28.12.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 437/30


UREDBA (EU) 2020/2221 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 23. decembra 2020

o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013, kar zadeva dodatne vire in ureditev izvrševanja, da se zagotovi pomoč za spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in njenih socialnih posledic ter za pripravo zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja družbe in gospodarstva (REACT-EU)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti člena 177 in točke (a) člena 322(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Računskega sodišča (1),

po posvetovanju z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom,

ob upoštevanju mnenja Odbora regij (2),

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Kriza zaradi gospodarskih, socialnih in zdravstvenih posledic pandemije COVID-19 je države članice prizadela na način brez primere. Kriza ovira rast v državah članicah, kar še poslabšuje resne težave s pomanjkanjem likvidnosti, ki so nastale zaradi nenadnega in precejšnjega povečanja potreb po javnih naložbah v zdravstvenih sistemih in drugih sektorjih gospodarstev držav članic. Kriza je prav tako poslabšala razmere za ljudi, ki jim grozi revščina, s čimer se je zmanjšala socialna kohezija v državah članicah. Poleg tega je imelo zaprtje notranjih meja resne posledice za gospodarsko sodelovanje, zlasti na obmejnih območjih, saj je vplivalo na dnevno migracijo delavcev in vzdržnost mikro, malih in srednjih podjetij (MSP). Zaradi tega so nastale izredne razmere, ki jih je treba reševati s specifičnimi, takojšnjimi in izrednimi ukrepi, ki bodo hitro dosegli realno gospodarstvo.

(2)

V odziv na vpliv krize sta bili uredbi (EU) št. 1301/2013 (4) in (EU) št. 1303/2013 (5) Evropskega parlamenta in Sveta spremenjeni z Uredbo (EU) 2020/460 Evropskega parlamenta in Sveta (6), da se je omogočila večja prožnost pri izvajanju operativnih programov, ki jih podpirajo Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), Evropski socialni sklad (ESS) in Kohezijski sklad (v nadaljnjem besedilu skupaj: skladi) ter Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR). Vendar, ker so se resni negativni učinki na gospodarstva in družbe Unije poslabšali, sta bili obe uredbi 23. aprila 2020 znova spremenjeni z Uredbo (EU) 2020/558 Evropskega parlamenta in Sveta (7). S to spremembo se je zagotovila izredna dodatna prožnost, ki državam članicam omogoča, da se osredotočijo na potrebni odziv na krizo brez primere z okrepitvijo možnosti mobilizacije neporabljene podpore iz skladov in s poenostavitvijo postopkovnih zahtev, povezanih z izvajanjem programov in revizijami.

(3)

Evropski svet je 23. aprila 2020 potrdil „Načrt za okrevanje“, da bi se odpravili ogromni šoki za gospodarstvo in ublažile tako socialne in gospodarske posledice za Unijo, ki izhajajo iz izrednih omejitev, ki so jih države članice uvedle za zamejitev širjenja COVID-19, kot tveganje asimetričnega okrevanja, ki izhaja iz razlik v nacionalnih sredstvih, s katerimi razpolagajo države članice, kar ima resen učinek na delovanje notranjega trga. Načrt za okrevanje ima močno naložbeno komponento in poziva k ustanovitvi evropskega sklada za okrevanje. Poleg tega in kot je potrjeno v sklepih Evropskega sveta z dne 21. julija 2020, Komisiji nalaga, naj analizira obstoječe potrebe, da bi bili viri usmerjeni v tiste sektorje in geografske dele Unije, ki so najbolj prizadeti, hkrati pa pojasni povezavo z večletnim finančnim okvirom za obdobje 2021–2027.

(4)

V skladu z Uredbo Sveta (EU) 2020/2094 (8) in v mejah virov, dodeljenih v okviru navedene uredbe, bi bilo treba izvesti ukrepe za okrevanje in odpornost v okviru evropskih strukturnih in investicijskih skladov, da se obravnava vpliv brez primere, ki ga je povzročila kriza zaradi COVID-19. Takšne dodatne vire bi bilo treba uporabiti tako, da se zagotovi skladnost z roki iz Uredbe (EU) 2020/2094.

(5)

Ta uredba določa pravila in ureditev izvrševanja glede dodatnih virov, zagotovljenih kot pomoč pri okrevanju za kohezijo in območja Evrope (REACT-EU), da se zagotovi pomoč za spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in njenih socialnih posledic ter za pripravo zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva. Dodaten izreden znesek v višini do 47 500 000 000 EUR (v cenah iz leta 2018) za proračunsko postavko iz strukturnih skladov za leti 2021 in 2022 bi moral biti dan na voljo za podporo tistim državam članicam in regijam, ki so pri odpravi posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in njenih socialnih posledic najbolj prizadete ter ki pripravljajo zeleno, digitalno in odporno okrevanje gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: viri REACT-EU), da bi se viri hitro prek obstoječih operativnih programov dovedli v realno gospodarstvo. Viri REACT-EU izhajajo iz Instrumenta Evropske unije za okrevanje. Del virov REACT-EU bi bilo treba dodeliti za tehnično podporo na pobudo Komisije. Komisija bi morala določiti razdelitev virov REACT-EU za vsako državo članico v skladu z metodo dodelitve na podlagi najnovejših razpoložljivih objektivnih statističnih podatkov v zvezi z relativno blaginjo držav članic in obsegom posledic krize zaradi COVID-19 za njihova gospodarstva in družbe. Pred uporabo metode dodelitve v zvezi z viri REACT-EU za leto 2021 in za zagotovitev podpore najpomembnejšim sektorjem po krizi zaradi COVID-19 v nekaterih državah članicah bi bilo treba Luksemburgu in Malti dodeliti znesek v višini 100 000 000 EUR oziroma 50 000 000 EUR. Glede na specifično ranljivost gospodarstev in družb najbolj oddaljenih regij, bi morala metoda dodelitve vključevati namenski dodatni znesek za te regije. Da bi se zajela spreminjajoča se narava učinkov krize zaradi COVID-19, bi bilo treba v letu 2021 razdelitev pregledati na podlagi iste metode dodelitve ob uporabi najnovejših statističnih podatkov, ki bodo na voljo 19. oktobra 2021, da se razdeli tranša virov REACT-EU za leto 2022.

(6)

Glede na pomembnost boja proti podnebnim spremembam v skladu z zavezami Unije za izvajanje Pariškega sporazuma in ciljev trajnostnega razvoja OZN bodo skladi prispevali k vključevanju podnebnih ukrepov in uresničitvi splošnega cilja, v skladu s katerim se 30 % odhodkov iz proračuna Unije nameni podnebnim ciljem. REACT-EU naj bi prispeval 25 % skupnih finančnih sredstev za podnebne cilje. V skladu z naravo REACT-EU kot instrumenta za odpravo posledic krize in s prožnostjo, ki jo zagotavlja ta uredba, vključno s pomanjkanjem zahtev o tematski osredotočenosti in možnostjo za države članice, da vire REACT-EU usmerijo v podporo operacij ESRR ali ESS v skladu z njihovimi potrebami, se lahko raven prispevkov držav članic za doseganje navedenega cilja razlikuje glede na nacionalne prednostne naloge.

(7)

Za to uredbo se uporabljajo horizontalna finančna pravila, ki sta jih sprejela Evropski parlament in Svet na podlagi člena 322 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). Ta pravila so določena v Uredbi (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta (9) (v nadaljnjem besedilu: finančna uredba) ter določajo zlasti postopek za pripravo in izvrševanje proračuna prek nepovratnih sredstev, javnih naročil, nagrad in posrednega izvrševanja ter urejajo nadzor odgovornosti finančnih akterjev. Pravila, sprejeta na podlagi člena 322 PDEU, vključujejo tudi splošen režim pogojenosti za zaščito proračuna Unije.

(8)

Da se državam članicam omogoči kar največja prožnost pri oblikovanju ukrepov za odpravo posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in njenih socialnih posledic ter pri pripravi zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva, bi morala Komisija dodelitve določiti na ravni držav članic. Poleg tega bi bilo treba zagotoviti tudi možnost uporabe virov REACT-EU za podporo pomoči najbolj prikrajšanim ter Pobudi za zaposlovanje mladih. Treba je tudi določiti zgornje meje za dodelitev za tehnično podporo na pobudo držav članic ter pri tem zagotoviti kar največjo prožnost državam članicam, da to dodelitev izvedejo v okviru operativnih programov, ki jih podpirata ESRR in ESS. Ohraniti bi bilo treba operativno moč ESS pri dodeljevanju virov REACT-EU na področjih politike zaposlovanja, zlasti zaposlovanja mladih v skladu z okrepljenim Jamstvom za mlade, znanj in spretnosti ter izobraževanja, socialnega vključevanja in zdravja, s posebnim poudarkom na doseganju prikrajšanih skupin in otrok. Glede na to, da se bodo viri REACT-EU najverjetneje hitro porabili, bi morale obveznosti, povezane s temi viri, prenehati šele ob zaključku operativnih programov.

(9)

Ker je pandemija COVID-19 na regije in občine v državah članicah vplivala različno, je za pripravo, izvajanje, spremljanje in ocenjevanje odprave posledic krize, ki jo podpira REACT-EU, v skladu z načelom partnerstva pomembna vključenost regionalnih in lokalnih akterjev iz organov, gospodarskih in socialnih partnerjev ter civilne družbe.

(10)

Za vire REACT-EU bi bilo treba uvesti tudi možnosti finančnih prenosov v okviru cilja „naložbe za rast in delovna mesta“, in sicer med ESRR in ESS v skladu s členom 25a Uredbe (EU) št. 1303/2013. Taki prenosi ne bi smeli vplivati niti na razpoložljive vire v okviru cilja „evropsko teritorialno sodelovanje“ niti na posebno dodelitev za Pobudo za zaposlovanje mladih.

(11)

Za dopolnitev ukrepov, ki so že na voljo v okviru področja uporabe podpore iz ESRR, kot je bilo razširjeno z uredbama (EU) 2020/460 in (EU) 2020/558, bi moralo biti državam članicam še naprej dovoljeno, da uporabljajo vire REACT-EU predvsem za naložbe v izdelke in storitve za zdravstvene službe, vključno s čezmejnimi, ter institucionalno oskrbo, oskrbo v skupnosti in oskrbo na domu za zagotovitev podpore v obliki obratnih sredstev ali naložbene podpore za MSP, vključno s svetovanjem, zlasti v sektorjih, ki jih je pandemija COVID-19 najbolj prizadela in potrebujejo hitro oživitev, kot sta turizem in kultura, za naložbe, ki prispevajo k prehodu na digitalno in zeleno gospodarstvo, za naložbe v infrastrukturo, prek katere se zagotavljajo nediskriminatorne osnovne storitve državljanom, in za gospodarske podporne ukrepe v tistih regijah, ki so najbolj odvisne od sektorjev, ki so bili v krizi zaradi COVID-19 najbolj prizadeti. Spodbujati bi bilo treba tudi tesnejše sodelovanje, usklajevanje in odpornost na področju zdravja. Poleg tega bi bilo treba podpreti tehnično podporo. Primerno je, da so viri REACT-EU osredotočeni izključno v okviru novega tematskega cilja „spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in njenih socialnih posledic ter priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva“, ki bi moral prav tako pomeniti enotno prednostno naložbo, da se omogoči poenostavljeno načrtovanje programov za te vire in njihovo izvrševanje.

(12)

Kar zadeva ESS, bi morale države članice vire REACT-EU uporabljati predvsem za podporo dostopu do trga dela in socialnih sistemov, kar bi zagotavljalo ohranjanje delovnih mest, vključno s shemami skrajšanega delovnega časa in podporo samozaposlenim, pa tudi podjetnikom in samostojnim delavcem, umetnikom in ustvarjalnim delavcem. Namen shem skrajšanega delovnega časa in podobnih ukrepov, zlasti za samozaposlene, je zaščititi zaposlene in samozaposlene osebe pred tveganjem brezposelnosti, hkrati pa ohraniti enako raven delovnih in zaposlitvenih pogojev ter plač zaposlenih. Viri REACT-EU, dodeljeni takim shemam, se uporabljajo izključno za podporo delavcem. V sedanjih izrednih razmerah, ki so posledica pandemije COVID-19, bi moralo biti mogoče zagotoviti podporo shemam skrajšanega delovnega časa za zaposlene in samozaposlene tudi, če se taka podpora ne kombinira z ukrepi aktivne politike zaposlovanja, razen če navedene ukrepe nalaga nacionalno pravo. To pravilo bi se moralo enotno uporabljati tudi za sheme skrajšanega delovnega časa, ki prejemajo podporo v skladu z Uredbo (EU) št. 1303/2013, kakor je bila spremenjena z uredbama (EU) 2020/460 in (EU) 2020/558 po krizi zaradi COVID-19, in ki se še naprej podpirajo v okviru namenske naložbene prednostne naloge „spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in njenih socialnih posledic ter priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva“. Podpora Unije tem shemam skrajšanega delovnega časa bi morala biti časovno omejena.

(13)

Zagotoviti bi bilo treba tudi podporo za ustvarjanje delovnih mest in kakovostno zaposlitev, zlasti za osebe v ranljivem položaju, ter za ukrepe za socialno vključevanje in izkoreninjenje revščine. Ukrepe za zaposlovanje mladih bi bilo treba razširiti v skladu z okrepljenim Jamstvom za mlade. Zagotoviti bi bilo treba naložbe v izobraževanje, usposabljanje in razvoj znanj in spretnosti, vključno s preusposabljanjem in izpopolnjevanjem, zlasti za prikrajšane skupine. Spodbujati bi bilo treba enak dostop do storitev splošnega pomena na področju socialne varnosti, tudi za otroke, starejše, invalide, etnične manjšine in brezdomce.

(14)

Poleg tega bi morale države članice še naprej namenjati posebno pozornost ljudem, ki živijo v podeželskih, obmejnih, manj razvitih, otoških, gorskih, redko poseljenih in najbolj oddaljenih regijah, pa tudi na območjih, ki sta jih prizadeli industrijska tranzicija in depopulacija, ter za podporo teh ljudi po potrebi uporabiti vire REACT-EU.

(15)

Ker je začasno zaprtje meja med državami članicami prineslo precejšnje izzive za čezmejne skupnosti in podjetja, bi bilo ustrezno državam članicam dovoliti, da dodelijo vire REACT-EU tudi obstoječim čezmejnim programom v okviru cilja „evropsko teritorialno sodelovanje“.

(16)

Za zagotovitev, da imajo države članice zadostna finančna sredstva za hitro izvajanje ukrepov za odpravo posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in njenih socialnih posledic ter za pripravo zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva, je treba zagotoviti višjo raven začetnega predplačila za hitro izvajanje ukrepov, ki se bodo podprli z viri REACT-EU. Začetno predplačilo, ki se izplača, bi moralo zagotoviti, da države članice razpolagajo s sredstvi, s katerimi lahko po potrebi uredijo vnaprejšnja izplačila upravičencem in jim povrnejo sredstva kmalu po predložitvi zahtevkov za plačila.

(17)

Države članice bi morale imeti možnost, da vire REACT-EU dodelijo novim namenskim operativnim programom v okviru cilja „naložbe za rast in delovna mesta“ ali novim prednostnim osem v okviru obstoječih programov v okviru ciljev „naložbe za rast in delovna mesta“ ter „evropsko teritorialno sodelovanje“. Da se omogoči hitro izvrševanje, bi moralo biti mogoče za nove namenske operativne programe določiti samo organe, ki so že imenovani v sklopu obstoječih operativnih programov, ki jih podpirajo ESRR, ESS ali Kohezijski sklad. Od države članice naj se ne bi zahtevala predhodna ocena, elementi, ki se zahtevajo za predložitev operativnega programa v odobritev Komisiji, pa bi morali biti omejeni.

(18)

Vire REACT-EU bi bilo treba uporabiti v skladu z načeloma trajnostnega razvoja in neškodovanja, ob upoštevanju Pariškega sporazuma in ciljev trajnostnega razvoja OZN. Poleg tega bi bilo treba pri izvajanju operativnih programov upoštevati in spodbujati enakost med moškimi in ženskami, vključevanje načela enakosti spolov in vključevanje vidika spola.

(19)

Z namenom zmanjšanja obremenitve javnih proračunov v zvezi z odpravo posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in njenih socialnih posledic ter pripravo zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva bi morali biti izdatki za operacije upravičeni od 1. februarja 2020, državam članicam pa bi bilo treba izjemoma dati možnost, da zaprosijo za 100-odstotno stopnjo sofinanciranja, ki bi se lahko uporabila za ločene prednostne osi operativnih programov, ki zagotavljajo podporo iz virov REACT-EU.

(20)

Čeprav je pomembno zagotoviti, da 31. december 2023 ostane končni datum za upravičenost za programsko obdobje 2014–2020, bi bilo treba pojasniti, da se lahko kljub temu v letu 2023 še vedno izberejo operacije za podporo.

(21)

Da bi se zagotovila kontinuiteta izvajanja določenih operacij, podprtih z viri REACT-EU, bi se morale uporabljati določbe o fazah iz uredbe o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu, Skladu za pravični prehod in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih zanje ter za Sklad za azil in migracije, Sklad za notranjo varnost in Instrument za upravljanje meja in vizume.

(22)

Po posebnih ukrepih za prožnost v odziv na izbruh COVID-19, ki so bili v Uredbo (EU) št. 1303/2013 uvedeni z Uredbo (EU) 2020/558, bi morali biti upravičeni tudi izdatki za fizično zaključene ali popolnoma izvedene operacije, ki spodbujajo odpravo posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in njenih socialnih posledic ter pripravljajo zeleno, digitalno in odporno okrevanje gospodarstva, podprtega v okviru ustreznega novega tematskega cilja, pod pogojem, da so se te operacije začele od 1. februarja 2020.

(23)

Da se državam članicam omogoči hitra uporaba virov REACT-EU v sedanjem programskem obdobju, je upravičeno izjemoma države članice izvzeti iz obveznosti po izpolnjevanju predhodnih pogojenosti ter zahtev v zvezi z rezervo za uspešnost in uporabo okvira uspešnosti, zahtev o tematski osredotočenosti, tudi v povezavi s pragovi, določenimi za trajnostni urbani razvoj za ESRR, ter zahtev glede priprave komunikacijske strategije za vire REACT-EU. Kljub temu morajo države članice do 31. decembra 2024 izvesti vsaj eno oceno uspešnosti, učinkovitosti, učinka in vključenosti virov REACT-EU ter oceniti, kako so ti viri prispevali k doseganju ciljev novega namenskega tematskega cilja. Da se omogoči razpoložljivost primerljivih informacij na ravni Unije, bi morale države članice, kjer je to primerno, uporabiti kazalnike za posamezne programe, povezane s COVID-19, ki jih je dala na voljo Komisija. Poleg tega bi morale države članice in organi upravljanja pri izvajanju svojih odgovornosti, povezanih z informiranjem, komuniciranjem in prepoznavnostjo, okrepiti prepoznavnost izjemnih ukrepov in virov, ki jih je uvedla Unija, zlasti z zagotavljanjem, da so potencialni upravičenci, upravičenci, udeleženci, končni prejemniki sredstev finančnih instrumentov in širša javnost seznanjeni z obstojem in obsegom dodatnih virov REACT-EU ter dodatno podporo, ki izhaja iz teh virov.

(24)

Da bi bilo mogoče vire REACT-EU nameniti geografskim območjem, na katerih so najbolj potrebni, se kot izjemen ukrep in ne glede na splošna pravila za dodeljevanje virov iz strukturnih skladov za vire REACT-EU, dodeljene ESRR in ESS, ne bi smelo zahtevati, da se razdelijo po kategorijah regij. Vendar se od držav članic pričakuje, da upoštevajo različne regionalne potrebe in stopnje razvoja, da se uravnoteži podpora med potrebami regij in mest, ki jih je pandemija COVID-19 najbolj prizadela, in potrebo, da se ohrani osredotočenje pomoči na manj razvite regije v skladu s cilji ekonomske, socialne in teritorialne kohezije, določenimi v členu 174 PDEU. Države članice bi morale poleg tega v skladu z načelom partnerstva v odločanje vključiti lokalne in regionalne organe ter ustrezne organe, ki predstavljajo civilno družbo in socialne partnerje.

(25)

Razen v primerih, kjer so v skladu s to uredbo določena odstopanja, bi morale za izdatke v okviru REACT-EU veljati enake obveznosti in zaščitni ukrepi kot za vsa kohezijska sredstva. To vključuje spoštovanje temeljnih pravic in skladnost z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah ter učinkovite ukrepe za boj proti goljufijam, ki se izvajajo s podporo obstoječih agencij za boj proti goljufijam na ravni držav članic in Unije, kot sta Evropski urad za boj proti goljufijam in po potrebi Evropsko javno tožilstvo.

(26)

Pri sprejemanju ukrepov za zaščito proračuna Unije je bistveno, da se ustrezno zaščitijo legitimni interesi končnih prejemnikov in upravičencev.

(27)

Za olajšanje prenosov, odobrenih s spremembami, ki jih uvaja ta uredba, se pogoj iz točke (f) člena 30(1) finančne uredbe v zvezi z uporabo odobritev za isti cilj ne bi smel uporabljati za te prenose.

(28)

Ker cilja te uredbe, in sicer odziva na vpliv krize zaradi COVID-19 z uvedbo ukrepov za prožnost pri dodeljevanju podpore iz strukturnih in investicijskih skladov, države članice same ne morejo zadovoljivo doseči, temveč se zaradi obsega in učinkov predlaganega ukrepa lažje doseže na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja.

(29)

Glede na nujnost razmer v povezavi s pandemijo COVID-19 bi morala ta uredba začeti veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

(30)

Uredbo (EU) št. 1303/2013 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(31)

Člen 135(2) Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (10) določa, da se spremembe Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 (11) ali Sklepa Sveta 2014/335/EU, Euratom (12), sprejete na datum začetka veljavnosti navedenega sporazuma ali po njem, ne uporabljajo za Združeno kraljestvo, kolikor vplivajo na njegove finančne obveznosti. Podpora iz te uredbe za leti 2021 in 2022 se financira iz povečanja zgornje meje lastnih sredstev Unije, kar bi vplivalo na finančno obveznost Združenega kraljestva. Zato se ta uredba ne bi smela uporabljati za Združeno kraljestvo ali v njem –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EU) št. 1303/2013 se spremeni:

1.

vstavita se naslednja člena:

„Člen 92a

Viri REACT-EU

Ukrepi iz člena 1(2) Uredbe Sveta (EU) 2020/2094 (*1) se izvajajo v okviru strukturnih skladov v višini do 47 500 000 000 EUR v cenah iz leta 2018 iz točke (a)(i) člena 2(2) navedene uredbe ob upoštevanju člena 3(3), (4), (7) in (9) navedene uredbe.

Ti dodatni viri za leti 2021 in 2022, ki izhajajo iz Instrumenta Evropske unije za okrevanje, zagotavljajo pomoč za spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in njenih socialnih posledic ter za pripravo zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: viri REACT-EU).

Kot določa člen 3(1) Uredbe (EU) 2020/2094, so viri REACT-EU zunanji namenski prejemki za namen člena 21(5) finančne uredbe.

Člen 92b

Ureditev izvrševanja za vire REACT-EU

1.   Viri REACT-EU se dajo na voljo v okviru cilja „naložbe za rast in delovna mesta“.

Države članice z odstopanjem od člena 94 tudi skupaj dodelijo del svojih virov REACT-EU programom čezmejnega sodelovanja v okviru cilja „evropsko teritorialno sodelovanje“, pri katerih sodelujejo, če se strinjajo, da takšna dodelitev odraža njihove nacionalne prednostne naloge.

Viri REACT-EU se uporabijo za izvajanje tehnične podpore v skladu z odstavkom 6 tega člena in za operacije, s katerimi se izvaja tematski cilj iz prvega pododstavka odstavka 9 tega člena.

2.   Viri REACT-EU se dajo na voljo za proračunsko postavko za leti 2021 in 2022 poleg skupnih virov iz člena 91, kot sledi:

2021: 37 500 000 000 EUR,

2022: 10 000 000 000 EUR.

Viri REACT-EU podpirajo tudi upravne odhodke v višini do 18 000 000 EUR v cenah iz leta 2018.

Operacije, ki se jih podpira z viri REACT-EU, se lahko izberejo za podporo do konca leta 2023. Določbe o fazah iz uredbe o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu, Skladu za pravični prehod in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih zanje ter za Sklad za azil in migracije, Sklad za notranjo varnost in Instrument za upravljanje meja in vizume se uporabljajo za operacije, ki se jih podpira z viri REACT-EU.

3.   0,35 % virov REACT-EU se dodeli za tehnično podporo na pobudo Komisije s posebnim poudarkom na državah članicah, ki jih je pandemija COVID-19 bolj prizadela, in državah članicah z nižjimi stopnjami črpanja in izvajanja.

4.   Komisija z izvedbenimi akti sprejme odločitev, v kateri določi razdelitev virov REACT-EU v odobritvah za prevzem obveznosti iz strukturnih skladov za leto 2021 za vsako državo članico v skladu z merili in metodologijo iz Priloge VIIa. Ta odločitev se v letu 2021 pregleda, da se določi razdelitev virov REACT-EU za leto 2022 na podlagi podatkov, ki bodo na voljo 19. oktobra 2021.

5.   Z odstopanjem od prvega odstavka člena 76 se proračunske obveznosti za vire REACT-EU za vsak zadevni operativni program izvajajo za vsak sklad za leti 2021 in 2022.

Pravna obveznost iz drugega odstavka člena 76 za leti 2021 in 2022 začne veljati na datum ali po datumu iz člena 3(3) Uredbe (EU) 2020/2094.

Tretji in četrti odstavek člena 76 se za vire REACT-EU ne uporabljata.

Z odstopanjem od člena 14(3) finančne uredbe se pravila o prenehanju obveznosti iz poglavja IV naslova IX dela II in člena 136 te uredbe uporabljajo za proračunske obveznosti, ki temeljijo na virih REACT-EU. Z odstopanjem od točke (c) člena 12(4) finančne uredbe se viri REACT-EU ne uporabijo za program ali ukrep, ki nasledi prejšnjega.

Z odstopanjem od člena 86(2) in člena 136(1) te uredbe obveznosti za vire REACT-EU prenehajo v skladu s pravili o zaključku programov.

Vsaka država članica vire REACT-EU, ki so v okviru ESRR in ESS na voljo za načrtovanje programov, v skladu z načelom partnerstva dodeli operativnim programom ali čezmejnim programom sodelovanja, ki vključujejo lokalne in regionalne organe ter ustrezne organe, ki predstavljajo civilno družbo in socialne partnerje.

Z odstopanjem od člena 92(7) se predlaga, da se del virov REACT-EU uporabi, če zadevna država članica meni, da je primerno, za povečanje podpore Skladu za evropsko pomoč najbolj ogroženim (FEAD), da bi upoštevali položaj tistih, ki jih je kriza zaradi COVID-19 prizadela na način brez primere. Del virov REACT-EU se lahko nameni tudi za povečanje podpore Pobudi za zaposlovanje mladih. V obeh primerih se lahko povečanje predlaga pred ali hkrati z dodelitvijo ESRR in ESS.

Po njihovi prvotni dodelitvi se lahko viri REACT-EU na podlagi zahtevka države članice za spremembo operativnega programa v skladu s členom 30(1) prenesejo med ESRR in ESS ne glede na odstotke iz točk (a), (b) in (c) člena 92(1), ob ohranjanju skupne operativne moči ESS na ravni Unije. Ta pododstavek se ne uporablja za vire ESRR, dodeljene programom čezmejnega sodelovanja v okviru cilja „evropsko teritorialno sodelovanje“.

Člen 30(5) se ne uporablja za vire REACT-EU. Ti viri so izključeni iz osnove za izračun zgornjih mej iz navedenega odstavka.

Za namene uporabe točke (f) člena 30(1) finančne uredbe se za te prenose ne uporablja pogoj glede uporabe odobritev za isti cilj. Taki prenosi se lahko nanašajo samo na tekoče leto ali na prihodnja leta v finančnem načrtu.

Zahteve iz člena 92(4) te uredbe se ne uporabljajo za prvotno dodelitev ali nadaljnje prenose virov REACT-EU.

Viri REACT-EU se izvršujejo v skladu s pravili sklada, v katerega se dodelijo ali prenesejo.

6.   Do 4 % skupnih virov REACT-EU v okviru ESRR in ESS se lahko na pobudo držav članic v vseh fazah dodeli za tehnično podporo v okviru katerega koli obstoječega operativnega programa, ki ga podpira ESRR ali ESS, ali novega operativnega programa oziroma programov iz odstavka 10.

Do 6 % dodatnih virov ESRR, dodeljenih v skladu z drugim pododstavkom odstavka 1 za programe čezmejnega sodelovanja v okviru cilja „evropsko teritorialno sodelovanje“, se lahko dodeli za tehnično podporo.

7.   Z odstopanjem od členov 81(1) in 134(1) začetno predplačilo, ki se izplača po odločitvi Komisije o sprejetju operativnega programa ali odobritvi spremembe operativnega programa za dodelitev virov REACT-EU, znaša 11 % virov REACT-EU, dodeljenih programom za leto 2021.

Za namene uporabe člena 134(2) za letna predplačila v letih 2021, 2022 in 2023 znesek podpore iz skladov za celotno programsko obdobje za operativni program vključuje vire REACT-EU.

Znesek, plačan kot dodatno začetno predplačilo iz prvega pododstavka, Komisija v celoti obračuna najpozneje ob zaključku operativnega programa.

8.   Viri REACT-EU, ki niso dodeljeni za tehnično podporo, se uporabijo v okviru tematskega cilja iz prvega pododstavka odstavka 9 za podporo operacijam, ki spodbujajo odpravo posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in njenih socialnih posledic ter pripravljajo zeleno, digitalno in odporno okrevanje gospodarstva.

Države članice lahko dodelijo vire REACT-EU eni ali več ločenim prednostnim osem v okviru obstoječega operativnega programa oziroma programov v okviru cilja „naložbe za rast in delovna mesta“ ali obstoječega programa oziroma programov čezmejnega sodelovanja v okviru cilja „evropsko teritorialno sodelovanje“ ali pa novemu operativnemu programu oziroma programom iz odstavka 10 tega člena v okviru cilja „naložbe za rast in delovna mesta“. Z odstopanjem od člena 26(1) program zajema obdobje do 31. decembra 2022 ob upoštevanju odstavka 4 tega člena.

Kar zadeva ESRR, se viri REACT-EU porabijo predvsem za podporo naložbam v izdelke in storitve za zdravstvene službe ali v socialno infrastrukturo, za zagotovitev podpore v obliki obratnih sredstev ali naložbene podpore za naložbe MSP v sektorje z velikim potencialom za ustvarjanje delovnih mest, za podporo naložbam, ki prispevajo k prehodu na digitalno in zeleno gospodarstvo, naložbam v infrastrukturo, prek katere se zagotavljajo osnovne storitve državljanom, in za podporo gospodarskim podpornim ukrepom v tistih regijah, ki so najbolj odvisne od sektorjev, ki so bili v krizi zaradi COVID-19 najbolj prizadeti.

Kar zadeva ESS, se viri REACT-EU porabijo predvsem za podporo dostopu do trga dela z ohranjanjem delovnih mest zaposlenih in samozaposlenih, vključno s shemami skrajšanega delovnega časa, tudi, če se ta podpora ne kombinira z ukrepi aktivne politike zaposlovanja, razen če navedene ukrepe nalaga nacionalno pravo. Viri REACT-EU podpirajo ustvarjanje delovnih mest in kakovostno zaposlovanje, zlasti za osebe v ranljivem položaju, in razširjajo ukrepe za zaposlovanje mladih v skladu z okrepljenim Jamstvom za mlade. Naložbe v izobraževanje, usposabljanje ter razvoj znanj in spretnosti so usmerjene v obravnavanje dvojnega zelenega in digitalnega prehoda.

Viri REACT-EU so namenjeni tudi podpori socialnih sistemov, ki prispevajo k ukrepom za socialno vključevanje, boju proti diskriminaciji in izkoreninjenju revščine, s posebnim fokusom na revščini otrok, ter izboljšanju dostopa do storitev splošnega pomena na področju socialne varnosti, tudi za otroke, starejše, invalide, etnične manjšine in brezdomce.

9.   Z izjemo tehnične podpore iz odstavka 6 tega člena in virov REACT-EU, uporabljenih za FEAD ali Pobudo za zaposlovanje mladih iz sedmega pododstavka odstavka 5 tega člena, so viri REACT-EU namenjeni podpori operacijam v okviru novega tematskega cilja „spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in njenih socialnih posledic ter priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva“, ki dopolnjuje tematske cilje iz člena 9.

Tematski cilj iz prvega pododstavka tega odstavka je na voljo izključno za načrtovanje programov za vire REACT-EU. Z odstopanjem od točk (b), (c) in (d) člena 96(1) te uredbe in od člena 8(1) Uredbe (EU) št. 1299/2013 se ne združuje z drugimi prednostnimi naložbami.

Tematski cilj iz prvega pododstavka tega odstavka pomeni tudi enotno prednostno naložbo za načrtovanje programov za vire REACT-EU iz ESRR in ESS ter njihovo izvrševanje.

Kadar se določi ena ali več ločenih prednostnih osi, ki ustrezajo tematskemu cilju iz prvega pododstavka tega odstavka v okviru obstoječega operativnega programa, se elementi iz točk (b)(v) in (vii) člena 96(2) te uredbe in točk (b)(v) in (vi) člena 8(2) Uredbe (EU) št. 1299/2013 ne navedejo v opisu prednostne osi v spremenjenem operativnem programu.

Revidirani finančni načrt iz točke (d) člena 96(2) te uredbe in točke (d) člena 8(2) Uredbe (EU) št. 1299/2013 določa dodelitev virov REACT-EU za leto 2021 in po potrebi 2022 brez navedbe zneskov za rezervo za uspešnost in brez razdelitve po kategorijah regij.

Z odstopanjem od člena 30(1) te uredbe se zahtevki za spremembo programa, ki jih predloži država članica, ustrezno utemeljijo in zlasti določajo pričakovani učinek sprememb programa na spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in njenih socialnih posledic ter na pripravo zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva. Ti zahtevki se predložijo skupaj s spremenjenim programom.

10.   Z odstopanjem od člena 26(4) lahko države članice v okviru novega tematskega cilja iz prvega pododstavka odstavka 9 tega člena pripravijo nove namenske operativne programe v okviru cilja „naložbe za rast in delovna mesta“. Predhodno vrednotenje iz člena 55 se ne zahteva.

Z odstopanjem od točke (a) člena 96(2) se v primeru vzpostavitve takega novega operativnega programa v utemeljitvi pojasni pričakovani učinek operativnega programa na spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in njenih socialnih posledic ter na pripravo zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva.

Kadar je vzpostavljen tak nov operativni program, lahko države članice za namene točke (a) člena 96(5) določijo samo organe, ki so že imenovani v sklopu tekočih operativnih programov, ki jih podpirajo ESRR, ESS in Kohezijski sklad.

Elementi iz točk (b)(v) in (vii) prvega pododstavka odstavka 2, iz odstavka 4, iz točk (b) in (c) odstavka 6 ter iz odstavka 7 člena 96 se za take nove operativne programe ne zahtevajo. Elementi iz člena 96(3) se zahtevajo samo, kadar se zagotovi ustrezna podpora.

Z odstopanjem od člena 29(3) in (4) ter člena 30(2) Komisija stori vse, da nove namenske operativne programe ali spremembe obstoječih programov odobri v 15 delovnih dneh od dneva, ko je katera od držav članic tak program ali to predložila.

11.   Z odstopanjem od člena 65(2) in (9) so izdatki za operacije, ki se podpirajo v okviru tematskega cilja iz prvega pododstavka odstavka 9 tega člena, upravičeni od 1. februarja 2020.

12.   Z odstopanjem od prvega in drugega pododstavka člena 120(3) se lahko za prednostno os oziroma osi, ki jih podpirajo viri REACT-EU, za katere se načrtujejo programi v okviru tematskega cilja iz prvega pododstavka odstavka 9 tega člena, uporabi 100-odstotna stopnja sofinanciranja. V zvezi s skupnimi kazalniki iz pravil za posamezne sklade države članice, kjer je to primerno, uporabijo kazalnike za posamezne programe, povezane s COVID-19, ki jih je Komisija dala na voljo.

Z odstopanjem od členov 56(3) in 114(2) države članice zagotovijo, da se do 31. decembra 2024 izvede vsaj ena ocena uporabe virov REACT-EU, da se ocenijo njihova uspešnost, učinkovitost, učinek in po potrebi vključevalnost in nediskriminatornost, tudi z vidika spola, ter kako so ti viri prispevali k tematskemu cilju iz prvega pododstavka odstavka 9 tega člena.

13.   Za vire REACT-EU se ne uporabljajo naslednje določbe:

(a)

zahteve o tematski osredotočenosti, vključno s pragovi za trajnostni urbani razvoj, kot so določeni v tej uredbi ali pravilih za posamezne sklade, z odstopanjem od člena 18;

(b)

predhodne pogojenosti, z odstopanjem od člena 19 in od pravil za posamezne sklade;

(c)

zahteve glede rezerve za uspešnost in uporabe okvira uspešnosti, z odstopanjem od člena 20 oziroma člena 22;

(d)

člen 65(6) za operacije, ki so se začele od 1. februarja 2020 in ki spodbujajo odpravo posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in njenih socialnih posledic ter pripravljajo zeleno, digitalno in odporno okrevanje gospodarstva v skladu s tematskim ciljem iz prvega pododstavka odstavka 9 tega člena;

(e)

zahteve za pripravo komunikacijske strategije, z odstopanjem od člena 116 in točke (a) člena 115(1).

Z odstopanjem od zahtev iz člena 12(4) Uredbe (EU) št. 1299/2013 za operacije, ki se podpirajo z viri REACT-EU v okviru cilja „evropsko teritorialno sodelovanje“, zadostuje sodelovanje upravičencev na vsaj dveh področjih.

14.   Države članice in organi upravljanja pri izvajanju svojih odgovornosti, povezanih z informiranjem, komuniciranjem in prepoznavnostjo v skladu s členom 115(1) in (3) ter Prilogo XII, zagotovijo, da so potencialni upravičenci, upravičenci, udeleženci, končni prejemniki sredstev finančnih instrumentov in širša javnost seznanjeni z obstojem in obsegom virov REACT-EU ter dodatno podporo, izhaja iz teh virov.

Države članice in organi upravljanja državljanom pojasnijo, da se zadevna operacija financira v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19, in zagotovijo popolno preglednost, po potrebi z uporabo družbenih medijev.

Sklicevanje na „sklad“, „sklade“ ali „sklade ESI“ v oddelku 2.2 Priloge XII se dopolni s sklicevanjem na „se financira v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19“, kadar se finančna podpora operacijam zagotovi iz virov REACT-EU.

(*1)  Uredba Sveta (EU) 2020/2094 z dne 14. decembra 2020 o vzpostavitvi Instrumenta Evropske unije za okrevanje v podporo okrevanju po krizi zaradi COVID-19 (UL L 433, 22.12.2020, str. 23).“;"

2.

v členu 154 se doda naslednji pododstavek:

„Člena 92a in 92b se ne uporabljata za Združeno kraljestvo in v njem. Sklicevanja na države članice v navedenih določbah se razumejo, kot da ne vključujejo Združenega kraljestva.“;

3.

besedilo iz Priloge k tej uredbi se vstavi kot Priloga VIIa.

Člen 2

Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu do 31. marca 2025 predloži oceno REACT-EU. Ocena vključuje informacije o doseganju ciljev REACT-EU, učinkovitosti uporabe virov REACT-EU, vrstah financiranih ukrepov, upravičencih in končnih prejemnikih dodeljenih finančnih sredstev in evropski dodani vrednosti njihove pomoči pri gospodarskem okrevanju.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. decembra 2020

Za Evropski parlament

Predsednik

D. M. SASSOLI

Za Svet

Predsednik

M. ROTH


(1)  UL C 272, 17.8.2020, str. 1.

(2)  Mnenje z dne 14. oktobra 2020 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(3)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 16. decembra 2020 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 22. decembra 2020.

(4)  Uredba (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja „naložbe za rast in delovna mesta“ ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 (UL L 347, 20.12.2013, str. 289).

(5)  Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L 347, 20.12.2013, str. 320).

(6)  Uredba (EU) 2020/460 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. marca 2020 o spremembi uredb (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013 in (EU) št. 508/2014 glede posebnih ukrepov za mobilizacijo naložb v zdravstvenih sistemih držav članic in v drugih sektorjih njihovih gospodarstev v odziv na izbruh COVID-19 (Naložbena pobuda v odziv na koronavirus) (UL L 99, 31.3.2020, str. 5).

(7)  Uredba (EU) 2020/558 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2020 o spremembi uredb (EU) št. 1301/2013 in (EU) št. 1303/2013 glede posebnih ukrepov za zagotovitev izredne prožnosti pri uporabi evropskih strukturnih in investicijskih skladov v odziv na izbruh COVID-19 (UL L 130, 24.4.2020, str. 1).

(8)  Uredba Sveta (EU) 2020/2094 z dne 14. decembra 2020 o vzpostavitvi Instrumenta Evropske unije za okrevanje v podporo okrevanju po krizi zaradi COVID-19 (UL L 433, 22.12.2020, str. 23).

(9)  Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L 193, 30.7.2018, str. 1).

(10)  UL L 29, 31.1.2020, str. 7.

(11)  Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (UL L 347, 20.12.2013, str. 884).

(12)  Sklep Sveta 2014/335/EU, Euratom z dne 26. maja 2014 o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije (UL L 168, 7.6.2014, str. 105).


PRILOGA

„PRILOGA VIIa

Metodologija dodelitve virov REACT-EU – člen 92b(4)

Metoda dodelitve za vire REACT-EU

Viri REACT-EU se med države članice razdelijo v skladu z naslednjo metodologijo:

1.

začasni delež vsake države članice iz virov REACT-EU se izračuna kot ponderirana vsota deležev, določenih v skladu z naslednjimi merili in ponderiranih, kot je navedeno:

(a)

faktor BDP (ponderirana vrednost 2/3), določen po naslednjem postopku:

(i)

delež vsake države članice v skupnih izgubah realnega sezonsko prilagojenega BDP, izraženega v EUR, med prvo polovico leta 2019 in koncem veljavnega referenčnega obdobja za vse zadevne države članice;

(ii)

prilagoditev tako dobljenih deležev iz točke (i) z njihovo delitvijo z BND države članice na prebivalca, izraženim kot odstotek povprečnega BND na prebivalca EU-27 (povprečje je izraženo kot 100 %);

(b)

faktor brezposelnosti (ponderirana vrednost 2/9), izražen kot ponderirano povprečje:

(i)

deleža države članice v skupnem številu brezposelnih (ponderirana vrednost 3/4) za vse zadevne države članice januarja 2020 ter

(ii)

deleža države članice v skupnem povečanju števila brezposelnih (ponderirana vrednost 1/4) med januarjem 2020 in koncem veljavnega referenčnega obdobja za vse zadevne države članice;

(c)

faktor brezposelnosti mladih (ponderirana vrednost 1/9), izražen kot ponderirano povprečje:

(i)

deleža države članice v skupnem številu brezposelnih mladih (ponderirana vrednost 3/4) za vse zadevne države članice januarja 2020 ter

(ii)

deleža države članice v skupnem povečanju števila brezposelnih mladih (ponderirana vrednost 1/4) med januarjem 2020 in veljavnim referenčnim obdobjem za vse zadevne države članice.

Če je realni sezonsko prilagojeni BDP države članice, izražen v EUR, v veljavnem referenčnem obdobju višji kot v prvi polovici leta 2019, se podatki te države članice izključijo iz izračunov iz točke (a)(i).

Če je število brezposelnih (starostna skupina med 15. in 74. letom starosti) oziroma brezposelnih mladih (starostna skupina med 15. in 24. letom starosti) v državi članici v veljavnem referenčnem obdobju nižje kot januarja 2020, se podatki te države članice izključijo iz izračunov iz točk (b)(ii) in (c)(ii).

2.

Na podlagi pravil iz odstavka 1 se ne izvedejo dodelitve po državah članicah za celotno obdobje 2021–2022, ki presegajo:

(a)

za države članice, katerih povprečni BND na prebivalca (po paritetah kupne moči) v obdobju 2015–2017 je višji od 109 % povprečja EU-27: 0,07 % njihovega realnega GDP v letu 2019;

(b)

za države članice, katerih povprečni BND na prebivalca (po paritetah kupne moči) v obdobju 2015–2017 je enak ali nižji od 90 % povprečja EU-27: 2,60 % njihovega realnega GDP v letu 2019;

(c)

za države članice, katerih povprečni BND na prebivalca (po paritetah kupne moči) v obdobju 2015–2017 je višji od 90 % in enak ali nižji od 109 % povprečja EU-27: odstotek se izračuna z linearno interpolacijo med 0,07 % in 2,60 % njihovega realnega BDP v letu 2019, kar povzroči sorazmerno zmanjšanje odstotka zgornje meje glede na povečanje blaginje.

Zneski nad ravnjo iz točk (a) do (c) na državo članico se sorazmerno prerazporedijo med dodelitve vseh drugih držav članic, katerih povprečni BND na prebivalca (po paritetah kupne moči) je nižji od 100 % povprečja EU-27. BND na prebivalca (po paritetah kupne moči) v obdobju 2015–2017 je BND, ki se je uporabil za kohezijsko politiko v pogajanjih o večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027.

3.

Za namene izračuna razdelitve virov REACT-EU za leto 2021:

(a)

je referenčno obdobje za BDP prva polovica leta 2020;

(b)

je referenčno obdobje za število brezposelnih in število brezposelnih mladih: povprečje od junija do avgusta 2020;

(c)

se najvišji dodeljeni znesek, ki se dobi z uporabo odstavka 2, pomnoži z deležem virov REACT-EU za leto 2021 v skupnih virih REACT-EU za leti 2021 in 2022.

Preden se uporabi metoda iz odstavkov 1 in 2 v zvezi z viri REACT-EU za leto 2021, se Luksemburgu in Malti dodelita zneska 100 000 000 EUR oziroma 50 000 000 EUR.

Poleg tega se najbolj oddaljenim regijam na ravni NUTS 2 iz dodelitve nameni znesek, ki ustreza intenzivnosti pomoči 30 EUR na prebivalca na leto. Ta dodelitev bo razdeljena po regijah in državah članicah, in sicer sorazmerno glede na celotno prebivalstvo teh regij. Dodatna dodelitev za najbolj oddaljene regije se doda dodelitvi, ki jo bo vsaka najbolj oddaljena regija prejela v okviru razdelitve nacionalnih sredstev.

Preostali znesek za leto 2021 se razdeli med države članice v skladu z metodo iz odstavkov 1 in 2.

4.

Za namene izračuna razdelitve virov REACT-EU za leto 2022:

(a)

je referenčno obdobje za BDP prva polovica leta 2021;

(b)

je referenčno obdobje za število brezposelnih in število brezposelnih mladih: povprečje od junija do avgusta 2021;

(c)

se najvišji dodeljeni znesek, ki se dobi z uporabo odstavka 2, pomnoži z deležem virov REACT-EU za leto 2022 v skupnih virih REACT-EU za leti 2021 in 2022.

“.