10.5.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 163/5


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2021/755

z dne 6. maja 2021

o določitvi referenčnega centra Evropske unije za dobrobit prežvekovalcev in enoprstih kopitarjev v skladu z Uredbo (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta

(notificirano pod dokumentarno številko C(2021) 3009)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter Sklepa Sveta 92/438/EGS (Uredba o uradnem nadzoru) (1) in zlasti člena 95(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) 2017/625 določa pravila za izvajanje uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, med drugim za izbiro in določitev referenčnih centrov Evropske unije za dobrobit živali. Referenčni centri Evropske unije za dobrobit živali podpirajo horizontalne dejavnosti Komisije in držav članic na področju zahtev glede dobrobiti živali iz člena 1(2)(f) Uredbe (EU) 2017/625.

(2)

Z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/329 (2) je bil določen referenčni center Evropske unije za dobrobit živali, ki naj bi se v skladu z delovnim programom osredotočal na prašiče, z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/1685 (3) pa referenčni center Evropske unije za dobrobit perutnine in drugih majhnih rejnih živali.

(3)

Zato je v skladu s členom 95 Uredbe (EU) 2017/625 Komisija izvedla javni razpis za izbiro in določitev referenčnega centra Evropske unije za dobrobit prežvekovalcev in enoprstih kopitarjev.

(4)

Ocenjevalni in izbirni odbor, imenovan za razpis iz uvodne izjave 3, je sklenil, da konzorcij pod vodstvom univerze Swedish University of Agricultural Sciences in centra Swedish Centre for Animal Welfare (Švedska), v katerega so vključeni tudi univerza University of Natural Resources and Life Sciences (Avstrija), Ellinikos Georgikos Organismos-Dimitra/Veterinary Research Institute (Grčija), inštitut National Institute for Agriculture, Food, and Environment (Francija), University College Dublin (Irska) in inštitut Instituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise „G. Caporale“ (Italija) (v nadaljnjem besedilu: konzorcij), izpolnjuje zahteve iz člena 95(3) Uredbe (EU) 2017/625 in bi moral biti odgovoren za naloge iz člena 96 navedene uredbe, kar zadeva prežvekovalce in enoprste kopitarje.

(5)

Ta konzorcij bi bilo zato treba določiti za referenčni center Evropske unije za dobrobit prežvekovalcev in enoprstih kopitarjev, ki bo odgovoren za podporne naloge, vključene v letne ali večletne delovne programe referenčnih centrov Evropske unije. Ti delovni programi morajo biti oblikovani v skladu s cilji in prednostnimi nalogami ustreznih delovnih programov, ki jih Komisija sprejme v skladu s členom 36 Uredbe (EU) št. 652/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (4).

(6)

Člen 95(2)(b) Uredbe (EU) 2017/625 zahteva, da je določitev referenčnega centra Evropske unije za dobrobit živali časovno omejena ali se redno pregleduje. Zato bi bilo treba določitev referenčnega centra Evropske unije za dobrobit prežvekovalcev in enoprstih kopitarjev pregledati vsakih pet let.

(7)

Določeni referenčni center Evropske unije za dobrobit prežvekovalcev in enoprstih kopitarjev bi moral imeti na voljo čas za pripravo delovnega programa za naslednje proračunsko obdobje. Zato bi se moral ta sklep uporabljati od 1. junija 2021 –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

1.   Naslednji konzorcij se določi za referenčni center Evropske unije za dobrobit živali, odgovoren za podporo horizontalnih dejavnosti Komisije in držav članic na področju zahtev glede dobrobiti prežvekovalcev in enoprstih kopitarjev:

Ime: Konzorcij pod vodstvom univerze Swedish University of Agricultural Sciences in centra Swedish Centre for Animal Welfare (Švedska), v katerega so vključeni tudi univerza University of Natural Resources and Life Sciences (Avstrija), Ellinikos Georgikos Organismos-Dimitra/Veterinary Research Institute (Grčija), inštitut National Institute for Agriculture, Food, and Environment (Francija), University College Dublin (Irska) in inštitut Instituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise „G. Caporale“ (Italija)

Naslov:

P.O. Box 7068

SE-750 07 Uppsala

ŠVEDSKA

2.   Določitev se pregleda vsakih pet let od datuma začetka uporabe tega sklepa.

Člen 2

Ta sklep se uporablja od 1. junija 2021.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 6. maja 2021

Za Komisijo

Stela KIRIAKIDES

članica Komisije


(1)  UL L 95, 7.4.2017, str. 1.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/329 z dne 5. marca 2018 o določitvi referenčnega centra Evropske unije za dobrobit živali (UL L 63, 6.3.2018, str. 13).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1685 z dne 4. oktobra 2019 o določitvi referenčnega centra Evropske unije za dobrobit perutnine in drugih majhnih rejnih živali (UL L 258, 9.10.2019, str. 11).

(4)  Uredba (EU) št. 652/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom, spremembi direktiv Sveta 98/56/ES, 2000/29/ES in 2008/90/ES, uredb (ES) št. 178/2002, (ES) št. 882/2004 in (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta, Direktive 2009/128/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi sklepov Sveta 66/399/EGS in 76/894/EGS ter Odločbe Sveta 2009/470/ES (UL L 189, 27.6.2014, str. 1).