14.12.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 420/9


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/2042

z dne 11. decembra 2020

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2020/464 glede datuma začetka njene uporabe in nekaterih drugih datumov v zvezi z uporabo Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta o ekološki pridelavi

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 (1) ter zlasti členov 10(6), 14(3), 15(3), 16(3), 17(3) in člena 26(7)(d) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Zaradi izbruha pandemije COVID-19 in s tem povezane javnozdravstvene krize so bili z Uredbo (EU) 2020/1693 Evropskega parlamenta in Sveta (2) datum začetka uporabe Uredbe (EU) 2018/848 in drugi povezani datumi iz Uredbe (EU) 2018/848 odloženi za eno leto.

(2)

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/464 (3) je določila nekatera pravila za uporabo Uredbe (EU) 2018/848, zlasti glede dokumentov, potrebnih za retroaktivno priznanje obdobij za namen preusmeritve, pridelave ekoloških proizvodov in informacij, ki jih predložijo države članice. Zaradi pravne varnosti bi se morala navedena pravila uporabljati od datuma začetka uporabe Uredbe (EU) 2018/848.

(3)

Zato je treba datum začetka uporabe Izvedbene uredbe (EU) 2020/464 in druge povezane datume iz navedene uredbe uskladiti z datumom začetka uporabe Uredbe (EU) 2018/848.

(4)

Izvedbeno uredbo (EU) 2020/464 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ker je treba za ekološki sektor takoj zagotoviti pravno varnost glede preložitve datuma začetka uporabe Izvedbene uredbe (EU) 2020/464, bi morala ta uredba začeti veljati čim prej.

(6)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za ekološko pridelavo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izvedbena uredba (EU) 2020/464 se spremeni:

(1)

v odstavku 4 člena 25 se drugi stavek nadomesti z naslednjim:

„Navedene informacije se predložijo vsako leto do 30. junija in prvič do 30. junija 2023 za leto 2022.“;

(2)

v odstavkih 1, 5, 6 in 7 člena 26 se besedilo „najkasneje od 1. januarja 2029“ nadomesti z besedilom „najpozneje od 1. januarja 2030“;

(3)

v odstavkih 2, 3 in 4 člena 26 se besedilo „najkasneje od 1. januarja 2024“ nadomesti z besedilom „najpozneje od 1. januarja 2025“;

(4)

v členu 27 se drugi odstavek nadomesti z naslednjim:

„Uporablja se od 1. januarja 2022.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. decembra 2020

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 150, 14.6.2018, str. 1.

(2)  Uredba (EU) 2020/1693 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. novembra 2020 o spremembi Uredbe (EU) 2018/848 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov glede datuma začetka njene uporabe in nekaterih drugih datumov iz navedene uredbe (UL L 381, 13.11.2020, str. 1).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/464 z dne 26. marca 2020 o določitvi nekaterih pravil za uporabo Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta glede dokumentov, potrebnih za retroaktivno priznanje obdobij za namen preusmeritve, pridelave ekoloških proizvodov in informacij, ki jih predložijo države članice (UL L 98, 31.3.2020, str. 2).