27.4.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 144/16


IZVEDBENI SKLEP SVETA (EU) 2021/679

z dne 23. aprila 2021

o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2020/1346 o odobritvi začasne podpore Helenski republiki na podlagi Uredbe (EU) 2020/672 za ublažitev tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah po izbruhu COVID-19

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) 2020/672 z dne 19. maja 2020 o vzpostavitvi evropskega instrumenta za začasno podporo za ublažitev tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah (SURE) po izbruhu COVID-19 (1) in zlasti člena 6(1) Uredbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Po prošnji Grčije z dne 6. avgusta 2020 je Svet 25. septembra 2020 odobril finančno pomoč Grčiji v obliki posojila v višini največ 2 728 000 000 EUR z največjo povprečno zapadlostjo 15 let, da bi lahko Grčija dopolnila nacionalna prizadevanja za obravnavanje učinka izbruha COVID-19 in za odziv na socialno-ekonomske posledice tega izbruha za delavce in samozaposlene.

(2)

Posojilo je bilo namenjeno Grčiji, ki naj bi ga uporabila za financiranje shem skrajšanega delovnega časa in podobnih ukrepov, kot so navedeni v členu 3 Izvedbenega sklepa Sveta (EU) 2020/1346 (2).

(3)

Zaradi izbruha COVID-19 je še naprej imobiliziran znaten del delovne sile v Grčiji. To je privedlo do nenadnega in močnega povečanja javnofinančnih odhodkov v Grčiji v zvezi z ukrepi iz točk (a) in (b) člena 3 Izvedbenega sklepa (EU) 2020/1346.

(4)

Izbruh COVID-19 in izredni ukrepi, ki jih je Grčija v letih 2020 in 2021 uvedla za zajezitev tega izbruha ter njegovih socialno-ekonomskih učinkov in učinkov, povezanih z zdravjem, so imeli in imajo še naprej zelo močan vpliv na javne finance. Glede na napoved Komisije iz jeseni 2020 naj bi primanjkljaj in dolg sektorja država Grčije do konca leta 2020 znašala 6,9 % oziroma 207,1 % bruto domačega proizvoda (BDP). V letu 2021 naj bi se po napovedih primanjkljaj in dolg sektorja država Grčije zmanjšala na 6,3 % oziroma 200,7 % BDP. Glede na vmesno napoved Komisije iz zime 2021 naj bi se BDP Grčije v letu 2021 povečal za 3,5 %.

(5)

Grčija je 9. marca 2021 zaprosila za dodatno finančno pomoč Unije v višini 2 537 000 000 EUR, da bi še naprej dopolnjevala svoja nacionalna prizadevanja za obravnavanje učinka izbruha COVID-19 in za odziv na socialno-ekonomske posledice tega izbruha za delavce v letih 2020 in 2021. Prošnja se zlasti nanaša na ukrepe iz uvodnih izjav 6 in 7.

(6)

Natančneje se prošnja Grčije nanaša na „Pravni akt z dne 14. marca 2020“ (3), kot je naveden v točki (a) člena 3 Izvedbenega sklepa (EU) 2020/1346, s katerim je bil uveden posebni dodatek za zaposlene v zasebnem sektorju, katerih pogodbe o zaposlitvi so bile začasno prekinjene. Ta ukrep je namenjen zaščiti zaposlitve v podjetjih, ki so svoje dejavnosti prenehala opravljati na podlagi javnega odloka ali pripadajo gospodarskim sektorjem, ki jih je izbruh COVID-19 močno prizadel, in se nanaša na zagotavljanje posebnega mesečnega dodatka v višini 534 EUR za zaposlene, katerih pogodbe o zaposlitvi so začasno prekinjene. Predpogoj za upravičenost do sheme je, da delodajalec obdrži enako število zaposlenih (kar pomeni iste zaposlene) za obdobje, ki je enako obdobju, za katero je bila pogodba o zaposlitvi začasno prekinjena. Ukrep je bil podaljšan do 31. marca 2021 za redno zaposlene in do 31. oktobra 2021 za sezonske delavce. V prihodnjih mesecih lahko pride do dodatnih podaljšanj v upravičenih gospodarskih sektorjih, katerih število se zmanjšuje.

(7)

Organi so poleg tega uvedli državno financiranje prispevkov za socialno varnost zaposlenih, ki so upravičeni do posebnega dodatka iz uvodne izjave 6, kot je navedeno v točki (b) člena 3 Izvedbenega sklepa (EU) 2020/1346. Predpogoj za upravičenost do sheme je, da delodajalec obdrži enako število zaposlenih (kar pomeni iste zaposlene) za obdobje, ki je enako obdobju, za katero je bila pogodba o zaposlitvi začasno prekinjena.

(8)

Grčija izpolnjuje pogoje, da lahko zaprosi za finančno pomoč iz člena 3 Uredbe (EU) 2020/672. Grčija je Komisiji predložila ustrezne dokaze, da so se dejanski in načrtovani javnofinančni odhodki od 1. februarja 2020 povečali za 6 071 899 097 EUR zaradi nacionalnih ukrepov, sprejetih za obravnavanje socialno-ekonomskih učinkov izbruha COVID-19. To pomeni nenadno in močno povečanje, ker je povezano z razširitvijo obstoječih nacionalnih ukrepov, neposredno povezanih s shemami skrajšanega delovnega časa in podobnimi ukrepi, ki zajemajo znaten delež podjetij in delovne sile v Grčiji. Grčija namerava 806 899 097 EUR povečanih javnofinančnih odhodkov financirati z lastnim financiranjem.

(9)

Komisija se je v skladu s členom 6 Uredbe (EU) 2020/672 posvetovala z Grčijo ter preverila nenadno in močno povečanje dejanskih in načrtovanih javnofinančnih odhodkov, neposredno povezano s shemami skrajšanega delovnega časa in podobnimi ukrepi iz prošnje Grčije z dne 9. marca 2021.

(10)

Zato bi bilo treba zagotoviti finančno pomoč za podporo Grčiji pri obravnavanju socialno-ekonomskih učinkov resnih gospodarskih motenj, ki jih je povzročil izbruh COVID-19. Komisija bi morala sprejeti odločitve glede zapadlosti, obsega in sprostitve obrokov in tranš v tesnem sodelovanju z nacionalnimi organi.

(11)

Grčija in Komisija bi morali ta sklep upoštevati pri sporazumu o posojilu iz člena 8(2) Uredbe (EU) 2020/672.

(12)

Ta sklep ne bi smel posegati v izid kakršnih koli postopkov v zvezi z izkrivljanjem delovanja notranjega trga, ki se lahko izvedejo, in sicer zlasti na podlagi členov 107 in 108 Pogodbe. Ne razveljavlja zahteve, da države članice Komisijo na podlagi člena 108 Pogodbe obvestijo o primerih morebitne državne pomoči.

(13)

Grčija bi morala Komisijo redno obveščati o izvrševanju načrtovanih javnofinančnih odhodkov, da bi Komisija lahko ocenila, v kolikšnem obsegu je Grčija izvršila navedene odhodke.

(14)

Odločitev o zagotovitvi finančne pomoči je bila sprejeta ob upoštevanju obstoječih in pričakovanih potreb Grčije, pa tudi prošenj za finančno pomoč na podlagi Uredbe (EU) 2020/672, ki so jih že predložile ali jih nameravajo predložiti druge države članice, pri čemer se upoštevajo načela enake obravnave, solidarnosti, sorazmernosti in preglednosti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Izvedbeni sklep (EU) 2020/1346 se spremeni:

(1)

člen 2 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Unija da Grčiji na voljo posojilo v znesku največ 5 265 000 000 EUR. Povprečna zapadlost posojila ne presega 15 let.“;

(b)

odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

„4.   Prvi obrok se sprosti ob začetku veljavnosti sporazuma o posojilu iz člena 8(2) Uredbe (EU) 2020/672. Vsi nadaljnji obroki se sprostijo v skladu s pogoji navedenega sporazuma o posojilu ali so, kadar je ustrezno, pogojeni z začetkom veljavnosti dodatka k navedenemu sporazumu ali spremenjenega sporazuma o posojilu.“;

(2)

člen 3 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 3

Grčija lahko financira naslednje ukrepe:

(a)

posebni dodatek za zaposlene, katerih pogodbe o zaposlitvi so bile začasno prekinjene, kot je določeno v členu 13 ‚Pravnega akta z dne 14. marca 2020‘, kot je bil razširjen;

(b)

kritje prispevkov za socialno varnost zaposlenih v okviru ukrepa iz točke (a) tega člena, kot je določeno v členu 13 ‚Pravnega akta z dne 14. marca 2020‘, kot je bilo razširjeno;

(c)

posebni dodatek za strokovnjake, ki so samozaposleni, kot je določeno v členu 8 ‚Pravnega akta z dne 20. marca 2020‘;

(d)

shemo skrajšanega delovnega časa, kot je določena v členu 31 ‚Zakona 4690/2020‘;

(e)

prispevke delodajalcev za socialno varnost za zaposlene v sezonskih podjetjih v terciarnem sektorju, kot so določeni v členu 123 ‚Zakona 4714/2020‘.“

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na Helensko republiko.

Ta sklep začne učinkovati z dnem uradne obvestitve naslovnika.

Člen 3

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 23. aprila 2021

Za Svet

predsednica

A. P. ZACARIAS


(1)  UL L 159, 20.5.2020, str. 1.

(2)  Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2020/1346 z dne 25. septembra 2020 o odobritvi začasne podpore Helenski republiki na podlagi Uredbe (EU) 2020/672 za ublažitev tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah po izbruhu COVID-19 (UL L 314, 29.9.2020, str. 21).

(3)  „Pravni akt z dne 14. marca 2020“ (Uradni list A’ 64), ratificiran s členom 3 „Zakona 4682/2020“ (Uradni list A’ 76); „Ministrska odločba 12998/232“ (Uradni list B’ 1078, 28.3.2020), „Ministrska odločba 16073/287 z dne 22. aprila 2020“ (Uradni list B’ 1547, 22.4.2020), „Ministrska odločba 17788/346 z dne 8. maja 2020“ (Uradni list B’ 1779, 10.5.2020), „Ministrska odločba 23102/477/2020“ (Uradni list B’ 2268, 13.6.2020), „Ministrska odločba 49989/1266/2020“ (FEK B’ 5391, 7.12.2020) in „Ministrska odločba 45742/1748“ (FEK B’ 5515, 16.12.2020).