18.10.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 368/5


SKLEP SVETA (SZVP) 2021/1818

z dne 15. oktobra 2021

o začetku izvajanja misije Evropske unije za vojaško usposabljanje v Mozambiku (EUTM Mozambique)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji ter zlasti členov 42(4) in 43(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta (SZVP) 2021/1143 z dne 12. julija 2021 o misiji Evropske unije za vojaško usposabljanje v Mozambiku (EUTM Mozambique) (1),

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 12. julija 2021 sprejel Sklep (SZVP) 2021/1143 o misiji Evropske unije za vojaško usposabljanje v Mozambiku (EUTM Mozambique).

(2)

Politični in varnostni odbor se je 28. septembra 2021 dogovoril, da bi bilo treba odobriti načrt misije, vključno s pravili delovanja, za misijo EUTM Mozambique.

(3)

Na priporočilo poveljnika misije bi bilo treba misijo EUTM Mozambique začeti izvajati 15. oktobra 2021.

(4)

V skladu s členom 5 Protokola št. 22 o stališču Danske, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, Danska ne sodeluje pri pripravi in izvajanju sklepov in ukrepov Unije, ki zadevajo obrambo. Danska zato ne sodeluje pri sprejetju tega sklepa, ki je ne zavezuje in se zanjo ne uporablja, ter ne sodeluje pri financiranju misije EUTM Mozambique –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Načrt misije, vključno s pravili delovanja, za misijo EUTM Mozambique se odobri.

Člen 2

Misija EUTM Mozambique se začne izvajati 15. oktobra 2021.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Luxembourgu, 15. oktobra 2021

Za Svet

predsednik

J. CIGLER KRALJ


(1)  UL L 247, 13.7.2021, str. 93.