10.5.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 163/1


IZVEDBENI SKLEP SVETA (EU) 2021/753

z dne 6. maja 2021

o dovoljenju Republiki Malti, da uporabi posebni ukrep odstopanja od člena 287 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost in razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) 2018/279

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (1) in zlasti prvega pododstavka člena 395(1) Direktive,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Malta lahko na podlagi točke 13 člena 287 Direktive 2006/112/ES oprosti plačila davka na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV) tri kategorije davčnih zavezancev: tiste, katerih letni promet ne presega 37 000 EUR, če gre pretežno za ekonomsko dejavnost dobave blaga; tiste, katerih letni promet ne presega 24 300 EUR, če gre pretežno za ekonomsko dejavnost opravljanja storitev z nizko dodano vrednostjo (visoki vložki); in tiste, katerih letni promet ne presega 14 600 EUR v drugih primerih, predvsem za opravljanje storitev z visoko dodano vrednostjo (nizki vložki).

(2)

Z Izvedbenim sklepom Sveta (EU) 2018/279 (2) je Malta dobila dovoljenje, da do 31. decembra 2024 uporablja poseben ukrep, ki odstopa od točke 13 člena 287 Direktive 2006/112/ES, s katerim lahko davčne zavezance, katerih gospodarska dejavnost je pretežno opravljanje storitev z visoko dodano vrednostjo (nizki vložki) in katerih letni promet ne presega 20 000 EUR, oprosti plačila DDV.

(3)

Z dopisom, ki ga je Komisija evidentirala 20. oktobra 2020, je Malta zaprosila za dovoljenje, da do 31. decembra 2024 uporablja ukrep odstopanja od točke 13 člena 287 Direktive 2006/112/ES, ki Malti omogoča oprostitev DDV za davčne zavezance, katerih ekonomska dejavnost zajema pretežno opravljanje storitev z nizko dodano vrednostjo (visoki vložki) ali storitev z visoko dodano vrednostjo (nizki vložki) in katerih letni promet ne presega 30 000 EUR (v nadaljevanju: ukrep odstopanja). Komisija je zahtevala dodatne informacije v zvezi z zahtevo, ki so bile predložene z dopisom, ki ga je Komisija evidentirala 9. novembra 2020.

(4)

Komisija je v skladu z drugim pododstavkom člena 395(2) Direktive 2006/112/ES z dopisom z dne 17. decembra 2020 posredovala zahtevo Malte drugim državam članicam. Z dopisom z dne 18. decembra 2020 je Komisija uradno obvestila Malto, da ima vse informacije, potrebne za presojo zahteve.

(5)

Glede na to, da se pričakuje, da bo višji prag zmanjšal obveznosti v zvezi z DDV ter s tem upravno breme in stroške izpolnjevanja obveznosti za mala podjetja ter poenostavil pobiranje DDV za davčne organe, učinek na skupne prihodke Malte iz DDV, ki se poberejo na ravni končne potrošnje, pa je zanemarljiv, bi bilo treba Malti dovoliti uporabo ukrepa odstopanja.

(6)

Ukrep odstopanja ne bo imel negativnega vpliva na lastna sredstva Unije iz naslova DDV, ker bo Malta izračunala nadomestilo v skladu s členom 6 Uredbe Sveta (EGS, Euratom) št. 1553/89 (3).

(7)

Dovoljenje za uporabo ukrepa odstopanja bi moralo biti časovno omejeno. Rok bi moral zadostovati za oceno učinkovitosti in ustreznosti praga. Poleg tega se je člen 287 Direktive 2006/112/ES črtal z Direktivo Sveta (EU) 2020/285 (4), ki določa enostavnejša pravila o DDV za mala podjetja z učinkom od 1. januarja 2025. Zato bi bilo primerno dovoliti Malti, da ukrep odstopanja uporablja do 31. decembra 2024.

(8)

Izvedbeni sklep (EU) 2018/279 bi bilo zato treba spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Z odstopanjem od točke 13 člena 287 Direktive 2006/112/ES se Malti dovoli oprostitev DDV za davčne zavezance, katerih ekonomska dejavnost zajema pretežno opravljanje storitev z nizko dodano vrednostjo (visoki vložki) ali storitev z visoko dodano vrednostjo (nizki vložki) in katerih letni promet ne presega 30 000 EUR.

Člen 2

Izvedbeni sklep (EU) 2018/279 se razveljavi.

Člen 3

Ta sklep začne učinkovati z dnem uradne obvestitve.

Uporablja se do 31. decembra 2024.

Člen 4

Ta sklep je naslovljen na Republiko Malto.

V Bruslju, 6. maja 2021

Za Svet

predsednik

J. BORRELL FONTELLES


(1)  UL L 347, 11.12.2006, str. 1.

(2)  Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2018/279 z dne 20. februarja 2018 o dovoljenju Republiki Malti, da uporabi posebni ukrep odstopanja od člena 287 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L 54, 24.2.2018, str. 14).

(3)  Uredba Sveta (EGS, Euratom) št. 1553/89 z dne 29. maja 1989 o dokončni enotni ureditvi zbiranja lastnih sredstev, pridobljenih iz davka na dodano vrednost (UL L 155, 7.6.1989, str. 9).

(4)  Direktiva Sveta (EU) 2020/285 z dne 18. februarja 2020 o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost glede posebne ureditve za mala podjetja in Uredbe (EU) št. 904/2010 glede upravnega sodelovanja in izmenjave informacij za namene spremljanja pravilne uporabe posebne ureditve za mala podjetja (UL L 62, 2.3.2020, str. 13).