5.6.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 176/11


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/745

z dne 4. junija 2020

o spremembi Uredbe (EU) 2018/1042 glede odložitve datumov začetka uporabe nekaterih ukrepov v okviru pandemije COVID-19

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2018/1139 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2018 o skupnih pravilih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Agencije Evropske unije za varnost v letalstvu ter spremembi uredb (ES) št. 2111/2005, (ES) št. 1008/2008, (EU) št. 996/2010, (EU) št. 376/2014 ter direktiv 2014/30/EU in 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi uredb (ES) št. 552/2004 in (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Sveta (EGS) št. 3922/91 (1) ter zlasti člena 23, člena 31 in člena 62(15) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Ukrepi, uvedeni za zajezitev pandemije COVID-19, resno ovirajo zmožnost držav članic in letalske industrije, da se pripravijo na uporabo številnih nedavno sprejetih izvedbenih uredb na področju varnosti v letalstvu.

(2)

Ukrepi zapore ter spremembe delovnih pogojev in razpoložljivosti zaposlenih v povezavi z dodatno delovno obremenitvijo zaradi obvladovanja znatnih negativnih posledic pandemije COVID-19 za vse deležnike otežujejo priprave na uporabo teh izvedbenih uredb.

(3)

Države članice novih zahtev za preizkuse alkoholiziranosti, programe medsebojne podpore in psihološke ocene pilotov, kot so bili uvedeni z Uredbo Komisije (EU) 2018/1042 (2), ne morejo začeti uporabljati v roku iz navedene uredbe, to je 14. avgusta 2020, ker so sprejele različne ukrepe zapore. Države članice ne morejo zagotoviti, da bodo posadke imele možnost izpolniti nove obveznosti, uvedene z Uredbo (EU) 2018/1042, saj bi to lahko oviralo razpoložljivost posadk ob ponovni vzpostavitvi letov v okviru okrevanja po pandemiji COVID-19. Datum začetka uporabe navedenih zahtev bi bilo zato treba odložiti za šest mesecev, da se državam članicam omogoči, da izravnajo negativne posledice zamude pri praktičnem izvajanju navedenih ukrepov zaradi pandemije COVID-19.

(4)

Agencija Evropske unije za varnost v letalstvu je Komisiji potrdila, da je odložitev uporabe določb iz uvodne izjave 3 mogoča, ne da bi to negativno vplivalo na varnost v letalstvu, saj gre za zelo omejeno obdobje in se bo v okviru okrevanja po pandemiji COVID-19 zračni promet verjetno počasi in postopoma nadaljeval, kar bo pomenilo manjšo izpostavljenost tveganjem, opredeljenim na področju preizkusov za ugotavljanje prisotnosti psihoaktivnih snovi in programov psihološke podpore.

(5)

Da se nacionalnim organom in vsem deležnikom med pandemijo COVID-19 zagotovi takojšnja pomoč in da se jim omogoči prilagoditev njihovih načrtov za pripravo na odloženo uporabo zadevnih določb, bi morala ta uredba začeti veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

(6)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega na podlagi člena 127 Uredbe (EU) 2018/1139 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Tretji odstavek v členu 2 Uredbe (EU) 2018/1042 se nadomesti z naslednjim:

„Vendar se točki 1 in 3 člena 1 uporabljata od 14. februarja 2021, točki 3(f) in 6(b) Priloge pa se uporabljata od 14. avgusta 2018.“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. junija 2020

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 212, 22.8.2018, str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EU) 2018/1042 z dne 23. julija 2018 o spremembi Uredbe (EU) št. 965/2012 glede tehničnih zahtev in upravnih postopkov v zvezi z uvedbo podpornih programov, psihološko oceno letalske posadke ter sistematičnimi in naključnimi preizkusi za ugotavljanje prisotnosti psihoaktivnih snovi, da se zagotovi zdravstvena sposobnost letalske posadke in kabinskega osebja, ter glede opremljanja novih letal na turbinski pogon z največjo certificirano vzletno maso 5 700 kg ali manj in največjim operativnim številom potniških sedežev od šest do devet s sistemom opozarjanja na bližino tal (UL L 188, 25.7.2018, str. 3).