23.12.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 434/3


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/2190

z dne 29. oktobra 2020

o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2019/2124 glede uradnega nadzora na mejni kontrolni točki, na kateri blago zapusti Unijo, ter nekaterih določb o tranzitu in pretovarjanju

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter Sklepa Sveta 92/438/EGS (Uredba o uradnem nadzoru) (1) in zlasti točk (b) in (d) člena 51(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2124 (2) vzpostavlja pravila za uradni nadzor, ki ga pristojni organi držav članic (3) izvajajo nad pošiljkami živali in blaga, ki so v tranzitu, se pretovarjajo in nadalje prevažajo skozi Unijo.

(2)

Med tranzitom in pretovarjanjem je vključenih več izvajalcev dejavnosti, vključno z uvozniki, prevozniki, carinskimi zastopniki in trgovci, zato je treba navesti, da bi morali izvajalci dejavnosti, odgovorni za pošiljke, izpolnjevati pravila iz Delegirane uredbe (EU) 2019/2124.

(3)

Za zagotovitev sledljivosti pošiljk, dokler ne zapustijo ozemlja Unije, se pošiljkam iz odobrenih skladišč do mejnih kontrolnih točk, na katerih blago zapusti ozemlje Unije, priloži uradno spričevalo, izdano v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/2128 (4).

(4)

V skladu z Izvedbeno uredbo (EU) 2019/2128 se lahko uradna spričevala izdajo v papirni obliki. Posledično bi bilo treba pristojnim organom, odgovornim za uradni nadzor v vojaških oporiščih Nata ali ZDA, pristojnim organom na mejnih kontrolnih točkah, na katerih blago zapusti Unijo, ter zastopniku kapitana plovila ali izvajalcu dejavnosti, odgovornemu za dostavo pošiljk na plovilo, ki zapušča ozemlje Unije, omogočiti tudi sopodpis uradnih spričeval, izdanih v papirni obliki, in vrnitev takšnih uradnih spričeval v 15 dneh od datuma odobritve tranzita.

(5)

Za varovanje zdravja ljudi in živali se za pošiljke proizvodov živalskega izvora, zarodnega materiala, živalskih stranskih proizvodov, pridobljenih proizvodov, sena in slame ter sestavljenih proizvodov, ki so v tranzitu iz ene tretje države v drugo tretjo državo, lahko odobri tranzit skozi ozemlje Unije, če izpolnjujejo nekatere pogoje. Takšni pogoji bi morali vključevati ustrezno spremljanje pošiljk med tranzitom in njihovo ustrezno predložitev v uradni nadzor na mejni kontrolni točki, na kateri zapustijo ozemlje Unije.

(6)

Za zagotovitev varovanja zdravja ljudi in živali bi bilo treba proizvode živalskega izvora dodati med blago, ki se pregleda na mejni kontrolni točki, na kateri blago zapusti Unijo.

(7)

Delegirana uredba (EU) 2019/2124 določa posebne zahteve za tranzit živali, proizvodov živalskega izvora, zarodnega materiala, živalskih stranskih proizvodov, pridobljenih proizvodov, sena in slame ter sestavljenih proizvodov iz enega dela ozemlja Unije v drug del ozemlja Unije skozi ozemlje tretje države.

(8)

Po prehodnem obdobju, ki je bilo dogovorjeno kot del Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (sporazum o izstopu), se proizvodi živalskega izvora, zarodni material, živalski stranski proizvodi, pridobljeni proizvodi, seno in slama ter sestavljeni proizvodi, ki se premikajo iz enega dela ozemlja Unije v drug del ozemlja Unije skozi Veliko Britanijo, razen Severne Irske, predložijo v uradni nadzor na mejni kontrolni točki ponovnega vnosa v Unija. Pojem „ozemlje Unije“ za namene uporabe te uredbe vključuje Severno Irsko.

(9)

Na podlagi predhodnega obvestila o prispetju pošiljke in dokumentacijskih pregledov bi morali imeti pristojni organi na mejni kontrolni točki ponovnega vnosa v Unijo možnost oceniti, ali se lahko pošiljka v tranzitu ponovno sprejme v Unijo ali se predloži za dodatni nadzor. To predhodno obvestilo mora predložiti izvajalec dejavnosti, odgovoren za pošiljko. Predhodno obvestilo in dokumentacijske preglede bi bilo treba predložiti prek sistema upravljanja informacij za uradni nadzor (IMSOC).

(10)

Vendar je več držav članic izpostavilo praktične težave in znatno upravno breme uporabe IMSOC za predhodno obveščanje in dokumentacijske preglede v posebnih primerih tranzita skozi Združeno kraljestvo, razen Severne Irske.

(11)

V izogib vsakršnim zamudam zaradi upravnega bremena v zvezi z izpolnjevanjem upravnih formalnosti za ponovni vnos proizvodov živalskega izvora, zarodnega materiala, živalskih stranskih proizvodov, pridobljenih proizvodov, sena in slame ter sestavljenih proizvodov v Unijo bi bilo treba državam članicam zagotoviti možnost uporabe alternativnega informacijskega sistema, s katerim se dosežejo isti cilji kot z IMSOC, za prehodna obvestila in evidentiranje rezultatov dokumentacijskih pregledov na mejni kontrolni točki ponovnega vnosa v Unijo po tranzitu skozi Združeno kraljestvo, razen Severne Irske.

(12)

Delegirano uredbo (EU) 2019/2124 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(13)

Za zagotovitev učinkovitosti ukrepov iz te uredbe po koncu prehodnega obdobja iz sporazuma o izstopu bi bilo treba to uredbo uporabljati od 1. januarja 2021 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Delegirana uredba (EU) 2019/2124 se spremeni:

(1)

v členu 2 se točka 7 nadomesti z naslednjim:

„(7)

‚mejna kontrolna točka vnosa v Unijo‘ pomeni mejno kontrolno točko, na kateri se živali in blago predložijo v uradni nadzor in prek katere vstopijo v Unijo za nadaljnje dajanje na trg ali tranzit skozi ozemlje Unije (*) ter ki je lahko mejna kontrolna točka prvega prispetja v Unijo;

(*)  Pojem ‚ozemlje Unije‘ za namene uporabe te uredbe vključuje Severno Irsko.“;"

(2)

člen 14 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 14

Skladiščenje prenesenih pošiljk proizvodov živalskega izvora, zarodnega materiala, živalskih stranskih proizvodov, pridobljenih proizvodov, sena in slame ter sestavljenih proizvodov

Izvajalec dejavnosti, odgovoren za pošiljke proizvodov živalskega izvora, zarodnega materiala, živalskih stranskih proizvodov, pridobljenih proizvodov, sena in slame ter sestavljenih proizvodov, zagotovi, da se navedene pošiljke med obdobjem prenosa skladiščijo zgolj:

(i)

na carinskem območju ali območju proste cone istega pristanišča ali letališča v zapečatenih zabojnikih ali

(ii)

v komercialnih skladiščnih prostorih pod nadzorom iste mejne kontrolne točke v skladu s pogoji iz člena 3(11) in (12) Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/1014 (**).

(**)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1014 z dne 12. junija 2019 o določitvi podrobnih pravil glede minimalnih zahtev za mejne kontrolne točke, vključno s kontrolnimi središči, ter za obliko, kategorije in okrajšave, ki se uporabljajo pri oblikovanju seznama mejnih kontrolnih točk in kontrolnih točk (UL L 165, 21.6.2019, str. 10).“;"

(3)

v členu 29 se točka (c) nadomesti z naslednjim:

„(c)

izvajalec dejavnosti, odgovoren za pošiljko, zagotovi, da je pošiljki do namembnega kraja ali mejne kontrolne točke, na kateri blago zapusti Unijo, priloženo uradno spričevalo v skladu z vzorcem iz Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2019/2128;“;

(4)

člen 31 se spremeni:

(a)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Izvajalec dejavnosti, odgovoren za pošiljke blaga iz odstavka 1, lahko navedene pošiljke raztovori v namembnem pristanišču, preden se dostavijo na plovilo, ki zapušča ozemlje Unije, če takšno raztovarjanje odobri in nadzira carinski organ in so izpolnjeni pogoji za dostavo, navedeni v obvestilu iz odstavka 1.“;

(b)

odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

„4.   Predstavnik iz odstavka 3 ali izvajalec dejavnosti, odgovoren za dostavo pošiljk na plovilo, ki zapušča ozemlje Unije, sopodpisano uradno spričevalo iz odstavka 3(a) v 15 dneh od datuma odobritve tranzita na mejni kontrolni točki vnosa v Unijo ali v skladišču vrne pristojnim organom mejne kontrolne točke vnosa v Unijo ali skladišča.“;

(5)

člen 32 se nadomesti z naslednjim:

Člen 32

Obveznosti izvajalca dejavnosti v zvezi s predložitvijo blaga, ki zapušča ozemlje Unije, v uradni nadzor

1.   Izvajalec dejavnosti, odgovoren za pošiljke proizvodov živalskega izvora, zarodnega materiala, živalskih stranskih proizvodov, pridobljenih proizvodov, sena in slame ter sestavljenih proizvodov, ki zapuščajo ozemlje Unije z namenom prevoza v tretjo državo, navedene pošiljke predloži v uradni nadzor pristojnim organom mejne kontrolne točke, navedene v SZVD, in sicer na lokaciji, ki jo navedejo navedeni pristojni organi.

2.   Izvajalec dejavnosti, odgovoren za pošiljke blaga iz odstavka 1, ki zapuščajo ozemlje Unije z namenom odpreme v vojaško oporišče Nata ali ZDA v tretji državi, navedene pošiljke predloži v uradni nadzor pristojnim organom mejne kontrolne točke, navedene v uradnem spričevalu, ki je izdano v skladu z vzorcem iz Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2019/2128.“;

(6)

člen 33 se nadomesti z naslednjim:

Člen 33

Uradni nadzor na mejni kontrolni točki, prek katere blago zapusti Unijo

1.   Pristojni organi mejne kontrolne točke, prek katere proizvodi živalskega izvora, zarodni material, živalski stranski proizvodi, pridobljeni proizvodi, seno in slama ter sestavljeni proizvodi zapustijo ozemlje Unije, izvedejo identifikacijski pregled za zagotovitev, da predložena pošiljka ustreza pošiljki iz SZVD ali uradnega spričevala, ki je izdano v skladu z vzorcem iz Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2019/2128 in je priloženo pošiljki. Zlasti preverijo, da so zalivke na vozilih ali zabojnikih za prevoz, nameščene v skladu s členom 19(d), 28(d) ali 29(e), nedotaknjene.

2.   Pristojni organi mejne kontrolne točke, prek katere blago iz odstavka 1 zapusti ozemlje Unije, zabeležijo rezultate uradnega nadzora v del III SZVD ali del III uradnega spričevala, izdanega v skladu z vzorcem iz Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2019/2128.

3.   Pristojni organi mejne kontrolne točke, odgovorni za preglede iz odstavka 1, pristojnim organom mejne kontrolne točke vnosa v Unijo ali skladišča v 15 dneh od datuma odobritve tranzita na mejni kontrolni točki vnosa v Unijo ali v skladišču potrdijo prispetje pošiljke in njeno skladnost s to uredbo:

(a)

z vnosom ustreznih informacij v IMSOC ali

(b)

s sopodpisom uradnega spričevala, izdanega v skladu z vzorcem iz Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2019/2128, in vrnitvijo izvirnega spričevala ali predložitvijo kopije spričevala pristojnim organom skladišča.“;

(7)

člen 35 se spremeni:

(a)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2   Pristojni organi, odgovorni za nadzor v vojaškem oporišču Nata ali ZDA v namembnem kraju, izvedejo identifikacijski pregled za potrditev, da pošiljka ustreza tisti, na katero se nanaša SZVD ali priloženo uradno spričevalo, izdano v skladu z vzorcem iz Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2019/2128. Zlasti preverijo, da so zalivke na vozilih ali zabojnikih za prevoz, nameščene v skladu s členoma 19(d) in 29(e), nedotaknjene.“;

(b)

doda se naslednji odstavek 3:

„3.   Pristojni organi, odgovorni za nadzor v vojaškem oporišču Nata ali ZDA v namembnem kraju, pristojnim organom mejne kontrolne točke vnosa v Unijo ali skladišča v 15 dneh od datuma odobritve tranzita na mejni kontrolni točki vnosa v Unijo ali v skladišču potrdijo prispetje pošiljke in njeno skladnost s to uredbo:

(a)

z vnosom ustreznih informacij v IMSOC ali

(b)

s sopodpisom uradnega spričevala, izdanega v skladu z vzorcem iz Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2019/2128, in vrnitvijo izvirnega spričevala ali predložitvijo kopije spričevala pristojnim organom skladišča.“;

(8)

v členu 36 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Izvajalec dejavnosti, odgovoren za pošiljko blaga iz odstavka 1, pošiljko prepelje neposredno do enega od naslednjih namembnih krajev:

(a)

mejne kontrolne točke, ki je odobrila tranzit skozi Unijo, ali

(b)

skladišča, kjer se je pošiljka skladiščila pred zavrnitvijo s strani tretje države.“;

(9)

člen 37 se spremeni:

(a)

vstavi se naslednji odstavek 4a:

„4a.   Za pošiljke blaga iz odstavka 1 tega člena, za katerega ne veljajo zahteve v zvezi z zdravjem živali za vstop v Unijo v skladu s pravili iz točk (d) in (e) člena 1(2) Uredbe (EU) 2017/625 ter ki se premikajo iz enega dela ozemlja Unije v drug del ozemlja Unije skozi Združeno kraljestvo, razen Severne Irske, lahko izvajalci dejavnosti iz odstavka 2 tega člena pristojnim organom mejne kontrolne točke ponovnega vnosa v Unijo predložijo predhodno obvestilo o prispetju navedenih pošiljk prek informacijskega sistema ali kombinacije informacijskih sistemov, razen IMSOC, če za tak sistem ali kombinacijo sistemov velja naslednje:

(a)

določili so ga/jo pristojni organi;

(b)

izvajalcem dejavnosti zagotavlja naslednje informacije:

(i)

opis blaga v tranzitu;

(ii)

identifikacijo prevoznega sredstva;

(iii)

predvideni čas prispetja;

(iv)

izvor in namembni kraj pošiljk ter

(c)

pristojnim organom mejne kontrolne točke ponovnega vnosa v Unijo omogoča:

(i)

da ocenijo informacije, ki jih predložijo izvajalci dejavnosti;

(ii)

da izvajalce dejavnosti obvestijo, če je treba pošiljke predložiti za dodatne preglede iz odstavka 4.“;

(b)

odstavek 5 se nadomesti z naslednjim:

„5.   Izvajalci dejavnosti, odgovorni za pošiljke živali, ki se premikajo iz enega dela ozemlja Unije v drug del ozemlja Unije skozi ozemlje tretje države, navedene pošiljke predložijo v uradni nadzor na točki izstopa z ozemlja Unije.“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2021.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. oktobra 2020

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 95, 7.4.2017, str. 1.

(2)  Delegirana Uredba Komisije (EU) 2019/2124 z dne 10. oktobra 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil o uradnem nadzoru pošiljk živali in blaga, ki so v tranzitu, se prenašajo ali nadalje prevažajo skozi Unijo, ter o spremembi uredb Komisije (ES) št. 798/2008, (ES) št. 1251/2008, (ES) št. 119/2009, (EU) št. 206/2010, (EU) št. 605/2010, (EU) št. 142/2011 in (EU) št. 28/2012, Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2016/759 ter Odločbe Komisije 2007/777/ES (UL L 321, 12.12.2019, str. 73).

(3)  V skladu s Sporazumom o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo, zlasti členom 5(4) Protokola o Irski/Severni Irski v povezavi s Prilogo 2 k navedenemu protokolu, se ta uredba uporablja za Združeno kraljestvo in v njem v zvezi s Severno Irsko.

(4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/2128 z dne 12. novembra 2019 o pripravi vzorca uradnega spričevala in pravil za izdajo uradnih spričeval za blago, dostavljeno na plovila, ki zapuščajo Unijo, in namenjeno oskrbi ladij ali oskrbi posadke in potnikov ali dostavljeno v vojaško oporišče Nata ali Združenih držav (UL L 321, 12.12.2019, str. 114).