7.4.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 118/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/566

z dne 30. marca 2021

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 glede podaljšanja obdobij odobritve aktivnih snovi abamektin, Bacillus subtilis (Cohn 1872) sev QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. aizawai seva ABTS-1857 in GC-91, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (serotip H-14) sev AM65-52, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki sevi ABTS 351, PB 54, SA 11, SA 12 in EG 2348, Beauveria bassiana seva ATCC 74040 in GHA, klodinafop, klopiralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), ciprodinil, diklorprop-P, fenpiroksimat, fosetil, mepanipirim, Metarhizium anisopliaen (var. anisopliae) sev BIPESCO 5/F52, metkonazol, metrafenon, pirimikarb, Pseudomonas chlororaphis sev MA 342, pirimetanil, Pythium oligandrum M1, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61 (staro ime S. griseoviridis), Trichoderma asperellum (staro ime T. harzianum) sevi ICC012, T25 in TV1, Trichoderma atroviride (staro ime T. harzianum) sev T11, Trichoderma gamsii (staro ime T. viride) sev ICC080, Trichoderma harzianum seva T-22 in ITEM 908, triklopir, trineksapak, tritikonazol in ziram

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (1) ter zlasti prvega odstavka člena 17 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Del A Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (2) določa aktivne snovi, ki se štejejo za odobrene v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009.

(2)

Z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/421 (3) je bilo do 30. aprila 2021 podaljšano obdobje odobritve aktivnih snovi abamektin, Bacillus subtilis (Cohn 1872) sev QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. aizawai seva ABTS-1857 in GC-91, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (serotip H-14) sev AM65-52, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki sevi ABTS 351, PB 54, SA 11, SA 12 in EG 2348, Beauveria bassiana seva ATCC 74040 in GHA, klodinafop, klopiralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), ciprodinil, diklorprop-P, fenpiroksimat, fosetil, mepanipirim, Metarhizium anisopliae (var. anisopliae) sev BIPESCO 5/F52, metkonazol, metrafenon, pirimikarb, Pseudomonas chlororaphis sev MA 342, pirimetanil, Pythium oligandrum M1, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61 (staro ime S. griseoviridis), Trichoderma asperellum (staro ime T. harzianum) sevi ICC012, T25 in TV1, Trichoderma atroviride (staro ime T. harzianum) sev T11, Trichoderma gamsii (staro ime T. viride) sev ICC080, Trichoderma harzianum seva T-22 in ITEM 908, triklopir, trineksapak, tritikonazol in ziram.

(3)

Vloge za obnovitev odobritve navedenih snovi so bile vložene v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 844/2012 (4).

(4)

Ker se je ocenjevanje navedenih snovi zavleklo iz razlogov, na katere vlagatelji ne morejo vplivati, bo odobritev navedenih aktivnih snovi verjetno potekla, preden bo sprejeta odločitev o obnovitvi njihove odobritve. Zato je treba podaljšati njihova obdobja odobritve.

(5)

Poleg tega se podaljšanje obdobja odobritve zahteva tudi za aktivne snovi ciprodinil, diklorprop-P, fosetil, mepanipirim, metkonazol, metrafenon, pirimikarb, pirimetanil, spinosad, triklopir, trineksapak, tritikonazol in ziram, da se zagotovi dovolj časa za izvedbo ocene v zvezi z lastnostmi endokrinih motilcev navedenih aktivnih snovi v skladu s postopkom iz členov 13 in 14 Izvedbene uredbe (EU) št. 844/2012.

(6)

Kadar Komisija sprejme uredbo, ki določa, da se odobritev aktivne snovi iz Priloge k tej uredbi ne obnovi, ker merila za odobritev niso izpolnjena, Komisija določi isti datum poteka veljavnosti kot pred to uredbo ali datum začetka veljavnosti uredbe, ki določa, da se odobritev aktivne snovi ne obnovi, odvisno od tega, kateri datum je poznejši. Kadar Komisija sprejme uredbo o obnovitvi odobritve aktivne snovi iz Priloge k tej uredbi, bo Komisija poskusila določiti, kot je ustrezno v danih okoliščinah, najzgodnejši možni datum začetka uporabe.

(7)

Izvedbeno uredbo (EU) št. 540/2011 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. marca 2021

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 309, 24.11.2009, str. 1.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 540/2011 z dne 25. maja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznama registriranih aktivnih snovi (UL L 153, 11.6.2011, str. 1).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/421 z dne 18. marca 2020 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 glede podaljšanja obdobij odobritve aktivnih snovi abamektin, Bacillus subtilis (Cohn 1872) sev QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. aizawai seva ABTS-1857 in GC-91, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (serotip H-14) sev AM65-52, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki sevi ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 in EG 2348, Beauveria bassiana seva ATCC 74040 in GHA, klodinafop, klopiralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), ciprodinil, diklorprop-P, fenpiroksimat, fosetil, Lecanicillium muscarium (staro ime Verticillium lecanii) sev Ve6, mepanipirim, Metarhizium anisopliae (var. anisopliae) sev BIPESCO 5/F52, metkonazol, metrafenon, Phlebiopsis gigantea sevi FOC PG 410.3, VRA 1835 in VRA 1984, pirimikarb, Pseudomonas chlororaphis sev MA 342, pirimetanil, Pythium oligandrum M1, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61 (staro ime S. griseoviridis), Trichoderma asperellum (staro ime T. harzianum) sevi ICC012, T25 in TV1, Trichoderma atroviride (staro ime T. harzianum) seva IMI 206040 in T11, Trichoderma gamsii (staro ime T. viride) sev ICC080, Trichoderma harzianum seva T-22 in ITEM 908, triklopir, trineksapak, tritikonazol in ziram (UL L 84, 20.3.2020, str. 7).

(4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 844/2012 z dne 18. septembra 2012 o opredelitvi določb, potrebnih za izvedbo postopka podaljšanja odobritve aktivnih snovi, kot je določeno z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (UL L 252, 19.9.2012, str. 26).


PRILOGA

Del A Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 se spremeni:

(1)

v šestem stolpcu vrstice 74 se za ziram datum veljavnosti registracije nadomesti s „30. april 2022“;

(2)

v šestem stolpcu vrstice 89 se za Pseudomonas chlororaphis sev MA 342 datum veljavnosti registracije nadomesti s „30. april 2022“;

(3)

v šestem stolpcu vrstice 90 se za mepanipirim datum veljavnosti registracije nadomesti s „30. april 2022“;

(4)

v šestem stolpcu vrstice 123 se za klodinafop datum veljavnosti registracije nadomesti s „30. april 2022“;

(5)

v šestem stolpcu vrstice 124 se za pirimikarb datum veljavnosti registracije nadomesti s „30. april 2022“;

(6)

v šestem stolpcu vrstice 125 se za rimsulfuron datum veljavnosti registracije nadomesti s „30. april 2022“;

(7)

v šestem stolpcu vrstice 127 se za tritikonazol datum veljavnosti registracije nadomesti s „30. april 2022“;

(8)

v šestem stolpcu vrstice 129 se za klopiralid datum veljavnosti registracije nadomesti s „30. april 2022“;

(9)

v šestem stolpcu vrstice 130 se za ciprodinil datum veljavnosti registracije nadomesti s „30. april 2022“;

(10)

v šestem stolpcu vrstice 131 se za fosetil datum veljavnosti registracije nadomesti s „30. april 2022“;

(11)

v šestem stolpcu vrstice 132 se za trineksapak datum veljavnosti registracije nadomesti s „30. april 2022“;

(12)

v šestem stolpcu vrstice 133 se za diklorprop-P datum veljavnosti registracije nadomesti s „30. april 2022“;

(13)

v šestem stolpcu vrstice 134 se za metkonazol datum veljavnosti registracije nadomesti s „30. april 2022“;

(14)

v šestem stolpcu vrstice 135 se za pirimetanil datum veljavnosti registracije nadomesti s „30. april 2022“;

(15)

v šestem stolpcu vrstice 136 se za triklopir datum veljavnosti registracije nadomesti s „30. april 2022“;

(16)

v šestem stolpcu vrstice 137 se za metrafenon datum veljavnosti registracije nadomesti s „30. april 2022“;

(17)

v šestem stolpcu vrstice 138 se za Bacillus subtilis (Cohn 1872) sev QST 713 datum veljavnosti registracije nadomesti s „30. april 2022“;

(18)

v šestem stolpcu vrstice 139 se za spinosad datum veljavnosti registracije nadomesti s „30. april 2022“;

(19)

v šestem stolpcu vrstice 193 se za Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai sev ABTS-1857 in sev GC-91 datum veljavnosti registracije nadomesti s „30. april 2022“;

(20)

v šestem stolpcu vrstice 194 se za Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (serotip H-14) sev AM65-52 datum veljavnosti registracije nadomesti s „30. april 2022“;

(21)

v šestem stolpcu vrstice 195 se za Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki sev ABTS 351, sev PB 54, sev SA 11, sev SA 12 in sev EG 2348 datum veljavnosti registracije nadomesti s „30. april 2022“;

(22)

v šestem stolpcu vrstice 197 se za Beauveria bassiana sev ATCC 74040 in sev GHA datum veljavnosti registracije nadomesti s „30. april 2022“;

(23)

v šestem stolpcu vrstice 198 se za Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) datum veljavnosti registracije nadomesti s „30. april 2022“;

(24)

v šestem stolpcu vrstice 200 se za Metarhizium anisopliae var. anisopliae (staro ime Metarhizium anisopliae) sev BIPESCO 5/F52 datum veljavnosti registracije nadomesti s „30. april 2022“;

(25)

v šestem stolpcu vrstice 202 se za Pythium oligandrum sev M1 datum veljavnosti registracije nadomesti s „30. april 2022“;

(26)

v šestem stolpcu vrstice 203 se za Streptomyces K61 (staro ime S. griseoviridis) sev K61 datum veljavnosti registracije nadomesti s „30. april 2022“;

(27)

v šestem stolpcu vrstice 204 se za Trichoderma atroviride (staro ime T. harzianum) sev T11 datum veljavnosti registracije nadomesti s „30. april 2022“;

(28)

v šestem stolpcu vrstice 206 se za Trichoderma harzianum Rifai sev T-22 in sev ITEM 908 datum veljavnosti registracije nadomesti s „30. april 2022“;

(29)

v šestem stolpcu vrstice 207 se za Trichoderma asperellum (staro ime T. harzianum) sev ICC012, sev T25 in sev TV1 datum veljavnosti registracije nadomesti s „30. april 2022“;

(30)

v šestem stolpcu vrstice 208 se za Trichoderma gamsii (staro ime T. viride) sev ICC080 datum veljavnosti registracije nadomesti s „30. april 2022“;

(31)

v šestem stolpcu vrstice 210 se za abamektin datum veljavnosti registracije nadomesti s „30. april 2022“;

(32)

v šestem stolpcu vrstice 213 se za fenpiroksimat datum veljavnosti registracije nadomesti s „30. april 2022“.