7.1.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 3/1


SKLEP (EU) 2021/8 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 23. decembra 2020

o pooblastitvi Komisije, da glasuje za povečanje odobrenega kapitala Evropskega investicijskega sklada

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 173(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

po posvetovanju z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 5(2) Statuta Evropskega investicijskega sklada (v nadaljnjem besedilu: sklad) določa, da se odobreni kapital sklada lahko poveča s sklepom skupščine sklada (v nadaljnjem besedilu: skupščina), sprejetim s 85-odstotno večino oddanih glasov.

(2)

Glede na pričakovani učinek krize zaradi COVID-19 ter da bi se z izvajanjem predlagane uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa InvestEU kot dela večletnega finančnega okvira za obdobje od 2021 do 2027 in z nadaljnjim razvojem vloge sklada pri upravljanju nacionalnih in regionalnih programov prispevalo k odzivu Unije in sklada na krizo, je treba takoj povečati odobreni kapital sklada za 2 870 000 000 EUR.

(3)

Svet direktorjev sklada (v nadaljnjem besedilu: svet direktorjev) je sklenil, da skupščini predloži zahtevek za odobritev povečanja odobrenega kapitala sklada za 2 870 000 000 EUR z izdajo 2 870 novih delnic ter za odobritev načinov plačevanja, vključno z vplačilom za tako povečanje kapitala. Če se odobri povečanje kapitala, bo imela vsaka nova delnica nominalno vrednost 1 000 000 EUR, vsaka vpisana delnica pa bo vplačana do višine 20 % svoje nominalne vrednosti. Bilo bi mogoče, da skupščina zahteva vplačilo preostalih 80 % pod pogoji iz člena 7(3) statuta sklada. Vse delnice, obstoječe ali na novo izdane, bodo imele enako vrednost in imajo v vseh pogledih enake pravice.

(4)

Svet direktorjev je predlagal, da so na novo odobrene delnice na voljo za vpis v enotnem obdobju vpisa, ki se začne takoj po odobritvi povečanja kapitala na skupščini in konča 30. septembra 2021. Unija bo lahko sodelovala pri vpisu pod pogoji, določenimi v sklepu skupščine, ko bo začel veljati pravni akt za odobritev udeležbe Unije v povečanju kapitala.

(5)

Da bi zastopnik Unije na skupščini čim prej glasoval o povečanju kapitala, se smatra, da je primerno določiti izjemo od roka osmih tednov in roka desetih dni iz člena 4 Protokola št. 1 o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji, Pogodbi o delovanju Evropske unije in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo. Iz istega razloga bi moral ta sklep začeti veljati dan po njegovi objavi –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Komisija je pooblaščena, da na skupščini Evropskega investicijskega sklada v imenu Unije glasuje za predlagano povečanje odobrenega kapitala sklada v višini 2 870 000 000 EUR.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 23. decembra 2020

Za Evropski parlament

Predsednik

D. M. SASSOLI

Za Svet

Predsednik

M. ROTH


(1)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 15. decembra 2020 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 22. decembra 2020.