29.10.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 384/109


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2021/1894

z dne 28. oktobra 2021

o določitvi enakovrednosti COVID-19 potrdil, ki jih izdaja Republika Armenija, in potrdil, izdanih v skladu z Uredbo (EU) 2021/953 Evropskega parlamenta in Sveta, da se olajša uveljavljanje pravice do prostega gibanja v Uniji

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2021/953 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2021 o okviru za izdajanje, preverjanje in priznavanje interoperabilnih potrdil o cepljenju, testu in preboleli bolezni v zvezi s COVID-19 (digitalno COVID potrdilo EU) za olajšanje prostega gibanja med pandemijo COVID-19 (1) in zlasti člena 8(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) 2021/953 določa okvir za izdajanje, preverjanje in priznavanje interoperabilnih potrdil o cepljenju, testu in preboleli bolezni v zvezi s COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: digitalno COVID potrdilo EU) z namenom, da se imetnikom olajša uveljavljanje pravice do prostega gibanja med pandemijo COVID-19. Prav tako prispeva k lažji postopni odpravi, na usklajen način, omejitev prostega gibanja, ki so jih v skladu s pravom Unije uvedle države članice za omejitev širjenja SARS-CoV-2.

(2)

Uredba (EU) 2021/953 omogoča priznavanje COVID-19 potrdil, ki jih tretje države izdajo državljanom Unije in njihovim družinskim članom, če Komisija ugotovi, da so navedena COVID-19 potrdila izdana v skladu s standardi, ki se štejejo za enakovredne standardom, določenim v skladu z navedeno uredbo. Poleg tega morajo države članice v skladu z Uredbo (EU) 2021/954 Evropskega parlamenta in Sveta (2) pravila, določena v Uredbi (EU) 2021/953, uporabljati za državljane tretjih držav, ki ne spadajo v področje uporabe navedene uredbe, vendar se zakonito nahajajo ali prebivajo na njihovem ozemlju, in ki so upravičeni do potovanja v druge države članice v skladu s pravom Unije. Zato bi se morale vse ugotovitve o enakovrednosti, določene v tem sklepu, uporabljati za potrdila o cepljenju, testu in preboleli bolezni v zvezi s COVID-19, ki jih Republika Armenija izda državljanom Unije in njihovim družinskim članom. Podobno bi se morale na podlagi Uredbe (EU) 2021/954 take ugotovitve o enakovrednosti uporabljati tudi za potrdila o cepljenju, testu in preboleli bolezni v zvezi s COVID-19, ki jih Republika Armenija izda državljanom tretjih držav, ki se zakonito nahajajo ali prebivajo na ozemlju držav članic pod pogoji iz navedene uredbe.

(3)

Republika Armenija je 30. julija 2021 Komisiji predložila podrobne informacije o izdaji interoperabilnih potrdil o cepljenju, testu in preboleli bolezni v zvezi s COVID-19 v skladu s sistemom „ArMed, nacionalni sistem e-zdravja“. Republika Armenija je Komisijo obvestila, da meni, da se njena COVID-19 potrdila izdajajo v skladu s standardom in tehnološkim sistemom, ki sta interoperabilna z okvirom zaupanja, vzpostavljenim z Uredbo (EU) 2021/953, in ki omogočata preverjanje verodostojnosti, veljavnosti in celovitosti potrdil. V zvezi s tem je Republika Armenija obvestila Komisijo, da potrdila o cepljenju, testu in preboleli bolezni v zvezi s COVID-19, ki jih Republika Armenija izda v skladu s sistemom „ArMed, nacionalni sistem e-zdravja“, vsebujejo podatke iz Priloge k Uredbi (EU) 2021/953.

(4)

Republika Armenija je Komisijo obvestila tudi, da priznava potrdila o cepljenju, testu in preboleli bolezni, ki jih izdajo države članice in države EGP v skladu z Uredbo (EU) 2021/953.

(5)

Na prošnjo Republike Armenije je Komisija 30. septembra 2021 izvedla tehnične preskuse, ki so pokazali, da Republika Armenija izdaja potrdila o cepljenju, testu in preboleli bolezni v zvezi s COVID-19 v skladu s sistemom „ArMed, nacionalni sistem e-zdravja“, ki je interoperabilen z okvirom zaupanja, vzpostavljenim z Uredbo (EU) 2021/953, in omogoča preverjanje njihove verodostojnosti, veljavnosti in celovitosti. Komisija je potrdila tudi, da potrdila o cepljenju, testu in preboleli bolezni v zvezi s COVID-19, ki jih Republika Armenija izda v skladu s sistemom „ArMed, nacionalni sistem e-zdravja“, vsebujejo potrebne podatke.

(6)

Republika Armenija je poleg tega Komisijo obvestila, da bo izdajala interoperabilna potrdila o cepljenju s cepivi proti COVID-19. Ta trenutno vključujejo cepiva CoronaVac, Sputnik V, Covishield in Vaxzevria.

(7)

Republika Armenija je Komisijo tudi obvestila, da izdaja interoperabilna potrdila o testu za amplifikacijske teste nukleinske kisline, ne pa tudi za hitre antigenske teste.

(8)

Republika Armenija je Komisijo nadalje obvestila, da izdaja interoperabilna potrdila o preboleli bolezni. Ta potrdila veljajo največ 180 dni po datumu prvega pozitivnega testa.

(9)

Republika Armenija je poleg tega Komisijo obvestila, da se bodo pri preverjanju potrdil v Republiki Armeniji osebni podatki, vključeni v potrdila, obdelovali samo za preverjanje in potrditev cepljenja, rezultata testa ali prebolele bolezni imetnika in se po tem ne bodo hranili.

(10)

S tem so izpolnjeni elementi, potrebni za ugotovitev, da se potrdila o cepljenju, testu in preboleli bolezni v zvezi s COVID-19, ki jih Republika Armenija izda v skladu s sistemom „ArMed, nacionalni sistem e-zdravja“, štejejo za enakovredna tistim, izdanim v skladu z Uredbo (EU) 2021/953.

(11)

Potrdila o cepljenju, testu in preboleli bolezni v zvezi s COVID-19, ki jih Republika Armenija izda v skladu s sistemom „ArMed, nacionalni sistem e-zdravja“, bi bilo zato treba priznati pod pogoji iz člena 5(5), člena 6(5) in člena 7(8) Uredbe (EU) 2021/953.

(12)

Da bi se ta sklep lahko izvajal, bi morala biti Republika Armenija povezana z okvirom zaupanja za digitalno COVID potrdilo EU, vzpostavljenim z Uredbo (EU) 2021/953.

(13)

Za zaščito interesov Unije, zlasti na področju javnega zdravja, lahko Komisija uporabi svoja pooblastila za začasno zadržanje izvajanja tega sklepa ali njegovo odpoved, če pogoji iz člena 8(2) Uredbe (EU) 2021/953 niso več izpolnjeni.

(14)

Ker je treba Republiko Armenijo čim prej povezati z okvirom zaupanja za digitalno COVID potrdilo EU, vzpostavljenim z Uredbo (EU) 2021/953, bi moral ta sklep začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

(15)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 14 Uredbe (EU) 2021/953 –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Potrdila o cepljenju, testu in preboleli bolezni v zvezi s COVID-19, ki jih izdaja Republika Armenija v skladu s sistemom „ArMed, nacionalni sistem e-zdravja“, se z namenom, da se olajša uveljavljanje pravice do prostega gibanja v Uniji, obravnavajo kot enakovredna tistim, izdanim v skladu z Uredbo (EU) 2021/953.

Člen 2

Republika Armenija je povezana z okvirom zaupanja za digitalno COVID potrdilo EU, vzpostavljenim z Uredbo (EU) 2021/953.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 28. oktobra 2021

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 211, 15.6.2021, str. 1.

(2)  Uredba (EU) 2021/954 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2021 o okviru za izdajanje, preverjanje in priznavanje interoperabilnih potrdil o cepljenju, testu in preboleli bolezni v zvezi s COVID-19 (digitalno COVID potrdilo EU) v zvezi z državljani tretjih držav, ki se zakonito nahajajo ali prebivajo na ozemlju držav članic med pandemijo COVID-19 (UL L 211, 15.6.2021, str. 24).