7.5.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 144/6


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/622

z dne 29. aprila 2020

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (1) ter zlasti člena 57(4) in člena 58(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se zagotovila enotna uporaba kombinirane nomenklature, priložene k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 (2), je treba sprejeti ukrepe za uvrstitev blaga iz Priloge k tej uredbi.

(2)

Uredba (EGS) št. 2658/87 določa splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature. Ta pravila se uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki v celoti ali delno temelji na kombinirani nomenklaturi ali pa uvaja dodatne pododdelke ter se s posebnimi določbami Unije predpiše zaradi uporabe tarifnih in drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo.

(3)

Po teh splošnih pravilih bi bilo blago iz stolpca 1 razpredelnice iz Priloge treba uvrstiti pod oznako KN v stolpcu 2 na podlagi utemeljitve v stolpcu 3 navedene razpredelnice.

(4)

Primerno je določiti, da se lahko imetnik v skladu s členom 34(9) Uredbe (EU) št. 952/2013 še nekaj časa sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki se izdajo za blago, na katero se nanaša ta uredba, in niso v skladu s to uredbo. To obdobje bi moralo biti omejeno na tri mesece.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, opisano v stolpcu 1 razpredelnice iz Priloge, se uvrsti v kombinirano nomenklaturo pod oznako KN iz stolpca 2 navedene razpredelnice.

Člen 2

V skladu s členom 34(9) Uredbe (EU) št. 952/2013 se je na zavezujoče tarifne informacije, ki niso v skladu s to uredbo, mogoče sklicevati še tri mesece po začetku veljavnosti te uredbe.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. aprila 2020

Za Komisijo

V imenu predsednice,

Stephen QUEST

Generalni director

Generalni direktorat za obdavčenje in carinsko unijo


(1)  UL L 269, 10.10.2013, str. 1.

(2)  Uredba Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 256, 7.9.1987, str. 1).


PRILOGA

Poimenovanje blaga

Uvrstitev (oznaka KN)

Utemeljitev

(1)

(2)

(3)

Pravokotna sprednja plošča avtoradia, t. i. „krmilna plošča“, opremljena z več tipkami za aktiviranje različnih radijskih funkcij. Izdelana je iz plastične mase. Na tipkah/stikalih so napisi, vgravirani z lasersko projekcijo.

Izdelek nima električnih ali elektronskih sestavnih delov.

(glej sliki)  (*1)

8529 90 92

Uvrstitev opredeljujejo splošni pravili 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature, opomba 2(b) k oddelku XVI ter besedilo oznak KN 8529, 8529 90 in 8529 90 92 .

Izdelek ima neposredno vlogo pri uporabi avtoradia. Je bistven sestavni del njegovega delovanja, saj omogoča aktivacijo kontaktnih točk in s tem dostop do različnih radijskih funkcij. Njegova zgradba in način delovanja izključujeta vse druge načine uporabe razen kot sestavni del avtoradia. (Glej sodbo Sodišča z dne 15. februarja 2007, RUMA GmbH proti Oberfinanzdirektion Nürnberg, C-183/06, ECLI:EU:C:2007:110). Zato se šteje, da je del radia. Izdelek se zato uvrsti pod tarifno številko 8529 kot drugi deli aparatov iz tarifne številke 8527.

Uvrstitev pod oznako KN 8529 90 49 je izključena, saj izdelek ni „omarica ali ohišje“ v smislu tarifne številke 8529, temveč le sprednja plošča avtoradia (glej tudi pojasnjevalne opombe kombinirane nomenklature k tarifnima podštevilkama 8529 90 41 in 8529 90 49 , tretji odstavek).

Izdelek je zato treba uvrstiti pod oznako KN 8529 90 92 kot drugi deli aparatov iz tarifne številke 8527.

Image 1

Image 2


(*1)  Sliki sta zgolj informativni.