28.5.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 189/61


UREDBA (EU) 2021/819 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 20. maja 2021

o Evropskem inštitutu za inovacije in tehnologijo

(prenovitev)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 173(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 294/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (3) je bila bistveno spremenjena (4). Ker so potrebne nove spremembe, bi bilo treba zaradi jasnosti navedeno uredbo prenoviti.

(2)

Redne neodvisne ocene Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT) ter izkušnje z uporabo Uredbe (ES) št. 294/2008 kažejo, da so za nadaljnje izboljšanje modela EIT in njegovih temeljnih procesov potrebne znatne spremembe. Poleg tega je bilo v vmesni oceni in predhodni oceni učinka EIT ugotovljeno, da je treba izboljšati številne vidike, med drugim model financiranja skupnosti znanja in inovacij (SZI), vključevanje SZI v lokalne inovacijske ekosisteme, odprtost in preglednost SZI ter spremljanje, ki ga izvaja EIT. Ta uredba je tudi priložnost za obravnavo teh vidikov.

(3)

Države članice nosijo glavno odgovornost za ohranjanje ugodnih razmer v podporo evropski industriji, konkurenčnosti in inovacijam. Vendar pa narava in razsežnost inovacijskih izzivov zahtevata tudi skupno sprejemanje ukrepov na ravni Unije.

(4)

EIT je vzpostavljen, da bi s spodbujanjem povezovanja v okviru trikotnika znanja – terciarno izobraževanje, raziskave in inovacije – na celotnem območju Unije dopolnjeval obstoječe politike in pobude Unije in držav članic.

(5)

EIT bi moral prispevati k večji inovacijski zmogljivosti Unije in držav članic, da bi se lahko spoprijele z glavnimi družbenimi izzivi, s čimer bi prispeval k trajnostnemu gospodarskemu razvoju in konkurenčnosti Unije.

(6)

EIT bi moral prek SZI na odprt in pregleden način okrepiti inovacijske ekosisteme po vsej Uniji. Da bi EIT uresničil ta cilj, bi moral olajšati in pospešiti mreženje, povezovanje in sodelovanje ter spodbujati sinergijo med različnimi inovacijskimi skupnostmi po vsej Evropi. EIT si prav tako prizadeva uresničevati strateške prednostne naloge Unije in prispevati k ciljem in politikam Unije, vključno s tistimi iz sporočil Komisije z dne 11. decembra 2019 o evropskem zelenem dogovoru, z dne 27. maja 2020 o proračunu EU kot gonilu načrta okrevanja za Evropo (v nadaljnjem besedilu: načrt okrevanja za Evropo), z dne 19. februarja 2020 o evropski strategiji za podatke, z dne 10. marca 2020 o strategiji za MSP za trajnostno in digitalno Evropo ter z dne 10. marca 2020 o novi industrijski strategiji za Evropo, in tistimi, ki so povezani z doseganjem strateške avtonomije Unije, ob hkratnem ohranjanju odprtega gospodarstva. Poleg tega bi moral EIT prispevati k reševanju svetovnih izzivov, vključno s cilji Združenih narodov glede trajnostnega razvoja, in sicer s sledenjem načelom agende za trajnostni razvoj do leta 2030 (v nadaljnjem besedilu: Agenda 2030) in Pariškega sporazuma, sprejetega na podlagi Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja (5) (v nadaljnjem besedilu: Pariški sporazum), ter k prehodu na gospodarstvo z ničelno stopnjo neto emisij toplogrednih plinov najpozneje do leta 2050. Ta prehod bo mogoč le, če se pospešijo raziskave in inovacije, zato je toliko bolj potrebno dodatno izboljšati pogoje in povečati naložbe za razširitev evropske baze znanja ter zmogljivosti za raziskave in inovacije, zlasti na področju podnebju prijaznih tehnologij in inovacij.

(7)

EIT bi moral spodbujati odprtost SZI, da bi različne inovacijske skupnosti v Evropi tesneje sodelovale in ustvarile sinergijo ter tako spodbujale geografsko raznolikost in kroženje talentov.

(8)

V strateškem inovacijskem programu (SIP) bi bilo treba določiti prednostna področja in finančne potrebe EIT za obdobje sedmih let, ki zajema ustrezni večletni finančni okvir. SIP bi moral biti usklajen z okvirnim programom za raziskave in inovacije Obzorje Evropa (v nadaljnjem besedilu: Obzorje Evropa), vzpostavljenim z Uredbo (EU) 2021/695 Evropskega parlamenta in Sveta (6), tudi kar zadeva zahteve glede poročanja, spremljanja in ocenjevanja ter druge zahteve iz navedene uredbe, ter bi moral upoštevati strateško načrtovanje Obzorja Evropa. SIP bi moral ustvariti in spodbujati sinergijo z drugimi deli Obzorja Evropa, drugimi ustreznimi programi Unije v večletnem finančnem okviru ter drugimi ustreznimi pobudami, politikami in instrumenti Unije ter nacionalnimi in regionalnimi pobudami, politikami in instrumenti, zlasti tistimi, ki podpirajo raziskave in inovacije, izobraževanje ter razvoj znanj in spretnosti, trajnostno in konkurenčno industrijo, podjetništvo in regionalni razvoj. Glede na to, da ima SIP pomembno vlogo na področju inovacijske politike Unije in naj bi imel družbeno-gospodarski učinek na Unijo, bi ga morala Evropski parlament in Svet sprejeti na podlagi predloga Komisije. Navedeni predlog Komisije bi moral temeljiti na prispevku, ki ji ga predloži EIT. Ta prispevek EIT bi moral biti na voljo Evropskemu parlamentu in Svetu.

(9)

Kriza, ki je posledica izbruha COVID-19, je močno pretresla zdravstvene in gospodarske sisteme držav članic. Da bi odpravili njene socialne, gospodarske, okoljske in tehnološke posledice, bo potrebno sodelovanje vseh institucij, organov, uradov in agencij Unije. EIT in SZI bi se morali prožno odzivati na sedanje in nove ter nepričakovane izzive in prednostne naloge ter bi morali biti zmožni sprejemati ukrepe in pobude za zagotavljanje ustrezne podpore svojim ekosistemom. Zlasti bi morali EIT in SZI prispevati k inovacijskim prizadevanjem, ki so potrebna za obvladovanje posledic krize zaradi COVID-19 in ki morajo biti v skladu s prednostnimi nalogami evropskega zelenega dogovora, načrtom okrevanja za Evropo, novo industrijsko strategijo za Evropo in cilji trajnostnega razvoja, hkrati pa bi morali ustvariti sinergijo z drugimi pobudami in partnerstvi Unije.

(10)

V skladu z Uredbo (EU) 2021/695 bi se moral EIT s svojimi dejavnostmi odzvati na strateške dolgoročne izzive, zlasti na meddisciplinarnih in interdisciplinarnih področjih, tudi z razvojem inovativnih netehnoloških rešitev, ki morajo nujno dopolnjevati tehnološko usmerjene inovacijske dejavnosti. S tem bi EIT spodbujal reden dialog s civilno družbo, raziskovalnimi organizacijami, inovacijskimi centri, malimi in srednjimi podjetji (MSP), terciarnimi izobraževalnimi institucijami in predstavniki industrije.

(11)

EIT bi moral dati prednost temu, da se prek SZI njegove dejavnosti terciarnega izobraževanja, raziskovalne in inovacijske ter podjetniške dejavnosti prenašajo v poslovno okolje in v komercialno uporabo, ter podpirati inovacijsko in podjetniško zmogljivost terciarnih izobraževalnih institucij ter ustanavljanje in razvoj inovativnih podjetij, pri čemer bi moral dopolnjevati Evropski svet za inovacije (EIC), druge ustrezne dele Obzorja Evropa in Program InvestEU, vzpostavljen z Uredbo (EU) 2021/523 Evropskega parlamenta in Sveta (7).

(12)

EIT bi moral delovati na podlagi k odličnosti usmerjenih institucionaliziranih evropskih partnerstev med terciarnimi izobraževalnimi institucijami raziskovalnimi organizacijami, podjetji in drugimi deležniki, vključno z MSP in javnimi podjetji ter lokalnimi organi, socialnimi podjetji, ustreznimi neprofitnimi organizacijami in drugimi deležniki. Glede na inovativnost socialnih podjetij v zvezi z blagom ali storitvami, ki jih ponujajo, in njihovo organizacijo ali proizvodnimi metodami bi bilo treba spodbujati socialno podjetništvo ter tesnejše sodelovanje MSP ter socialnih podjetij, s čimer bi zagotovili njihovo aktivno udeležbo. Ta partnerstva bi si morala prizadevati za finančno vzdržnost, tako da bi pridobivala sredstva iz drugih javnih in zasebnih virov, ter za pritegnitev čim širšega spektra ustreznih novih partnerjev in sodelovanje z njimi. Upravni odbor bi jih moral izbrati in imenovati za SZI v skladu s prednostnimi področji in časovnim razporedom, določenimi v SIP, ter ob upoštevanju prednostnih nalog iz strateškega načrtovanja Obzorja Evropa, ki so osredotočene na nastajajoče globalne in socialne izzive. Izbrani bi morali biti na podlagi konkurenčnega, odprtega in preglednega postopka, ki bi temeljil na odličnosti, v skladu s to uredbo in merili za izbor evropskih partnerstev iz Uredbe (EU) 2021/695. Prva taka SZI, ki se ustanovi čim prej v letu 2022 ali 2023, bi morala biti povezana s kulturnim in ustvarjalnim sektorjem, druga, ki se ustanovi leta 2026, pa z vodnim, morskim in pomorskim sektorjem in ekosistemi.

(13)

Ob upoštevanju specifičnosti SZI je treba določiti posebne minimalne pogoje za oblikovanje SZI, ki odstopajo od pravil za sodelovanje in razširjanje Obzorja Evropa. Podobno bodo morda za dejavnosti SZI z dodano vrednostjo potrebna posebna pravila o lastništvu, pravicah dostopa, izkoriščanju in razširjanju, kadar je to ustrezno.

(14)

Upravni odbor bi moral tudi voditi dejavnosti EIT ter biti odgovoren za izbor, imenovanje, financiranje, spremljanje in ocenjevanje dejavnosti SZI v skladu z Uredbo (EU) 2021/695 in SIP. Komisija bi morala pri imenovanju članov upravnega odbora zagotoviti uravnoteženo zastopanost med člani z izkušnjami na področju terciarnega izobraževanja, raziskav, inovacij ali podjetništva ter uravnoteženo zastopanost spolov in geografsko zastopanost, pri čemer je vodilno načelo odličnost.

(15)

EIT bi moral organizirati stalno spremljanje in redno zunanje ocenjevanje neposrednih učinkov, rezultatov in vplivov vsake SZI, vključno z njihovim napredkom v smeri finančne vzdržnosti, stroškovne učinkovitosti in odprtosti za nove člane. Te ocene bi morale vključevati vmesne preglede, pri katerih bi se obravnavala prva tri leta partnerskega sporazuma in tri leta po vsakem podaljšanju, ter celovite ocene, opravljene pred koncem sedmega leta partnerskega sporazuma, in končne preglede, opravljene pred iztekom partnerskega sporazuma. Upravni odbor bi moral v zvezi s SZI po potrebi sprejeti korektivne ukrepe.

(16)

EIT bi moral skupino predstavnikov držav članic redno obveščati o smotrnosti, dosežkih in dejavnostih EIT in SZI, o rezultatih njihovega spremljanja in ocenjevanja, njihovih kazalnikih smotrnosti in korektivnih ukrepih. Skupina predstavnikov držav članic bi morala upravnemu odboru in direktorju svetovati o strateško pomembnih vprašanjih ter bi morala svetovati EIT in SZI ter deliti izkušnje z njimi. EIT bi moral organizirati sestanke skupine predstavnikov držav članic.

(17)

Da bi EIT in SZI prispevali h konkurenčnosti ter okrepili mednarodno privlačnost in inovacijsko in podjetniško zmogljivost evropskega gospodarstva, bi morali biti sposobni pritegniti partnerske organizacije, raziskovalce in študente iz vse Unije, tudi iz njenih najbolj oddaljenih regij, pa tudi iz držav zunaj Unije, na primer s spodbujanjem njihove mobilnosti.

(18)

Razmerja med EIT in SZI bi morali urejati sporazumi o partnerstvu in sporazumi o nepovratnih sredstvih, v katerih bi bile določene pravice in obveznosti SZI ter finančni prispevek EIT, namenjen SZI, ki bo temeljil na njihovi smotrnosti. Da bi omejili upravno breme SZI ter dolgoročno zagotovili več virov in dejavnosti, bi moral EIT s SZI skleniti sporazume o nepovratnih sredstvih za obdobje do treh let ali, kadar je to ustrezneje, letne sporazume o nepovratnih sredstvih. Z odstopanjem od Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta (8) (v nadaljnjem besedilu: finančna uredba) bi moral imeti EIT možnost, da tak sporazum o partnerstvu sklene za začetno obdobje sedmih let in ga na podlagi uspešnega delovanja in pozitivnih rezultatov vmesnega pregleda in celovite ocene SZI podaljša za največ še eno obdobje sedmih let. Po izteku sporazuma o partnerstvu lahko EIT in SZI skleneta memorandum o sodelovanju z namenom, da ohranita aktivno sodelovanje.

(19)

Terciarno izobraževanje je treba podpreti kot sestavni del trikotnika znanja, saj je v tem smislu pogosto spregledano. Sodelujoče visokošolske ustanove ter izvajalci poklicnega izobraževanja in usposabljanja bi morali prek SZI podeljevati stopnje izobrazbe in diplome v skladu z nacionalnimi pravili in postopki akreditacije. Sporazumi o partnerstvu, sporazumi o nepovratnih sredstvih in memorandumi o sodelovanju med EIT in SZI bi morali zagotoviti, da se te stopnje izobrazbe in diplome štejejo tudi kot stopnje izobrazbe in diplome EIT. EIT bi moral tudi okrepiti promoviranje stopenj izobrazbe in diplom z znakom EIT, da bi bile bolj prepoznavne tudi zunaj skupnosti EIT, ter razširiti njihovo uporabo na programe vseživljenjskega učenja, poklicnega usposabljanja, usposabljanja, prekvalifikacije in izpopolnjevanja. EIT bi moral v skladu z Direktivo 2005/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta (9) s svojimi dejavnostmi in delom pomagati spodbujati mobilnost študentov, raziskovalcev in osebja ter zagotoviti priložnosti za vseživljenjsko učenje, mentorstvo in inštruiranje.

(20)

Sprejeti bi bilo treba ustrezne določbe, ki bodo zagotavljale odgovornost, odprtost in preglednost EIT. Ustrezna pravila, ki urejajo upravljanje in delovanje EIT, bi morala biti sprejeta v statutu EIT.

(21)

EIT bi moral imeti pravno osebnost, da bi se zagotovila njegova funkcionalna samostojnost in neodvisnost od nacionalnih organov in zunanjih pritiskov, sam bi moral upravljati svoj proračun, njegovi prihodki pa bi morali vključevati prispevek Unije.

(22)

Pričakuje se, da bodo industrija ter finančni in storitveni sektor znatno prispevali v proračun SZI. SZI bi si morale zlasti prizadevati za čim večji delež prispevkov iz zasebnih virov in prihodkov, ustvarjenih z lastnimi dejavnostmi, ter za finančno vzdržnost, ki bi jo morale doseči najpozneje pred iztekom 15 let finančne podpore EIT. SZI in njihove partnerske organizacije bi morale objaviti dejstvo, da opravljajo svoje dejavnosti v okviru EIT in da prejemajo finančni prispevek iz splošnega proračuna Unije. Poleg tega bi bilo treba povečati preglednost financiranja, in sicer z objavo informacij o projektih, ki se financirajo, in o dodelitvi sredstev.

(23)

V zvezi s finančnim prispevkom Unije v breme splošnega proračuna Unije bi se moral uporabljati proračunski postopek Unije. Revizijo računovodskih izkazov bi moralo opravljati Računsko sodišče v skladu s finančno uredbo.

(24)

Inštitut EIT bi si moral po najboljših močeh prizadevati za nemoten prehod med obdobji večletnega finančnega okvira, zlasti za tekoče dejavnosti.

(25)

Prihodki EIT bi morali vključevati sredstva Unije iz finančnega prispevka iz Obzorja Evropa. Treba bi bilo omogočiti, da bi prihodki vključevali tudi prispevke iz drugih zasebnih in javnih virov.

(26)

EIT je organ, ki ga Unija ustanavlja v smislu člena 70 finančne uredbe, zato bi moral svoja finančna pravila sprejeti skladno s tem. Zato bi se morala za EIT uporabljati Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/715 (10).

(27)

EIT bi moral sprejeti konsolidirano letno poročilo o dejavnostih, v katerem opiše izvedene dejavnosti in rezultate delovanja v preteklem koledarskem letu. Prav tako bi moral EIT v skladu s svojimi finančnimi pravili sprejeti enotni programski dokument, ki bi temeljil na SIP, v katerem opiše načrtovano pobudo glede na letno in večletno načrtovanje programa in s katerim se bo EIT lahko odzval na notranji in zunanji razvoj na področju raziskav, družbe, tehnologije, terciarnega izobraževanja, inovacij in drugih ustreznih področjih. EIT bi moral ta enotni programski dokument v vednost posredovati Evropskemu parlamentu in Svetu.

(28)

EIT je od svoje ustanovitve uporabljal strokovno znanje svojega osebja. Vendar so zaradi pravnega okvira, ki se uporablja na podlagi Uredbe (ES) št. 294/2008, nekatere od pogodb za zaposlene potekle in jih ni bilo mogoče podaljšati. Da bi se v prihodnje izognil taki situaciji in glede na pomembnost človeškega strokovnega znanja za uspeh dejavnosti EIT je v njegovem interesu, da si v okviru veljavnega pravnega okvira po najboljših močeh prizadeva pritegniti in obdržati usposobljeno osebje.

(29)

Primerno je, da Komisija sproži neodvisne zunanje ocene delovanja EIT, vključno z dejavnostmi, ki jih upravljajo SZI, na podlagi katerih se bo zlasti lahko pripravil SIP. S temi ocenami bi bilo treba preučiti, kako EIT izpolnjuje svojo nalogo in cilje; zajemati bi morala vse dejavnosti EIT in SZI. Pri tem bi bilo treba oceniti dodano vrednost Unije EIT, učinek po vsej Uniji in učinek dejavnosti v okviru regionalne inovacijske sheme, odprtost, uspešnost, učinkovitost, dejavnosti ozaveščanja, komuniciranje, prepoznavnost, razširjanje rezultatov, pomembnost izvajanih dejavnosti ter to, ali so skladne z ustreznimi politikami Unije in nacionalnimi politikami ter jih dopolnjujejo, vključno z morebitno sinergijo z drugimi deli Obzorja Evropa. Komisija bi morala te ocene upoštevati pri svojih ocenah v okviru Obzorja Evropa, ki so določene v Uredbi (EU) 2021/695.

(30)

EIT bi si moral čim bolj prizadevati za poenostavitev terminologije v zvezi s strukturo vsake SZI, da bi bil EIT še lažje in bolj prepoznaven.

(31)

Da bi EIT prispeval k premostitvi inovacijskega razkoraka v Evropi, bi moral zlasti prek regionalne inovacijske sheme, podrobneje določene v SIP, podpirati inovacijsko zmogljivost držav in regij ter si prizadevati za krepitev inovacijskih ekosistemov, da bi se lahko spopadli s svetovnimi izzivi in v SZI pritegnili nove partnerske organizacije.

(32)

SZI, ki delujejo kot spodbujevalke inovacij, bi morale upoštevati prednostne naloge držav članic v okviru strategije pametne specializacije in izboljšati njihovo inovacijsko zmogljivost, tako da bi v celoti upoštevale regionalne zmogljivosti in prednosti, priložnosti, pomanjkljivosti ter lokalne akterje ter njihove dejavnosti in trge.

(33)

Bistveno je spodbujati močno sinergijo med EIT in EIC. SZI bi morale v tesni sinergiji z EIC spodbujati ustanavljanje inovativnih podjetij, hkrati pa preprečevati podvajanje, upravičenci EIT pa bi morali imeti možnost, da se prijavijo za uporabo podpornih instrumentov EIC, ki dopolnjujejo storitve SZI. Zlasti bi morala imeti zagonska podjetja z visokim potencialom za rast, ki jih podpirajo SZI, preprostejši in hitrejši dostop do dejavnosti EIC, v skladu z ustreznimi določbami Uredbe (EU) 2021/695, da bi lahko hitro zrasla, upravičenci EIC pa bi morali imeti možnost, da uporabijo podporne storitve EIT. Da bi se izognili izoliranosti ter spodbujali sinergijo in sodelovanje, bi morala EIT in EIC predvideti vzajemno in sistematično izmenjavo informacij. Upravni odbor bi moral imeti možnost, da člane odbora EIC povabi na seje kot opazovalce, kadar je to ustrezno.

(34)

Da bi se zagotovila kontinuiteta dejavnosti inštituta EIT ter SZI v skladu z ustreznimi določbami Uredbe (EU) 2021/695, bi morala ta uredba začeti veljati čim prej, nekatere njene določbe pa bi se morale uporabljati z retroaktivnim učinkom od 1. januarja 2021.

(35)

Ker ciljev te uredbe države članice ne morejo zadovoljivo doseči, temveč se zaradi obsega in nadnacionalnosti lažje dosežejo na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji (PEU). V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenih ciljev –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet urejanja

Ta uredba vzpostavlja Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT).

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(1)

„inovacija“ pomeni postopek, vključno z rezultatom tega postopka, v okviru katerega nastajajo nove ideje kot odziv na družbene, gospodarske ali okoljske potrebe ter povpraševanje, na podlagi teh idej pa se ustvarijo novi izdelki, postopki, storitve ali poslovni, organizacijski in socialni modeli, ki se uspešno uvedejo na obstoječi trg ali so sposobni ustvarjati nove trge in ki družbi prinašajo vrednost;

(2)

„skupnost znanja in inovacij“ ali „SZI“ pomeni obsežno institucionalizirano evropsko partnerstvo, kot je navedeno v Uredbi (EU) 2021/695, med terciarnimi izobraževalnimi institucijami, raziskovalnimi organizacijami, družbami in drugimi deležniki v inovacijskem procesu v obliki strateške mreže, ne glede na njeno pravno obliko, na podlagi skupnega srednjeročnega do dolgoročnega inovacijskega načrtovanja za izpolnitev ciljev EIT in za prispevek k doseganju ciljev, določenih v Uredbi (EU) 2021/695;

(3)

„kolokacijski center“ pomeni fizično vozlišče, vzpostavljeno na odprt in pregleden način, ki spodbuja povezave med akterji trikotnika znanja in aktivno sodelovanje med njimi ter deluje kot osrednja točka za izmenjavo znanja, prek katere lahko partnerji SZI dostopajo do zmogljivosti in strokovnega znanja, potrebnih za doseganje skupnih ciljev;

(4)

„vozlišče regionalne inovacijske sheme“ pomeni fizično vozlišče, ki ga vzpostavi SZI in je njen sestavni del v državi članici ali pridruženi državi, ki je vključena v regionalno inovacijsko shemo, ki služi kot kontaktna točka za dejavnosti SZI ter za pritegnitev in vključevanje lokalnih akterjev trikotnika znanja v dejavnosti SZI;

(5)

„partnerska organizacija“ pomeni pravni subjekt, ki je član SZI in lahko vključuje zlasti terciarne izobraževalne institucije, izvajalce poklicnega izobraževanja in usposabljanja, raziskovalne organizacije, javne institucije, javne ali zasebne družbe, finančne institucije, regionalne in lokalne organe, fundacije in neprofitne organizacije;

(6)

„raziskovalna organizacija“ pomeni javni ali zasebni pravni subjekt, katerega eden od glavnih ciljev je izvedba raziskav ali tehnološki razvoj;

(7)

„terciarna izobraževalna institucija“ pomeni univerzo ali kakršno koli terciarno izobraževalno institucijo, ki v skladu z nacionalnim pravom ali prakso omogoča pridobitev stopenj izobrazbe in diplom, zlasti na magistrski in doktorski ravni, ne glede na njeno poimenovanje v nacionalnem okviru;

(8)

„skupnost EIT“ pomeni EIT in aktivno skupnost posameznikov in pravnih subjektov, ki so prejeli ali prejemajo podporo ali finančni prispevek EIT;

(9)

„strateški inovacijski program“ ali „SIP“ pomeni akt, v katerem so določeni prednostna področja in strategija EIT za prihodnje pobude, njegova sposobnost ustvarjanja najboljše inovacijske dodane vrednosti, cilji EIT, ključni ukrepi, način delovanja, pričakovani rezultati in učinek ter ocena potrebnih sredstev za obdobje Obzorja Evropa ter večletnega finančnega okvira;

(10)

„regionalna inovacijska shema“ ali „RIS“ pomeni shemo, ki spodbuja povezovanje v okviru trikotnika znanja ter inovacijske zmogljivosti držav (in regij v teh državah), za katere je v SIP navedeno, da imajo po evropskem sistemu inovacijskih kazalnikov „povprečne“ ali „skromne“ rezultate, pa tudi najbolj oddaljenih regij v smislu člena 349 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), in sicer zlasti s privabljanjem in vključevanjem novih partnerjev v SZI ter odpravljanjem regionalnih razlik, s čimer se zmanjšuje inovacijski razkorak;

(11)

„forum deležnikov“ pomeni platformo, ki se je lahko udeležijo predstavniki institucij Unije, nacionalnih, regionalnih in lokalnih organov, organiziranih interesnih skupin in posameznih subjektov s poslovnega področja, področja terciarnega izobraževanja in raziskovalnega področja, iz združenj, civilne družbe in grozdnih organizacij ter drugih deležnikov iz trikotnika znanja;

(12)

„poslovni načrt SZI“ pomeni dokument, priložen sporazumu o nepovratnih sredstvih, ki zajema obdobje do treh let in opisuje cilje SZI, način njihovega doseganja, pričakovane rezultate, načrtovane dejavnosti SZI z dodano vrednostjo ter s tem povezane finančne potrebe in vire, vključno z ukrepi za doseganje finančne vzdržnosti in povečanje odprtosti SZI za nove partnerje iz vse Unije;

(13)

„dejavnosti SZI z dodano vrednostjo“ pomeni dejavnosti, ki jih v skladu s poslovnim načrtom SZI izvajajo partnerske organizacije in ki prispevajo k povezovanju trikotnika znanja – terciarno izobraževanje, raziskave in inovacije –, vključno z dejavnostmi ustanavljanja, upravljanja in usklajevanja SZI, in k splošnim ciljem EIT;

(14)

„dejavnosti med SZI“ pomeni dejavnosti, katerih cilj je okrepiti sodelovanje in sinergijo med SZI, spodbujati bolj interdisciplinaren pristop ter ustvariti kritično maso med SZI za obravnavo tem skupnega interesa;

(15)

„memorandum o sodelovanju“ pomeni sporazum med EIT in SZI, katerega namen je, da SZI ostane dejavna članica skupnosti EIT tudi po izteku sporazuma o partnerstvu, in ki vsebuje pogoje za dostop do konkurenčnih razpisov EIT za nekatere specifične dejavnosti in nadnacionalne dejavnosti z visoko dodano vrednostjo Unije;

(16)

„finančna vzdržnost“ pomeni sposobnost SZI, da neodvisno od prispevkov EIT samostojno financira svoje dejavnosti v trikotniku znanja.

Člen 3

Naloga in cilji

1.   Naloga EIT je s povečanjem inovacijske zmogljivosti Unije in držav članic prispevati k trajnostni gospodarski rasti in konkurenčnosti Unije, da bi se obravnavali večji izzivi, s katerimi se sooča družba. To doseže s spodbujanjem sinergije, povezovanja in sodelovanja med terciarnim izobraževanjem, raziskavami in inovacijami na najvišji ravni, tudi s spodbujanjem podjetništva, s čimer se na odprt in pregleden način krepijo inovacijski ekosistemi po vsej Uniji. EIT prav tako uresničuje strateške prednostne naloge Unije ter prispeva k uresničevanju ciljev in politik Unije, vključno z evropskim zelenim dogovorom, načrtom okrevanja za Evropo, evropsko strategijo za podatke, strategijo za MSP za trajnostno in digitalno Evropo in novo industrijsko strategijo za Evropo, ter tistimi, ki so povezani z doseganjem strateške avtonomije Unije, ob hkratnem ohranjanju odprtega gospodarstva. Poleg tega prispeva k reševanju svetovnih izzivov, med drugim tudi k ciljem trajnostnega razvoja Združenih narodov, s tem ko sledi načelom Agende 2030 in Pariškega sporazuma, in k cilju, da gospodarstvo najpozneje do leta 2050 preide na ničelne emisije toplogrednih plinov.

2.   EIT v proračunskem obdobju 2021–2027 prispeva k izpolnjevanju splošnega cilja in specifičnih ciljev Obzorja Evropa, pri čemer v celoti upošteva njegovo strateško načrtovanje.

Člen 4

SIP

1.   V SIP se določijo prednostna področja in strategija za EIT v zadevnem sedemletnem obdobju v skladu s cilji in prednostnimi nalogami Obzorja Evropa, določenimi v Uredbi (EU) 2021/695, vsebuje pa tudi oceno pričakovanega družbeno-gospodarskega učinka EIT, njegovih dejavnosti ozaveščanja in njegove sposobnosti ustvarjanja najvišje inovacijske dodane vrednosti. SIP je usklajen z zahtevami glede poročanja, spremljanja in ocenjevanja in drugimi zahtevami iz Uredbe (EU) 2021/695 ter upošteva rezultate stalnega spremljanja in rednega neodvisnega ocenjevanja EIT iz člena 20 te uredbe.

2.   SIP upošteva strateško načrtovanje Obzorja Evropa, da se zagotovi skladnost z izzivi navedenega programa, in dopolnjevanje z EIC, ustanovljenim z Uredbo (EU) 2021/695, ter ustvarja in spodbuja ustrezno sinergijo in dopolnjevanje med dejavnostmi EIT in drugimi ustreznimi programi Unije ter nacionalnimi in regionalnimi programi, ki podpirajo raziskave in inovacije, izobraževanje in razvijanje znanja in spretnosti, trajnostno in konkurenčno industrijo, podjetništvo in regionalni razvoj.

3.   SIP vključuje oceno finančnih potreb in virov ob upoštevanju dolgoročnega razvoja prihodnjega delovanja in financiranja EIT. Vsebuje tudi okvirni finančni načrt, ki pokriva obdobje ustreznega večletnega finančnega okvira.

4.   EIT po posvetovanju z obstoječimi SZI in ob upoštevanju njihovih mnenj pripravi prispevek k predlogu Komisije za SIP in ga predloži Komisiji. Prispevek EIT se objavi.

5.   SIP v skladu s členom 173(3) PDEU na predlog Komisije sprejmeta Evropski parlament in Svet.

Člen 5

Organi EIT in skupina predstavnikov držav članic

1.   Organi EIT so našteti v tem odstavku.

Upravni odbor sestavljajo člani na visoki ravni z izkazanimi izkušnjami na področju terciarnega izobraževanja, raziskav, inovacij ali podjetništva. Upravni odbor je odgovoren za vodenje in spremljanje dejavnosti EIT, za izbor, imenovanje, financiranje, spremljanje in ocenjevanje SZI, vključno s sprejemanjem ustreznih korektivnih ukrepov, v primeru da SZI ciljev ne dosegajo v zadostni meri, ter za druge strateške odločitve. Pri imenovanju upravnega odbora se upoštevajo merila glede uravnotežene zastopanosti spolov in geografske uravnoteženosti. Upravni odbor izvoli svojega predsednika izmed svojih članov.

Izvršni odbor je sestavljen iz izbranih članov, ki zastopajo vse tri razsežnosti trikotnika znanja, in predsednika upravnega odbora. Izvršni odbor upravnemu odboru pomaga pri izvajanju njegovih nalog in v sodelovanju z direktorjem organizira sestanke upravnega odbora.

Direktorja imenuje upravni odbor. Direktor deluje kot zakoniti zastopnik EIT in je odgovoren za izvajanje odločitev upravnega odbora ter delovanje EIT in tekoče upravljanje.

Notranja revizijska funkcija deluje popolnoma neodvisno in v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi. Notranja revizijska funkcija upravnemu odboru in direktorju svetuje v zvezi s finančnim poslovodenjem in administrativnim upravljanjem ter strukturami za nadzor znotraj EIT, v zvezi z organizacijo finančnih povezav s SZI in z vsem, za kar jo zaprosi upravni odbor.

2.   Podrobna pravila v zvezi z organi EIT so določena v statutu EIT v Prilogi I.

3.   Vzpostavi se skupina predstavnikov držav članic.

Skupino predstavnikov držav članic sestavljajo po en predstavnik iz vsake države članice in vsake pridružene članice.

Skupina predstavnikov držav članic svetuje upravnemu odboru in direktorju:

(a)

o podaljšanju ali prenehanju sporazumov o partnerstvu s SZI, kot je navedeno v točki 6 oddelka 3 Priloge I;

(b)

o sklenitvi memoranduma o sodelovanju z SZI, kot je določeno v točki 6 oddelka 3 Priloge I, in

(c)

o strateško pomembnih vprašanjih za EIT, ki niso navedena v točkah (a) in (b), in izmenjuje izkušnje v zvezi s tem.

Skupina predstavnikov držav članic svetuje tudi SZI in z njimi izmenjuje izkušnje.

Skupina predstavnikov držav članic je redno obveščena o uspešnosti, dosežkih in dejavnostih EIT in SZI, o rezultatih spremljanja in ocenjevanja, kazalnikih smotrnosti in korektivnih ukrepih. Skupina v zvezi s tem poda svoje mnenje.

Skupina predstavnikov držav članic omogoča tudi ustrezno sinergijo in dopolnjevanje med dejavnostmi EIT in SZI ter nacionalnimi programi in pobudami, vključno z možnostjo nacionalnega sofinanciranja dejavnosti SZI.

Člen 6

Naloge

Za doseganje naloge in ciljev iz člena 3 EIT opravlja vsaj naslednje:

(a)

v skladu s SIP opredeli svoje glavne prednostne naloge in dejavnosti ter jih izvaja v skladu z veljavnimi določbami Uredbe (EU) 2021/695;

(b)

zagotavlja odprtost za morebitne nove partnerske organizacije in krepi ozaveščenost med njimi ter z nadgrajevanjem obstoječih informacijskih mrež in struktur spodbuja njihovo udeležbo pri dejavnostih EIT po vsej Uniji, predvsem MSP ter centri odličnosti v nastajanju, tudi prek regionalne inovacijske sheme;

(c)

v skladu s členom 9 izbere in imenuje SZI ter s sporazumi o partnerstvu in sporazumi o nepovratnih sredstvih opredeli njihove pravice in dolžnosti, nadzoruje SZI in jim zagotovi ustrezno podporo in strateške usmeritve z ustreznimi ukrepi za nadzor kakovosti, stalnim spremljanjem in rednim zunanjim ocenjevanjem njihovih dejavnosti v skladu s členom 11, ter po potrebi sprejme korektivne ukrepe;

(d)

usmerja izvajanje regionalne inovacijske sheme, tudi prek njenih vozlišč, ki jih izvajajo SZI;

(e)

zagotavlja ustrezno raven usklajevanja in omogoča komuniciranje in tematsko sodelovanje med SZI ter objavlja razpise za dejavnosti med SZI in skupne storitve;

(f)

zagotavlja, da SZI v velikem obsegu izvajajo stopnje izobrazbe in diplome z znakom EIT, jih bolj promovira zunaj skupnosti EIT in jih razširi na programe vseživljenjskega učenja;

(g)

spodbuja razširjanje najboljših praks za povezovanje v okviru trikotnika znanja, vključno med SZI in po vsej Uniji, med drugim tudi prek regionalne inovacijske sheme, da bi se s tem razvila skupna kultura inovacij in prenosa znanja, in da bi se spodbudila odprtost SZI za nove člane prek dejavnosti ozaveščanja;

(h)

spodbuja intenzivno razširjanje, sporočanje in dobro izkoriščanje rezultatov in priložnosti, ki prihajajo iz skupnosti EIT, da se po vsej Uniji ozavešča o EIT ter povečujeta njegova prepoznavnost in znanje o njem ter da se spodbuja sodelovanje v dejavnostih skupnosti EIT;

(i)

podpira SZI pri oblikovanju učinkovite strategije finančne vzdržnosti za mobilizacijo sredstev iz drugih javnih in zasebnih virov;

(j)

spodbuja odličnost na področjih terciarnega izobraževanja, raziskav in inovacij, zlasti s promoviranjem SZI kot odličnih inovacijskih partneric;

(k)

spodbuja multidisciplinarne pristope k inovacijam po vseh sektorjih, tudi s povezovanjem tehnoloških, družbenih in netehnoloških rešitev, trajnosti in podnebne nevtralnosti po zasnovi, organizacijskih pristopov, osredotočanja na podjetništvo in novih poslovnih modelov;

(l)

zagotavlja sinergijo in dopolnjevanje med dejavnostmi EIT in drugimi programi Unije, kadar je potrebno, v skladu z Uredbo (EU) 2021/695;

(m)

spodbuja razpravo ter izmenjavo in razširjanje strokovnega znanja in izkušenj med SZI glede inovativnih modelov pravic intelektualne lastnine, da bi se spodbudil prenos in razširjanje znanja, in sicer v kontekstu SZI in širše po vsej Uniji;

(n)

zagotavlja potrebno podporo SZI in spodbuja sinergijo z njimi, da razvijejo inovativne rešitve;

(o)

najmanj vsaki dve leti organizira redna srečanja foruma deležnikov, na katerih deli informacije in razpravlja o svojih dejavnostih, izkušnjah, najboljših praksah ter prispevku k politikam in ciljem Unije na področjih inovacij, raziskav in izobraževanja ter k drugim politikam in ciljem Unije, kadar je ustrezno, ter deležnikom omogoči, da izrazijo svoja stališča;

(p)

vsaj dvakrat letno organizira sestanke skupine predstavnikov držav članic, in sicer neodvisno od sestankov foruma deležnikov;

(q)

omogoča vzpostavitev zmogljivosti za skupne storitve skupnosti EIT;

(r)

spodbuja postopno mreženje vozlišč regionalne inovacijske sheme in kolokacijskih centrov v državah članicah, da se omogoči njihovo sodelovanje znotraj skupnosti EIT in z lokalnimi inovacijskimi ekosistemi;

(s)

spremlja izvajanje dejavnosti, ki naj bi jih izvajale SZI za razvoj podjetniške in inovacijske zmogljivosti članskih organizacij, zlasti terciarnih izobraževalnih zavodov, izvajalcev poklicnega izobraževanja in usposabljanja, MSP ter zagonskih podjetij in njihovo vključevanje v inovacijske ekosisteme po vsej Uniji in v skladu s pristopom, ki temelji na trikotniku znanja;

(t)

v sodelovanju s Komisijo in po posvetovanju s SZI oblikuje ter začne izvajati in usklajevati pilotno pobudo v podporo razvoju inovacijskih in podjetniških zmogljivosti v terciarnih izobraževalnih institucijah in njihovemu povezovanju v inovacijske ekosisteme (pilotna pobuda za terciarno izobraževanje), ki se bo izvajala prek SZI.

Člen 7

SZI

1.   SZI opravlja vsaj z naslednje:

(a)

inovacijske dejavnosti in vlaganja z dodano vrednostjo Unije, vključno s spodbujanjem ustanavljanja inovativnih zagonskih podjetij in – ob dopolnjevanju z EIC in Programom InvestEU – razvoja inovativnih podjetij, ki vključujejo vse razsežnosti terciarnega izobraževanja in raziskav za doseganje kritične mase ter podpirajo razširjanje in uporabo rezultatov;

(b)

v inovacije usmerjene raziskave, preizkuse, izdelavo prototipov in predstavitve na področjih ključnih gospodarskih, okoljskih in družbenih interesov, ki se opirajo na rezultate, ki izhajajo iz raziskav na ravni Unije in nacionalnih raziskav in obetajo krepitev konkurenčnosti Unije na mednarodni ravni ter iščejo rešitve za večje družbene izzive, s katerimi se sooča evropska družba, vključno z izzivi, povezanimi z zdravjem in digitalnim trgom;

(c)

izobraževalne dejavnosti in dejavnosti usposabljanja, zlasti na magistrski in doktorski ravni, ter programe strokovnega usposabljanja na področjih, ki bi lahko zadostila prihodnjim evropskim družbeno-gospodarskim in družbeno-okoljevarstvenim potrebam in ki širijo nabor talentov Unije ter spodbujajo razvoj spretnosti, povezanih z inovacijami, izboljševanje vodstvenih in podjetniških spretnosti, mobilnost raziskovalcev in študentov ter izmenjavo znanja, mentorstvo in mreženje med udeleženci izobraževanja in usposabljanja EIT, tudi tistih z znakom EIT;

(d)

ukrepe v okviru pilotne pobude za terciarno izobraževanje za boljše vključevanje terciarnih izobraževalnih zavodov v inovacijske vrednostne verige in ekosisteme ter njihovo povezovanje z drugimi ključnimi inovacijskimi akterji v trikotniku znanja, s čimer bi se izboljšala njihova inovacijska in podjetniška zmogljivost;

(e)

dejavnosti ozaveščanja in razširjanja najboljših praks na področju inovacij s poudarkom na razvoju sodelovanja med terciarnim izobraževanjem, raziskavami in podjetji, vključno s storitvenimi in finančnimi sektorji, ter po potrebi z organizacijami javnega in tretjega sektorja;

(f)

dejavnosti regionalne inovacijske sheme, ki so v celoti vključene v večletno strategijo SZI in so povezane z ustreznimi strategijami pametne specializacije, kot so opredeljene v točki 2 člena 2 Uredbe (EU) 2021/695, da bi se okrepila inovacijska zmogljivost in razvili trajnostni inovacijski ekosistemi in s tem zmanjšale razlike in razkorak v inovacijski uspešnosti po vsej Uniji;

(g)

iskanje sinergije in dopolnjevanje med dejavnostmi SZI in obstoječimi programi Unije ter nacionalnimi in regionalnimi programi, zlasti z EIC, drugimi evropskimi partnerstvi in misijami Obzorja Evropa, kot je ustrezno;

(h)

zbiranje sredstev iz javnih in zasebnih virov, zlasti da bi zbrale čim večji delež svojega proračuna iz zasebnih virov in iz prihodka, ustvarjenega z lastnimi dejavnostmi, v skladu s členom 18;

(i)

zagotavljanje informacij na zahtevo o izidih in rezultatih raziskav ter z njimi povezanih intelektualnih pravicah, pridobljenih na podlagi dejavnosti SZI, in o ustreznih izumiteljih.

2.   Brez poseganja v sporazume o partnerstvu in sporazume o nepovratnih sredstvih med EIT in SZI imajo SZI precejšnjo avtonomijo pri vzpostavitvi svoje notranje organizacije in sestave ter načrta dela in delovnih metod, pod pogojem, da to pripomore k napredku pri uresničevanju ciljev EIT in SZI, ob upoštevanju strateškega načrtovanja Obzorja Evropa in strateških usmeritev EIT, ki so določene v SIP in jih oblikuje upravni odbor.

SZI zlasti:

(a)

vzpostavijo pregledne notranje mehanizme upravljanja, ki odražajo trikotnik znanja – terciarno izobraževanje, raziskave in inovacije;

(b)

z jasnimi in preglednimi merili za pristop in izstop, vključno z javnimi razpisi, zagotavljajo in spodbujajo svojo odprtost za vse morebitne nove partnerske organizacije po vsej Uniji, ki bi doprinesle dodano vrednost partnerstvu;

(c)

vzpostavijo notranja pravila, vključno s kodeksi ravnanja, ki zagotavljajo, da delujejo na odprt in pregleden način;

(d)

pripravljajo in izvajajo svoje poslovne načrte;

(e)

pripravljajo in izvajajo strategije za doseganje finančne vzdržnosti.

3.   SZI lahko sprejmejo ukrepe in pobude za ublažitev posledic krize zaradi COVID-19, predvsem ukrepe za večjo odpornost mikropodjetij, MSP ter zagonskih podjetij, kakor tudi študentov, raziskovalcev in zaposlenih.

4.   Razmerje med EIT in SZI ureja sporazum o partnerstvu, sporazum o nepovratnih sredstvih ali, v skladu s členom 12, memorandum o sodelovanju.

Člen 8

Pravila za sodelovanje in razširjanje rezultatov

Uporabljajo se pravila za sodelovanje in razširjanje rezultatov iz Obzorja Evropa. Z odstopanjem od navedenih pravil:

(a)

so v členu 9(3) in (4) te uredbe določeni minimalni pogoji za oblikovanje SZI;

(b)

se za dejavnosti SZI z dodano vrednostjo, kadar je to ustrezno, lahko uporabljajo posebna pravila glede lastništva, pravic dostopa, izkoriščanja in razširjanja rezultatov.

Člen 9

Izbor in imenovanje SZI

1.   EIT na podlagi konkurenčnega, odprtega in preglednega postopka izbere in imenuje partnerstvo kot SZI. Uporabljajo se pogoji in merila iz Uredbe (EU) 2021/695, med drugim iz njenega člena 28(3), ter merila za izbor evropskih partnerstev. Upravni odbor lahko ta merila podrobneje opredeli, tako da v skladu z načeli odličnosti in pomembnosti za področje inovacij v okviru premagovanja svetovnih izzivov in uresničevanja političnih prednostnih nalog Unije sprejme in objavi merila za izbor SZI.

2.   EIT začne postopek izbora in imenovanja SZI v skladu s prednostnimi področji in časovnim okvirom, opredeljenim v SIP, ob upoštevanju prednostnih nalog, opredeljenih v strateškem načrtovanju Obzorja Evropa.

3.   Minimalni pogoj za oblikovanje SZI je, da sodelujejo vsaj tri neodvisne partnerske organizacije, ki vključujejo vsaj en terciarni izobraževalni zavod, eno raziskovalno organizacijo in eno zasebno podjetje ter ki so ustanovljene v vsaj treh različnih državah članicah.

4.   Poleg pogoja iz odstavka 3 ima vsaj dve tretjini partnerskih organizacij v SZI sedež v državah članicah.

5.   EIT sprejme in objavi merila in postopke za financiranje, spremljanje in ocenjevanje dejavnosti SZI pred začetkom postopka izbora novih SZI. EIT takoj obvesti skupino predstavnikov držav članic in Evropski parlament o teh merilih in postopkih.

Člen 10

Načela ocenjevanja in spremljanja SZI

EIT na podlagi kazalnikov in določb o spremljanju, določenih med drugim v Uredbi (EU) 2021/695 in v SIP, ter v tesnem sodelovanju s Komisijo organizira stalno spremljanje in redna zunanja ocenjevanja neposrednih učinkov, rezultatov in učinkov posamezne SZI, tudi napredka SZI v zvezi s finančno vzdržnostjo, stroškovno učinkovitostjo in odprtostjo za nove člane.

Rezultati takega spremljanja in ocenjevanja se predložijo Evropskemu parlamentu in Svetu in se objavijo.

Člen 11

Trajanje, podaljšanje in prenehanje sporazuma o partnerstvu

1.   Z odstopanjem od točke (c) člena 130(4) finančne uredbe EIT lahko sklene sporazum o partnerstvu s SZI za začetno obdobje sedmih let.

2.   Na podlagi stalnega spremljanja SZI v skladu s členom 10 EIT pod nadzorom upravnega odbora opravi vmesne preglede smotrnosti in dejavnosti SZI za prva tri leta sporazuma o partnerstvu.

V primeru podaljšanja sporazuma o partnerstvu EIT te vmesne preglede opravi za prva tri leta po njegovem podaljšanju.

Upravni odbor te vmesne preglede objavi.

3.   EIT pred iztekom sedemletnega obdobja iz odstavka 1 pod nadzorom upravnega odbora opravi celovito oceno smotrnosti in dejavnosti vsake SZI ob podpori neodvisnih zunanjih strokovnjakov.

4.   Po posvetovanju s skupino predstavnikov držav članic lahko upravni odbor podaljša sporazum o partnerstvu za nadaljnje obdobje največ sedmih let ali prekine finančni prispevek EIT in ne podaljša sporazuma o partnerstvu s SZI, in sicer na podlagi:

(a)

rezultata vmesnega pregleda iz prvega pododstavka odstavka 2 in

(b)

rezultata celovite ocene iz odstavka 3.

EIT pred podaljšanjem sedemletnega obdobja iz odstavka 1 o tem obvesti Evropski parlament in Svet.

5.   Pri odločanju o podaljšanju sporazuma o partnerstvu s SZI na podlagi odstavka 4 upravni odbor upošteva merila za izvajanje, spremljanje in ocenjevanje evropskih partnerstev iz Uredbe (EU) 2021/695, v zvezi s SZI pa naslednje:

(a)

njihov pomen za splošne izzive Unije;

(b)

njihovo dodano vrednost Unije in ustreznost glede na cilje EIT;

(c)

doseganje njihovih ciljev;

(d)

njihova prizadevanja za uskladitev njihovih dejavnosti z drugimi ustreznimi raziskovalnimi in inovacijskimi pobudami;

(e)

njihovo zmožnost zagotavljanja odprtosti za nove člane;

(f)

njihove dosežke v zvezi s privabljanjem novih članov po vsej Uniji;

(g)

njihovo spoštovanje načel dobrega upravljanja;

(h)

njihova prizadevanja in rezultate pri oblikovanju in izvajanju ukrepov in dejavnosti, ki upoštevajo vidik spolov, in

(i)

njihovo zmogljivost za razvoj trajnostnih inovacijskih ekosistemov in doseženo stopnjo finančne vzdržnosti.

6.   Če stalno spremljanje, vmesni pregled ali celovita ocena SZI iz odstavkov 2 in 3 tega člena pokažejo neustrezen napredek na področjih iz člena 10 ali da dodane vrednosti Unije ni, upravni odbor sprejme ustrezne korektivne ukrepe, vključno z zmanjšanjem, spremembo ali umikom finančnega prispevka EIT ali odpovedjo sporazuma o partnerstvu.

7.   EIT pod nadzorom upravnega odbora pred iztekom sporazuma o partnerstvu opravi končen pregled smotrnosti in dejavnosti SZI. Če je rezultat končnega pregleda pred iztekom sporazuma o partnerstvu pozitiven, lahko EIT sklene memorandum o sodelovanju s SZI.

Člen 12

Memorandum o sodelovanju

1.   Trajanje, vsebino in strukturo memoranduma o sodelovanju določi upravni odbor, pri čemer upošteva poglobljeno neodvisno študijo. Študija vključuje oceno prizadevanj SZI za doseganje finančne vzdržnosti ter njenih ustvarjenih prihodkov in finančnih obetov. Poleg tega se v oceni navedejo dejavnosti, katerih nadaljnje izvajanje bi utegnilo biti ogroženo zaradi pomanjkanja sredstev.

2.   Memorandum o sodelovanju zajema:

(a)

pravice in obveznosti, povezane z nadaljevanjem dejavnosti trikotnika znanja ter vzdrževanjem ekosistema in mreže SZI;

(b)

pogoje za uporabo znamke EIT ter sodelovanje pri nagradah EIT in drugih pobudah, ki jih organizira EIT;

(c)

pogoje za udeležbo v dejavnostih terciarnega izobraževanja in usposabljanja, vključno z uporabo znaka EIT za programe izobraževanja in usposabljanja ter odnose s skupnostjo diplomantov EIT;

(d)

pogoje za sodelovanje pri konkurenčnih razpisih za nekatere specifične dejavnosti in dejavnosti med SZI in skupne storitve;

(e)

pogoje za dodatno podporo EIT za dejavnosti nadnacionalnega usklajevanja med kolokacijskimi centri z visoko dodano vrednostjo Unije.

3.   Kadar ni sklenjen memorandum o sodelovanju, SZI za svoje dejavnosti ne uporablja znamke EIT.

Člen 13

Stopnje izobrazbe in diplome

1.   Stopnje izobrazbe in diplome v povezavi z dejavnostmi terciarnega izobraževanja iz točke (c) člena 7(1) podeljujejo sodelujoče visokošolske ustanove in izvajalci poklicnega izobraževanja in usposabljanja v skladu z nacionalnimi pravili in postopki akreditacije. V sporazumih o partnerstvu in sporazumih o nepovratnih sredstvih med EIT in SZI se določi, da se te stopnje izobrazbe in diplome štejejo tudi kot stopnje izobrazbe in diplome EIT.

2.   EIT sodelujoče terciarne izobraževalne zavode in izvajalce poklicnega izobraževanja in usposabljanja spodbuja, da:

(a)

podeljujejo skupne ali večkratne stopnje izobrazbe in diplome, kar odraža povezovalno vlogo SZI, lahko pa jih podeli tudi ena sama terciarna izobraževalna institucija ali izvajalec poklicnega izobraževanja in usposabljanja;

(b)

razširjajo najboljše prakse pri horizontalnih vprašanjih;

(c)

v okviru usposabljanja in podeljevanja diplom promovirajo in objavljajo znak EIT;

(d)

razvijajo različne strategije, da bi spodbujale učinkovito sodelovanje z inovacijskimi ekosistemi in podjetji ter spodbujale podjetniško miselnost;

(e)

oblikujejo programe, ki se osredotočajo na vseživljenjsko učenje in izdajanje spričeval;

(f)

posebno pozornost namenijo pristopom, pri katerih se zagotavlja uravnotežena zastopanost spolov in, upošteva vidik spolov, zlasti na področjih, na katerih so ženske še vedno premalo zastopane, kot so informacijske in komunikacijske tehnologije, znanost, tehnologija, inženirstvo in matematika;

(g)

upoštevajo:

(i)

dejavnosti Unije, ki se izvajajo v skladu s členoma 165 in 166 PDEU;

(ii)

dejavnosti, ki se izvajajo v okviru evropskega visokošolskega prostora.

Člen 14

Operativna neodvisnost EIT in usklajenost z ukrepanjem na ravni Unije, držav članic ali medvladni ravni

1.   EIT svoje dejavnosti izvaja neodvisno od nacionalnih organov in zunanjih pritiskov, pri čemer s koordinacijo zagotavlja, da so te dejavnosti skladne z drugimi ukrepi in instrumenti, ki se izvajajo na ravni Unije, zlasti na področju terciarnega izobraževanja, raziskav in inovacij.

2.   EIT si prizadeva tudi za sinergijo in dopolnjevanje z upoštevanjem politik in pobud na regionalni, nacionalni in medvladni ravni, da se izkoristijo najboljše prakse, uveljavljeni koncepti in obstoječi viri.

Komisija zagotavlja EIT potrebno podporo pri ustvarjanju ustrezne sinergije in dopolnjevanja z drugimi dejavnostmi na podlagi Uredbe (EU) 2021/695, ter z drugimi pobudami in programi Unije, hkrati pa preprečuje podvajanje.

Komisija za EIT oblikuje priporočila glede zmanjšanja upravnega bremena za SZI.

Člen 15

Pravni status

1.   EIT je organ Unije in ima pravno osebnost. V vsaki državi članici ima največjo možno pravno sposobnost, ki jo nacionalno pravo priznava pravnim osebam. Zlasti lahko pridobiva premičnine in nepremičnine in z njimi razpolaga ter je stranka v sodnem postopku.

2.   Za EIT se uporablja Protokol št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije, ki je priložen PEU in PDEU.

Člen 16

Odgovornost

1.   EIT je edini odgovoren za izpolnjevanje svojih obveznosti.

2.   Pogodbeno odgovornost EIT urejajo posamezne pogodbene določbe in pravo, ki se uporablja za zadevne pogodbe.

Sodišče Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: Sodišče) je pristojno v skladu s katero koli arbitražno klavzulo iz pogodbe, ki jo sklene EIT.

3.   V primeru nepogodbene odgovornosti EIT v skladu s splošnimi načeli, ki so skupna pravnim ureditvam držav članic, poravna kakršno koli škodo, ki jo pri opravljanju svojih nalog povzroči sam ali njeno osebje.

Sodišče je pristojno v vseh sporih, povezanih z odškodninami za takšno škodo.

4.   Vsa plačila, ki jih izvede EIT v zvezi z odgovornostjo iz odstavkov 2 in 3 ter stroški in izdatki, nastalimi v tej zvezi, se upoštevajo kot odhodki EIT in se krijejo iz virov EIT.

5.   Za tožbe proti EIT je v skladu s členoma 263 in 265 PDEU pristojno Sodišče.

Člen 17

Preglednost in dostop do dokumentov

1.   EIT in SZI zagotovijo, da se njihove dejavnosti izvajajo čim bolj pregledno. EIT in SZI zlasti oblikujejo dostopno, brezplačno spletno mesto, ki nudi informacije o njihovih dejavnostih in priložnostih, ki jih ponujajo, zlasti o odprtih razpisih.

2.   EIT in SZI dajo na voljo podrobne informacije o razpisih za zbiranje predlogov, ki jih objavijo, tudi informacije o svojih postopkih ocenjevanja in rezultatih teh razpisov za zbiranje predlogov. Te informacije se v skladu z Uredbo (EU) 2021/695 zagotovijo pravočasno ter na pregleden in sledljiv način, in sicer v ustreznih skupnih spletnih podatkovnih zbirkah v okviru projektov na področju raziskav in inovacij, ki jih financira Unija.

3.   EIT pred objavo razpisa za zbiranje predlogov za izbor SZI objavi svoj poslovnik, posebna finančna pravila iz člena 23(1) ter merila za izbor SZI iz člena 9.

4.   EIT nemudoma objavi svoj enoten programski dokument in konsolidirano letno poročilo o dejavnostih iz člena 19.

5.   Brez poseganja v odstavka 6 in 7 EIT tretjim strankam ne razkriva pridobljenih zaupnih informacij, za katere se je upravičeno zahtevala zaupna obravnava.

6.   Za člane organov EIT velja zahteva glede zaupnosti iz člena 339 PDEU.

Za informacije, ki jih EIT zbere v skladu s to uredbo, velja Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta (11).

7.   Za dokumente EIT se uporablja Uredba (ES) št. 1049/2001 Evropskega parlamenta in Sveta (12).

8.   Za EIT se uporablja Uredba Sveta št. 1 (13). Prevajalske storitve, ki so potrebne za delovanje EIT, zagotavlja Prevajalski center za organe Evropske unije, ustanovljen z Uredbo Sveta (ES) št. 2965/94 (14).

Člen 18

Financiranje SZI

1.   SZI se financirajo zlasti iz naslednjih virov:

(a)

prispevkov partnerskih organizacij, ki so pomemben vir financiranja;

(b)

prostovoljnih prispevkov držav članic, povezanih držav ali drugih tretjih držav ali javnih organov držav članic ali drugih držav;

(c)

prispevkov mednarodnih organov ali institucij;

(d)

prihodkov, ustvarjenih z lastnimi sredstvi in dejavnostmi SZI, ter licenčnin iz naslova pravic intelektualne lastnine;

(e)

premoženja;

(f)

volil, donacij in prispevkov posameznikov, institucij, skladov ali drugih organov, ustanovljenih v skladu z nacionalnim pravom;

(g)

finančnega prispevka EIT;

(h)

finančnih instrumentov, vključno s tistimi, ki se financirajo iz splošnega proračuna Unije.

2.   Pogoji za dostop do finančnega prispevka EIT se določijo v finančnih pravilih EIT iz člena 23(1).

3.   Glede na ustrezno spremljanje ocenjenih finančnih potreb SZI, ki se opravi vsako leto, se proračunske obveznosti za dejavnosti, ki trajajo več kot eno proračunsko leto, lahko razčlenijo v letne obroke preko več let.

4.   S finančnim prispevkom EIT za SZI se lahko v začetnih fazah delovanja SZI krije do 100 % skupnih upravičenih stroškov dejavnosti SZI z dodano vrednostjo. Tak prispevek se sčasoma postopoma zmanjša v skladu s stopnjami financiranja iz SIP.

5.   SZI in njihove partnerske organizacije lahko zaprosijo za sredstva Unije, zlasti v okviru programov in skladov Unije, in sicer v skladu z ustreznimi pravili. Ta sredstva ne krijejo stroškov, ki se že financirajo v okviru drugega programa Unije.

6.   Prispevki partnerskih organizacij k financiranju SZI se določijo v skladu s stopnjami financiranja iz odstavka 4 in upoštevajo strategijo SZI za doseganje finančne vzdržnosti.

7.   EIT razvije na smotrnosti temelječ mehanizem dodeljevanja za dodelitev svojega finančnega prispevka za SZI. Ta mehanizem vključuje oceno poslovnih načrtov SZI in njihove smotrnosti, ki se meri s stalnim spremljanjem v skladu s členom 10 in določenim v SIP.

Člen 19

Priprava programov in poročanje

1.   EIT v skladu s svojimi finančnimi pravili iz člena 23(1) sprejme enotni programski dokument, ki temelji na SIP in vsebuje naslednje:

(a)

izjavo o glavnih prednostnih nalogah ter načrtovanih pobudah EIT in SZI;

(b)

oceno finančnih potreb in virov;

(c)

oceno potreb po osebju zaradi novih nalog;

(d)

ustrezne kvalitativne in kvantitativne metode, orodja in kazalnike za spremljanje dejavnosti EIT in SZI, pri čemer se uporablja pristop, ki je usmerjen v učinke in temelji na smotrnosti;

(e)

druge elemente iz finančnih pravil.

2.   EIT sprejme konsolidirano letno poročilo o dejavnostih, v katerem se navedejo celovite informacije o dejavnostih, ki so jih v predhodnem koledarskem letu izvajali EIT in SZI, ter o prispevku EIT k ciljem Obzorja Evropa ter politikam in ciljem Unije na področju inovacij, raziskav in izobraževanja. V konsolidiranem letnem poročilu o dejavnostih se prav tako ocenijo rezultati glede na zastavljene cilje, kazalnike in časovnico, tveganja, povezana z izvajanimi dejavnostmi, uporaba sredstev, tudi prispevek k cilju vključevanja podnebne razsežnosti v okviru Uredbe (EU) 2021/695 po posameznih SZI, in splošno delovanje EIT. Konsolidirano letno poročilo o dejavnostih vključuje dodatne celovite informacije v skladu s finančnimi pravili EIT.

Direktor do 29. maja 2022 in nato vsako leto pristojnim odborom Evropskega parlamenta predloži konsolidirano letno poročilo o dejavnostih.

Člen 20

Spremljanje in ocenjevanje EIT

1.   Da bi se zagotovila visoka kakovost rezultatov, znanstvena odličnost in najučinkovitejša poraba sredstev, EIT zagotovi, da se njegove dejavnosti, vključno s tistimi, ki jih upravljajo SZI, redno in sistematično spremljajo ter neodvisno ocenjujejo v skladu z njegovimi finančnimi pravili. Rezultati spremljanja in ocen se objavijo.

2.   Komisija ob pomoči neodvisnih zunanjih strokovnjakov in ob upoštevanju mnenj deležnikov pravočasno opravi vmesno in končno oceno EIT in SZI. Ti oceni se upoštevata v ocenah Obzorja Evropa iz člena 52 Uredbe (EU) 2021/695.

Z navedenima ocenama se preveri, kako EIT izpolnjuje svojo nalogo in cilje, obsegata pa vse dejavnosti EIT in SZI. Z njima se oceni dodana vrednost Unije EIT, vpliv po vsej Uniji in vpliv dejavnosti regionalne inovacijske sheme, odprtost, uspešnost, učinkovitost in ustreznost opravljenih dejavnosti EIT ter njihova usklajenost in dopolnjevanje s povezanimi nacionalnimi politikami in politikami Unije, vključno s sinergijo z drugimi deli Obzorja Evropa, zlasti z drugimi evropskimi partnerstvi in misijami ter EIC.

V vmesni oceni se med drugim ocenijo rezultat in učinki pilotne pobude za terciarno izobraževanje, učinkovitost strategij SZI za finančno vzdržnost ter sodelovanje med EIT in izvajalskimi organi v okviru stebra III „Inovativna Evropa“ Obzorja Evropa. V zvezi s tem se ocene EIT vključijo v ocene Obzorja Evropa, tudi ob upoštevanju sistematičnega ocenjevanja v okviru stebra III „Inovativna Evropa“ Obzorja Evropa, zlasti glede sistema „vse na enem mestu“ za inovacije.

3.   Komisija lahko opravi dodatne ocene strateško pomembnih tem ali vprašanj s pomočjo neodvisnih zunanjih strokovnjakov, izbranih na podlagi preglednega postopka, da preuči napredek EIT pri doseganju zastavljenih ciljev ter opredeli dejavnike, ki prispevajo k izvajanju dejavnosti, in najboljše prakse. Komisija pri teh dodatnih ocenah v celoti upošteva upravno breme za EIT in SZI.

4.   Komisija rezultate ocen skupaj s svojimi opombami sporoči Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij. Upravni odbor ugotovitve iz ocen ustrezno upošteva pri izvajanju programov in delovanju EIT.

Člen 21

Proračun EIT

1.   Prihodki EIT so sestavljeni iz prispevka Unije. Vključujejo lahko tudi prispevke iz drugih zasebnih in javnih virov.

Prispevek Unije se zagotovi s finančnim prispevkom iz Obzorja Evropa v vrednosti 2 726 000 000 EUR v tekočih cenah z dodatnim zneskom 210 000 000 EUR v stalnih cenah za leto 2018 za obdobje 2021–2027.

EIT lahko prejme dodatna finančna sredstva iz drugih programov Unije.

2.   Finančni prispevek EIT za SZI se zagotovi iz prispevka Unije iz odstavka 1.

Člen 22

Priprava in sprejetje letnega proračuna EIT

1.   Vsebina in struktura proračuna EIT se določita v skladu z njegovimi finančnimi pravili. Odhodki EIT obsegajo kadrovske in upravne stroške ter odhodke za infrastrukturo in poslovanje. Upravni stroški se omejijo na najnižjo možno raven. Proračun EIT je uravnotežen v smislu prihodkov in odhodkov.

2.   Direktor pripravi osnutek načrta prihodkov in odhodkov EIT za naslednje proračunsko leto in ga pošlje upravnemu odboru.

3.   Upravni odbor sprejme osnutek načrta prihodkov in odhodkov EIT, skupaj z osnutkom kadrovskega načrta, ter ju kot del enotnega programskega dokumenta do datuma, določenega v finančnih pravilih EIT, pošlje Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji.

4.   Upravni odbor sprejme proračun EIT. Proračun EIT je dokončen, ko je dokončno sprejet splošni proračun Unije. Po potrebi se ustrezno prilagodi.

5.   Upravni odbor čim prej obvesti proračunski organ, da namerava izvajati projekt, ki ima lahko za financiranje proračuna EIT znatne finančne posledice, zlasti če gre za projekte v zvezi z nepremičninami, kot je najem ali nakup stavb. O tem obvesti Komisijo.

6.   Za vsako večjo spremembo proračuna EIT velja isti postopek.

Člen 23

Izvrševanje in nadzor proračuna

1.   EIT sprejme svoja finančna pravila v skladu s členom 70(3) finančne uredbe. Da bi EIT lahko dosegel svoje cilje ter privabil in obdržal partnerje iz zasebnega sektorja, je treba ustrezno upoštevati potrebo po ustrezni operativni prožnosti.

2.   Finančni prispevek za EIT iz Obzorja Evropa ter drugih programov Unije se izvršuje v skladu s pravili navedenih programov.

3.   Proračun EIT izvršuje direktor.

4.   Računovodski izkazi EIT se konsolidirajo z računovodskimi izkazi Komisije.

Člen 24

Zaščita finančnih interesov Unije

1.   Za boj proti goljufijam, podkupovanju in drugim nezakonitim dejanjem se za EIT v celoti uporablja Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (15).

2.   EIT pristopi k Medinstitucionalnemu sporazumu z dne 25. maja 1999 med Evropskim parlamentom, Svetom Evropske unije in Komisijo Evropskih skupnosti o notranjih preiskavah Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF) (16). Upravni odbor formalizira ta pristop in sprejme potrebne ukrepe za pomoč OLAF pri izvedbi notranjih preiskav.

3.   V vseh sprejetih odločitvah in sporazumih o partnerstvu ali sporazumih o nepovratnih sredstvih, ki jih sklene EIT, se izrecno določi, da lahko OLAF in Računsko sodišče na kraju samem izvajata inšpekcijske preglede dokumentov pogodbenikov in podizvajalcev, ki so prejeli sredstva Unije, tudi v prostorih končnih upravičencev.

Člen 25

Prenehanje delovanja EIT

V primeru likvidacije EIT se le ta izvede pod nadzorom Komisije v skladu s pravom, ki se uporablja. V sporazumih o partnerstvu ali sporazumih o nepovratnih sredstvih s SZI se določijo ustrezne določbe.

Člen 26

Pregled

Komisija do 31. decembra 2026 na podlagi rezultatov ocen iz člena 20(2) in (3), kadar je ustrezno, predloži predloge za spremembe te uredbe, za katere meni, da so potrebne, zlasti v zvezi z nalogo in cilji EIT iz člena 3 ter z namenom podaljšanja proračuna EIT po obdobju iz členov 3 in 21 v skladu z ustreznim okvirnim programom Unije za raziskave in inovacije.

Člen 27

Razveljavitev

Uredba (ES) št. 294/2008 se razveljavi z 28. majem 2021 z izjemo členov 3 in 5, člena 6(1) ter členov 7, 14, 17 in 19 navedene uredbe, ki se razveljavijo s 1. januarjem 2021.

Sklicevanje na razveljavljeno uredbo se šteje za sklicevanje na to uredbo in se bere v skladu s korelacijsko tabelo iz Priloge III.

Člen 28

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Členi 3, 4 in 6, člen 7(1) in (3) ter členi 8, 9, 18 in 21 se uporabljajo od 1. januarja 2021.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. maja 2021

Za Evropski parliament

predsednik

D. M. SASSOLI

Za Svet

predsednica

A. P. ZACARIAS


(1)  UL C 47, 11.2.2020, str. 69.

(2)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 27. aprila 2021 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 10. maja 2021.

(3)  Uredba (ES) št. 294/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o ustanovitvi Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (UL L 97, 9.4.2008, str. 1).

(4)  Glej Prilogo II.

(5)  UL L 282, 19.10.2016, str. 4.

(6)  Uredba (EU) 2021/695 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. aprila 2021 o vzpostavitvi okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa, določitvi pravil za sodelovanje in razširjanje njegovih rezultatov ter razveljavitvi uredb (EU) št. 1290/2013 in (EU) št. 1291/2013 (UL L 170, 12.5.2021, str. 1).

(7)  Uredba (EU) 2021/523 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. marca 2021 o vzpostavitvi Programa InvestEU in spremembi Uredbe (EU) 2015/1017 (UL L 107, 26.3.2021, str. 30).

(8)  Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L 193, 30.7.2018, str. 1).

(9)  Direktiva 2005/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. septembra 2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij (UL L 255, 30.9.2005, str. 22).

(10)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/715 z dne 18. decembra 2018 o okvirni finančni uredbi za organe, ustanovljene na podlagi PDEU in Pogodbe Euratom, iz člena 70 Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 122, 10.5.2019, str. 1).

(11)  Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (UL L 295, 21.11.2018, str. 39).

(12)  Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL L 145, 31.5.2001, str. 43).

(13)  Uredba Sveta št. 1 z dne 15. aprila 1958 o določitvi jezikov, ki se uporabljajo v Evropski gospodarski skupnosti (UL 17, 6.10.1958, str. 385).

(14)  Uredba Sveta (ES) št. 2965/94 z dne 28. novembra 1994 o ustanovitvi Prevajalskega centra za organe Evropske unije (UL L 314, 7.12.1994, str. 1).

(15)  Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. septembra 2013 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1073/1999 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe Sveta (Euratom) št. 1074/1999 (UL L 248, 18.9.2013, str. 1).

(16)  UL L 136, 31.5.1999, str. 15.


PRILOGA I

STATUT EVROPSKEGA INŠTITUTA ZA INOVACIJE IN TEHNOLOGIJO

ODDELEK 1

SESTAVA UPRAVNEGA ODBORA

1.

Upravni odbor sestavlja 15 članov, ki jih na pregleden način imenuje Komisija ob zagotavljanju uravnoteženosti med člani z izkušnjami na področju terciarnega izobraževanja raziskav, inovacij ali podjetništva. Imenovanje se opravi po odprtem razpisu za prijavo interesa. Mandat članov upravnega odbora traja štiri leta. Komisija lahko na predlog upravnega odbora navedeni mandat podaljša enkrat za obdobje dveh let.

Komisija si pri imenovanju članov upravnega odbora kar najbolj prizadeva, da bi zagotovila uravnoteženo zastopanost med izkušnjami na področju terciarnega izobraževanja (vključno s poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem), raziskav, inovacij in podjetništva, uravnoteženo zastopanost spolov in geografsko zastopanost ter upoštevala različna okolja za terciarno izobraževanje, raziskave in inovacije po vsej Uniji.

Upravni odbor po potrebi Komisiji predloži ožji seznam kandidatov za namene imenovanja novega člana oziroma članov. Kandidati na ožjem seznamu se izberejo na podlagi rezultata preglednega in odprtega postopka, ki ga začne EIT.

Komisija člana oziroma člane imenuje v skladu s postopkom, določenim v prvem, drugem in tretjem odstavku, ter obvesti Evropski parlament in Svet o postopku izbora in končnem imenovanju teh članov upravnega odbora.

Če kateri od članov ne more dokončati svojega mandata, se nadomestnega člana za dokončanje tega mandata imenuje po postopku, določenem v prvem, drugem in tretjem odstavku, po katerem je bil imenovan član, ki ne more dokončati mandata. Komisija lahko nadomestnega člana, čigar mandat je trajal manj kot dve leti, na zahtevo upravnega odbora ponovno imenuje za nadaljnja štiri leta.

Komisija do 29. novembra 2022 imenuje tri dodatne člane upravnega odbora, da se doseže število 15 članov. Člani upravnega odbora, imenovani pred 28. majem 2021, dokončajo svoj mandat brez možnosti podaljšanja.

Komisija lahko v izjemnih in ustrezno utemeljenih okoliščinah, zlasti za ohranitev integritete upravnega odbora, na lastno pobudo ukine mandat člana upravnega odbora.

2.

Člani upravnega odbora delujejo v skladu z interesi EIT ter neodvisno in pregledno varujejo njegovo nalogo in cilje, identiteto, avtonomnost in skladnost.

3.

Upravni odbor lahko povabi člana odbora EIC ali druge deležnike, da se kot opazovalci udeležijo njegovih sej.

4.

Upravni odbor pri opravljanju svojih nalog deluje pod nadzorom Komisije nad izvajanjem naloge in ciljev EIT, določenih v členu 3.

ODDELEK 2

ODGOVORNOSTI UPRAVNEGA ODBORA

1.

Upravni odbor pri izvrševanju svoje odgovornosti za upravljanje in spremljanje dejavnosti EIT in SZI sprejema strateške odločitve. Zlasti:

(a)

po posvetovanju z obstoječimi SZI in ob upoštevanju njihovih mnenj sprejme prispevek EIT k predlogu Komisije za SIP in ga objavi;

(b)

sprejme enotni programski dokument EIT, proračun, letne računovodske izkaze in bilanco stanja ter konsolidirano letno poročilo o dejavnostih;

(c)

sprejme smotrna merila ter jasne in pregledne postopke za financiranje SZI na podlagi smotrnosti, vključno z odločitvijo o največji dodelitvi finančnega prispevka EIT za financiranje teh SZI, da bi se lahko izvedel ustrezni poslovni načrt SZI in se dosegli cilji iz SIP ter v skladu s členom 10, ob upoštevanju zahtev iz člena 11(4) in (5), vključno z napredkom SZI pri doseganju finančne vzdržnosti;

(d)

v skladu s členom 9 in SIP sprejme postopek za izbor SZI;

(e)

izbere in imenuje partnerstvo kot SZI v skladu s pogoji in merili iz člena 9 ter prekliče imenovanje, kadar je to ustrezno;

(f)

pooblasti direktorja, da pripravi sporazume o partnerstvu in sporazume o nepovratnih sredstvih s SZI, se pogaja o njih in jih sklene;

(g)

določi trajanje, vsebino in strukturo memorandumov o sodelovanju v skladu s členom 12, pooblasti direktorja, da pripravi memorandume o sodelovanju s SZI in se o njih pogaja ter po pregledu izpogajanih memorandumov o sodelovanju pooblasti direktorja, da jih sklene;

(h)

pooblasti direktorja, da prvotno določeno obdobje veljavnosti sporazumov o partnerstvu s SZI pred njegovim iztekom v skladu s členoma 10 in 11 podaljša, če je rezultat vmesnega pregleda in celovite ocene pozitiven, kot je opisano v SIP;

(i)

direktorja pooblasti, da pripravi sporazume o nepovratnih sredstvih z drugimi pravnimi subjekti, se pogaja o njih in jih sklene;

(j)

sprejme delujoče, učinkovite in pregledne postopke za stalno spremljanje in ocenjevanje, tudi smotrn sklop kazalnikov v skladu s členi 10, 11, 19 in 20, ter nadzoruje, kako jih direktor izvaja;

(k)

v skladu s cilji EIT in SZI ter členi 10, 11 in 18 ter na podlagi spremljanja in ocenjevanja rezultatov sprejme ustrezne korektivne ukrepe za SZI, ki imajo slabše rezultate, vključno z zmanjšanjem, spremembo ali umikom finančnega prispevka EIT za te SZI ali odpovedjo sporazuma o partnerstvu z njimi;

(l)

spodbuja SZI, da sprejmejo operativne modele za odprtost do novih partnerskih organizacij;

(m)

promovira EIT po vsej Uniji in vsem svetu, da bi povečal njegovo privlačnost, in v ta namen direktorja pooblasti za podpis memorandumov o soglasju z državami članicami, pridruženimi državami ali drugimi tretjimi državami;

(n)

odloča o oblikovanju in usklajevanju podpornih ukrepov, ki jih izvajajo SZI, da bi po vsej Uniji razširil vpliv EIT na razvoj podjetniške in inovacijske zmogljivosti terciarnih izobraževalnih institucij ter, kadar je ustrezno, izvajalce poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter na njihovo vključevanje v inovacijske ekosisteme, da bi tako okrepil povezovanje v okviru trikotnika znanja;

(o)

spodbuja ustvarjanje sinergije med EIT, tudi prek SZI, in okvirnimi programi Unije za raziskave in inovacije ter nacionalnimi in regionalnimi programi financiranja.

2.

Poleg strateških odločitev iz točke 1 upravni odbor sprejme naslednje postopkovne in operativne odločitve, ki so potrebne za izpolnjevanje njegovih nalog in dejavnosti EIT. Zlasti:

(a)

sprejme svoj poslovnik in poslovnik za izvršni odbor ter posebna finančna pravila EIT;

(b)

prenese posebne naloge na izvršni odbor;

(c)

določi ustrezne honorarje za člane upravnega in izvršnega odbora, ki se skladajo s podobnimi prejemki v državah članicah;

(d)

sprejme odprt in pregleden postopek za izbor članov izvršnega odbora;

(e)

imenuje direktorja in mu po potrebi podaljša mandat ali ga razreši v skladu z oddelkom 5;

(f)

imenuje računovodjo in člane izvršnega odbora;

(g)

sprejme kodeks pravilnega ravnanja v primeru nasprotja interesov;

(h)

po potrebi ustanovi svetovalne skupine z določenim ciljem, nalogami in trajanjem mandata;

(i)

vzpostavi notranjo revizijsko funkcijo v skladu s finančnimi pravili EIT;

(j)

odloči o delovnih jezikih EIT, pri čemer upošteva obstoječa načela večjezičnosti in praktične zahteve glede njegovega delovanja;

(k)

skliče letno srečanje visokih uradnikov s SZI;

(l)

poroča o sodelovanju SZI z drugimi evropskimi partnerstvi.

3.

Upravni odbor v zvezi z osebjem EIT in pogoji zaposlovanja sprejema odločitve v skladu s Kadrovskimi predpisi za uradnike Evropske unije in Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Unije, določenimi v Uredbi Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 259/68 (1) (v nadaljnjem besedilu: Kadrovski predpisi oziroma Pogoji za zaposlitev). Zlasti:

(a)

sprejme izvedbene ukrepe za izvajanje Kadrovskih predpisov in Pogojev za zaposlitev v skladu s členom 110(2) Kadrovskih predpisov;

(b)

v skladu s točko (c) te točke izvaja pooblastila glede osebja EIT, ki jih organu za imenovanja podeljujejo Kadrovski predpisi, organu, pooblaščenemu za sklepanje pogodb o zaposlitvi, pa Pogoji za zaposlitev (v nadaljnjem besedilu: pooblastila pristojnega organa za imenovanja);

(c)

v skladu s členom 110(2) Kadrovskih predpisov ter na podlagi člena 2(1) Kadrovskih predpisov in člena 6 Pogojev za zaposlitev sprejme sklep o prenosu ustreznih pooblastil organa za imenovanje na direktorja in določi pogoje, pod katerimi se lahko ta prenos začasno prekliče, pri čemer je direktor pooblaščen za nadaljnji prenos navedenih pooblastil;

(d)

v izjemnih okoliščinah s sklepom začasno prekliče prenos pooblastil pristojnega organa za imenovanja na direktorja in nadaljnji prenos pooblastil Direktorja ter jih izvaja sam ali jih prenese na enega od svojih članov ali uslužbenca, ki ni direktor.

ODDELEK 3

DELOVANJE UPRAVNEGA ODBORA

1.

Upravni odbor izvoli svojega predsednika izmed svojih članov. Mandat predsednika traja dve leti in se lahko enkrat podaljša.

2.

Predstavnik Komisije se udeležuje sestankov upravnega odbora brez glasovalne pravice, vendar se za primere iz točke 5 zahteva njegovo soglasje. Ima pravico predlagati točke dnevnega reda upravnega odbora.

3.

Direktor se udeležuje sestankov upravnega odbora, vendar nima pravice glasovanja.

4.

Upravni odbor svoje odločitve sprejema z navadno večino članov, ki imajo pravico glasovati.

Vendar pa se za sprejetje odločitev iz točke 1(a), (b), (c), (d) in (n) oddelka 2, iz točke 2(e) in (j) oddelka 2 ter iz odstavka 1 tega oddelka zahteva dvotretjinska večina članov upravnega odbora z glasovalno pravico.

5.

Odločitve upravnega odbora iz točke 1(c), (e), (g), (h), (j) in (m), točke 2(c) in točke 3(a) oddelka 2 zahtevajo soglasje Komisije, ki ga izrazi njen predstavnik v upravnem odboru.

6.

Upravni odbor zaprosi skupino predstavnikov držav članic za mnenje, preden sprejme odločitve o podaljšanju ali prenehanju sporazumov o partnerstvu s SZI v skladu s točko 1(h) in (k) oddelka 2 ter o sklenitvi memoranduma o sodelovanju s SZI v skladu s točko 1(g) oddelka 2.

Mnenje iz prvega odstavka za upravni odbor ni zavezujoče. Mnenje se izda brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje dva meseca po tem, ko je bila vložena zahteva zanj.

7.

Upravni odbor se sestaja na rednih sejah najmanj štirikrat na leto in na izrednih sejah na pobudo svojega predsednika ali na zahtevo vsaj ene tretjine vseh svojih članov ali predstavnika Komisije.

ODDELEK 4

IZVRŠNI ODBOR

1.

Izvršni odbor pomaga upravnemu odboru pri opravljanju njegovih nalog.

2.

Izvršni odbor sestavlja pet članov, vključno s predsednikom upravnega odbora, ki predseduje tudi izvršnemu odboru. Štiri člane, razen predsednika, izbere upravni odbor izmed svojih članov ob zagotavljanju uravnoteženosti med člani z izkušnjami na področju terciarnega izobraževanja, inovacij, raziskav ali podjetništva. Mandat članov izvršnega odbora traja dve leti z možnostjo enkratnega podaljšanja.

3.

Izvršni odbor v sodelovanju z direktorjem pripravlja sestanke upravnega odbora.

4.

Upravni odbor lahko zahteva, da izvršni odbor nadzoruje in spremlja izvajanje sklepov in priporočil upravnega odbora.

5.

Izvršni odbor pripravi razpravo upravnega odbora o osnutku prispevka EIT k predlogu Komisije za SIP ter njegovo sprejetje. Poleg tega pripravi razpravo upravnega odbora o osnutku enotnega programskega dokumenta, osnutku konsolidiranega letnega poročila o dejavnostih, osnutku letnega proračuna ter osnutku letnih računovodskih izkazov in bilance stanja, preden se predložijo upravnemu odboru.

6.

Odločitve izvršnega odbora se sprejemajo na podlagi večine prisotnih članov. Vsak član ima en glas.

7.

Predstavnik Komisije se udeležuje sestankov izvršnega odbora, vendar nima pravice glasovanja. Ima pa pravico predlagati točke dnevnega reda izvršnega odbora.

8.

Direktor se udeležuje sestankov izvršnega odbora, vendar nima pravice glasovanja.

9.

Člani izvršnega odbora delujejo v skladu z interesi EIT ter neodvisno in pregledno varujejo njegovo nalogo in cilje, identiteto, avtonomnost in skladnost. Upravnemu odboru redno poročajo o sprejetih odločitvah in nalogah, ki jim jih ta dodeli.

ODDELEK 5

DIREKTOR

1.

Direktor je oseba s strokovnim znanjem in velikim ugledom na področjih, na katerih deluje EIT. Direktor je član osebja EIT in zaposlen kot začasni uslužbenec v skladu s točko (a) člena 2 Pogojev za zaposlitev.

2.

Direktorja imenuje upravni odbor s seznama kandidatov, ki jih predlaga Komisija po javnem in preglednem izbirnem postopku. EIT za namen sklenitve pogodbe z direktorjem zastopa predsednik upravnega odbora.

3.

Mandat direktorja traja štiri leta. Upravni odbor lahko ta mandat podaljša enkrat za obdobje do štirih let, in sicer na predlog Komisije, ki upošteva oceno direktorjeve uspešnosti, kot tudi najboljše interese ter prihodnje naloge in izzive EIT. Direktor, katerega mandat je bil podaljšan, ne sme sodelovati pri drugem izbirnem postopku za isto delovno mesto.

4.

Direktorja se s položaja razreši le s sklepom upravnega odbora na predlog Komisije.

5.

Direktor je odgovoren za dejavnosti in tekoče upravljanje EIT ter je njegov zakoniti zastopnik. Direktor je odgovoren upravnemu odboru in mu redno poroča o poteku dejavnosti EIT ter vseh dejavnosti, ki spadajo v njegovo pristojnost.

6.

Direktor zlasti:

(a)

organizira in upravlja dejavnosti EIT;

(b)

podpira upravni in izvršni odbor pri njunem delu, zagotavlja administrativno pomoč za njune sestanke in posreduje informacije, ki jih potrebujeta za izvajanje svojih nalog;

(c)

podpira upravni odbor pri pripravi prispevka EIT k predlogu Komisije za SIP;

(d)

pripravi osnutek enotnega programskega dokumenta, osnutek konsolidiranega letnega poročila o dejavnostih in predlog letnega proračuna, ki jih predloži upravnemu odboru;

(e)

pod nadzorom upravnega odbora pripravi in vodi postopek izbora SZI ter zagotovi, da so različne stopnje postopka izvedene pregledno in objektivno, ter konsolidiranemu letnemu poročilu o dejavnostih iz točke (d) priloži podrobno poročilo o izbirnem postopku;

(f)

na podlagi pooblastila upravnega odbora pripravi sporazume o partnerstvu in sporazume o nepovratnih sredstvih s SZI, se pogaja o njih in jih sklene;

(g)

pripravi memorandume o sodelovanju s SZI in se o njih pogaja ter jih, potem ko jih odobri upravni odbor, sklene v skladu s točko 1(a) oddelka 2;

(h)

s soglasjem upravnega odbora pripravi sporazume o nepovratnih sredstvih z drugimi pravnimi subjekti, se pogaja o njih in jih sklene;

(i)

pod nadzorom upravnega odbora organizira srečanja foruma deležnikov in skupine predstavnikov držav članic ter zagotovi učinkovito komuniciranje med njimi;

(j)

s pooblastilom upravnega odbora podpiše memorandume o soglasju z državami članicami, pridruženimi državami ali drugimi tretjimi državami z namenom promoviranja EIT po vsem svetu;

(k)

pod nadzorom upravnega odbora zagotavlja izvajanje učinkovitih postopkov spremljanja, ocenjevanja in vrednotenja smotrnosti SZI v skladu s točko 1(j) oddelka 2 ter izvaja korektivne ukrepe, ki jih določi upravni odbor v skladu s členom 11(6);

(l)

v skladu z načelom dobrega finančnega poslovodenja je odgovoren za upravne in finančne zadeve, vključno z izvrševanjem proračuna EIT, pri čemer ustrezno upošteva nasvete notranje revizijske funkcije;

(m)

predloži osnutek letnih računovodskih izkazov in bilance stanja notranji revizijski funkciji ter nato tudi upravnemu odboru;

(n)

pod nadzorom upravnega odbora zagotavlja, da so izpolnjene obveznosti EIT iz sklenjenih pogodb in sporazumov;

(o)

pod nadzorom upravnega odbora skrbi za učinkovito komuniciranje z institucijami Unije;

(p)

obvesti skupino predstavnikov držav članic o rezultatih spremljanja in ocenjevanja ter upravnemu odboru posreduje mnenja skupine predstavnikov držav članic;

(q)

deluje v skladu z interesi EIT ter neodvisno in pregledno varuje njegovo nalogo in cilje, identiteto, avtonomnost in skladnost.

7.

Direktor opravlja vse druge naloge, ki mu jih zaupa upravni odbor in ki so v njegovi pristojnosti.

ODDELEK 6

OSEBJE EIT IN NAPOTENI NACIONALNI STROKOVNJAKI

1.

Osebje EIT je osebje, ki ga EIT zaposli neposredno. Za osebje EIT se uporabljajo Kadrovski predpisi in Pogoji za zaposlitev ter pravila za izvajanje teh predpisov, sprejeta z dogovorom med institucijami Unije. Ta točka se uporablja za osebje, ki je v EIT zaposleno 28. maja 2021, ne glede na datum začetka veljavnosti njihove pogodbe o zaposlitvi.

2.

Nacionalne strokovnjake se lahko napoti na EIT za določen čas. Upravni odbor sprejme določbe, ki napotenim nacionalnim strokovnjakom omogočajo, da delajo za EIT, ter opredelijo njihove pravice in odgovornosti.

(1)  UL L 56, 4.3.1968, str. 1.


PRILOGA II

RAZVELJAVLJENA UREDBA S SPREMEMBO

Uredba (ES) št. 294/2008 Evropskega parlamenta in Sveta

(UL L 97, 9.4.2008, str. 1)

Uredba (EU) št. 1292/2013 Evropskega parlamenta in Sveta

(UL L 347, 20.12.2013, str. 174)


PRILOGA III

KORELACIJSKA TABELA

Uredba (ES) št. 294/2008

Ta uredba

Člen 1

Člen 1

Člen 2, točka 1

Člen 2, točka 1

Člen 2, točka 2

Člen 2, točka 2

Člen 2, točka 3

Člen 2, točka 3

Člen 2, točka 5

Člen 2, točka 5

Člen 2, točka 6

Člen 2, točka 6

Člen 2, točka 7

Člen 2, točka 7

Člen 2, točka 8

Člen 2, točka 8

Člen 2, točka 9

Člen 2, točka 9

Člen 2, točka 9a

Člen 2, točka 10

Člen 2, točka 10

Člen 2, točka 11

Člen 2, točka 12

Člen 2, točka 11

Člen 2, točka 13

Člen 2, točka 14

Člen 2, točka 15

Člen 2, točka 16

Člen 3

Člen 3(1) in (2)

Člen 4(1), točke (a), (c) in (d)

Člen 5(1)

Člen 4(2)

Člen 4(3)

Člen 5(2)

Člen 5(3)

Člen 5(1), točke (a) do (c)

Člen 6, točke (a), (b) in (c) in točka (e)

Člen 5(1), točka (d)

Člen 6, točka (d)

Člen 5(1), točki (e) in (f)

Člen 6, točki (f) in (g)

Člen 6, točki (h) in (i)

Člen 5(1), točke (g) do (i)

Člen 6, točke (j), (k) in (l)

Člen 5(1), točka (j)

Člen 6, točki (m) in (n)

Člen 5(1), točka (k)

Člen 6, točki (o) in (p)

Člen 6, točke (q) do (t)

Člen 5(2)

Člen 6(1), točke (a) do (c)

Člen 7(1), točke (a), (b) in (c)

Člen 7(1), točka (d)

Člen 6(1), točka (d)

Člen 7(1), točka (e)

Člen 7(1), točka (f)

Člen 6(1), točka (e)

Člen 7(1), točka (g)

Člen 7(1), točki (h) in (i)

Člen 6(2), točke (a) do (e)

Člen 7(2), točke (a) do (e)

Člen 7(3)

Člen 6(3)

Člen 7(4)

Člen 8

Člen 7(1)

Člen 9(1)

Člen 7(1a)

Člen 9(2)

Člen 7(2)

Člen 7(3)

Člen 9(3)

Člen 7(4)

Člen 9(4)

Člen 7(5)

Člen 9(5)

Člen 7a

Člen 10

Člen 7b(1)

Člen 7b(2)

Člen 11(1)

Člen 11(2)

Člen 11(3)

Člen 7b(3)

Člen 11(4)

Člen 11(5)

Člen 7b(4)

Člen 11(6)

Člen 11(7)

Člen 12

Člen 8(1)

Člen 13(1)

Člen 8(2), točka (a)

Člen 13(2), točka (a)

Člen 8(2), točka (aa)

Člen 13(2), točka (b)

Člen 13(2), točke (c) do (f)

Člen 8(2), točka (b)

Člen 13(2), točka (g)

Člen 9(1) in (2)

Člen 14(1)

Člen 9(3)

Člen 14(2)

Člen 11

Člen 15

Člen 12

Člen 16

Člen 13(1)

Člen 17(1)

Člen 17(2)

Člen 13(2) do (7)

Člen 17(3) do (8)

Člen 14(1)

Člen 14(2)

Člen 18(1)

Člen 14(3)

Člen 18(2)

Člen 18(3)

Člen 14(4)

Člen 18(4)

Člen 14(5)

Člen 18(5)

Člen 14(6)

Člen 18(6)

Člen 14(7)

Člen 18(7)

Člen 15(1)

Člen 19(1)

Člen 15(2)

Člen 19(2)

Člen 16(1)

Člen 20(1)

Člen 16(2)

Člen 20(2)

Člen 16(2a)

Člen 20(3)

Člen 16(3)

Člen 20(4)

Člen 17(1)

Člen 4(4)

Člen 17(2)

Člen 4(1)

Člen 17(2a)

Člen 4(2)

Člen 17(3)

Člen 4(3)

Člen 17(4)

Člen 4(5)

Člen 18

Člen 19(1)

Člen 21(1)

Člen 19(2)

Člen 19(3)

Člen 21(2)

Člen 20(1)

Člen 22(1)

Člen 20(2)

Člen 20(3)

Člen 22(2)

Člen 20(4)

Člen 20(5)

Člen 22(3)

Člen 20(6)

Člen 20(7)

Člen 20(8)

Člen 22(4)

Člen 20(9)

Člen 22(5)

Člen 20(10)

Člen 22(6)

Člen 21(1)

Člen 23(1)

Člen 21(1a)

Člen 23(2)

Člen 21(2)

Člen 23(3)

Člen 21(3)

Člen 23(4)

Člen 21(4)

Člen 22

Člen 24

Člen 22a

Člen 25

Člen 23

Člen 26

Člen 27

Člen 24

Člen 28

Priloga

Priloga I

Priloga II

Priloga III