28.12.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 438/41


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/2211

z dne 22. decembra 2020

o spremembi Priloge VI k Izvedbeni uredbi (EU) 2019/2072 glede Združenega kraljestva

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 652/2014 in (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 69/464/EGS, 74/647/EGS, 93/85/EGS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES in 2007/33/ES (1) ter zlasti člena 40(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/2072 (2) določa ukrepe varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, ki se uporabljajo na ozemlju Unije.

(2)

Pravo Unije, vključno z Izvedbeno uredbo (EU) 2019/2072, se za Združeno kraljestvo in v njem uporablja v prehodnem obdobju, ki se konča 31. decembra 2020 v skladu s Sporazumom o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o izstopu), zlasti členom 126 in členom 127(1) Sporazuma.

(3)

V skladu z Izvedbeno uredbo (EU) 2019/2072 se gomolji vrst Solanum L. in njihovi hibridi, razen tistih iz vnosov 15 in 16 Priloge VI k navedeni uredbi, (v nadaljnjem besedilu: zadevne rastline) lahko vnesejo v Unijo iz tretjih držav, navedenih v četrtem stolpcu vnosa 17 navedene priloge.

(4)

Glede na konec prehodnega obdobja, določenega v Sporazumu o izstopu, je Združeno kraljestvo Komisiji predložilo zahtevo, da se od 1. januarja 2021 prizna kot nenapadeno s škodljivim organizmom.

(5)

Direktiva Sveta 93/85/EGS (3) določa ukrepe, ki jih je treba sprejeti v državah članicah, med drugim proti škodljivemu organizmu Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al., ki je eden od povzročiteljev bolezni krompirjeve obročkaste gnilobe.

(6)

V skladu s členom 2 Direktive 93/85/EGS je Združeno kraljestvo izvedlo letne raziskave, katerih rezultati dokazujejo, da je bilo njegovo ozemlje v zadnjih treh letih nenapadeno z navedenim škodljivim organizmom. Rezultati navedenih raziskav so bili leta 2020 uradno sporočeni Komisiji in drugim državam članicam.

(7)

Poleg tega med premeščanjem zadevnih rastlin znotraj Združenega kraljestva ali iz navedene države v Unijo ni bil prestrežen noben navedeni škodljivi organizem.

(8)

Združeno kraljestvo je Komisijo obvestilo, da se njegova zadevna zakonodaja, s katero je bila prenesena Direktiva 93/85/EGS, ne bo spremenila in se bo še naprej uporabljala po 1. januarju 2021.

(9)

Zato bi bilo treba Združeno kraljestvo vključiti v četrti stolpec vnosa 17 Priloge VI k Izvedbeni uredbi (EU) 2019/2072 brez poseganja v uporabo prava Unije za Združeno kraljestvo in v njem v zvezi s Severno Irsko v skladu s členom 5(4) Protokola o Irski/Severni Irski k Sporazumu o izstopu v povezavi s Prilogo 2 k navedenemu protokolu.

(10)

Za zagotovitev, da Združeno kraljestvo ostane nenapadeno z navedenim škodljivim organizmom, bi moralo Komisiji vsako leto do 28. februarja predložiti rezultate raziskave, ki potrjujejo, da organizem Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al. v predhodnem letu ni bil navzoč na njegovem ozemlju.

(11)

Izvedbeno uredbo (EU) 2019/2072 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(12)

Ker se prehodno obdobje iz Sporazuma o izstopu konča 31. decembra 2020, bi se ta uredba morala uporabljati od 1. januarja 2021.

(13)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga VI k Izvedbeni uredbi (EU) 2019/2072 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2021.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. decembra 2020

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 317, 23.11.2016, str. 4.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/2072 z dne 28. novembra 2019 o določitvi enotnih pogojev za izvajanje Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, kar zadeva ukrepe varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, ter razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 690/2008 in spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/2019 (UL L 319, 10.12.2019, str. 1).

(3)  Direktiva Sveta 93/85/EGS z dne 4. oktobra 1993 o obvladovanju krompirjeve obročkaste gnilobe (UL L 259, 18.10.1993, str. 1).


PRILOGA

V četrtem stolpcu vnosa 17 Priloge VI k Izvedbeni uredbi (EU) 2019/2072 se besedilo nadomesti z naslednjim:

„Tretje države, razen:

(a)

Alžirije, Egipta, Izraela, Libije, Maroka, Sirije, Švice, Tunizije in Turčije

ali

(b)

držav, ki izpolnjujejo naslednje:

(i)

so ena od naslednjih držav:

Albanija, Andora, Armenija, Azerbajdžan, Belorusija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Ferski otoki, Gruzija, Islandija, Kanarski otoki, Lihtenštajn, Moldavija, Monako, Norveška, Rusija (samo naslednji deli: osrednje zvezno okrožje, severozahodno zvezno okrožje, južno zvezno okrožje, severno kavkaško zvezno okrožje in privolško zvezno okrožje), San Marino, Severna Makedonija, Srbija in Ukrajina ter

(ii)

izpolnjujejo enega od naslednjih pogojev:

v skladu s postopkom iz člena 107 Uredbe (EU) 2016/2031 so priznane kot nenapadene s Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al. ali

v skladu s postopkom iz člena 107 Uredbe (EU) 2016/2031 je njihova zakonodaja priznana kot enakovredna pravilom Unije o zaščiti pred Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al.

ali

(c)

Združenega kraljestva (*1), če je izpolnjen naslednji pogoj: Združeno kraljestvo Komisiji vsako leto do 28. februarja predloži rezultate raziskave, ki potrjujejo, da organizem Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al. v predhodnem letu ni bil navzoč na njegovem ozemlju.


(*1)  V skladu s Sporazumom o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo, zlasti členom 5(4) Protokola o Irski/Severni Irski v povezavi s Prilogo 2 k navedenemu protokolu, v tej prilogi sklicevanje na Združeno kraljestvo ne vključuje Severne Irske.“.“