20.12.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 455/32


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2021/2267

z dne 17. decembra 2021

o določitvi oblike za sporočanje podatkov in informacij o zbranih odpadkih tobačnih izdelkov s filtri in filtrov, ki se tržijo za uporabo v kombinaciji s tobačnimi izdelki, odvrženih po uporabi

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive (EU) 2019/904 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2019 o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje (1) in zlasti člena 13(4), tretji pododstavek, Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 13(1), točka (f), Direktive (EU) 2019/904 morajo države članice Komisiji sporočiti podatke o zbranih odpadkih tobačnih izdelkov s filtri in filtrov, ki se tržijo za uporabo v kombinaciji s tobačnimi izdelki, odvrženih po uporabi. Navedenim podatkom je treba priložiti poročilo o preverjanju kakovosti.

(2)

Države članice bi morale podatke o količinah odpadkov tobačnih izdelkov s filtri in filtrov, ki se tržijo za uporabo v kombinaciji s tobačnimi izdelki, odvrženih po uporabi, ki se zberejo v okviru javnih sistemov zbiranja odpadkov in med čistilnimi akcijami, iz člena 13(1), točka (f), Direktive (EU) 2019/904 sporočiti na osnovi njihove skupne teže v tonah. Poročilo o preverjanju kakovosti, priloženo tem podatkom, bi moralo biti predloženo v obliki, ki zagotavlja opis metodologij in virov podatkov, uporabljenih za merjenje in preverjanje teh podatkov.

(3)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 39 Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2) –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sporočanje podatkov

Države članice sporočijo podatke iz člena 13(1), točka (f), Direktive (EU) 2019/904 v obliki, določeni v Prilogi I k temu sklepu.

Poročilo o preverjanju kakovosti iz člena 13(2) navedene direktive v zvezi z navedenimi podatki predložijo v obliki, določeni v Prilogi II k temu sklepu.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 17. decembra 2021

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 155, 12.6.2019, str. 1.

(2)  Direktiva 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L 312, 22.11.2008, str. 3).


PRILOGA I

OBLIKA ZA SPOROČANJE PODATKOV

Oblika za poročanje o odpadkih tobačnih izdelkov s filtri in filtrov, ki se tržijo za uporabo v kombinaciji s tobačnimi izdelki, odvrženih po uporabi, ki se zberejo kot smeti in prek javnih sistemov zbiranja odpadkov v skladu s členom 13(1), točka (f), Direktive (EU) 2019/904

1

2

 

(v tonah)

Skupna teža odpadkov tobačnih izdelkov s filtri in filtrov, ki se tržijo za uporabo v kombinaciji s tobačnimi izdelki, odvrženih po uporabi, ki se zberejo kot smeti in prek javnih sistemov zbiranja odpadkov v skladu s členom 13(1), točka (f), Direktive (EU) 2019/904

 


PRILOGA II

OBLIKA ZA POROČILO O PREVERJANJU KAKOVOSTI

I.   Splošne informacije

1.1

Država članica:

 

1.2

Organizacija, ki predloži podatke in opis:

 

1.3

Kontaktna oseba:

 

1.4

Kontaktni elektronski naslov:

 

1.5

Kontaktna telefonska številka:

 

1.6

Referenčno leto:

 

1.7

Datum predložitve/različica:

 

1.8

Povezava na objavo podatkov s strani države članice (če obstaja):

 

II.   Opis institucij, vključenih v zbiranje podatkov

Naziv institucije

Opis glavnih pristojnosti

 

 

 

 

Če je ustrezno, dodajte vrstice.

III.   Opis uporabljenih metod

Opis metod in virov podatkov, uporabljenih za merjenje teže odpadkov tobačnih izdelkov s filtri in filtrov, ki se tržijo za uporabo v kombinaciji s tobačnimi izdelki, odvrženih po uporabi, ki se zberejo kot smeti in prek javnih sistemov zbiranja odpadkov v skladu s členom 13(1), točka (f), Direktive (EU) 2019/904

3.1

Viri podatkov in metode za izračun ter delež skupne količine

Pojasnite, kako je bila izmerjena teža odpadkov, odvrženih po uporabi, iz prvega odstavka tega poglavja in kako so se upoštevali vlažnost ter ostanki papirja in tobaka. Pojasnite pristop, ki je bil uporabljen za zagotavljanje reprezentativnega vzorčenja zbranih odpadkov. Navedite, katerega leta je bila izvedena analiza sestave odpadkov in smeti.

Viri podatkov, leto

Opis uporabljenih metod

Delež skupne količine

 

 

 

Če je ustrezno, dodajte vrstice.

3.2

Opis metod za določanje pretvorbenih količnikov in njihove uporabe

Če je bila teža odpadkov, odvrženih po uporabi, iz prvega odstavka tega poglavja, določena na podlagi skupne količine odpadkov tobačnih izdelkov s filtri in filtrov, ki se tržijo za uporabo v kombinaciji s tobačnimi izdelki, odvrženih po uporabi, navedite uporabljeni pretvorbeni količnik.

 

Pretvorbeni količnik

Opišite spremenljivke, vključene v izračun pretvorbenih količnikov, in njihov izračun.

Pretvorbeni količnik iz proizvoda v težo

 

 

Če je ustrezno, dodajte vrstice.

IV.   Preverjanje podatkov in sistem za nadzor

4.1

Razlaga obsega in veljavnosti zbiranja podatkov o odpadkih tobačnih izdelkov s filtri in filtrov, ki se tržijo za uporabo v kombinaciji s tobačnimi izdelki, odvrženih po uporabi, ki se zberejo kot smeti in prek javnih sistemov zbiranja odpadkov v skladu s členom 13(1), točka (f), Direktive (EU) 2019/904

 

Če je ustrezno, dodajte vrstice.

4.2

Razlike v primerjavi s podatki, sporočenimi v prejšnjih letih

Bistvene spremembe metode izračuna, ki se je uporabljala v tekočem referenčnem letu, v primerjavi z metodo izračuna, ki se je uporabljala v prejšnjih referenčnih letih, če te obstajajo (zlasti retrospektivne revizije, njihove značilnosti in ali je treba za določeno leto označiti prekinitev zaporedja)

 

Če je ustrezno, dodajte vrstice.

V.   Zaupnost

Utemeljitev za zadržanje objave določenih delov tega poročila o preverjanju kakovosti, kadar je to potrebno, in seznam delov, ki se jih ne sme razkriti

 

Če je ustrezno, dodajte vrstice.

VI.   Glavna nacionalna spletišča, referenčni dokumenti in objave

Navedite ime in URL glavnih spletišč, referenčnih dokumentov in objav, povezanih s tem zbiranjem podatkov.

 

Če je ustrezno, dodajte vrstice.