5.3.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 77/8


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/392

z dne 4. marca 2021

o spremljanju in sporočanju podatkov v zvezi z emisijami CO2 iz osebnih avtomobilov in lahkih gospodarskih vozil v skladu z Uredbo (EU) 2019/631 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi izvedbenih uredb Komisije (EU) št. 1014/2010, (EU) št. 293/2012, (EU) 2017/1152 in (EU) 2017/1153

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2019/631 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o določitvi standardov emisijskih vrednosti CO2 za nove osebne avtomobile in nova lahka gospodarska vozila ter razveljavitvi uredb (ES) št. 443/2009 in (EU) št. 510/2011 (1) ter zlasti člena 7(7), člena 12(4), člena 13(4) in člena 15(7) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Spremljanje in sporočanje podatkov o osebnih avtomobilih in lahkih gospodarskih vozilih, registriranih v Uniji, sta bistvena za delovanje standardov emisijskih vrednosti CO2, določenih v Uredbi (EU) 2019/631. Glede na to, da se je navedena uredba začela uporabljati 1. januarja 2020, je primerno poenostaviti in pojasniti določbe izvedbenih uredb Komisije (EU) št. 1014/2010 (2) in (EU) št. 293/2012 (3) ter navedene določbe združiti v eno samo izvedbeno uredbo. Vendar je za sporočanje podatkov za koledarsko leto 2020 primerno dovoliti prekrivanje novih in obstoječih določb do 28. februarja 2021.

(2)

Določiti je treba postopke za spremljanje in sporočanje podatkov v zvezi z novimi osebnimi vozili in lahkimi gospodarskimi vozili, ki jih morajo upoštevati pristojni organi držav članic, proizvajalci, pa tudi Komisija in Evropska agencija za okolje (EEA).

(3)

Ciklus spremljanja in sporočanja, določen v členu 7 Uredbe (EU) 2019/631, sestavljajo trije glavni koraki: letno poročanje organov držav članic Komisiji o začasnih podatkih na podlagi registracij novih vozil v predhodnem koledarskem letu; posredovanje navedenih začasnih podatkov zadevnim proizvajalcem, za kar ob podpori Evropske agencije za okolje poskrbi Komisija; preverjanje navedenih podatkov, ki ga opravijo proizvajalci, in po potrebi obveščanje Komisije o popravkih navedenih podatkov.

(4)

Ukrepi, ki jih morajo v okviru navedenih treh korakov v ustreznih rokih sprejeti različni akterji, bi morali biti jasno opredeljeni, da se zagotovita utemeljenost in zanesljivost končnega nabora podatkov, ki ga Komisija objavi v skladu s členom 9 Uredbe (EU) 2019/631 ter na podlagi katerega se določijo povprečne specifične emisije CO2 za vsakega proizvajalca in skladnost s ciljem specifičnih emisij CO2, ki velja zanj.

(5)

Komisija mora v skladu s členom 12 Uredbe (EU) 2019/631 od leta 2021 zbirati podatke o dejanski porabi goriva ali energije pri osebnih avtomobilih in lahkih gospodarskih vozilih, ki se pridobivajo z napravami za spremljanje porabe goriva in/ali električne energije, nameščenimi v vozilu, kot je določeno v členu 4a Uredbe Komisije (EU) 2017/1151 (4).

(6)

Taki dejanski podatki bi se morali zbrati takoj, ko so na voljo, saj je bistveno čim prej ugotoviti, kako se razlika med dejanskimi emisijami in porabo goriva ali električne energije ter ustreznimi homologacijskimi vrednostmi spreminja skozi čas, tako zaradi spremljanja uspešnosti standardov emisij CO2 pri zmanjševanju emisij CO2 vozila kot tudi zaradi obveščanja javnosti.

(7)

Da bi se čim prej zagotovil dostop do podatkov o dejanski porabi goriva in električne energije, bi bilo treba od proizvajalcev zahtevati, naj take podatke zbirajo za nove osebne avtomobile in lahka gospodarska vozila, registrirane od 1. januarja 2021. Taki podatki se lahko zbirajo bodisi z neposrednimi prenosi podatkov iz vozil proizvajalcem bodisi prek njihovih pooblaščenih prodajalcev ali serviserjev, ko se vozila pripeljejo na servis ali v popravilo in je treba podatke iz naprav, nameščenih v vozilu, odčitati za druge namene. Kadar so taki podatki na voljo proizvajalcu, bi se morali sporočiti Komisiji, začenši s podatki v zvezi z novimi vozili, ki so bila v Uniji prvič registrirana leta 2021.

(8)

V skladu z Uredbo (EU) 2017/1151 obveznost opremljanja vozil z napravami za spremljanje porabe goriva ali električne energije, nameščenimi v vozilu, ne velja za nekatere manjše proizvajalce, zato je ustrezno, da bi bili ti izvzeti tudi iz obveznosti zbiranja in sporočanja dejanskih podatkov. Vendar pa to manjšim proizvajalcem ne bi smelo preprečevati zagotavljanja dejanskih podatkov, če bi tako želeli.

(9)

Podatke o dejanski porabi goriva in električne energije bi morale države članice zbirati v okviru tehničnih pregledov, ki se izvajajo v skladu z Direktivo 2014/45/EU Evropskega parlamenta in Sveta (5). Da bi se ta naloga olajšala, je primerno, da se obveznost zbiranja dejanskih podatkov uskladi z zahtevami, določenimi v Direktivi 2014/45/EU, tako v zvezi z nacionalnimi časovnimi okviri za tehnične preglede kot tudi za odčitavanje podatkov iz serijskega vmesnika vgrajene naprave za diagnostiko vozil. Zbiranje podatkov bi se zato moralo začeti s prvimi tehničnimi pregledi in ne bi smelo biti obvezno pred 20. majem 2023, ki je datum, od katerega morajo biti organizacije in ustanove, ki opravljajo navedene preglede, v skladu z navedeno direktivo opremljene s potrebnimi napravami, kot je orodje za pregledovanje. Vendar pa se državam članicam ne bi smelo preprečiti posredovanje podatkov pred navedenim datumom, če bi tako želele.

(10)

Proizvajalci in države članice bi morali dejanske podatke, zbrane v koledarskem letu, sporočati Komisiji in Evropski agenciji za okolje z uporabo postopkov za prenos podatkov, ki jih je določila Evropska agencija za okolje. Če taki podatki ne bi bili na voljo, kar se lahko zgodi zlasti v prvih koledarskih letih po letu 2021, bi morali proizvajalci in države članice obvestiti Komisijo in navesti razloge za to.

(11)

Podatki o dejanski porabi goriva in električne energije bi se morali zbirati skupaj z identifikacijsko številko vozila. Identifikacijska številka vozila se šteje za osebni podatek od trenutka, ko je vozilo registrirano, zato zanjo veljajo zahteve, ki so v zvezi z varstvom takih podatkov navedene v Uredbi (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta (6). Obdelava identifikacijskih številk vozil za namene Uredbe (EU) 2019/631 bi se morala v skladu s členom 6(1)(c) Uredbe (EU) 2016/679 šteti za zakonito. Poleg tega bi bilo treba določiti, da se morajo subjekti, vključeni v zbiranje, sporočanje in obdelavo identifikacijskih številk vozil, šteti za upravljavce takšnih podatkov v smislu točke 7 člena 4 Uredbe (EU) 2016/679, in, kar zadeva EGP in Komisijo, v smislu člena 3(8) Uredbe (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta (7). Treba bi bilo tudi zagotoviti, da se identifikacijske številke vozil zbirajo z uporabo varnih komunikacijskih sredstev in da so posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, in sicer lastniki vozil, o tem ustrezno obveščeni v skladu s členoma 13 in 14 navedene Uredbe (EU) 2016/679.

(12)

Določiti bi bilo treba tudi, kako se morajo dejanski podatki in identifikacijske številke vozil uporabljati, in obdobje, v katerem morajo navedene podatke hraniti različni subjekti, vključeni v zbiranje in sporočanje. Ker je cilj slediti poteku dejanskega obnašanja vozila v njegovi pričakovani življenjski dobi, bi bilo treba podatke za isto vozilo zbirati 15 let, Evropska agencija za okolje pa bi jih morala hraniti 20 let. Subjekti, ki podatke zbirajo in sporočajo, pa bi morali podatke hraniti le toliko časa, kot je potrebno za pripravo podatkov za njihov prenos Evropski agenciji za okolje.

(13)

Zbiranje dejanskih podatkov in identifikacijskih številk vozil bi moralo biti popolnoma pregledno, zato bi morali imeti lastniki vozil možnost, da zavrnejo dajanje navedenih podatkov na voljo proizvajalcem ali med tehničnimi pregledi. Omeniti bi bilo treba, da pravica lastnika vozila do zavrnitve ne temelji na členu 21 Uredbe (EU) 2016/679 in bi bilo treba zavrnitev šteti za veljavno samo v zvezi z navedenimi podatki, zbranimi za namene iz te uredbe.

(14)

Podatki, ki jih je treba objaviti v skladu s členom 12(1) Uredbe (EU) 2019/631, ne bi smeli omogočati identifikacije posameznih vozil ali voznikov, temveč bi morali biti objavljeni samo kot zbirka anonimiziranih in zbirnih podatkov brez kakršnega koli navajanja identifikacijskih številk vozil.

(15)

Komisija bi morala na podlagi ocene iz prvega pododstavka člena 12(3) Uredbe (EU) 2019/631 pregledati nekatere vidike določb o spremljanju, sporočanju in objavljanju podatkov o dejanski porabi goriva in električne energije, pri čemer bi med drugim upoštevala razpoložljivost neposrednih prenosov podatkov iz vozil.

(16)

Da bi se zagotovila razpoložljivost homologacijskih podatkov za namene določitve postopka za preverjanje emisij CO2 iz osebnih avtomobilov in lahkih gospodarskih vozil v uporabi, kot se zahteva s členom 13 Uredbe (EU) 2019/631, bi se moralo zbiranje takih podatkov v skladu z izvedbenima uredbama Komisije (EU) 2017/1152 (8) in (EU) 2017/1153 (9) nadaljevati tudi po prenehanju veljavnosti obveznosti zbiranja takih podatkov v skladu z navedenima uredbama 1. januarja 2021.

(17)

Homologacijski organi bi zato morali zagotoviti, da se podatki v zvezi s preizkusi, ki se opravljajo v skladu z Uredbo (EU) 2017/1151, še naprej beležijo in prenesejo Skupnemu raziskovalnemu središču Komisije z uporabo postopka varnega prenosa, ki ga to zagotavlja.

(18)

Od 1. januarja 2021 ni več treba določati emisij CO2 za osebne avtomobile in lahka gospodarska vozila v skladu z novim evropskim voznim ciklom (NEDC), kot je določeno v izvedbenih uredbah (EU) 2017/1152 in (EU) 2017/1153, razen za hibridne električne osebne avtomobile z zunanjim polnjenjem, dane na trg do 31. decembra 2022, če želi proizvajalec izkoristiti olajšave, določene v členu 5 Uredbe (EU) 2019/631.

(19)

Ker bo prehod s standardov emisij CO2, ki temeljijo na NEDC, na standarde, ki temeljijo na globalno usklajenem preizkuševalnem postopku za lahka vozila iz Uredbe (EU) 2017/1151, v celoti dokončan šele konec leta 2023, dokončno pa se bo o njih poročalo v okviru postopka letnega spremljanja podatkov o CO2 leta 2024, ter zlasti glede na določbe o ekoloških inovacijah in vozilih iz zaključka serije bi morali izvedbeni uredbi (EU) 2017/1152 in (EU) 2017/1153 veljati do konca leta 2024.

(20)

V skladu s členom 42(1) Uredbe (EU) 2018/1725 je bilo opravljeno posvetovanje z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov, ki je svoje pripombe podal 14. januarja 2021.

(21)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za podnebne spremembe –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE 1

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Predmet urejanja

1.   Ta uredba določa podrobna pravila o postopkih za spremljanje in sporočanje podatkov v zvezi z emisijami CO2 iz novih osebnih avtomobilov in lahkih gospodarskih vozil ter podatkov o dejanskih emisijah CO2 in porabi goriva ali električne energije navedenih vozil s strani držav članic in proizvajalcev.

2.   Za določitev postopka za preverjanje emisij CO2 iz vozil v uporabi v skladu s členom 13 Uredbe (EU) 2019/631 ta uredba določa tudi, da pristojni organi držav članic sporočajo nekatere podatke, ki se beležijo v okviru homologacijskih preizkusov, izvedenih v skladu z Uredbo (EU) 2017/1151.

Člen 2

Opredelitev pojmov

Poleg opredelitev iz člena 3 Uredbe (EU) 2019/631 se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„podrobni podatki o spremljanju“ pomenijo podrobne podatke o spremljanju, ki so za osebne avtomobile navedeni v oddelku 2 dela B Priloge II k Uredbi (EU) 2019/631, za lahka gospodarska vozila pa v oddelku 2 dela C Priloge III k navedeni uredbi;

(b)

„zbirni podatki o spremljanju“ pomenijo zbirne podatke, ki so za osebne avtomobile navedeni v oddelku 1 dela B Priloge II k Uredbi (EU) 2019/631, za lahka gospodarska vozila pa v oddelku 1 dela C Priloge III k navedeni uredbi;

(c)

„dejanski podatki“ pomeni podatke iz točke 3.1(a) in (b) ter točke 3.2(a) do (g) in (l) Priloge XXII k Uredbi (EU) 2017/1151, ki so bili pridobljeni iz naprav za spremljanje porabe goriva in/ali električne energije, nameščenih v vozilu.

POGLAVJE 2

SPOROČANJE PODATKOV V SKLADU S ČLENOM 7 UREDBE (EU) 2019/631

Člen 3

Zbirni in podrobni podatki o spremljanju

1.   Države članice zagotovijo hranjenje, zbiranje, nadzor, preverjanje in pravočasen prenos zbirnih in podrobnih podatkov o spremljanju Komisiji in Evropski agenciji za okolje (EEA).

Države članice zagotovijo, da zahteve Evropske agencije za okolje za pojasnila ali popravke prenesenih podatkov nemudoma obravnavajo njihove imenovane kontaktne osebe.

2.   Zbirni in podrobni podatki o spremljanju se sporočajo v dveh ločenih zbirkah podatkov za osebne avtomobile oziroma za lahka gospodarska vozila v skladu z delom B Priloge II k Uredbi (EU) 2019/631 in delom C Priloge III k navedeni uredbi.

3.   Države članice zbirne in podrobne podatke o spremljanju z elektronskim prenosom podatkov prenesejo v osrednjo zbirko podatkov, ki jo upravlja Evropska agencija za okolje. Države članice o opravljenem prenosu podatkov obvestijo Komisijo.

Člen 4

Začasni izračun in podatki

1.   Komisija skupaj z Evropsko agencijo za okolje v skladu s členom 7(4) Uredbe (EU) 2019/631 zagotavlja, da sta vsak proizvajalec in vsako združenje proizvajalcev, odgovorna za nove osebne avtomobile ali lahka gospodarska vozila, registrirana v Uniji, obveščena o začasnem izračunu cilja specifičnih emisij in povprečnih specifičnih emisij CO2, ki veljajo zanju, ter o podatkih, ki jih sporočijo države članice.

2.   Začasni izračuni in podatki iz odstavka 1 se sporočajo ločeno za osebne avtomobile in lahka gospodarska vozila ter vključujejo evidence, ki se lahko na podlagi imena proizvajalca in globalnega identifikatorja proizvajalca pripišejo zadevnemu proizvajalcu.

3.   Centralni register podatkov iz člena 7(4) Uredbe (EU) 2019/631 vključuje vse vnose podatkov, ki so jih sporočile države članice, razen identifikacijskih številk vozil (VIN).

Evropska agencija za okolje identifikacijske številke vozil hrani 20 let od datuma, ko so bili prvič naloženi v osrednjo zbirko podatkov ali zbirko poslovnih podatkov (BDR) Evropske agencije za okolje.

Člen 5

Podrobni podatki o proizvajalcu

Proizvajalci, ki dajejo ali nameravajo dati osebne avtomobile ali lahka gospodarska vozila, ki spadajo na področje uporabe Uredbe (EU) 2019/631, na trg Unije, Komisiji nemudoma sporočijo naslednje informacije ali morebitne spremembe teh informacij:

(a)

naziv proizvajalca, ki ga navajajo ali nameravajo navesti na certifikatih o skladnosti;

(b)

svetovno označbo proizvajalca, ki ustreza prvim trem znakom identifikacijske številke vozila in ki jo navajajo ali nameravajo navesti na certifikatih o skladnosti;

(c)

za namen obveščanja iz drugega pododstavka člena 7(4) Uredbe (EU) 2019/631 ime in naslov kontaktne osebe, ki zastopa proizvajalca, na katero morajo biti naslovljena obvestila o začasnih izračunih in podatkih.

Imena in naslovi iz točke (c) se obravnavajo kot osebni podatki v smislu Uredbe (EU) 2018/1725.

Člen 6

Obveščanje o napakah v podatkih, uporabljenih za začasne izračune

1.   Če proizvajalec začasne podatke preveri v skladu s prvim pododstavkom člena 7(5) Uredbe (EU) 2019/631, uporabi zbirko podatkov, ki jo je v ta namen zagotovila Evropska agencija za okolje.

2.   Če se v zbirki podatkov odkrije napaka, jo proizvajalec, če je to mogoče, popravi in z ločenim vnosom v podatkovno zbirko za vsako evidenco vozila, naslovljenim „Pripombe proizvajalca“, navede eno od naslednjih oznak:

(a)

oznako A, če je evidenco spremenil proizvajalec;

(b)

oznako B, če proizvajalec vozila ne more identificirati;

(c)

oznako C, če vozilo ne spada na področje uporabe Uredbe (EU) 2019/631;

(d)

oznako D, če je proizvajalec, ki se mu je pripisalo vozilo kategorije N1, proizvajalec dodelanega vozila, ne pa nedokončanega vozila ali dokončanega osnovnega vozila.

Za namene točke (b) se za vozilo šteje, da ga ni mogoče identificirati, če identifikacijska številka vozila manjka ali je očitno napačna.

3.   Proizvajalci o morebitnih napakah obvestijo Komisijo v skladu s členom 7(5) Uredbe (EU) 2019/631, tako da celotno popravljeno zbirko podatkov naložijo v zbirko poslovnih podatkov. Kopijo obvestila v vednost pošljejo tudi na e-naslova:

EC-CO2-LDV-implementation@ec.europa.eu

in

CO2-monitoring@eea.europa.eu.

4.   Proizvajalci zagotovijo, da zahteve Komisije ali Evropske agencije za okolje za pojasnila popravkov nemudoma obravnavajo njihove kontaktne osebe, imenovane v skladu s členom 5(c) te uredbe.

5.   Če proizvajalec Komisije o morebitnih napakah ne obvesti pred iztekom trimesečnega obdobja iz člena 7(5) Uredbe (EU) 2019/631, se začasne vrednosti, sporočene v skladu s členom 7(4) navedene uredbe, štejejo za dokončne.

Člen 7

Sporočanje podatkov v zvezi z dodelanimi lahkimi gospodarskimi vozili

Proizvajalci osnovnega vozila iz točke 1.2.2 Priloge III k Uredbi (EU) 2019/631 podatke iz navedene točke v treh mesecih od obvestila o začasnih podatkih v skladu s členom 4 te uredbe z elektronskim prenosom podatkov prenesejo v zbirko poslovnih podatkov.

Člen 8

Sporočanje emisij CO2 na podlagi NEDC za namene člena 5 Uredbe (EU) 2019/631

1.   Proizvajalec novih osebnih avtomobilov, registriranih v koledarskih letih 2021 ali 2022, z izmerjenimi vrednostmi NEDC CO2, ki so nižje od 50 g CO2/km, kot je določeno v členu 5 Izvedbene uredbe (EU) 2017/1153, navedene izmerjene vrednosti NEDC CO2 skupaj z obvestilom iz člena 6 te uredbe sporoči Komisiji.

2.   Komisija lahko od proizvajalca zahteva, naj predloži ustrezne certifikate o skladnosti in homologaciji, ki potrjujejo sporočene vrednosti emisij CO2.

POGLAVJE 3

ZBIRANJE IN SPOROČANJE DEJANSKIH PODATKOV

Člen 9

Zbiranje in sporočanje dejanskih podatkov s strani proizvajalcev

1.   Proizvajalci zbirajo dejanske podatke skupaj z identifikacijskimi številkami vozil novih osebnih avtomobilov in novih lahkih gospodarskih vozil, ki so registrirani od 1. januarja 2021 ter v skladu s členom 4a Uredbe (EU) 2017/1151 opremljeni z napravami za spremljanje porabe goriva in/ali električne energije, nameščenimi v vozilu, razen če lastnik vozila izrecno zavrne dajanje navedenih podatkov na voljo proizvajalcu ali njegovemu pooblaščenemu prodajalcu ali serviserju.

2.   Če proizvajalec dejanskih podatkov in identifikacijskih številk vozil ne zbira z neposrednim prenosom podatkov iz vozila, potem mora zagotoviti, da podatke zbere in mu jih prenese njegov pooblaščeni prodajalec ali serviser vsakič, ko se vozilo pripelje na servis ali v popravilo ali na kateri koli drug poseg in je treba podatke odčitati iz serijskega vmesnika vgrajene naprave za diagnostiko vozila. Uporabljena naprava ali orodje za pregledovanje omogoča odčitavanje podatkov, ko se ti beležijo v napravi za spremljanje porabe goriva in/ali električne energije, nameščeni v vozilu. Odčitavanje podatkov mora biti brezplačno in zanj ne smejo veljati nobeni posebni pogoji.

Proizvajalec in po potrebi njegov pooblaščeni prodajalec ali serviser mora zagotoviti, da se za zbiranje identifikacijskih številk vozil uporabljajo varna komunikacijska sredstva.

3.   Proizvajalec vsako leto 1. aprila z učinkom od leta 2022 Komisiji sporoči vse dejanske podatke in identifikacijske številke vozil, zbrane v predhodnem koledarskem letu, kot je določeno v preglednici 1 iz Priloge, tako da jih naloži v zbirko poslovnih podatkov.

Če proizvajalec v istem koledarskem letu zbere več evidenc, ki se nanašajo na isto identifikacijsko številko vozila, so dejanski podatki, ki jih je treba sporočiti, evidenca, v kateri je navedena največja skupna prevožena razdalja. Dejanski podatki za posamezno vozilo se zbirajo največ 15 let od datuma, ko so bili podatki za navedeno vozilo prvič sporočeni Evropski agenciji za okolje.

Če proizvajalec trdi, da dejanskih podatkov ni mogoče sporočiti ali da jih je mogoče sporočiti le delno, v ta namen Komisiji predloži izjavo in navede razloge za to. Izjava in utemeljitev se naložita v zbirko poslovnih podatkov.

4.   Odstavki 1, 2 in 3 se ne uporabljajo za manjše proizvajalce, kot je navedeno v členu 15(11) Uredbe (EU) 2017/1151.

Člen 10

Zbiranje in sporočanje dejanskih podatkov s strani držav članic

1.   Države članice zagotovijo, da organizacije ali ustanove iz člena 4(2) Direktive 2014/45/EU zbirajo dejanske podatke in identifikacijske številke vozil novih osebnih avtomobilov in novih lahkih gospodarskih vozil, registriranih od 1. januarja 2021 in opremljenih z napravami za spremljanje porabe goriva in/ali električne energije, nameščenih v vozilu, v skladu s členom 4a Uredbe (EU) 2017/1151.

Z učinkom od 20. maja 2023 se dejanski podatki skupaj z identifikacijskimi številkami vozil zbirajo ob izvedbi tehničnih pregledov vozil v skladu s členom 5 Direktive 2014/45/EU, razen če lastnik vozila izrecno zavrne dajanje navedenih podatkov na voljo.

Dejanski podatki se odčitajo z napravo za priklop na elektronski vmesnik vozila, kot je naprava za skeniranje iz Priloge III k Direktivi 2014/45/EU. Uporabljena naprava omogoča odčitavanje podatkov, ko se ti beležijo v napravi za spremljanje porabe goriva in/ali električne energije, nameščeni v vozilu.

2.   Države članice z učinkom od leta 2022 zagotovijo, da se dejanski podatki skupaj z identifikacijskimi številkami vozil, kot je določeno v preglednici 1 iz Priloge, ki so bili zbrani za predhodno koledarsko leto, vsako leto 1. aprila sporočijo Komisiji, tako da se naložijo v osrednjo zbirko podatkov. Če taki podatki niso na voljo, se v osrednjo zbirko podatkov naloži izjava, podana v ta namen, ki vključuje razloge, zakaj podatki niso na voljo.

Države članice zagotovijo, da se dejanski podatki za posamezno vozilo zbirajo največ 15 let od datuma, ko so bili navedeni podatki za vozilo prvič sporočeni Evropski agenciji za okolje.

Država članica ter organizacije in ustanove, odgovorne za zbiranje identifikacijskih številk vozil, morajo zagotoviti, da se za takšno zbiranje uporabljajo varna komunikacijska sredstva.

Člen 11

Obveznosti v zvezi z varstvom osebnih podatkov

1.   Naslednji subjekti, odgovorni za zbiranje identifikacijskih številk vozil skupaj z dejanskimi podatki neposredno iz vozil, se v zvezi z zbiranjem in obdelavo identifikacijskih številk vozil štejejo za upravljavce zadevnih podatkov v smislu točke 7 člena 4 Uredbe (EU) 2016/679:

(a)

proizvajalci v primeru neposrednih prenosov podatkov iz vozil proizvajalcu;

(b)

pooblaščeni prodajalci ali serviserji;

(c)

organizacije ali ustanove, odgovorne za tehnične preglede.

Navedeni subjekti zagotovijo, da izpolnjujejo obveznost zagotavljanja informacij lastnikom vozil kot posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, kot je določeno v členu 13 navedene uredbe.

2.   Kadar so bile za namene iz členov 3, 9 ali 10 identifikacijske številke vozil pridobljene neposredno od lastnika vozila, države članice in, če je ustrezno, proizvajalci kot upravljavci podatkov zagotovijo, da izpolnjujejo obveznost zagotavljanja informacij lastnikom vozil, kot je določeno v členu 14 Uredbe (EU) 2016/679.

3.   V zvezi z zbiranjem in obdelavo identifikacijskih številk vozil za namene iz te uredbe se v skladu z določbami Uredbe (EU) 2018/1725 štejeta za upravljavca podatkov Evropska agencija za okolje in Komisija.

4.   Identifikacijske številke vozil in dejanski podatki, zbrani v skladu s členoma 9 in 10 te uredbe, se ne smejo uporabljati za nobene druge namene razen tistega, ki je določen v členu 12 Uredbe (EU) 2019/631.

5.   Identifikacijske številke vozil in dejanski podatki, zbrani v skladu s členoma 9 in 10, se lahko hranijo samo za naslednja obdobja:

(a)

pri proizvajalcu do sporočanja navedenih podatkov v skladu s členom 9(3);

(b)

pri pooblaščenem prodajalcu ali serviserju do prenosa navedenih podatkov proizvajalcu v skladu s členom 9(2);

(c)

pri organizacijah in ustanovah, odgovornih za tehnične preglede, do prenosa navedenih podatkov Evropski agenciji za okolje ali organu, ki so ga države članice imenovale za sporočanje podatkov Evropski agenciji za okolje, v skladu s členom 10(2);

(d)

pri organih, ki so jih države članice imenovale za sporočanje dejanskih podatkov Evropski agenciji za okolje, do sporočanja navedenih podatkov v skladu s členom 10(2);

(e)

pri Evropski agenciji za okolje 20 let od datuma, ko so bili podatki prvič naloženi v zbirko poslovnih podatkov v skladu s členom 9(3) ali osrednjo zbirko podatkov v skladu s členom 10(2).

Člen 12

Objava dejanskih podatkov

Komisija z učinkom od decembra 2022 vsako leto objavi zbirke anonimiziranih in zbirnih podatkov, ki so ločene za osebne avtomobile in lahka gospodarska vozila s pogonom na motor z notranjim zgorevanjem ter hibridna električna vozila z zunanjim polnjenjem (OVC-HEV) iste kategorije, vključno z naslednjimi podatki za posameznega proizvajalca:

(a)

povprečno porabo goriva (l/100 km) na podlagi podatkov, sporočenih v skladu s členoma 9 in 10;

(b)

povprečno porabo električne energije (kWh/100 km) na podlagi podatkov, sporočenih v skladu s členoma 9 in 10;

(c)

povprečnimi emisijami CO2 (g/km), izračunanimi na podlagi podatkov, sporočenih v skladu s členoma 9 in 10;

(d)

razliko med povprečno porabo goriva iz točke (a) in povprečjem vrednosti porabe goriva, zabeleženih na certifikatih o skladnosti istih vozil, kot so tista, za katera so se sporočili dejanski podatki;

(e)

razlika med povprečno porabo električne energije iz točke (b) in povprečjem vrednosti porabe električne energije, zabeleženih na certifikatih o skladnosti istih vozil, kot so tista, za katera so se sporočili dejanski podatki;

(f)

razlika med povprečnimi emisijami CO2 (g/km), izračunanimi v skladu s točko (c), in povprečjem vrednosti emisij CO2, zabeleženih na certifikatih o skladnosti istih vozil, kot so tista, za katera so se sporočili dejanski podatki.

Točki (b) in (e) se uporabljata le v zvezi s hibridnimi električnimi vozili z zunanjim polnjenjem.

Člen 13

Pregled

Komisija na podlagi ocene iz prvega pododstavka člena 12(3) Uredbe (EU) 2019/631 pregleda izvajanje členov 9 do 12 te uredbe, pri čemer upošteva zlasti:

(a)

število vozil, opremljenih z napravami za neposreden prenos podatkov;

(b)

potrebo po stalnem spremljanju in sporočanju dejanskih podatkov s strani proizvajalcev;

(c)

obdobje obveznega spremljanja in sporočanja dejanskih podatkov;

(d)

ustrezno raven združevanja podatkov, ki jih mora Komisija objaviti v skladu s členom 12 te uredbe.

POGLAVJE 4

SPREMLJANJE IN SPOROČANJE PODATKOV O PRESKUSIH, OPRAVLJENIH V SKLADU Z UREDBO (EU) 2017/1151

Člen 14

Preizkuševalni podatki

1.   Homologacijski organi zagotovijo, da se podatki, določeni v preglednici 2 iz Priloge, beležijo za vsak preskus tipa 1, opravljen v skladu s Prilogo XXI k Uredbi (EU) 2017/1151.

2.   Zabeleženi podatki se v šifrirani obliki naložijo na namenski strežnik Komisije. Če so se podatki naložili pravilno, se s strežnika Komisije subjektu, ki jih je naložil, pošlje potrdilo.

3.   Preizkuševalni podatki se ne objavijo.

Člen 15

Razveljavitev

1.   Izvedbeni uredbi (EU) št. 1014/2010 in (EU) št. 293/2012 se razveljavita z učinkom od 1. marca 2021.

2.   Izvedbeni uredbi (EU) 2017/1152 in (EU) 2017/1153 se razveljavita z učinkom od 1. januarja 2025.

Člen 16

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. marca 2021

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 111, 25.4.2019, str. 13.

(2)  Uredba Komisije (EU) št. 1014/2010 z dne 10. novembra 2010 o spremljanju in nadzorovanju ter posredovanju podatkov o registraciji novih osebnih avtomobilov v skladu z Uredbo (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 293, 11.11.2010, str. 15).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 293/2012 z dne 3. aprila 2012 o spremljanju in nadzorovanju ter posredovanju podatkov o registraciji novih lahkih gospodarskih vozil v skladu z Uredbo (EU) št. 510/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 98, 4.4.2012, str. 1).

(4)  Uredba Komisije (EU) 2017/1151 z dne 1. junija 2017 o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil, o spremembah Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe Komisije (ES) št. 692/2008 in Uredbe Komisije (EU) št. 1230/2012 ter o razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 692/2008 (UL L 175, 7.7.2017, str. 1).

(5)  Direktiva 2014/45/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o rednih tehničnih pregledih motornih vozil in njihovih priklopnih vozil ter razveljavitvi Direktive 2009/40/ES (UL L 127, 29.4.2014, str. 51).

(6)  Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

(7)  Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (UL L 295, 21.11.2018, str. 39).

(8)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1152 z dne 2. junija 2017 o opredelitvi metodologije za določitev korelacijskih parametrov, potrebnih za odraz spremembe v regulativnem preskusnem postopku v zvezi z lahkimi gospodarskimi vozili, in spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 293/2012 (UL L 175, 7.7.2017, str. 644).

(9)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1153 z dne 2. junija 2017 o opredelitvi metodologije za določitev korelacijskih parametrov, potrebnih za odraz spremembe v regulativnem preskusnem postopku, in spremembi Uredbe (EU) št. 1014/2010 (UL L 175, 7.7.2017, str. 679).


PRILOGA

1.   Zbiranje in sporočanje dejanskih podatkov in identifikacijskih številk vozil v skladu s členoma 9 in 10

Preglednica 1

Podatki, ki jih je treba sporočiti v skladu s členoma 9 in 10

Parameter

Enota

Vozila kategorij M1 in N1

 

 

Vozila, opremljena izključno z motorjem z notranjim zgorevanjem, in hibridna električna vozila brez zunanjega polnjenja (1)

Hibridna električna vozila z zunanjim polnjenjem (2)

Identifikacijska številka vozila

Skupna količina porabljenega goriva (v življenjski dobi)

l

Skupna prevožena razdalja (v življenjski dobi)

km

Skupna količina goriva, porabljenega pri delovanju pri praznjenju naboja (v življenjski dobi)

l

_

Skupna količina goriva (v življenjski dobi), porabljenega pri delovanju za povečanje naboja, ki ga izbere voznik

l

_

Skupna razdalja, prevožena pri delovanju pri praznjenju naboja z izklopljenim motorjem (v življenjski dobi)

km

_

Skupna razdalja, prevožena pri delovanju pri praznjenju naboja z vklopljenim motorjem (v življenjski dobi)

km

_

Skupna razdalja (v življenjski dobi), prevožena pri delovanju za povečanje naboja, ki ga izbere voznik

km

_

Skupna količina električne energije, dovedena iz omrežja v akumulator (v življenjski dobi)

kWh

_

2.   Sporočanje podatkov v skladu s členom 14

Naslednji parametri se sporočijo za vsako skupino interpolacij, tj. za visoko vrednost za vozilo (VH) in, če je ustrezno, nizko vrednost za vozilo (VL) ali vozilo M, za preskuse tipa 1, opravljene v skladu s Prilogo XXI k Uredbi (EU) 2017/1151.

Če ni v preglednici 2 navedeno drugače, se v primerih, ko se opravi več kot en preizkus tipa 1 visoke vrednosti za vozilo ali nizke vrednosti za vozilo, preizkuševalni podatki sporočijo v skladu z naslednjim:

(a)

v primeru dveh preizkusov tipa 1 preizkuševalni podatki za preizkus tipa 1 z najvišjimi izmerjenimi emisijami CO2 (kombiniranimi);

(b)

v primeru treh preizkusov tipa 1 preizkuševalni podatki za preizkus tipa 1 s srednjimi izmerjenimi emisijami CO2 (kombiniranimi).

Preglednica 2

Podatki preizkusa tipa 1

Št.

Parametri

Enota

Vir (če ni določeno drugače, se vsi sklici nanašajo na Uredbo (EU) 2017/1151)

Opombe

1

Identifikator skupine interpolacij

točka 0, oddelek II certifikata o homologaciji, Dodatek 4 k Prilogi I

Podatki se zagotovijo za vsako homologirano skupino interpolacij.

2

Identifikator matične skupine interpolacij (če je ustrezno)

Navedite identifikator matične skupine interpolacij, če so bili preizkuševalni podatki določeni za drugo skupino interpolacij.

3

Razširitev homologacije tipa

certifikat o ES-homologaciji

0 = Ne | 1 = Da – če se preizkus opravlja zaradi razširitve homologacije.

4

Tip pogona

 

vozila, ki jih poganja izključno motor z notranjim zgorevanjem, izključno hibridna električna vozila z zunanjim polnjenjem, izključno hibridna električna vozila brez zunanjega polnjenja

5

Kategorija in razred vozila

 

točka 0.4, Dodatek 3 k Prilogi I

M1 ali N1 razreda 1, 2 ali 3

6

Vrsta vžiga

 

točka 3.2.1.1, Dodatek 3 k Prilogi I

prisilni vžig ali kompresijski vžig

7

Število valjev

točka 3.2.1.2, Dodatek 3 k Prilogi I

Število; če ni določeno, je privzeta vrednost 4.

8

Gib

mm

točka 3.2.1.2.2, Dodatek 3 k Prilogi I

 

9

Delovna prostornina motorja

cm3

točka 3.2.1.3, Dodatek 3 k Prilogi I

 

10

Nazivna moč motorja

kW

točka 3.2.1.8, Dodatek 3 k Prilogi I

 

11

Vrtilna frekvenca motorja pri nazivni moči motorja

min–1

točka 3.2.1.8, Dodatek 3 k Prilogi I

vrtilna frekvenca motorja pri največji neto moči

12

Vrsta goriva

točka 3.2.2.1, Dodatek 3 k Prilogi I

dizelsko gorivo/bencin/UNP/ZP ali biometan/etanol (E85)/biodizel/vodik

13

Vozilo z dvogorivnim motorjem

točka 3.2.2.4, Dodatek 3 k Prilogi I

0 = Ne | 1 = Da

V primeru vozil z dvogorivnim motorjem se rezultati preizkusa predložijo za obe vrsti goriva (dve predlogi za vnos).

14

Največja izhodna moč posamezne električne naprave (P0, P1, P2, planetni P2, P3 ali P4) (*1)

kW

točka 3.3.1.1.1, Dodatek 3 k Prilogi I

hibridna električna vozila z zunanjim polnjenjem in hibridna električna vozila brez zunanjega polnjenja

15

Število celic sistema REESS

točka 3.3.2.1, Dodatek 3 k Prilogi I

hibridna električna vozila z zunanjim polnjenjem in hibridna električna vozila brez zunanjega polnjenja

16

Zmogljivost servisnega akumulatorja

Ah

točka 3.4.4.5, Dodatek 3 k Prilogi I

zmogljivost akumulatorja z nizko napetostjo

17

Nazivna napetost alternatorja

V

točka 3.4.4.5, Dodatek 3 k Prilogi I

nazivna napetost alternatorja (obvezno za vozila, ki jih poganja izključno motor z notranjim zgorevanjem)

18

Mere pnevmatik (spredaj/zadaj)

točka 3.5.7.1,

Parametri preizkušanega vozila, Dodatek 3 k Prilogi I

oznaka pnevmatik (npr. P195/55R1685H), uporabljenih pri preizkušanem vozilu

19

Koeficient cestne obremenitve F0

N

točka 3.5.7.1, Dodatek 3 k Prilogi I

visoka vrednost za vozilo in nizka vrednost za vozilo (če je ustrezno)

20

Koeficient cestne obremenitve F1

N/(km/h)

točka 3.5.7.1, Dodatek 3 k Prilogi I

visoka vrednost za vozilo in nizka vrednost za vozilo (če je ustrezno)

21

Koeficient cestne obremenitve F2

N/(km/h)2

točka 3.5.7.1, Dodatek 3 k Prilogi I

visoka vrednost za vozilo in nizka vrednost za vozilo (če je ustrezno)

22

Tip menjalnika

točka 4.5.1, Dodatek 3 k Prilogi I

avtomatski/ročni/brezstopenjski/planetni

23

Prestavna razmerja menjalnika

točka 4.6, Dodatek 3 k Prilogi I

za vsak menjalnik posebej

24

Končno(-a) prestavno(-a) razmerje(-a)

točka 4.6, Dodatek 3 k Prilogi I

Če ima vozilo več kot eno končno prestavo, navedite vrednosti za vsak menjalnik posebej.

25

Vrednosti dodatne varnostne rezerve

%

točka 4.6.1.7.1, Dodatek 3 k Prilogi I

Sporočene vrednosti, ko se uporabljajo za izračun prestavljanja.

26

Pogonska kolesa

točka 1.7, Dodatek 4 k Prilogi I

dvokolesni pogon, štirikolesni pogon

27

Emisije CO2 pri praznjenju naboja (kombinirane)

gCO2/km

točka 2.5.3.2, Dodatek 4 k Prilogi I

izključno hibridna električna vozila z zunanjim polnjenjem

V primeru dveh ali treh preizkusov se zagotovijo vsi rezultati.

28

Emisije CO2 tehtane, kombinirane (izmerjene)

gCO2/km

točka 2.5.3.3, Dodatek 4 k Prilogi I

Izključno hibridna električna vozila z zunanjim polnjenjem.

V primeru dveh ali treh preizkusov se zagotovijo vsi rezultati.

29

Emisije CO2 tehtane, kombinirane (navedene)

gCO2/km

točka 2.5.3.3, Dodatek 4 k Prilogi I

izključno hibridna električna vozila z zunanjim polnjenjem

30

Ekvivalent dosega samo z električnim pogonom (EAER), kombinirano

km

točka 2.5.3.7.2, (EAER), Dodatek 4 k Prilogi I

izključno hibridna električna vozila z zunanjim polnjenjem

31

Vrtilna frekvenca motorja v prostem teku

min–1

točka 1.1.2, Dodatek 8a k Prilogi I

prosti tek v toplih pogojih

32

Willansovi faktorji za motorje z notranjim zgorevanjem za emisije CO2

gCO2/MJ

točka 1.1.3, Dodatek 8a k Prilogi I

vrednost v skladu s preglednico A6.Dod.2/3, uporabljeno za popravek za RCB

33

Zmogljivost pogonskega sistema REESS

Ah

točka 1.1.10, Dodatek 8a k Prilogi I

hibridna električna vozila z zunanjim polnjenjem in hibridna električna vozila brez zunanjega polnjenja

34

Vrsta tehnologije pogonskega sistema REESS

točka 1.1.10, Dodatek 8a k Prilogi I

hibridna električna vozila z zunanjim polnjenjem in hibridna električna vozila brez zunanjega polnjenja

35

Napetost v pogonskem sistemu REESS, nazivna ali časovna vrsta

V

točka 1.1.10, Dodatek 8a k Prilogi I

hibridna električna vozila z zunanjim polnjenjem in hibridna električna vozila brez zunanjega polnjenja

nazivna vrednost ali vrednost časovne vrste, uporabljena za preizkus (20 Hz)

36

Preizkuševalna masa

kg

točka 1.2.1 za visoko vrednost za vozilo in točka 1.3.1 za nizko vrednost za vozilo, Dodatek 8a k Prilogi I

visoka vrednost za vozilo in nizka vrednost za vozilo (če je ustrezno)

37

Število osi dinamometrov med preizkusom

točka 2.1, Dodatek 8a k Prilogi I

konfiguracija dinamometra z valji med preizkusom tipa 1 (enoosni, dvoosni) za visoko vrednost za vozilo/nizko vrednost za vozilo

38

Tok alternatorja (pretvornika DC/DC – nizkonapetostna stran – v primeru hibridnih električnih vozil z zunanjim polnjenjem in brez njega)

A

kot je izmerjeno pri preizkusu tipa 1

Niz: 1 Hz, ločljivost 0,1 A, zunanja merilna naprava je sinhronizirana z dinamometrom z valji.

39

Faktor regeneracije Ki

multiplikativni/aditivni

točka 2.1.1.2.1, Dodatek 8a k Prilogi I

Emisije CO2; pri vozilih brez sistemov z redno regeneracijo je ta vrednost enaka 1.

40

Izmerjena vrednost CO2 v nizki fazi

gCO2/km

točka 2.1.1.2.1, Dodatek 8a k Prilogi I

nepopravljena izmerjena vrednost MCO2.p.1 v nizki fazi (vrednost pri ohranjanju naboja pri hibridnih električnih vozilih brez zunanjega polnjenja in hibridnih električnih vozilih z zunanjim polnjenjem)

41

Izmerjena vrednost CO2 v srednji fazi

gCO2/km

točka 2.1.1.2.1, Dodatek 8a k Prilogi I

nepopravljena izmerjena vrednost MCO2.p.1 v srednji fazi (vrednost pri ohranjanju naboja pri hibridnih električnih vozilih brez zunanjega polnjenja in hibridnih električnih vozilih z zunanjim polnjenjem)

42

Izmerjena vrednost CO2 v visoki fazi

gCO2/km

točka 2.1.1.2.1, Dodatek 8a k Prilogi I

nepopravljena izmerjena vrednost MCO2.p.1 v visoki fazi (vrednost pri ohranjanju naboja pri hibridnih električnih vozilih brez zunanjega polnjenja in hibridnih električnih vozilih z zunanjim polnjenjem)

43

Izmerjena vrednost CO2 v zelo visoki fazi

gCO2/km

točka 2.1.1.2.1, Dodatek 8a k Prilogi I

nepopravljena izmerjena vrednost MCO2.p.1 v zelo visoki fazi (vrednost pri ohranjanju naboja pri hibridnih električnih vozilih brez zunanjega polnjenja in hibridnih električnih vozilih z zunanjim polnjenjem)

44

Izmerjena vrednost CO2 (kombinirana)

gCO2/km

točka 2.1.1.2.1, Dodatek 8a k Prilogi I

Nepopravljena izmerjena vrednost MCO2.c.1 celotnega cikla (vrednost pri ohranjanju naboja pri hibridnih električnih vozilih brez zunanjega polnjenja in hibridnih električnih vozilih z zunanjim polnjenjem). V primeru dveh ali treh preizkusov se zagotovijo vsi izmerjeni rezultati.

45

Popravljena izmerjena vrednost CO2 (kombinirana)

gCO2/km

točka 2.1.1.2.1, Dodatek 8a k Prilogi I

Skupne izmerjene vrednosti emisij CO2 za vozili H in L po vseh ustreznih popravkih, MCO2,C,5 V primeru dveh ali treh preizkusov se zagotovijo vsi popravljeni izmerjeni rezultati. Pri hibridnih električnih vozilih z zunanjim polnjenjem in hibridnih električnih vozilih brez zunanjega polnjenja je to način ohranjanja naboja.

46

CO2 navedena vrednost

gCO2/km

točka 2.1.1.2.1, Dodatek 8a k Prilogi I

proizvajalčeva navedena vrednost

47

Korekcijski faktor družine ATCT

točka 2.1.1.2.2, Dodatek 8a k Prilogi I

korekcijski faktor družine ATCT (popravek 14 °C)

48

Poraba goriva med preizkusom tipa 1, kot je zabeležena v napravi za spremljanje porabe goriva v vozilu (OBFCM)

l

točka 2.1.1.3.1, Dodatek 8a k Prilogi I

Gorivo, porabljeno med preizkusom (vrednost ohranjanja naboja pri hibridnih električnih vozilih brez zunanjega polnjenja in hibridnih električnih vozilih z zunanjim polnjenjem). V primeru dveh ali treh preizkusov se zagotovijo vsi rezultati.

49

Indeksno število prehodnega cikla

točka 2.1.1.4.1.4, Dodatek 8a k Prilogi I

Pri hibridnih električnih vozilih z zunanjim polnjenjem se navede indeksno število prehodnega cikla.

50

Nazivna napetost v sistemu REESS

V

točka 1.1.10, Dodatek 8a k Prilogi I

Za akumulator z nizko napetostjo, kot je opisano v Dodatku 2 k Podprilogi 6 k Prilogi XXI.

51

Popravek za RCB

 

 

Opravljen popravek?

0 = Ne | 1 = Da

52

Korekcijski koeficient RCB

(g/km) / (Wh/km)

točka 2.1.1.2.1, Dodatek 8a k Prilogi I

hibridna električna vozila brez zunanjega polnjenja in hibridna električna vozila z zunanjim polnjenjem

53

Poraba goriva

l/100 km

določena v skladu s točko 6 Podpriloge 7 k Prilogi XXI in z uporabo rezultatov za merila za emisije in emisije CO2 iz koraka 2 v preglednici A7/1

Neuravnotežena poraba goriva pri preizkusu tipa 1 za vozilo H in, če je ustrezno, vozilo L. Pri dveh ali treh preizkusih se sporočijo vse vrednosti.

54

Čas

sekund

kot je izmerjeno pri preizkusu tipa 1

Niz: podatki diagnostike na vozilu in dinamometra z valji, 1 Hz.

55

Profil hitrosti (teoretična)

km/h

Kot se uporablja pri preizkusu tipa 1.

Niz: 1 Hz, ločljivost 0,1 km/h. Če ni določena, se uporabi profil hitrosti, opredeljen v točki 6 Podpriloge 1 k Prilogi XXI in zlasti v preglednicah A1/7–A1/9, A1/11 in A1/12.

56

Profil hitrosti (dejanska)

km/h

kot je izmerjeno pri preizkusu tipa 1

Niz: podatki diagnostike na vozilu in dinamometra z valji, 1 Hz in 10 Hz, ločljivost 0,1 km/h.

57

Prestava (teoretična)

Kot se uporablja pri preizkusu tipa 1 na podlagi izračunov, opredeljenih v Podprilogi 2 k Prilogi XXI.

Niz: 1 Hz. Obvezno za vozila z ročnim menjalnikom.

58

Vrtilna frekvenca motorja

vrt/min

kot je izmerjeno pri preizkusu tipa 1

Niz: 1 Hz, ločljivost 10 vrt./min diagnostike na vozilu

59

Temperatura hladilne tekočine motorja

°C

kot je izmerjeno pri preizkusu tipa 1

Niz: podatki diagnostike na vozilu, 1 Hz, ločljivost 1 °C.

60

Tok servisnega akumulatorja

A

kot je izmerjeno pri preizkusu tipa 1

Niz: 1 Hz, ločljivost 0,1 A, zunanja merilna naprava je sinhronizirana z dinamometrom z valji.

61

Izračunana obremenitev

kot je izmerjeno pri preizkusu tipa 1

Niz: podatki diagnostike na vozilu, vsaj 1 Hz (višje frekvence so mogoče, 1-odstotna ločljivost), preizkuševalna meritev.

62

Tok v pogonskem sistemu REESS

A

kot je izmerjeno pri preizkusu tipa 1

vrednosti časovne vrste 20 Hz za preizkus(-e), ponovno vzorčene na 1 Hz

obvezno za hibridna električna vozila brez zunanjega polnjenja in hibridna električna vozila z zunanjim polnjenjem

63

Hitrost vbrizgavanja goriva v motor

g/s

kot je izmerjeno pri preizkusu tipa 1

trenutni signal, zabeležen za preizkus (vrednost ohranjanja naboja pri hibridnih električnih vozilih brez zunanjega polnjenja in hibridnih električnih vozilih z zunanjim polnjenjem).

64

Hitrost vbrizgavanja goriva v motor

l/h

kot je izmerjeno pri preizkusu tipa 1

Prav tam.

65

Hitrost vbrizgavanja goriva v vozilu

g/s

kot je izmerjeno pri preizkusu tipa 1

Prav tam.

66

Krivulja moči pri polni obremenitvi za vozila z motorjem z notranjim zgorevanjem

kW v primerjavi z vrt./min

izjava proizvajalca

Krivulja moči pri polni obremenitvi v območju vrtilne frekvence motorja od nidle do nrated ali nmax, oziroma ndv(ngvmax) × vmax, kar koli je večje.

67

Začetno stanje napajanja pri pogonskem sistemu REESS

%

izjava proizvajalca

začetno stanje napolnjenosti pri pogonskem sistemu REESS v stanju pri ohranjanju naboja (za hibridna električna vozila z zunanjim polnjenjem in hibridna električna vozila brez zunanjega polnjenja)

68

Poraba goriva v prostem teku motorja

g/s

izjava proizvajalca

poraba goriva v prostem teku v toplih pogojih

69

Največja moč alternatorja

kW

izjava proizvajalca

 

70

Izkoristek alternatorja

izjava proizvajalca

privzeta vrednost = 0,67

71

Pretvornik navora

izjava proizvajalca

0 = ne, 1 = da. Ali vozilo uporablja pretvornik navora?

72

Prestava za manjšo porabo goriva pri avtomatskem menjalniku

izjava proizvajalca

0 = ne, 1 = da

73

Turbinski ali kompresorski polnilnik

izjava proizvajalca

0 = ne | 1 = da. Ali je motor opremljen s kakršnim koli sistemom nadtlačnega polnjenja?

74

Sistem zagon-zaustavitev

izjava proizvajalca

0 = ne | 1 = da. Ali ima vozilo sistem zagon-zaustavitev?

75

Rekuperacija zavorne energije

izjava proizvajalca

0 = ne | 1 = da. Ali ima vozilo tehnologijo za rekuperacijo energije?

76

Spremenljivo krmiljenje ventilov

izjava proizvajalca

0 = ne | 1 = da. Ali je motor opremljen s spremenljivim krmiljenjem ventilov?

77

Upravljanje toplote

izjava proizvajalca

0 = ne | 1 = da. Ali vozilo uporablja tehnologije za aktivno upravljanje temperature v menjalniku?

78

Neposredno vbrizgavanje/vbrizgavanje goriva v odprtino

izjava proizvajalca

0 = vbrizgavanje goriva v odprtino | 1 = neposredno vbrizgavanje

79

Revna mešanica

izjava proizvajalca

0 = ne | 1 = da. Ali motor uporablja revno mešanico?

80

Izklop valja

izjava proizvajalca

0 = ne | 1 = da. Ali motor uporablja sistem izklopa valja? Če je odgovor da, navedite tudi razmerja aktivnih valjev

81

Vračanje izpušnih plinov

izjava proizvajalca

0 = ne | 1 = da. Ali ima vozilo zunanji sistem vračanja izpušnih plinov?

82

Filter za delce

izjava proizvajalca

0 = ne | 1 = da. Ali ima vozilo filter za delce?

83

Selektivna katalitična redukcija

izjava proizvajalca

0 = ne | 1 = da. Ali ima vozilo sistem selektivne katalitične redukcije?

84

Redukcijski lovilnik NOx

izjava proizvajalca

0 = ne | 1 = da. Ali ima vozilo redukcijski lovilnik NOx?

85

Konfiguracija hibridnega vozila (P0, P1, P2, planetni P2, P3 ali P4) (*1)

izjava proizvajalca

Ali ima vozilo električno napravo, ki se uporablja za pogon vozila in proizvodnjo električne energije v položaju P0, P1, P2, planetni P2, P3 ali P4 ali njihovi kombinaciji?

86

Največji izhodni navor posamezne električne naprave (P0, P1, P2, planetni P2, P3 ali P4) (*1)

Nm

izjava proizvajalca

 

87

Za vsako električno napravo razmerje med vrtilno frekvenco električne naprave in referenčno vrtilno frekvenco (P0, P1, P2, planetni P2, P3 ali P4) (*1)

izjava proizvajalca

 

88

Funkcija iztekanja z vklopljenim motorjem

izjava proizvajalca

Da/Ne. Ali ima vozilo funkcijo iztekanja z motorjem v prostem teku (ki omogoča delovanje motorja v prostem teku med iztekanjem, da se prihrani gorivo)?

89

Funkcija iztekanja z zaustavljenim motorjem

izjava proizvajalca

Da/Ne. Ali ima vozilo funkcijo iztekanja z zaustavljenim motorjem (ki omogoča izključitev motorja med iztekanjem, da se prihrani gorivo)?

90

Vozilo je nedodelano

izjava proizvajalca

0 = ne | 1 = da. Ali je vozilo nedodelano?

91

Masa vozila v stanju, pripravljenem za vožnjo

kg

točka 1.1, Dodatek 4 k Prilogi I

masa v stanju, pripravljenem za vožnjo, za visoko vrednost za vozilo in nizko vrednost za vozilo (če je ustrezno)

92

Omejena hitrost vozila

km/h

Parametri izbire cikla, točka 1.2.3, Dodatek 8a k Prilogi I

Navedite, če je bila pri preizkusu tipa 1 za visoko vrednost za vozilo in nizko vrednost za vozilo uporabljena omejena hitrost vozila (in vrednost) (če je ustrezno).

93

Največja hitrost vozila

km/h

Parametri izbire cikla, točka 1.2.3, Dodatek 8a k Prilogi I

Navedite največjo hitrost vozila za visoko vrednost za vozilo in nizko vrednost za vozilo (če je ustrezno).

94

Dodatne informacije za izračun prestavljanja

min–1

Prestavljanje, točka 1.2.4, Dodatek 8a k Prilogi I

Le za vozila z ročnim menjalnikom. Informacije o n_min drive

P1: električna naprava je povezana z ročično gredjo motorja, zato je referenčna hitrost vrtilna frekvenca motorja;

P2: električna naprava je nameščena tik pred menjalnikom (menjalnik ali brezstopenjski menjalnik), zato je referenčna hitrost vhodna vrtilna frekvenca menjalnika;

planetni P2: električna naprava je povezana z zobnikom planetnega gonila, ki ni povezano z motorjem z notranjim zgorevanjem ali stranjo končnega gonila, ki se v tem dokumentu imenuje planetna stran. V tem primeru je koeficient hitrosti, ki ga je treba določiti, razmerje med vrtilno frekvenco električne naprave in vrtilno frekvenco planetne strani (referenčna hitrost), ki odraža multiplikacijski/redukcijski učinek reduktorja;

P3: električna naprava je nameščena tik pred končnim gonilom gnane osi, zato je njena referenčna hitrost vhodna vrtilna frekvenca končnega gonila (to vključuje električne naprave, nameščene na zobnik planetnega gonila na strani končnega gonila). Na vozilu sta lahko nameščeni največ dve napravi P3 (ena na prednjo (P3a) in ena na zadnjo (P3b) os);

P4: električna naprava je nameščena za končnim gonilom, zato je njena referenčna hitrost vrtilna frekvenca kolesa. Na vozilu so lahko nameščeni največ štirje motorji P4 (po eden na vsakem kolesu, pri čemer P4a pomeni prednji kolesi in P4b zadnji kolesi).


(1)  S pogonom izključno na mineralno dizelsko gorivo, biodizel, bencin, etanol ali kakršno koli kombinacijo teh goriv.

(2)  S pogonom na električno energijo in mineralno dizelsko gorivo, biodizel, bencin ali etanol.

(*1)  P0: električna naprava je povezana s servisnim jermenom motorja, zato je referenčna hitrost vrtilna frekvenca motorja;