28.12.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 464/11


SKLEP KOMISIJE (EU) 2021/2313

z dne 22. decembra 2021

o oprostitvi uvoznih dajatev in oprostitvi plačila DDV za uvoz za blago, potrebno za spopadanje s posledicami izbruha COVID-19 v letu 2022

(notificirano pod dokumentarno številko C(2021) 9852)

(Besedilo v angleškem, bolgarskem, češkem, danskem, estonskem, hrvaškem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, romunskem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku je edino verodostojno)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2009/132/ES z dne 19. oktobra 2009 o določitvi področja uporabe 143(b) in (c) Direktive 2006/112/ES glede oprostitve davka na dodano vrednost na končni uvoz določenega blaga (1) ter zlasti člena 53, prvi odstavek, Direktive,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1186/2009 z dne 16. novembra 2009 o sistemu oprostitev carin v Skupnosti (2) in zlasti člena 76, prvi odstavek, Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

S Sklepom Komisije (EU) 2020/491 (3) se odobrita oprostitev uvoznih dajatev in oprostitev plačila davka na dodano vrednost (DDV) za uvoz za blago, potrebno za spopadanje s posledicami izbruha COVID-19, do 31. decembra 2021.

(2)

Komisija se je 8. novembra 2021 posvetovala z državami članicami, ali je potrebno podaljšanje, nato pa so države članice zaprosile za nadaljnjo uporabo ukrepa za zagotovitev oprostitve uvoznih dajatev in oprostitve plačila DDV za uvoz za blago, in sicer Avstrija, Belgija, Grčija, Hrvaška, Latvija, Madžarska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovenija in Španija 12. novembra 2021, Irska 16. novembra 2021, Bolgarija, Finska, Italija, Malta, Nemčija, Nizozemska in Švedska 17. novembra 2021, Estonija 18. novembra 2021, Danska in Luksemburg 19. novembra 2021 ter Češka 23. novembra 2021 (v nadaljnjem besedilu: države članice prosilke).

(3)

Uvoz, ki so ga države članice prosilke izvedle v skladu s Sklepom (EU) 2020/491, je koristil državnim organizacijam ali organizacijam, ki so jih v državah članicah odobrili pristojni organi, pri dostopu do potrebnih zdravil, medicinske opreme in osebne zaščitne opreme, ki jih primanjkuje. Trgovinski statistični podatki za tako blago kažejo, da se uvoz, povezan s tem blagom, zmanjšuje, vendar je še vedno znaten in niha glede na povpraševanje po blagu, potrebnem za spopadanje s pandemijo COVID-19. Kljub potekajočemu cepljenju v državah članicah in številnim ukrepom, sprejetim za preprečevanje širjenja virusa, število okužb s COVID-19 v državah članicah še vedno predstavlja tveganje za javno zdravje. Ker države članice prosilke še vedno poročajo o pomanjkanju blaga, potrebnega za spopadanje s pandemijo COVID-19, je primerno, da se odobri oprostitev uvoznih dajatev, ki se zaračunajo na blago, uvoženo za namene iz člena 74 Uredbe (ES) št. 1186/2009, in oprostitev DDV, ki se zaračuna na blago, uvoženo za namene iz člena 51 Direktive 2009/132/ES.

(4)

Države članice prosilke bi morale Komisijo obvestiti o vrsti in količinah različnega blaga, ki se lahko za namene spopadanja s posledicami izbruha COVID-19 uvozi brez plačila uvoznih dajatev in DDV, organizacijah, ki so jih odobrile za razdeljevanje ali dajanje na voljo tega blaga, ter ukrepih, sprejetih za preprečevanje uporabe tega blaga za namene, ki ne spadajo na področje spopadanja s posledicami tega izbruha. Država članica prosilka bi morala zagotoviti, da se taka oprostitev uvoznih dajatev in oprostitev plačila DDV pravilno uporabljata v skladu s carinsko zakonodajo in zakonodajo o DDV ter da se preprečijo goljufije, utaje, izogibanje ali zlorabe.

(5)

Ob upoštevanju izjemnih izzivov, s katerimi se soočajo države članice prosilke, bi bilo treba odobriti oprostitev uvoznih dajatev in DDV za uvoz od 1. januarja 2022 naprej. Oprostitev bi morala veljati do 30. junija 2022.

(6)

Posvetovanja z državami članicami so bila opravljena 3. decembra 2021 v skladu s členom 76, prvi odstavek, Uredbe (ES) št. 1186/2009 in členom 53, prvi odstavek, Direktive 2009/132/ES –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

1.   Odobri se uvoz blaga brez plačila uvoznih dajatev v smislu člena 2(1), točka (a), Uredbe (ES) št. 1186/2009 in brez plačila davka na dodano vrednost (DDV) na uvoz v smislu člena 2(1), točka (a), Direktive 2009/132/ES, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

blago je namenjeno za naslednje namene:

(i)

brezplačno razdeljevanje osebam, ki jih prizadel izbruh COVID-19, ki so temu izbruhu izpostavljene ali se z njim spopadajo, s strani organov in organizacij iz točke (c);

(ii)

brezplačno uporabo za osebe, ki jih prizadel izbruh COVID-19, ki so temu izbruhu izpostavljene ali se z njim spopadajo, pri čemer ostane v lasti organov in organizacij iz točke (c);

(b)

blago izpolnjuje zahteve iz členov 75, 78, 79 in 80 Uredbe (ES) št. 1186/2009 ter iz členov 52, 55, 56 in 57 Direktive 2009/132/ES;

(c)

blago se uvozi za sprostitev v prosti promet s strani državnih organizacij, vključno z državnimi organi, javnimi organi in drugimi osebami javnega prava, ali v njihovem imenu ali s strani ali v imenu organizacij, ki jih odobrijo pristojni organi v državah članicah.

2.   Blago se uvozi brez plačila uvoznih dajatev v smislu člena 2(1), točka (a), Uredbe (ES) št. 1186/2009 in brez plačila DDV na uvoz v smislu člena 2(1), točka (a), Direktive 2009/132/ES tudi, če so ga za dajanje v prosti promet uvozile agencije za pomoč pri elementarnih nesrečah, da bi zadovoljile svoje potrebe v obdobju, ko zagotavljajo pomoč pri elementarnih nesrečah osebam, ki jih prizadel izbruh COVID-19, ki so temu izbruhu izpostavljene ali se z njim spopadajo.

Člen 2

Države članice sporočijo Komisiji podatke o vrsti in količinah različnega blaga, uvoženega brez plačila uvoznih dajatev in DDV v skladu s členom 1, vsak mesec, in sicer petnajstega dne v mesecu po mesecu poročanja.

Države članice najpozneje do 31. oktobra 2022 Komisiji sporočijo naslednje:

(a)

seznam organizacij, ki jih odobrijo pristojni organi v državah članicah v skladu s členom 1(1), točka (c);

(b)

konsolidirane informacije o vrsti in količinah različnega blaga, uvoženega brez plačila uvoznih dajatev in DDV v skladu s členom 1;

(c)

ukrepe, ki so bili sprejeti za zagotovitev skladnosti s členi 78, 79 in 80 Uredbe (ES) št. 1186/2009 ter s členi 55, 56 in 57 Direktive 2009/132/ES glede blaga, ki sodi na področje uporabe tega sklepa.

Člen 3

Člen 1 se uporablja za uvoz v Avstrijo, Belgijo, Bolgarijo, Češko, Dansko, Estonijo, Finsko, Grčijo, Hrvaško, Irsko, Italijo, Latvijo, Luksemburg, Madžarsko, Malto, Nemčijo, Nizozemsko, Poljsko, Portugalsko, Romunijo, Slovenijo, Španijo in Švedsko od 1. januarja 2022 do 30. junija 2022.

Člen 4

Ta sklep je naslovljen na Kraljevino Belgijo, Republiko Bolgarijo, Češko republiko, Kraljevino Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Republiko Hrvaško, Italijansko republiko, Republiko Latvijo, Veliko vojvodstvo Luksemburg, Madžarsko, Republiko Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Republiko Poljsko, Portugalsko republiko, Romunijo, Republiko Slovenijo, Republiko Finsko in Kraljevino Švedsko.

Uporablja se od 1. januarja 2022.

V Bruslju, 22. decembra 2021

Za Komisijo

Paolo GENTILONI

član Komisije


(1)  UL L 292, 10.11.2009, str. 5.

(2)  UL L 324, 10.12.2009, str. 23.

(3)  Sklep Komisije (EU) 2020/491 z dne 3. aprila 2020 o oprostitvi uvoznih dajatev in oprostitvi plačila DDV za uvoz za blago, potrebno za spopadanje s posledicami izbruha COVID-19 v letu 2020 (UL L 103, 3.4.2020, str. 1).