11.12.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 416/48


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/2038

z dne 10. decembra 2020

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2015/2447 v zvezi z obrazci za izjave poroka in vključitvijo stroškov letalskega prevoza v carinsko vrednost zaradi upoštevanja izstopa Združenega kraljestva iz Unije

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

Ob upoštevanju Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (1) ter zlasti členov 126 in 127(1) Sporazuma ter členov 5(3) in 13(1) Protokola o Irski/Severni Irski,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (2) in zlasti členov 8(1)(b), 76(a) in 100(1)(b) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Združeno kraljestvo je 29. marca 2017 predložilo uradno obvestilo o nameri o izstopu iz Unije v skladu s členom 50 Pogodbe o Evropski uniji.

(2)

Združeno kraljestvo je 1. februarja 2020 izstopilo iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo. V skladu s členoma 126 in 127 Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o izstopu) se pravo Unije uporablja za Združeno kraljestvo in v njem v prehodnem obdobju, ki se konča 31. decembra 2020 (v nadaljnjem besedilu: prehodno obdobje).

(3)

V skladu s členom 185 Sporazuma o izstopu in členom 5(3) Protokola o Irski/Severni Irski se carinska zakonodaja, kot je opredeljena v točki 2 člena 5 Uredbe (EU) št. 952/2013, uporablja za Združeno kraljestvo in v njem v zvezi s Severno Irsko (razen teritorialnih voda Združenega kraljestva) po koncu prehodnega obdobja.

(4)

Po koncu prehodnega obdobja se Uredba (EU) št. 952/2013 preneha uporabljati za Združeno kraljestvo in v njem, z izjemo Severne Irske, carine pa se uporabljajo za blago, vneseno na carinsko območje Unije iz Združenega kraljestva. V skladu s členom 71(1)(e) Uredbe (EU) št. 952/2013 je treba stroške prevoza, ki nastanejo do kraja vnosa blaga na carinsko območje Unije, vključiti v carinsko vrednost uvoženega blaga. Odstotki skupnih stroškov letalskega prevoza, ki se vključijo v carinsko vrednost, so določeni v Prilogi 23-01 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447 (3). Združeno kraljestvo bi bilo treba po izteku prehodnega obdobja vključiti na ustrezen seznam tretjih držav v tej prilogi.

(5)

Obrazci za izjave poroka so določeni v Prilogah 32-01, 32-02 in 32-03 ter v poglavjih VI in VII Priloge 72-04 k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/2447. Na teh obrazcih so naštete države članice Unije in druge pogodbenice Konvencije o skupnem tranzitnem postopku (4), kakor je bila spremenjena s Sklepom št. 1/2019 Skupnega odbora EU-EFTA za skupni tranzitni postopek (5) (v nadaljnjem besedilu: Konvencija). Ko se Uredba (EU) št. 952/2013 preneha uporabljati za Združeno kraljestvo in v njem, z izjemo Severne Irske, Združeno kraljestvo v navedenih obrazcih ne bi smelo biti več navedeno med državami članicami. Vendar je bilo Združeno kraljestvo povabljeno h Konvenciji in je deponiralo svojo listino o pristopu h Konvenciji kot ločena pogodbenica od konca prehodnega obdobja. Združeno kraljestvo bi moralo biti po pristopu na obrazcih za izjave poroka navedeno med drugimi pogodbenicami Konvencije. Poleg tega bi bilo treba zaradi uporabe Protokola o Irski/Severni Irski za operacije tranzita Unije Severno Irsko navesti tako, da se navede, da mora biti vsako zavarovanje, ki velja v državah članicah, veljavno tudi na Severnem Irskem.

(6)

Ob upoštevanju skorajšnjega izteka prehodnega obdobja bi morala ta uredba začeti veljati čim prej. Ker se prehodno obdobje izteče 31. decembra 2020, bi se morale določbe te uredbe v zvezi z vključitvijo stroškov letalskega prevoza iz Združenega kraljestva, razen iz Severne Irske, v carinsko vrednost in v zvezi s črtanjem sklicevanj na Združeno kraljestvo iz dela obrazcev za izjave porokov, namenjenih za države članice, uporabljati od 1. januarja 2021. Določbe v zvezi z vključitvijo sklicevanj na Združeno kraljestvo na seznam drugih pogodbenic Konvencije v obrazcih za izjave porokov bi se morale uporabljati od dne, ko Združeno kraljestvo pristopi h Konvenciji o skupnem tranzitnem postopku.

(7)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izvedbena uredba (EU) 2015/2447 se spremeni:

1

v razpredelnici v Prilogi 23-01 se v zadnji vrstici prvega stolpca („Cona Q“), doda naslednje besedilo:

„, Združeno kraljestvo, z izjemo Severne Irske“;

(2)

v delu I (Izjava poroka) Priloge 32-01 se točka 1 spremeni:

(a)

za besedilom „Kraljevino Švedsko“ se črta naslednje besedilo:

„in Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska“;

(b)

za besedilom „Republike Turčije( 56 )“ se vstavi naslednje besedilo:

„, Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska (*),

(*)  V skladu s Protokolom o Irski/Severni Irski k Sporazumu o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo se Severna Irska za namene tega zavarovanja šteje za del Evropske unije. Zato porok s sedežem na carinskem območju Evropske unije navede naslov za vročanje ali imenuje zastopnika na Severnem Irskem, če se zavarovanje tam lahko uporablja. Če pa je zavarovanje v okviru skupnega tranzita veljavno v Evropski uniji in Združenem kraljestvu, lahko enotni naslov za vročanje ali imenovani zastopnik v Združenem kraljestvu zajema vse dele Združenega kraljestva, vključno s Severno Irsko.“;"

(3)

v delu I (Izjava poroka) Priloge 32-02 se točka 1 spremeni:

(a)

za besedilom „Kraljevino Švedsko“ se črta naslednje besedilo:

„in Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska“;

(b)

za besedilom „Republike Turčije“ se vstavi naslednje besedilo:

„, Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska (**)),

(**)  V skladu s Protokolom o Irski/Severni Irski k Sporazumu o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo se Severna Irska za namene tega zavarovanja šteje za del Evropske unije. Zato porok s sedežem na carinskem območju Evropske unije navede naslov za vročanje ali imenuje zastopnika na Severnem Irskem, če se zavarovanje lahko tam uporablja. Če pa je zavarovanje v okviru skupnega tranzita veljavno v Evropski uniji in Združenem kraljestvu, lahko enotni naslov za vročanje ali imenovani zastopnik v Združenem kraljestvu zajema vse dele Združenega kraljestva, vključno s Severno Irsko.“;"

(4)

v delu I (Izjava poroka) Priloge 32-03 se točka 1 spremeni:

(a)

za besedilom „Kraljevino Švedsko“ se črta naslednje besedilo:

„in Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska“;

(b)

za besedilom „Republike Turčije(71)“ se vstavi naslednje besedilo:

„, Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska (***),

(***)  V skladu s Protokolom o Irski/Severni Irski k Sporazumu o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo se Severna Irska za namene tega zavarovanja šteje za del Evropske unije. Zato porok s sedežem na carinskem območju Evropske unije navede naslov za vročanje ali imenuje zastopnika na Severnem Irskem, če se zavarovanje lahko tam uporablja. Če pa je zavarovanje v okviru skupnega tranzita veljavno v Evropski uniji in Združenem kraljestvu, lahko enotni naslov za vročanje ali imenovani zastopnik v Združenem kraljestvu zajema vse dele Združenega kraljestva, vključno s Severno Irsko.“;"

(5)

v Prilogi 72-04 se del II spremeni:

(a)

v vrstici 7 tabele v poglavju VI se za besedilom „Turčija –“ vstavi naslednje besedilo:

„Združeno kraljestvo (*)

(*)  V skladu s Protokolom o Irski/Severni Irski k Sporazumu o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo se Severna Irska za namene tega zavarovanja šteje za del Evropske unije.“;"

(b)

v vrstici 6 tabele v poglavju VII se za besedilom „Turčija –“ vstavi naslednje besedilo:

„Združeno kraljestvo (*)

(*)  V skladu s Protokolom o Irski/Severni Irski k Sporazumu o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo se Severna Irska za namene tega zavarovanja šteje za del Evropske unije.“."

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2021.

Vendar se člen 1(2)(b), člen 1(3)(b), člen 1(4)(b) in člen 1(5) uporabljajo od dne, ko Združeno kraljestvo pristopi h Konvenciji o skupnem tranzitnem postopku.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. decembra 2020

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 29, 31.1.2020, str. 7.

(2)  UL L 269, 10.10.2013, str. 1.

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2447 z dne 24. novembra 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku Unije (UL L 343, 29.12.2015, str. 558).

(4)  UL L 226, 13.8.1987, str. 2.

(5)  Sklep št. 1/2019 Skupnega odbora EU-CTC o skupnem tranzitnem postopku z dne 4. decembra 2019, ki spreminja Konvencijo z dne 20. maja 1987 o skupnem tranzitnem postopku (UL L 103, 3.4.2020, str. 47).