27.2.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 58/1


UREDBA SVETA (EU) 2020/261

z dne 19. decembra 2019

o spremembi Uredbe (EU) št. 389/2012 o upravnem sodelovanju na področju trošarin glede vsebine elektronskih evidenc

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 113 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (2),

v skladu s posebnim zakonodajnim postopkom,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 19 Uredbe Sveta (EU) št. 389/2012 (3) določa obveznost držav članic, da vodijo elektronske evidence dovoljenj gospodarskih subjektov in skladišč, ki se ukvarjajo z gibanjem trošarinskega blaga pod režimom odloga plačila trošarine.

(2)

Direktiva Sveta (EU) 2020/262 (4) razširja uporabo računalniško podprtega sistema iz Sklepa (EU) 2020/263 Evropskega parlamenta in Sveta (5), ki se trenutno uporablja za nadzor gibanja trošarinskega blaga pod režimom odloga plačila trošarine, na nadzor trošarinskega blaga, sproščenega v porabo na ozemlju ene države članice, ki se nato giba na ozemlje druge države članice, da bi se dobavilo v komercialne namene.

(3)

Da se omogoči pravilno delovanje računalniško podprtega sistema z zagotovitvijo shranjevanja popolnih, posodobljenih in točnih podatkov, je treba spremeniti področje uporabe člena 19 Uredbe (EU) št. 389/2012, tako da se vključita dve novi kategoriji gospodarskih subjektov: certificirani pošiljatelji, ki so registrirani kot pošiljatelji za trošarinsko blago, ki je že bilo sproščeno v porabo, in certificirani prejemniki, ki so registrirani kot prejemniki za trošarinsko blago, ki je že bilo sproščeno v porabo.

(4)

V skladu s členom 22 Direktive (EU) 2020/262 lahko v primeru gibanja energentov pod režimom odloga plačila trošarine po morju ali celinskih vodnih poteh pristojni organi odpremne države članice pošiljatelju dovolijo, da ob odpremi v osnutku elektronskega administrativnega dokumenta iz člena 20(2) navedene direktive izpusti podatke o prejemniku. V skladu z Uredbo (EU) št. 389/2012 lahko te informacije v elektronsko evidenco vključi le imetnik trošarinskega skladišča. Bistveno je, da lahko tudi registrirani pošiljatelj v elektronsko evidenco vnese informacije glede svoje pravice do izpustitve podatkov o prejemniku ob odpremi.

(5)

Ker cilja te uredbe, to je razširitve elektronske evidence, da se vključijo gospodarski subjekti, ki gibajo trošarinsko blago, sproščeno v porabo, države članice ne morejo zadovoljivo doseči, temveč se zaradi zagotavljanja usklajenega delovanja računalniško podprtega sistema in spodbujanja boja proti goljufijam mogoče lažje doseže na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja.

(6)

Ta uredba spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, priznana z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti pravico o varstvu osebnih podatkov. Upoštevajoč omejitve iz te uredbe se obdelava osebnih podatkov v okviru te uredbe izvaja samo v obsegu, ki je potreben za zaščito legitimnih fiskalnih interesov držav članic in je z njimi sorazmeren.

(7)

Opravljeno je bilo posvetovanje z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov v skladu s členom 28(2) Uredbe (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta (6).

(8)

Da se datum začetka uporabe te uredbe uskladi z datumom začetka uporabe določb Direktive (EU) 2020/262 o avtomatizaciji gibanja trošarinskega blaga, ki je bilo sproščeno v porabo na ozemlju ene države članice in se giba na ozemlje druge države članice, da bi se dobavilo v komercialne namene na ozemlju te druge države članice, in da se državam članicam omogoči dovolj časa za pripravo na spremembe, ki izhajajo iz te uredbe, bi se ta uredba morala uporabljati od 13. februarja 2023.

(9)

Uredbo (EU) št. 389/2012 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 19 Uredbe (EU) št. 389/2012 se spremeni:

(1)

v točki (a) odstavka 1 se dodata naslednji točki:

„(iv)

certificirani pošiljatelji v smislu točke 12 člena 3 Direktive Sveta (EU) 2020/262 (*1);

(v)

certificirani prejemniki v smislu točke 13 člena 3 Direktive (EU) 2020/262;

(*1)  Direktiva Sveta (EU) 2020/262 z dne 19. decembra 2019 o določitvi splošnega režima za trošarino (UL L 58, 27.2.2020, str. 4.).“;"

(2)

odstavek 2 se spremeni:

(a)

točki (f) in (g) se nadomestita z naslednjim:

„(f)

kar zadeva imetnike trošarinskih skladišč, navedbo trošarinskega skladišča ali seznama trošarinskih skladišč, za katera velja njihovo dovoljenje, in, če je to v skladu z nacionalno zakonodajo, navedbo, da imetniku trošarinskega skladišča v skladu s členom 22 Direktive (EU) 2020/262 ob odpremi ni treba navesti podrobnosti o prejemniku, da lahko razdeli gibanje v skladu s členom 23 navedene direktive ali da ima dovoljenje za gibanje trošarinskega blaga do kraja neposredne dobave v skladu s členom 16(4) navedene direktive, in navedbo, da deluje kot certificirani pošiljatelj ali certificirani prejemnik v skladu s členom 35(6) in (7) navedene direktive;

(g)

kar zadeva registrirane prejemnike, če je to v skladu z nacionalno zakonodajo, navedbo, da imajo dovoljenje za gibanje trošarinskega blaga do kraja neposredne dobave v skladu s členom 16(4) Direktive (EU) 2020/262, in navedbo, da delujejo kot certificirani prejemniki v skladu s členom 35(7) navedene direktive;“;

(b)

doda se naslednja točka:

„(k)

kar zadeva registrirane pošiljatelje, navedbo, da jim v skladu s členom 22 Direktive (EU) 2020/262 ob odpremi ni treba navesti podrobnosti o prejemniku, in navedbo, da delujejo kot certificirani pošiljatelji v skladu s členom 35(6) navedene direktive.“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 13. februarja 2023.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. decembra 2019

Za Svet

Predsednica

K. MIKKONEN


(1)  Mnenje z dne 3. oktobra 2018 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  Mnenje z dne 17. oktobra 2018 (UL C 62, 15.2.2019, str. 108).

(3)  Uredba Sveta (EU) št. 389/2012 z dne 2. maja 2012 o upravnem sodelovanju na področju trošarin in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2073/2004 (UL L 121, 8.5.2012, str. 1).

(4)  Direktiva Sveta (EU) 2020/262 z dne 19. decembra 2019 o določitvi splošnega režima za trošarino (glej stran 4 tega Uradnega lista).

(5)  Sklep (EU) 2020/263 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2020 o informatizaciji gibanja in nadzora trošarinskega blaga (glej stran 43 tega Uradnega lista).

(6)  Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).