2.8.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 277/151


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2021/1273

z dne 30. julija 2021

o določitvi enakovrednosti COVID-19 potrdil, ki jih izdaja San Marino, in potrdil, izdanih v skladu z Uredbo (EU) 2021/953 Evropskega parlamenta in Sveta, da se olajša uveljavljanje pravice do prostega gibanja v Uniji

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2021/953 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2021 o okviru za izdajanje, preverjanje in priznavanje interoperabilnih potrdil o cepljenju, testu in preboleli bolezni v zvezi s COVID-19 (digitalno COVID potrdilo EU) za olajšanje prostega gibanja med pandemijo COVID-19 (1) in zlasti člena 8(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) 2021/953 določa okvir za izdajanje, preverjanje in priznavanje interoperabilnih potrdil o cepljenju, testu in preboleli bolezni v zvezi s COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: digitalno COVID potrdilo EU) z namenom, da se imetnikom olajša uveljavljanje pravice do prostega gibanja med pandemijo COVID-19. Prav tako prispeva k lažji postopni odpravi, na usklajen način, omejitev prostega gibanja, ki so jih v skladu s pravom Unije uvedle države članice za omejitev širjenja SARS-CoV-2.

(2)

Uredba (EU) 2021/953 omogoča priznavanje COVID-19 potrdil, ki jih tretje države izdajo državljanom Unije in njihovim družinskim članom, če Komisija ugotovi, da so navedena COVID-19 potrdila izdana v skladu s standardi, ki se štejejo za enakovredne standardom, določenim v skladu s to uredbo. Poleg tega morajo države članice v skladu z Uredbo (EU) 2021/954 Evropskega parlamenta in Sveta (2) pravila, določena v Uredbi (EU) 2021/953, uporabljati za državljane tretjih držav, ki ne spadajo v področje uporabe navedene uredbe, vendar se zakonito nahajajo ali prebivajo na njihovem ozemlju, in ki so upravičeni do potovanja v druge države članice v skladu s pravom Unije. Zato bi se morale vse ugotovitve o enakovrednosti, določene v tem sklepu, uporabljati za potrdila o cepljenju proti COVID-19, ki jih San Marino izda državljanom Unije in njihovim družinskim članom. Podobno se na podlagi Uredbe (EU) 2021/954 take ugotovitve o enakovrednosti uporabljajo tudi za COVID-19 potrdila, ki jih San Marino izda državljanom tretjih držav, ki se zakonito nahajajo ali prebivajo na ozemlju držav članic pod pogoji iz navedene uredbe.

(3)

Na prošnjo San Marina je Komisija 30. junija 2021 izvedla tehnične preskuse, ki so pokazali, da so potrdila o cepljenju, testu in preboleli bolezni v zvezi s COVID-19, ki jih San Marino izda v skladu s svojim sistemom za digitalno COVID potrdilo (v nadaljnjem besedilu: „smdcc“), interoperabilna z okvirom zaupanja, vzpostavljenim z Uredbo (EU) 2021/953, kar omogoča preverjanje njihove verodostojnosti, veljavnosti in celovitosti. Komisija je potrdila tudi, da COVID-19 potrdila, ki jih San Marino izda v skladu s sistemom „smdcc“, vsebujejo potrebne podatke.

(4)

San Marino je 14. julija 2021 Komisiji predložil informacije o izdaji interoperabilnih potrdil o cepljenju, testu in preboleli bolezni v zvezi s COVID-19 v skladu s sistemom „smdcc“. San Marino je Komisijo obvestil, da meni, da se njegova COVID-19 potrdila izdajajo v skladu s standardom in tehnološkim sistemom, ki sta interoperabilna z okvirom zaupanja, vzpostavljenim z Uredbo (EU) 2021/953, in ki omogočata preverjanje verodostojnosti, veljavnosti in celovitosti potrdil. V zvezi s tem je San Marino obvestil Komisijo, da COVID-19 potrdila, ki jih San Marino izda v skladu s sistemom „smdcc“, vsebujejo podatke iz Priloge k Uredbi (EU) 2021/953.

(5)

Poleg tega je San Marino Komisijo obvestil, da bo izdajal interoperabilna potrdila o cepljenju za cepiva proti COVID-19. Ta trenutno vključujejo cepiva Comirnaty, Moderna, Vaxzevria, Janssen in Sputnik V.

(6)

San Marino je Komisijo prav tako obvestil, da bo izdajal interoperabilna potrdila o testu samo za amplifikacijske teste nukleinske kisline in hitre antigenske teste, ki so navedeni na skupnem in posodobljenem seznamu hitrih antigenskih testov na COVID-19, ki ga je sprejel Odbor za zdravstveno varnost, ustanovljen s členom 17 Sklepa št. 1082/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta (3) na podlagi priporočila Sveta z dne 21. januarja 2021 (4).

(7)

San Marino je Komisijo obvestil tudi, da bo priznal potrdila o cepljenju, testu in preboleli bolezni, ki jih izdajo države članice v skladu z Uredbo (EU) 2021/953. San Marino je Komisijo obvestil, da bo priznal dokazilo o cepljenju za cepiva z dovoljenjem za promet po vsej EU (na podlagi mnenja Evropske agencije za zdravila), cepiva, za katera je pristojni organ države članice EU izdal začasno dovoljenje za promet, in cepiva, ki jih je SZO po zaključenem postopku uvrstila na seznam cepiv za nujno uporabo. San Marino je Komisijo obvestil tudi, da bo priznal potrdila o testih, ki temeljijo na tehniki NAAT (npr. RT-PCR), in hitrih antigenskih testih, navedenih na seznamu Odbora za zdravstveno varnost. San Marino bo priznal potrdila o preboleli bolezni, ki temeljijo na tehniki NAAT (npr. RT-PCR).

(8)

San Marino je 22. julija 2021 Komisijo obvestil tudi, da se pri preverjanju potrdil o cepljenju, testu in preboleli bolezni, ki jih izdajo države članice v skladu z Uredbo (EU) 2021/953, osebni podatki, vključeni v potrdila, obdelujejo samo za preverjanje in potrditev cepljenja, rezultata testa ali prebolele bolezni imetnika in se po tem ne bodo hranili.

(9)

S tem so izpolnjeni elementi, potrebni za ugotovitev, da se COVID-19 potrdila, ki jih San Marino izda v skladu s sistemom „smdcc“, štejejo za enakovredna tistim, izdanim v skladu z Uredbo (EU) 2021/953.

(10)

COVID-19 potrdila, ki jih San Marino izda v skladu s sistemom „smdcc“, bi bilo zato treba priznati pod pogoji iz člena 5(5), člena 6(5) in člena 7(8) Uredbe (EU) 2021/953.

(11)

Da bi se ta sklep lahko izvajal, bi moral biti San Marino povezan z okvirom zaupanja za digitalno COVID potrdilo EU, vzpostavljenim z Uredbo (EU) 2021/953.

(12)

Za zaščito interesov Unije, zlasti na področju javnega zdravja, lahko Komisija uporabi svoja pooblastila za začasno zadržanje izvajanja tega sklepa ali njegovo odpoved, če pogoji iz člena 8(2) Uredbe (EU) 2021/953 niso več izpolnjeni.

(13)

Glede na to, da je treba San Marino čim prej povezati z okvirom zaupanja za digitalno COVID potrdilo EU, vzpostavljenim z Uredbo (EU) 2021/953, bi moral ta sklep začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

(14)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 14 Uredbe (EU) 2021/953 –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Potrdila o cepljenju, testu in preboleli bolezni v zvezi s COVID-19, ki jih izda San Marino v skladu s sistemom „smdcc“, se z namenom, da se olajša uveljavljanje pravice do prostega gibanja v Uniji, obravnavajo kot enakovredna tistim, izdanim v skladu z Uredbo (EU) 2021/953.

Člen 2

San Marino je povezan z okvirom zaupanja za digitalno COVID potrdilo EU, vzpostavljenim z Uredbo (EU) 2021/953.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 30. julija 2021

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 211, 15.6.2021, str. 1.

(2)  Uredba (EU) 2021/954 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2021 o okviru za izdajanje, preverjanje in priznavanje interoperabilnih potrdil o cepljenju, testu in preboleli bolezni v zvezi s COVID-19 (digitalno COVID potrdilo EU) v zvezi z državljani tretjih držav, ki se zakonito nahajajo ali prebivajo na ozemlju držav članic med pandemijo COVID-19 (UL L 211, 15.6.2021, str. 24).

(3)  Sklep št. 1082/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2013 o resnih čezmejnih nevarnostih za zdravje in o razveljavitvi Odločbe št. 2119/98/ES (UL L 293, 5.11.2013, str. 1).

(4)  Priporočilo Sveta z dne 21. januarja 2021 o skupnem okviru za uporabo in validacijo hitrih antigenskih testov ter vzajemno priznavanje rezultatov testov na COVID-19 v EU (UL C 24, 22.1.2021, str. 1).