29.1.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 31/214


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2021/98

z dne 28. januarja 2021

o neodobritvi esbiotrina kot obstoječe aktivne snovi za uporabo v biocidnih proizvodih 18. vrste proizvodov

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov (1) ter zlasti tretjega pododstavka člena 89(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1062/2014 (2) določa seznam obstoječih aktivnih snovi, ki jih je treba oceniti zaradi njihove morebitne odobritve za uporabo v biocidnih proizvodih. Navedeni seznam vključuje esbiotrin (št. ES: ni na voljo; št. CAS: 260359-57-7).

(2)

Esbiotrin je bil ocenjen za uporabo v biocidnih proizvodih 18. vrste proizvodov (insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev), kot je opredeljena v Prilogi V k Uredbi (EU) št. 528/2012.

(3)

Nemčija je bila imenovana za državo članico poročevalko in njen pristojni ocenjevalni organ je Evropski agenciji za kemikalije (v nadaljnjem besedilu: Agencija) 11. januarja 2017 predložil poročilo o oceni skupaj s svojimi ugotovitvami.

(4)

V skladu s členom 7(2) Delegirane uredbe (EU) št. 1062/2014 je Odbor za biocidne proizvode 16. junija 2020 (3) sprejel mnenje Agencije, ob upoštevanju ugotovitev pristojnega ocenjevalnega organa.

(5)

Iz navedenega mnenja je razvidno, da za biocidne proizvode 18. vrste proizvodov, ki vsebujejo esbiotrin, ni mogoče pričakovati, da izpolnjujejo merila iz člena 19(1)(b) Uredbe (EU) št. 528/2012, ker so bila z oceno tveganja za zdravje ljudi ugotovljena nesprejemljiva tveganja.

(6)

Ob upoštevanju mnenja Agencije Komisija meni, da esbiotrina ni primerno odobriti za uporabo v biocidnih proizvodih 18. vrste proizvodov.

(7)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za biocidne proizvode –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Esbiotrin (št. ES: ni na voljo; št. CAS: 260359-57-7) se ne odobri kot aktivna snov za uporabo v biocidnih proizvodih 18. vrste proizvodov.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 28. januarja 2021

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 167, 27.6.2012, str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1062/2014 z dne 4. avgusta 2014 o delovnem programu za sistematično preverjanje vseh obstoječih aktivnih snovi, ki jih vsebujejo biocidni proizvodi, iz Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 294, 10.10.2014, str. 1).

(3)  Mnenje Odbora za biocidne proizvode o vlogi za odobritev aktivne snovi: esbiotrin, vrsta proizvoda: 18, ECHA/BPC/260/2020, sprejeto dne 16. junija 2020.