronske različice standardnega vzorčnega obrazca, ki je na voljo v računalniškem informacijskem sistemu za uradni nadzor (IMSOC). Vendar se za informacije in podatke o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov iz oddelka 9 dela II navedenega obrazca uporabi informacijski sistem za ekološko kmetovanje (OFIS).

Države članice v elektronski različici standardnega vzorčnega obrazca v IMSOC naknadno potrdijo, da je bil oddelek 9 dela II navedenega obrazca predložen v OFIS.“;

(2)

v Prilogi se oddelek 9 standardnega obrazca nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. septembra 2022 za letna poročila, ki jih je treba predložiti do 31. avgusta 2023 za leto 2022, in naslednja letna poročila.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. novembra 2021

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 95, 7.4.2017, str. 1.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/723 z dne 2. maja 2019 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta glede standardnega vzorčnega obrazca za uporabo v letnih poročilih, ki jih predložijo države članice (UL L 124, 13.5.2019, str. 1).

(3)  Uredba Komisije (ES) št. 889/2008 z dne 5. septembra 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov glede ekološke pridelave, označevanja in nadzora (UL L 250, 18.9.2008, str. 1).

(4)  Uredba (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 (UL L 150, 14.6.2018, str. 1).


PRILOGA

„9.   Ekološka pridelava in označevanje ekoloških proizvodov

9.1

Splošna ugotovitev glede ravni dosežene skladnosti

9.2

Podatki o ekološki pridelavi

Država članica/pristojni organ, ki predloži letno poročilo

Podatki iz

Država članica

Število pristojnih organov, katerih podatki so bili vključeni

(A)

Število pristojnih organov

Število nadzornih organov, katerih podatki so bili vključeni

(B)

Število nadzornih organov

Število izvajalcev nadzora, katerih podatki so bili vključeni

(C)

Število izvajalcev nadzora

Število organov/izvajalcev, katerih podatki so bili vključeni

(A) + (B) + (C)

Skupno število organov/izvajalcev

Obdobje poročanja

Leto

Preglednica 1

Število pregledov za vse pristojne organe – nadzorne organe – izvajalce nadzora (vsi členi se sklicujejo na Uredbo (EU) 2018/848)

1.   Registrirani izvajalci dejavnosti, ki imajo certifikat 31. decembra leta poročanja

 

Šifra ali ime pristojnega organa/nadzornega organa/izvajalca nadzora

Število izvajalcev dejavnosti

Število pregledov pri preverjanju skladnosti iz člena 38(3)

(fizičnega in nefizičnega)

Število opravljenih pregledov pri fizičnem uradnem nadzoru na kraju samem

Število odvzetih vzorcev iz člena 38(4)(c)

letno preverjanje iz člena 38(3)

dodatni nadzor iz člena 38(4)(b) po tveganju

skupno število pregledov iz člena 38(3) in 38(4)(b)

od tega nenajavljenih iz člena 38(4)(a)

skupno število vzorcev

število vzorcev z odkritji

1.a

Števila po pristojnem organu/nadzornem organu/izvajalcu nadzora 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.b

Števila po pristojnem organu/nadzornem organu/izvajalcu nadzora 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.c

Števila po pristojnem organu/nadzornem organu/izvajalcu nadzora 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

Nadaljujte in navedite vse organe/izvajalce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupno število za vse pristojne organe/nadzorne organe/izvajalce nadzora [vsota (1.a+1.b+1.c+….]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Skupine izvajalcev dejavnosti, ki imajo certifikat 31. decembra leta poročanja

 

Šifra ali ime pristojnega organa/nadzornega organa/izvajalca nadzora

Število skupin

Identifikacija skupine

Skupno število izvajalcev dejavnosti, ki so člani skupin

Skupno število pregledov pri uradnem nadzoru skupin

Število ponovnih inšpekcijskih pregledov članov skupin

Inšpekcijski pregledi, pri katerih je bil odvzet vsaj 1 vzorec

2.

Skupno število za vse skupine izvajalcev dejavnosti za vse pristojne organe/nadzorne organe/izvajalce nadzora

 

 

 

 

 

 

 

2.a

Števila po pristojnem organu/nadzornem organu/izvajalcu nadzora 1

 

 

 

 

 

 

 

2.a.1

Skupina izvajalcev dejavnosti a.1

 

 

 

 

 

 

 

2.a.2

Skupina izvajalcev dejavnosti a.2

 

 

 

 

 

 

 

2.a ...

Skupina izvajalcev a …

 

 

 

 

 

 

 

2.b

Števila po pristojnem organu/nadzornem organu/izvajalcu nadzora 2

 

 

 

 

 

 

 

2.b.1

Skupina izvajalcev dejavnosti b.1

 

 

 

 

 

 

 

2.b.2

Skupina izvajalcev dejavnosti b.2

 

 

 

 

 

 

 

2.b …

Skupina izvajalcev dejavnosti b …

 

 

 

 

 

 

 

2.c

Nadaljujte in navedite vse skupine izvajalcev dejavnosti po pristojnem organu/nadzornem organu/izvajalcu nadzora

 

 

 

 

 

 

 

2.c …

Skupina izvajalcev dejavnosti …

 

 

 

 

 

 

 

Preglednica 2

NESKLADNOSTI

Podatki po pristojnem organu/nadzornem organu/izvajalcu nadzora

1.   Vrsta in število ugotovljenih primerov večjih in kritičnih neskladnosti

 

Ime ali šifra pristojnega organa/nadzornega organa/izvajalca nadzora

Vrsta primerov po vrsti neskladnosti, ugotovljenih med izvajanjem uradnega nadzora

splošna pravila pridelave

posebna pravila pridelave

neodobreni proizvodi ali snovi

odsto- panja

dokumentacija in evidence

pravila za izvajalce dejavnosti

označevanje

drugo

1.

Ugotovljene neskladnosti – SKUPAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.a

Ugotovljeni primeri po pristojnem organu/nadzornem organu/izvajalcu nadzora 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.b

Ugotovljeni primeri po pristojnem organu/nadzornem organu/izvajalcu nadzora 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.c

Ugotovljeni primeri po pristojnem organu/nadzornem organu/izvajalcu nadzora 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

Nadaljujte in navedite vse organe/izvajalce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Ukrepi, sprejeti ob ugotovljenih primerih večje in kritične neskladnosti

Število ugotovljenih primerov neskladnosti

Ukrepi ob ugotovljenih primerih neskladnosti

boljše izvajanje previdnostnih ukrepov in nadzora, ki ga izvaja izvajalec dejavnosti

ni sklicevanja na ekološko pridelavo pri označevanju in oglaševanju celotne serije ali proizvodne serije

prepoved dajanja zadevnega proizvoda ali proizvodov na trg s sklicevanjem na ekološko pridelavo za določeno obdobje

novo obdobje preusmeritve

omejitev obsega certifikata

začasen preklic certifikata

preklic certifikata

popravljalni ukrep, ki še ni določen

drugo

(A)

(B1)

(B2)

(B3)

(B4)

(B5)

(B6)

(B7)

(B8)

(B9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preglednica 3

NADZOR IN REVIZIJE

Dejavnosti pristojnega organa pri

izvajalcih nadzora, na katere je prenesel nekatere naloge

nadzoru takih izvajalcev nadzora

preklicu prenosa nalog na take izvajalce nadzora

reviziji nadzornih organov

1.   Novi izvajalci nadzora, na katere je pristojni organ prenesel naloge nadzora/izvajalci nadzora, pri katerih je bil prenos nalog preklican

 

Število izvajalcev nadzora

Opombe po potrebi

Število na začetku leta poročanja (1. januar leta N)

(A)

 

 

Novi izvajalci nadzora v letu N

(B)

 

 

Izvajalci nadzora, pri katerih je bil prenos nalog preklican v letu N

(C)

 

 

Število na koncu leta poročanja (31. december leta N)

(D)

 

 

2.   Nadzor izvajalcev nadzora s strani pristojnega organa

2.a   Skupna števila pri nadzoru izvajalcev nadzora

 

Število izvajalcev nadzora ob koncu leta poročanja

Število nadzornih revizij izvajalcev nadzora, ki jih je opravil pristojni organ v letu poročanja

Pokritost izvajalcev nadzora z nadzorno revizijo pristojnega organa

Opomba po potrebi

(D)

(E)

(F) = (E)/(D)

 

Število izvajalcev nadzora – število nadzornih revizij v letu poročanja – pokritost

 

 

 

 

Skupno število odobrenih izvajalcev nadzora (D) bi moralo ustrezati številu iz oddelka 1.

2.b   Podrobnosti nadzora po izvajalcih nadzora

Navedite vse izvajalce nadzora, ki so pod nadzorom pristojnega organa

Število izvajalcev dejavnosti

Število skupin izvajalcev dejavnosti

Revizija, ki jo je opravil pristojni organ v letu poročanja da = 1 /ne = 0

Število dokumentacij izvajalcev dejavnosti, pregledanih med nadzorno revizijo nadzora v letu poročanja

Pokritost števila pregledanih dokumentacij izvajalcev dejavnosti glede na skupno število izvajalcev dejavnosti

Število dokumentacij skupin izvajalcev dejavnosti, pregledanih med revizijo v letu poročanja

Pokritost števila pregledanih dokumentacij skupin izvajalcev dejavnosti glede na skupno število skupin izvajalcev dejavnosti

Navedite referenčno številko posameznega obrazca, izpolnjenega za izvajalca nadzora (priložena je predloga ‚posamezni obrazec za izvajalca nadzora‘).

Šifra

(G)

(H)

(I)

(J)

(K) = (J)/(G)

(L)

(M) = (L)/(H)

(N)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   Revizijske dejavnosti, ki jih izvaja pristojni organ pri nadzornih organih (relevantno le, če pristojni organ naloge nadzora prenese na nadzorne organe)

 

Število nadzornih organov, na katere je pristojni organ prenesel naloge nadzora

Število revizij, ki jih je pristojni organ opravil pri nadzornih organih

Pokritost nadzornih organov, ki jih je pristojni organ revidiral v letu poročanja

Opomba po potrebi

(K)

(L)

(M) = (L)/(K)

 

v letu poročanja

 

 

 

 

Preglednica 4

POSAMEZNI OBRAZEC ZA NADZOR IZVAJALCA NADZORA

(Obrazec lahko izpolni pristojni organ za vsakega izvajalca nadzora, nad katerem se je opravila nadzorna revizija v letu poročanja (neobvezno))

Referenčna številka obrazca

 

se prepiše v polje K preglednice o nadzornih revizijah

Leto poročanja

 

 

Pristojni organ, odgovoren za nadzor

 

 

Poročilo o nadzorni reviziji

Sklic:

 

 

Datum:

 

 

Identifikacija izvajalca nadzora

Šifra

 

 

POVZETEK GLAVNIH UGOTOVITEV NADZORNE REVIZIJE

1.

Pogoji za odobritev izvajalca nadzora in prenos nalog nadzora

Vstavite besedilo

2.

Ugotovitve o skladnosti z minimalnimi nadzornimi zahtevami

Vstavite besedilo

3.

Ugotovitve o oceni tveganja izvajalcev dejavnosti

Vstavite besedilo

4.

Ugotovitve o skladnosti z nacionalnim katalogom ukrepov

Vstavite besedilo

5.

Ugotovitve o izmenjavi informacij s pristojnim organom

Vstavite besedilo

6.

Druge ugotovitve:

Vstavite besedilo

7.

Splošni zaključek

Vstavite besedilo +A1:C24


Preglednica 5

Ukrepi, ki jih pristojni organ sprejme v letu poročanja za zagotovitev uspešnosti uradnega nadzora, ki ga izvajajo nadzorni organi/izvajalci nadzora

Podatki iz

država članica

 

Obdobje

leto

 

1.

Nacionalna zakonodaja

Vstavite besedilo

2.

Novi, posodobljeni ali spremenjeni nadzorni postopki

Vstavite besedilo

3.

Usposabljanja

Vstavite besedilo

4.

Pridobitev dodatnih virov ali prerazporeditev obstoječih virov po pregledu prednostnih nalog

Vstavite besedilo

5.

Posebne nadzorne pobude

Vstavite besedilo

6.

Spremembe organizacije ali upravljanja pristojnih organov

Vstavite besedilo

7.

Drugo

Vstavite besedilo“