13.4.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 125/52


SKLEP SVETA (EU) 2021/592

z dne 7. aprila 2021

o predložitvi predloga, v imenu Evropske unije, za uvrstitev klorpirifosa v Prilogo A k Stockholmski konvenciji o obstojnih organskih onesnaževalih

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 192(1) v povezavi s členom 218(9) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropska skupnost je dne 14. oktobra 2004 s Sklepom Sveta 2006/507/ES (1) odobrila Stockholmsko konvencijo o obstojnih organskih onesnaževalih (v nadaljnjem besedilu: Konvencija).

(2)

Kot pogodbenica Konvencije lahko Unija daje predloge za spremembo prilog h Konvenciji. V Prilogo A h Konvenciji so uvrščene kemikalije, ki jih je treba odpraviti.

(3)

Glede na razpoložljive znanstvene informacije in poročila o pregledu ter ob upoštevanju meril za pregled iz Priloge D h Konvenciji kaže klorpirifos lastnosti obstojnega organskega onesnaževala.

(4)

Klorpirifos ni odobren kot aktivna snov v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (2) in zato njegovo dajanje v promet ali uporaba v Uniji v fitofarmacevtskih sredstvih ni dovoljena. Klorpirifos tudi ni odobren kot aktivna snov v skladu z Uredbo (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (3) in zato njegovo dajanje v promet ali uporaba v Uniji v biocidnih proizvodih ni dovoljena. Poleg tega klorpirifos ni registriran za nobeno drugo uporabo v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (4) in ga zato ni dovoljeno proizvajati ali dajati v promet v Uniji za takšno drugo rabo v količini 1 tone ali več na leto na proizvajalca ali uvoznika.

(5)

Čeprav se je klorpirifos v Uniji postopno ukinil, se zdi, da se še vedno uporablja kot pesticid in razpršuje v okolju zunaj Unije. Ker se klorpirifos lahko prenaša na velike razdalje, ukrepi, sprejeti na nacionalni ravni ali ravni Unije, ne zadostujejo za zagotavljanje visoke stopnje varstva okolja in zdravja ljudi, zato je potrebno ukrepanje na širši mednarodni ravni.

(6)

Unija bi zato morala predložiti predlog Sekretariatu Konvencije za uvrstitev klorpirifosa v Prilogo A h Konvenciji –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Unija predloži predlog za uvrstitev klorpirifosa (št. CAS: 2921-88-2, št. ES: 220-864-4) v Prilogo A k Stockholmski konvenciji o obstojnih organskih onesnaževalih.

Komisija, v imenu Unije, Sekretariatu Konvencije sporoči predlog iz prvega pododstavka z vsemi zahtevanimi informacijami v skladu s Prilogo D h Konvenciji.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 7. aprila 2021

Za Svet

predsednica

A. P. ZACARIAS


(1)  Sklep Sveta 2006/507/ES z dne 14. oktobra 2004 o sklenitvi, v imenu Evropske skupnosti, Stockholmske konvencije o obstojnih organskih onesnaževalih (UL L 209, 31.7.2006, str. 1).

(2)  Uredba (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (UL L 309, 24.11.2009, str. 1).

(3)  Uredba (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov (UL L 167, 27.6.2012, str. 1).

(4)  Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in o spremembi Direktive 1999/45/ES ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L 396, 30.12.2006, str. 1).