23.3.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 87/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/427

z dne 13. januarja 2020

o spremembi Priloge II k Uredbi (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z nekaterimi podrobnimi pravili pridelave za ekološke proizvode

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 (1) ter zlasti člena 12(2)(e), člena 14(2)(c) ter člena 15(2)(a) in (d) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V poglavju III Uredbe (EU) 2018/848 so določena splošna pravila pridelave za ekološke proizvode, medtem ko so podrobna pravila pridelave določena v Prilogi II k navedeni uredbi.

(2)

Ker za proizvodnjo kalečih semen sejanci uporabljajo izključno rezerve v kalečih semenih in se neposredno zaužijejo kot živilo, bi morala biti semena, ki se uporabijo za proizvodnjo kalčkov, ekološko pridelana.

(3)

Kar zadeva hranjenje čebeljih družin, bi možnost uporabe cvetnega prahu iz ekološkega čebelarstva lahko preprečila stradanje ličink, kadar je preživetje družine ogroženo zaradi podnebnih razmer. Za povečanje možnosti preživetja družine je primerno dovoliti, da se družine hranijo tudi z ekološko pridelanim cvetnim prahom.

(4)

Kar zadeva zahteve o poreklu živali iz akvakulture, zlasti gojenje nedoraslih živali, so za gojenje ličink značilne tri faze: valitev iker in avtotrofna faza, v kateri se ličinke hranijo z rezervami iz svoje vrečice rumenjaka, heterotrofna faza, v kateri se ličinke hranijo s planktonom, in zadnja faza odstavitve s prehodom na nove režime hranjenja. Ker zadnja faza razvoja ličink privede do nedorasle oblike, bi bilo treba zagotoviti nove pogoje za gojenje nedoraslih živali, ki zajemajo najnovejše znanje v sektorju v skladu z ekološkimi načeli.

(5)

Sedanja pravila o krmi za mesojede živali iz akvakulture vključujejo splošno količinsko omejitev krme rastlinskega izvora. Glede na to, da krmljenje, ki iz tega izhaja, ne zadovolji prehranskih potreb vseh vrst in na vseh stopnjah razvoja, bi bilo treba navedeno omejitev odpraviti.

(6)

Prilogo II k Uredbi (EU) 2018/848 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Zaradi jasnosti in pravne varnosti bi se morala ta uredba uporabljati od datuma začetka uporabe Uredbe (EU) 2018/848 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga II k Uredbi (EU) 2018/848 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2021.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. januarja 2020

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 150, 14.6.2018, str. 1.


PRILOGA

Priloga II k Uredbi (EU) 2018/848 se spremeni:

(1)

v delu I se točka 1.3 nadomesti z naslednjim:

„1.3

Z odstopanjem od točke 1.1 je dovoljena pridelava kalčkov, če so semena ekološko pridelana, in pridelava glavic vitlofa, tudi z namakanjem v čisti vodi.“;

(2)

v točki 1.9.6.2 dela II se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

čebelje družine se lahko hranijo le, če je preživetje družine ogroženo zaradi vremenskih razmer. V teh primerih se čebelje družine hranijo z ekološko pridelanim medom, ekološko pridelanim cvetnim prahom, ekološko pridelanim sladkornim sirupom ali ekološko pridelanim sladkorjem.“.

(3)

del III se spremeni:

(a)

v točki 3.1.2 se doda naslednja točka:

„3.1.2.3

Gojenje nedoraslih živali

Pri gojenju ličink vrst morskih rib se lahko uporabijo sistemi gojenja (po možnosti „mezokozmos“ ali „velika količina gojenja“). Navedena sistema izpolnjujeta naslednje zahteve:

(a)

začetna gostota staleža je pod 20 iker ali ličink na liter;

(b)

bazen za gojenje ličink ima prostornino najmanj 20 m3 ter

(c)

ličinke se hranijo z naravnim planktonom, ki se razvija v bazenu, ki se po potrebi dopolni z zunaj proizvedenim fitoplanktonom ali zooplanktonom.“;

(b)

v točki 3.1.3.3 se točka (e) nadomesti z naslednjim:

„(e)

ekološka posamična krmila rastlinskega ali živalskega izvora.“.