15.3.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

LI 77/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/402

z dne 14. Marec 2020

o določitvi obvezne predložitve izvoznega dovoljenja pri izvozu nekaterih izdelkov

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2015/479 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2015 o skupnih pravilih za izvoz (1) ter zlasti člena 5 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Od začetka epidemiološke krize zaradi koronavirusa SARS-CoV-2 se bolezen COVID-19 hitro širi po svetu, dosegla pa je tudi ozemlje Unije. Po ocenah Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni je trenutno za ljudi v Uniji tveganje, povezano z okužbami s COVID-19, glede na možnost prenosa in učinek bolezni zmerno do visoko. Virus se hitro širi po Uniji in bi lahko pomembno vplival na javno zdravje z velikim številom smrtnih žrtev v ogroženih skupinah, poleg tega pa bi lahko povzročil resne gospodarske in družbene pretrese.

(2)

Zaradi navedenih razmer se je znatno povečala potreba po osebni zaščitni opremi, kot je podrobno opisana v Prilogi 1. Takšna oprema je glede na svojo naravo in prevladujoče okoliščine bistven izdelek, saj je nujno potrebna za preprečevanje nadaljnjega širjenja bolezni in zaščito zdravja zdravstvenega osebja, ki je v stiku z okuženimi pacienti.

(3)

V skladu s sklepi Sveta ministrov za zdravje z dne 13. februarja 2020 je bil sprožen postopek javnega naročanja za osebno zaščitno opremo na podlagi sporazuma o skupnem javnem naročanju zdravstvenih protiukrepov. Glede na okvirni časovni razpored in odvisno od stanja na trgu bi se lahko zaključil v začetku aprila ali pozneje.

(4)

Povpraševanje po zdravstveni zaščitni opremi je v zadnjih dneh močno naraslo in pričakovati je, da se bo v bližnji prihodnosti še naprej močno povečevalo, pri čemer bi lahko prišlo do pomanjkanja v več državah članicah. Po vsem enotnem trgu EU se pojavljajo težave pri zadovoljevanju povpraševanja kupcev po ustrezni osebni zaščitni opremi, zlasti zaščitnih maskah za usta. Trenutno potekajo prizadevanja za povečanje proizvodnih zmogljivosti. To bi se lahko upoštevalo pri pregledu ukrepa po potrebi in glede na razvoj dogodkov.

(5)

Proizvodnja osebne zaščitne opreme, kot so zaščitne maske za usta, je v Uniji trenutno skoncentrirana v omejenem številu držav članic, zlasti na Češkem, v Franciji, Nemčiji in na Poljskem. Kljub pozivom k povečanju proizvodnje trenutna raven proizvodnje v Uniji in obstoječe zaloge ne bodo zadostovale za zadovoljitev povpraševanja v Uniji. To zlasti velja, ker zaradi epidemiološkega stanja povpraševanje narašča, pa tudi zato, ker se lahko osebna zaščitna oprema brez omejitev izvaža drugam po svetu.

(6)

Nekatere tretje države so se že uradno odločile za omejitev izvoza zaščitne opreme. Za druge se zdi, da so podobne ukrepe sprejele na bolj neformalni ravni. Nekatere od navedenih držav so poleg tega tradicionalne dobaviteljice za trg Unije, kar še povečuje pritisk nanj.

(7)

Za odpravo in preprečitev kritičnega stanja je v interesu Unije, da Komisija sprejme takojšnje časovno omejene ukrepe, s katerimi bo zagotovila, da bo izvoz osebne zaščitne opreme možen zgolj z dovoljenjem, da se zagotovi ustrezna oskrba v Uniji in zadovolji bistveno povpraševanje.

(8)

Izvoz določene količine posameznih izdelkov se lahko odobri v posebnih okoliščinah, na primer da se zagotovi pomoč tretjim državam, in glede na potrebe držav članic. Odločitve glede upravnih pravil za izdajo navedenih dovoljenj bi bilo treba v času navedenih začasnih ukrepov prepustiti državam članicam.

(9)

V Uniji obstajajo bistvene potrebe po zaščitni opremi za bolnišnice, paciente, osebje v zadevnih sektorjih in organe civilne zaščite. Takšne bistvene potrebe se stalno spremljajo v okviru mehanizma Unije na področju civilne zaščite.

(10)

Trenutno se sicer ta ukrep nanaša na osebno zaščitno opremo, kot je podrobno opisana v Prilogi 1, vendar bi se lahko pojavila potreba po pregledu obsega navedene priloge in izdelkov, ki jih zajema ta uredba.

(11)

Zaradi nujnih okoliščin, ki izhajajo iz hitrega širjenja okužbe s COVID-19, bi bilo treba ukrepe iz te uredbe sprejeti v skladu s členom 3(3) Uredbe (EU) 2015/479.

(12)

Da se prepreči špekulativno izčrpanje zalog, bi morala ta izvedbena uredba začeti veljati na dan objave. V skladu s členom 5(5) Uredbe (EU) 2015/479 bi morali navedeni ukrepi trajati šest tednov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izvozno dovoljenje

1.   Za izvoz osebne zaščitne opreme iz Priloge I, ne glede na to, ali izvira iz Unije ali ne, izven Unije je potrebno izvozno dovoljenje, pripravljeno v skladu z obrazcem iz Priloge II. Takšno dovoljenje izdajo pristojni organi države članice, v kateri ima izvoznik sedež, v pisni ali elektronski obliki.

2.   Brez takšnega izvoznega dovoljenja je izvoz prepovedan.

Člen 2

Postopkovni vidiki

1.   Če se zaščitna oprema nahaja v eni ali več državah članicah, od katerih nobena ni država članica, v kateri je bil vložen zahtevek za izdajo izvoznega dovoljenja, se to dejstvo navede v zahtevku. Pristojni organi države članice, ki so prejeli zahtevek za izdajo izvoznega dovoljenja, se takoj posvetujejo s pristojnimi organi zadevne države članice ali držav članic ter jim posredujejo ustrezne podatke. Država ali države članice, s katerimi je bilo opravljeno posvetovanje, v desetih delovnih dneh sporočijo vse pridržke, ki jih imajo ali bi jih lahko imele glede izdaje takšnega dovoljenja in so zavezujoči za državo članico, v kateri je bil vložen zahtevek.

2.   Države članice zahtevke za izdajo izvoznega dovoljenja obravnavajo v roku, ki je določen z nacionalno zakonodajo ali prakso in ki ne presega pet delovnih dni od datuma, ko so bile pristojnim organom predložene vse zahtevane informacije. V izjemnih okoliščinah in iz ustrezno utemeljenih razlogov se navedeno obdobje lahko podaljša za dodatnih pet delovnih dni.

3.   Države članice pri odločanju o izdaji izvoznega dovoljenja na podlagi te uredbe upoštevajo vse ustrezne dejavnike, vključno s tem, kadar je to ustrezno, ali je namen izvoza med drugim:

izpolniti obveznosti glede oskrbe v okviru skupnega postopka javnega naročanja v skladu s členom 5 Sklepa št. 1082/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2013 o resnih čezmejnih nevarnostih za zdravje (2);

podpreti usklajene podporne ukrepe, ki jih koordinira enotni mehanizem za politično odzivanje na krize (IPCR), Evropska komisija ali druge institucije Unije;

odzvati se na prošnje za pomoč, ki jih tretje države ali mednarodne organizacije naslovijo na mehanizem Unije na področju civilne zaščite in jih slednji obravnava;

podpreti redne dejavnosti organizacij za pomoč v tujini, ki so zaščitene z Ženevsko konvencijo, če to ne zmanjša zmožnosti delovanja kot nacionalna organizacija za pomoč;

podpreti dejavnosti svetovne mreže za opozarjanje in odzivanje na izbruhe (GOARN), ki deluje v okviru Svetovne zdravstvene organizacije (SZO);

zagotoviti oskrbo pri zunanjem delovanju držav članic EU, vključno z vojaškimi operacijami, mednarodnimi policijskimi misijami in/ali mednarodnimi civilnimi mirovnimi misijami;

zagotoviti oskrbo delegacij EU in držav članic v tujini.

4.   Države članice se lahko odločijo za uporabo dokumentov v elektronski obliki za namene obravnavanja zahtevkov za izdajo izvoznega dovoljenja.

Člen 3

Končne določbe

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije in se uporablja za obdobje šestih tednov. Ob izteku tega obdobja šestih tednov samodejno preneha veljati.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. Marec 2020

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 83, 27.3.2015, str. 34.

(2)  UL L 293, 5.11.2013, str. 1.


PRILOGA I

Zaščitna oprema

Oprema, navedena v tej prilogi, je v skladu z določbami Uredbe (EU) 2016/425 (1).

Kategorija

Opis

Oznake KN

Varovalna očala in ščitniki

Zaščita pred potencialno kužnim materialom

Obdajajo oči in predel okoli njih

So združljivi z različnimi modeli filtrirnih obraznih mask (FFP) in obraznih mask

S prozorno lečo

Predmeti za večkratno uporabo (možno jih je očistiti in razkužiti) ali enkratno uporabo

ex 9004 90 10

ex 9004 90 90

Zaščita za obraz

Oprema za zaščito obraznega dela in zadevnih sluznic (npr.: oči, nosa, ust) pred potencialno kužnim materialom

Vključuje ščitnik iz prozornega materiala

Običajno vključuje elemente za pritrditev na obraz (npr.: trakovi, ročke)

Lahko vključuje opremo za zaščito ust in nosu, kot je opisana v nadaljevanju

Za večkratno uporabo (možno jo je očistiti in razkužiti) ali enkratno uporabo

ex 3926 90 97

ex 9020 00 00

Oprema za zaščito ust in nosu

Maske za zaščito uporabnika pred potencialno kužnim materialom in za zaščito okolja pred potencialno kužnim materialom, ki ga širi uporabnik

Vključujejo lahko tudi zaščito za obraz, kot je opisana zgoraj

Opremljene z zamenljivim filtrom ali ne

ex 6307 90 98

ex 9020 00 00

Zaščitna oblačila

Oblačilo (npr. halja, obleka) za zaščito uporabnika pred potencialno kužnim materialom in za zaščito okolja pred potencialno kužnim materialom, ki ga širi uporabnik

ex 3926 20 00

ex 4015 90 00

ex 6113 00

ex 6114

ex 6210 10 10

6210 10 92

ex 6210 10 98

ex 6210 20 00

ex 6210 30 00

ex 6210 40 00

ex 6210 50 00

ex 6211 32 10

ex 6211 32 90

ex 6211 33 10

ex 6211 33 90

ex 6211 39 00

ex 6211 42 10

ex 6211 42 90

ex 6211 43 10

ex 6211 43 90

ex 6211 49 00

ex 9020 00 00

Rokavice

Rokavice za zaščito uporabnika pred potencialno kužnim materialom in za zaščito okolja pred potencialno kužnim materialom, ki ga širi uporabnik

ex 3926 20 00

4015 11 00

ex 4015 19 00

ex 6116 10 20

ex 6116 10 80

ex 6216 00 00


(1)  Uredba (EU) 2016/425 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o osebni varovalni opremi in razveljavitvi Direktive Sveta 89/686/EGS (UL L 81, 31.3.2016, str. 51).


PRILOGA II

Vzorec obrazca za izvozno dovoljenje iz člena 1

Države članice pri podeljevanju izvoznih dovoljenj stremijo k temu, da bi zagotovile prepoznavnost narave dovoljenja na izdanem obrazcu. To je izvozno dovoljenje, ki velja v vseh državah članicah Evropske unije do poteka veljavnosti.

EVROPSKA

UNIJA Izvoz osebne zaščitne opreme (Uredba (EU) 2020/402)

1.

Izvoznik

(številka EORI, če se uporablja)

2.

Številka dovoljenja

3.

Datum poteka veljavnosti

4.

Organ izdajatelj

5.

Namembna država

6.

Končni prejemnik

7.

Oznaka blaga

8.

Količina

9.

Enota

10.

Opis blaga

11.

Lokacija

7.

Oznaka blaga

8.

Količina

9.

Enota

10.

Opis blaga

11.

Lokacija

7.

Oznaka blaga

8.

Količina

9.

Enota

10.

Opis blaga

11.

Lokacija

7.

Oznaka blaga

8.

Količina

9.

Enota

10.

Opis blaga

11.

Lokacija

12.

Podpis, kraj in datum, žig

Pojasnila k obrazcu za izvozno dovoljenje

Izpolnjevanje vseh polj je obvezno, če ni drugače določeno.

Polja 7 do 11 se ponovijo štirikrat, da se lahko zaprosi za dovoljenje za štiri različne izdelke.

Polje 1

Izvoznik

Polno ime in naslov izvoznika, za katerega se izda dovoljenje + številka EORI, če se uporablja.

Polje 2

Številka dovoljenja

Številko dovoljenja izpolni organ, ki izda izvozno dovoljenje, in ima naslednjo obliko: XXyyyy999999, pri čemer je XX dvočrkovna oznaka po geonomenklaturi (1) za državo članico izdajateljico, yyyy je štirimestna letnica izdaje dovoljenja, 999999 je edinstvena šestmestna številka v okviru XXyyyy, ki jo dodeli organ izdajatelj.

Polje 3

Datum poteka veljavnosti

Organ izdajatelj lahko določi datum poteka veljavnosti dovoljenja. Ta datum poteka veljavnosti ne sme biti poznejši kot 6 tednov po začetku veljavnosti te uredbe.

Če organ izdaje ne določi datuma poteka veljavnosti, dovoljenje poteče najpozneje 6 tednov po začetku veljavnosti te uredbe.

Polje 4

Organ izdajatelj

Polno ime in naslov organa države članice, ki je izdal izvozno dovoljenje.

Polje 5

Namembna država

Dvočrkovna oznaka po geonomenklaturi za namembno državo blaga, za katero je bilo izdano dovoljenje.

Polje 6

Končni prejemnik

Polno ime in naslov končnega prejemnika blaga, če sta znana v času izdaje + številka EORI, če se uporablja. Če končni prejemnik ob izdaji ni znan, se polje pusti prazno.

Polje 7

Oznaka blaga

Številčna oznaka harmoniziranega sistema ali kombinirane nomenklature (2), pod katero je blago, ki se izvaža, uvrščeno ob izdaji dovoljenja.

Polje 8

Količina

Količina blaga, izmerjena v enoti, navedeni v polju 9.

Polje 9

Enota

Merska enota, v kateri je izražena količina, navedena v polju 8. Enoti, ki se uporabljata, sta „P/ST“ za blago, ki se šteje po številu kosov (npr. maske), in „PA“ za blago, ki se šteje po parih (npr. rokavice).

Polje 10

Opis blaga

Enostaven opis, ki je dovolj natančen, da omogoča identifikacijo blaga.

Polje 11

Lokacija

Oznaka po geonomenklaturi za državo članico, v kateri se nahaja blago. Če se blago nahaja v državi članici organa izdajatelja, mora biti to polje prazno.

Polje 12

Podpis, žig, kraj in datum

Podpis in žig organa izdajatelja. Kraj in datum izdaje dovoljenja.


(1)  Uredba Komisije (EU) št. 1106/2012 z dne 27. novembra 2012 o izvajanju Uredbe (ES) št. 471/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti o zunanji trgovini z državami nečlanicami v zvezi s posodabljanjem nomenklature držav in ozemelj (UL L 328, 28.11.2012, str. 7).

(2)  Uredba Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 256, 7.9.1987, str. 1).