10.3.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 73/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/386

z dne 9. marca 2020

o spremembi Priloge II k Odločbi 2007/777/ES glede seznama tretjih držav ali njihovih delov, iz katerih je dovoljen vnos mesnih izdelkov in obdelanih želodcev, mehurjev in črev v Unijo, ter o spremembi Priloge II k Uredbi (EU) št. 206/2010 glede seznama tretjih držav, njihovih ozemelj ali delov, iz katerih je dovoljen vnos svežega mesa v Unijo

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/99/ES z dne 16. decembra 2002 o predpisih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo proizvodnjo, predelavo, distribucijo in uvoz proizvodov živalskega izvora, namenjenih prehrani ljudi (1), in zlasti uvodnega stavka člena 8, prvega pododstavka točke 1 člena 8, točke 4 člena 8 in člena 9(4)(c) Direktive,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 854/2004 z dne 29. aprila 2004 o določitvi posebnih predpisov za organizacijo uradnega nadzora proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi (2), in zlasti člena 11(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 2007/777/ES (3) med drugim določa pravila v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in javnozdravstvenim varstvom za uvoz v Unijo, tranzit skozi Unijo in skladiščenje v Uniji pošiljk nekaterih mesnih izdelkov ter pošiljk obdelanih želodcev, mehurjev in črev, ki so bili obdelani z eno od obdelav iz dela 4 Priloge II k Odločbi („blago“). Poleg tega del 3 Priloge II k Odločbi 2007/777/ES določa seznam tretjih držav ali njihovih delov, iz katerih je dovoljen uvoz na soncu sušenih mesnih rezin (biltong) in pasteriziranih mesnih izdelkov v Unijo, če so bili obdelani z eno od obdelav iz dela 4 navedene priloge.

(2)

Uredba Komisije (EU) št. 206/2010 (4) med drugim določa zahteve za izdajo veterinarskih spričeval za vnos pošiljk svežega mesa kopitarjev v Unijo. V delu 1 Priloge II k navedeni uredbi so določeni seznam tretjih držav, njihovih ozemelj ali delov, iz katerih je dovoljen uvoz takih pošiljk v Unijo, ter posebni pogoji za vnos navedenih pošiljk iz nekaterih tretjih držav.

(3)

Nekateri deli Južne Afrike so navedeni v delih 1 in 3 Priloge II k Odločbi 2007/777/ES kot deli, iz katerih je dovoljen uvoz blaga oz. na soncu sušenih mesnih rezin (biltong) v Unijo.

(4)

Nekateri deli Južne Afrike so navedeni tudi v delu 1 Priloge II k Uredbi (EU) št. 206/2010 kot deli, iz katerih je dovoljen uvoz pošiljk svežega mesa nekaterih domačih in divjih kopitarjev, razen enoprstih kopitarjev, v Unijo. Vendar zaradi razmer v zvezi s slinavko in parkljevko na zadevnem območju uvoz svežega mesa navedenih vrst od leta 2011 ni dovoljen.

(5)

Odločba 2007/777/ES in Uredba (EU) št. 206/2010 priznavata regionalizacijo tretjih držav. Opis dela ozemlja Južne Afrike z oznako „ZA-1“, kakor so ga spremenili južnoafriški organi po izbruhu slinavke in parkljevke leta 2011, iz navedenih aktov, ni več točen.

(6)

Priloga k Sklepu Komisije 2011/163/EU (5) določa seznam tretjih držav, katerih načrte nadzora skupin ostankov in snovi pri živalih in živalskih proizvodih, ki so namenjeni prehrani ljudi, je odobrila Komisija. Uvoz mesnih izdelkov iz vseh vrst živali, z izjemo mesnih izdelkov iz divjadi, iz Južne Afrike v Unijo v skladu z navedenim sklepom ni dovoljen, saj Južna Afrika nima odobrenega načrta.

(7)

Februarja 2017 je Komisija izvedla revizijo v Južni Afriki, da bi ocenila sistem za nadzor zdravja živali, vzpostavljen v navedeni tretji državi, zlasti glede nadzora slinavke in parkljevke („revizija Komisije iz leta 2017“). Komisija je ugotovila, da bi sistem za nadzor proizvodnje blaga, ki je bilo predmet revizije, načeloma lahko zagotovil ustrezna jamstva, da je bilo blago proizvedeno v skladu z ustreznimi zahtevami Unije, vendar je njegova učinkovitost zmanjšana zaradi težav, ugotovljenih pri njegovem izvajanju, zlasti v zvezi z izvajanjem uradnega nadzora in kadrovskimi težavami. Pravila in načela za certificiranje prav tako na splošno zagotavljajo jamstva, ki so enakovredna tistim iz prava Unije, vendar pomanjkljivosti, ugotovljene pri njihovem izvajanju, ogrožajo njihovo zanesljivost in jamstva glede nekaterih izjav, podpisanih v spričevalih za uvoz v Unijo.

(8)

Ker uvoz svežega mesa in mesnih izdelkov kopitarjev iz Južne Afrike v skladu s Sklepom 2011/163/EU ni dovoljen, bi bilo treba ob upoštevanju ugotovitev revizije Komisije iz leta 2017, zlasti pomanjkanja jamstev v zvezi z uradnim nadzorom slinavke in parkljevke, ter z namenom, da se ohranita jasnost in doslednost zakonodaje Unije, vnos „ZA-1“, ki zajema del ozemlja Južne Afrike, črtati iz vnosa za Južno Afriko v delih 1 in 3 Priloge II k Odločbi 2007/777/ES ter s seznama tretjih držav, iz katerih je dovoljen uvoz svežega mesa kopitarjev, iz dela 1 Priloge II k Uredbi (EU) št. 206/2010.

(9)

Po posredovanju Združenih narodov (ZN) sta vladi iz Aten in Skopja junija 2018 sklenili dvostranski sporazum (Prespanski sporazum) o spremembi začasnega sklica ZN za nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo. Ta sporazum sta zdaj ratificirali obe državi, Republika Severna Makedonija pa je uradno obvestila Evropsko unijo o njegovem začetku veljavnosti.

(10)

Prilogo II k Odločbi 2007/777/ES in Prilogo II k Uredbi (EU) št. 206/2010 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(11)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga II k Odločbi 2007/777/ES se spremeni v skladu s Prilogo I k tej uredbi.

Člen 2

Priloga II k Uredbi (EU) št. 206/2010 se spremeni v skladu s Prilogo II k tej uredbi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 9. marca 2020

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 18, 23.1.2003, str. 11.

(2)  UL L 139, 30.4.2004, str. 206.

(3)  Odločba Komisije 2007/777/ES z dne 29. novembra 2007 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in javnozdravstvenim varstvom ter vzorcih spričeval za uvoz iz tretjih držav nekaterih mesnih izdelkov in obdelanih želodcev, mehurjev in črev za prehrano ljudi in o razveljavitvi Odločbe 2005/432/ES (UL L 312, 30.11.2007, str. 49).

(4)  Uredba Komisije (EU) št. 206/2010 z dne 12. marca 2010 o seznamih tretjih držav, njihovih ozemelj ali delov, iz katerih se odobri vnos nekaterih živali in svežega mesa v Evropsko unijo, ter o zahtevah za izdajo veterinarskih spričeval (UL L 73, 20.3.2010, str. 1).

(5)  Sklep Komisije 2011/163/EU z dne 16. marca 2011 o odobritvi načrtov, ki so jih predložile tretje države v skladu s členom 29 Direktive Sveta 96/23/ES (UL L 70, 17.3.2011, str. 40).


PRILOGA I

Priloga II k Odločbi 2007/777/ES se spremeni:

(1)

v delu 1 se v vnosu za Južno Afriko črta vrstica za ozemlje ZA-1;

(2)

del 2 se spremeni:

(a)

vnos za nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo se nadomesti z naslednjim vnosom za Severno Makedonijo:

„MK

Republika Severna Makedonija

A

A

B

A

A

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX“

(b)

opomba (**), ki se nanaša na vnos za nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo, se črta;

(3)

v delu 3 se v vnosu za Južno Afriko črta vrstica za ozemlje ZA-1.


PRILOGA II

Del 1 Priloge II k Uredbi (EU) št. 206/2010 se spremeni:

v vnosu za ZA se črta vrstica za ozemlje ZA-1.