1.3.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 70/6


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/364

z dne 26. februarja 2021

o odobritvi aktivnega klora, pridobljenega iz natrijevega klorida z elektrolizo, kot aktivne snovi za uporabo v biocidnih proizvodih 1. vrste proizvodov

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov (1) ter zlasti člena 9(1)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Pristojni organ Slovaške (v nadaljnjem besedilu: pristojni ocenjevalni organ) je 31. julija 2007 v skladu s členom 11(1) Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2) prejel vlogo za vključitev aktivne snovi aktivni klor, pridobljen iz natrijevega klorida z elektrolizo, v Prilogo I k navedeni direktivi za uporabo v biocidnih proizvodih 1. vrste proizvodov (človekova osebna higiena), kot je opredeljena v Prilogi V k navedeni direktivi, ki ustreza 1. vrsti proizvodov, kot je opredeljena v Prilogi V k Uredbi (EU) št. 528/2012.

(2)

Pristojni ocenjevalni organ je 19. novembra 2010 v skladu s členom 11(2) Direktive 98/8/ES Komisiji predložil poročilo o oceni, skupaj s svojimi ugotovitvami.

(3)

Odbor za biocidne proizvode je 16. junija 2020 sprejel mnenje Evropske agencije za kemikalije (3) (v nadaljnjem besedilu: Agencija) ob upoštevanju ugotovitev pristojnega ocenjevalnega organa.

(4)

Glede na navedeno mnenje je za biocidne proizvode 1. vrste proizvodov, pri katerih se uporablja aktivni klor, pridobljen iz natrijevega klorida z elektrolizo, mogoče pričakovati, da izpolnjujejo zahteve iz člena 5 Direktive 98/8/ES, če so izpolnjeni nekatere specifikacije in pogoji za njihovo uporabo.

(5)

Ob upoštevanju mnenja Agencije je primerno, da se aktivni klor, pridobljen iz natrijevega klorida z elektrolizo, odobri za uporabo v biocidnih proizvodih 1. vrste proizvodov, če so izpolnjeni nekatere specifikacije in pogoji.

(6)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za biocidne proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Aktivni klor, pridobljen iz natrijevega klorida z elektrolizo, se odobri kot aktivna snov za uporabo v biocidnih proizvodih 1. vrste proizvodov, pri čemer se upoštevajo specifikacije in pogoji iz Priloge.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. februarja 2021

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 167, 27.6.2012, str. 1.

(2)  Direktiva 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 1998 o dajanju biocidnih pripravkov v promet (UL L 123, 24.4.1998, str. 1).

(3)  Mnenje Odbora za biocidne proizvode o vlogi za odobritev aktivne snovi aktivni klor, sproščen iz hipoklorove kisline, vrsta proizvoda: 1, ECHA /BPC/250, sprejeto 16. junija 2020.


PRILOGA

Splošno ime

Ime po IUPAC

Identifikacijske številke

Minimalna stopnja čistosti aktivne snovi  (1)

Datum odobritve

Datum izteka odobritve

Vrsta proizvoda

Posebni pogoji

aktivni klor, pridobljen iz natrijevega klorida z elektrolizo

Ime po IUPAC: ni relevantno

Št. ES: ni relevantno

Št. CAS: ni relevantno

Predhodna sestavina:

Ime po IUPAC: natrijev klorid

Št. ES 231-598-3

Št. CAS 7647-14-5

Specifikacije za aktivni klor, pridobljen iz natrijevega klorida z elektrolizo na kraju samem, so odvisne od predhodne sestavine natrijev klorid, ki mora izpolnjevati zahteve čistosti enega od naslednjih standardov: oznaka NF, EN 973 A, EN 973 B, EN 14805 tip 1, EN 14805 tip 2, EN 16370 tip 1, EN 16370 tip 2, EN 16401 tip 1, EN 16401 tip 2, CODEX STAN 150-1985 ali Evropska farmakopeja 9.0.

1. julij 2021

30. junij 2031

1

Pri oceni proizvoda se posebna pozornost nameni vidikom izpostavljenosti, tveganja in učinkovitosti, povezanim s katero koli uporabo, ki je zajeta v vlogi za izdajo dovoljenja, ni pa bila obravnavana v oceni tveganja aktivne snovi na ravni Unije.


(1)  Zahteve čistosti za predhodno sestavino iz tega stolpca so zahteve, navedene v vlogi za odobritev ocenjene aktivne snovi.