3.6.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 174/341


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/690

z dne 17. decembra 2019

o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede bolezni s seznama, za katere se izvajajo programi spremljanja v Uniji, geografskega področja uporabe takih programov in bolezni s seznama, za katere se lahko kompartmentom določi status prost bolezni

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o prenosljivih boleznih živali in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali („Pravila o zdravju živali“) (1) ter zlasti točke (a) člena 30(1) in točke (b) prvega pododstavka člena 37(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) 2016/429 določa pravila za preprečevanje in obvladovanje bolezni, ki se prenašajo na živali ali ljudi, vključno s pravili za spremljanje, izkoreninjenje in odobritev statusa prost bolezni na ravni kompartmentov.

(2)

Uredba (EU) 2016/429 določa usklajen seznam prenosljivih živalskih bolezni (v nadaljnjem besedilu: bolezni s seznama), ki predstavljajo tveganje za zdravje živali ali javno zdravje v Uniji, bodisi v celotni Uniji bodisi le v njenih posameznih delih.

(3)

Člen 28 Uredbe (EU) 2016/429 določa programe spremljanja v Uniji za nekatere bolezni s seznama. V skladu s členom 30 navedene uredbe se z izvedbenim aktom določi, za katere bolezni s seznama se izvajajo programi spremljanja v Uniji, vključno z geografskim področjem uporabe takih programov.

(4)

Uredba (EU) 2016/429 razveljavlja Direktivo Sveta 2005/94/ES (2) od 21. aprila 2021. Direktiva 2005/94/ES določa obvezne programe spremljanja za aviarno influenco pri perutnini in divjih pticah. Obvezni programi spremljanja za aviarno influenco so še naprej pomembni za zagotavljanje visoke ravni spremljanja po vsej Uniji zaradi vpliva visokopatogene aviarne influence na zdravje živali. Ti programi bi morali vključevati tudi spremljanje nekaterih območij s povečanim tveganjem za mutacijo virusov nizkopatogene aviarne influence v viruse visokopatogene aviarne influence. Spremljanje aviarne influence prav tako prispeva k znanju o virusih, ki predstavljajo potencialno zoonozno tveganje. Zato bi bilo treba to obveznost izraziti v okviru Uredbe (EU) 2016/429 s programi spremljanja v Uniji za aviarno influenco.

(5)

Na podlagi usklajenega seznama prenosljivi živalskih bolezni iz Uredbe (EU) 2016/429 je treba razlikovati med visokopatogeno aviarno influenco in okužbo z virusi nizkopatogene aviarne influence. Za zagotovitev doslednosti bi bilo treba to razlikovanje izraziti v okviru področja uporabe programov spremljanja v Uniji.

(6)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/689 (3) med drugim določa merila za ugotavljanje bolezni s seznama, za katere se izvajajo programi spremljanja v Uniji, in vsebino takih programov. Visokopatogena aviarna influenca in okužba z virusi nizkopatogene aviarne influence izpolnjujeta navedena merila.

(7)

V skladu s členom 37 Uredbe (EU) 2016/429 imajo države članice pravico, da zaprosijo za priznanje statusa kompartmentov kot prostih nekaterih bolezni s seznama iz točk (a), (b) in (c) člena 9(1) navedene uredbe. Z izvedbenim aktom bi bilo treba opredeliti, za katere od teh bolezni s seznama se lahko kompartmentom določi status prost bolezni.

(8)

Uredba (EU) 2016/429 razveljavlja Direktivo Sveta 2006/88/ES (4) od 21. aprila 2021. Direktiva 2006/88/ES določa vzpostavitev bolezni prostih kompartmentov za seznam bolezni vodnih živali v skladu s Kodeksom zdravstvenega varstva vodnih živali, ki ga je izdala Svetovna organizacija za zdravje živali (OIE). Da kompartmenti lažje ohranijo status prost bolezni, bi bilo treba bolezni vodnih živali z navedenega seznama bolezni, kolikor je to mogoče, uporabiti za namene bolezni s seznama, za katere se lahko kompartmentom določi status prost bolezni v okviru Uredbe (EU) 2016/429.

(9)

Določbe Uredbe (EU) 2016/429, ki urejajo zadeve iz te uredbe, se uporabljajo od 21. aprila 2021, zato bi bilo treba to uredbo uporabljati od istega datuma.

(10)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Bolezni s seznama, za katere se izvajajo programi spremljanja v Uniji v skladu s členom 28 Uredbe (EU) 2016/429, in geografsko področje uporabe takih programov so določeni v Prilogi I k tej uredbi.

Člen 2

Bolezni s seznama, za katere se lahko kompartmentom določi status prost bolezni v skladu s členom 37 Uredbe (EU) 2016/429, so določene v Prilogi II k tej uredbi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 21. aprila 2021.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. decembra 2019

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 84, 31.3.2016, str. 1.

(2)  Direktiva Sveta 2005/94/ES z dne 20. decembra 2005 o ukrepih Skupnosti za obvladovanje aviarne influence in razveljavitvi Direktive 92/40/EGS (UL L 10, 14.1.2006, str. 16).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/689 z dne 17. decembra 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil za spremljanje, programe izkoreninjenja in status prost nekaterih bolezni s seznama in porajajočih se bolezni (glej stran 211 tega Uradnega lista).

(4)  Direktiva Sveta 2006/88/ES z dne 24. oktobra 2006 o zahtevah za zdravstveno varstvo živali in proizvodov iz ribogojstva ter o preprečevanju in nadzoru nekaterih bolezni pri vodnih živalih (UL L 328, 24.11.2006, str. 14).


PRILOGA I

BOLEZNI S SEZNAMA, ZA KATERE SE IZVAJAJO PROGRAMI SPREMLJANJA V UNIJI

GEOGRAFSKO PODROČJE UPORABE PROGRAMOV SPREMLJANJA V UNIJI

visokopatogena aviarna influenca

celotno ozemlje države članice

okužba z virusi nizkopatogene aviarne influence

celotno ozemlje države članice


PRILOGA II

BOLEZNI S SEZNAMA, ZA KATERE SE LAHKO KOMPARTMENTOM DOLOČI STATUS PROST BOLEZNI

epizootska hematopoetska nekroza

virusna hemoragična septikemija

infekciozna hematopoetska nekroza

okužba z virusom infekciozne anemije lososov z delecijo zelo polimorfne regije (HPR)

okužba z Microcytos mackini

okužba s Perkinsus marinus

okužba z Bonamia ostreae

okužba z Bonamia exitiosa

okužba z Marteilia refringens

okužba z virusom sindroma Taura

okužba z virusom rumene glave

okužba z virusom sindroma belih pik