26.2.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 54/16


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/258

z dne 16. decembra 2019

o dopolnitvi Uredbe (EU) 2019/1700 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo števila in naslovov spremenljivk za področje dohodka in življenjskih pogojev

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2019/1700 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. oktobra 2019 o ustanovitvi skupnega okvira za evropsko statistiko v zvezi z osebami in gospodinjstvi na podlagi podatkov na individualni ravni, zbranih z vzorci, spremembi uredb (ES) št. 808/2004, (ES) št. 452/2008 in (ES) št. 1338/2008 Evropskega parlamenta in Sveta in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1177/2003 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Sveta (ES) št. 577/98 (1) in zlasti člena 6(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Za kritje potreb, opredeljenih v ustreznih podrobnih vsebinah, bi morala Komisija določiti število in naslove spremenljivk za podatkovni niz na področju dohodka in življenjskih pogojev (EU-SILC).

(2)

Raziskovanje EU-SILC je ključni instrument za zagotavljanje informacij, ki jih zahtevata evropski semester in evropski steber socialnih pravic, zlasti za porazdelitev dohodka, revščino in socialno izključenost ter različne povezane politike EU o življenjskih pogojih in revščini, kot so revščina otrok, dostop do zdravstvenega varstva in drugih storitev, stanovanja, prezadolženost in kakovost življenja. Je tudi glavni vir podatkov za mikrosimulacijo in hitre ocene porazdelitve dohodka in stopnje revščine.

(3)

Število spremenljivk, ki jih je treba zbrati, ne presega za več kot 5 % števila spremenljivk, zbranih za področje dohodka in življenjskih pogojev v času, ko je Uredba (EU) 2019/1700 začela veljati.

(4)

Komisija je med pripravo tega delegiranega akta izvedla ustrezna posvetovanja z nacionalnimi strokovnjaki –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Število in naslovi spremenljivk za podatkovni niz na področju dohodka in življenjskih pogojev so določeni v Prilogi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. decembra 2019

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 261 I, 14.10.2019, str. 1.


PRILOGA

Število in naslovi spremenljivk na področju dohodka in življenjskih pogojev

Podrobna vsebina

Oznaka spremenljivke

Ime spremenljivke

Informacije o zbiranju podatkov

DB010

Leto raziskovanja

24 tehničnih spremenljivk (letno)

DB020

Država prebivališča

3 izpeljane spremenljivke (letno)

DB040

Regija prebivališča

 

DB050

Stratum

 

DB060

Vzorčna enota prve stopnje

 

DB062

Vzorčna enota druge stopnje

 

DB070

Zaporedje izbire vzorčne enote prve stopnje

 

DB075

Rotacijska skupina

 

DB076

Val anketiranja

 

DB110

Status gospodinjstva

 

DB120

Stik na naslovu

 

DB130

Rezultat vprašalnika gospodinjstva

 

DB135

Sprejemljivost ankete gospodinjstva

 

RB010

Leto raziskovanja

 

RB020

Država prebivališča

 

HB010

Leto raziskovanja

 

HB020

Država prebivališča

 

HB040

Dan ankete gospodinjstva

 

HB050

Mesec ankete gospodinjstva

 

HB060

Leto ankete gospodinjstva

 

HB100

Število minut za izpolnitev vprašalnika gospodinjstva

 

PB010

Leto raziskovanja

 

PB020

Država prebivališča

 

PB090

Dan osebne ankete

 

PB100

Mesec osebne ankete

 

PB110

Leto osebne ankete

 

PB120

Število minut za izpolnitev osebnega vprašalnika

Identifikacija

DB030

ID gospodinjstva

9 tehničnih spremenljivk (letno)

RB030

Osebna ID

 

RB032

Zaporedna številka osebe v gospodinjstvu

 

RB040

Trenutna identifikacija gospodinjstva (ID)

 

RB100

Vzorčna oseba ali sostanovalec

 

HB030

ID gospodinjstva

 

HB070

Osebna ID osebe, ki odgovarja na vprašalnik gospodinjstva

 

PB030

Osebna ID

 

PB265

Osebna ID osebe, ki je izpolnila posamezni vprašalnik

Uteži

DB080

Oblikovana utež gospodinjstva

16 tehničnih spremenljivk (letno)

DB090

Presečna utež gospodinjstva

 

DB095

Longitudinalna utež gospodinjstva

 

RB050

Osebna presečna utež

 

RB060

Osebna osnovna utež

 

RB062

Longitudinalna utež (trajanje dve leti)

 

RB063

Longitudinalna utež (trajanje tri leta)

 

RB064

Longitudinalna utež (trajanje štiri leta)

 

RB065

Longitudinalna utež (trajanje pet let)

 

RB066

Longitudinalna utež (trajanje šest let)

 

RL070

Presečna utež otrok za otroško varstvo

 

PB040

Osebna presečna utež (vsi člani gospodinjstva, stari 16 let ali več)

 

PB050

Osebna osnovna utež (vsi člani gospodinjstva, stari 16 let ali več)

 

PB060

Osebna presečna utež za izbranega respondenta

 

PB070

Osebna oblikovana utež za izbranega respondenta

 

PB080

Osebna osnovna utež za izbranega respondenta

Značilnosti anketiranja

RB250

Status podatkov

4 tehnične spremenljivke (letno)

HB130

Uporabljen način anketiranja (gospodinjstva)

 

PB260

Narava sodelovanja v raziskavi

 

PB270

Uporabljen način anketiranja (osebe)

Lokalizacija

1 tehnična spremenljivka (letno)

DB100

Stopnja urbanizacije

Demografija

RB080

Leto rojstva

9 zbranih spremenljivk (letno)

RB081

Dopolnjena starost v letih

9 izpeljanih spremenljivk (letno)

RB082

Dopolnjena starost v letih v času anketiranja

 

RB083

Ali je oseba letos že imela rojstni dan?

 

RB090

Spol

 

RB110

Status članstva

 

RB120

Lokacija preselitve osebe

 

RB220

ID očeta

 

RB230

ID matere

 

RB240

ID zakonca/partnerja

 

RB245

Status respondenta

 

PB140

Leto rojstva

 

PB150

Spol

 

PB160

ID očeta

 

PB170

ID matere

 

PB180

ID zakonca/partnerja

 

PB190

Zakonski stan

 

PB200

Zunajzakonska skupnost

Državljanstvo in migrantsko ozadje

RB280

Država rojstva

4 zbrane spremenljivke (letno)

RB290

Država glavnega državljanstva

 

PB230

Država rojstva očeta

 

PB240

Država rojstva matere

Sestava gospodinjstva

RB200

Stanovanjski status

2 zbrani spremenljivki (letno)

RG_Z#

Podatki o gospodinjstvu

Sestava gospodinjstva – dodatne posebne podrobnosti

HB110

Vrsta gospodinjstva

3 izpeljane spremenljivke (letno)

HB120

Velikost gospodinjstva

 

PB205

Partnerja, ki živita v istem gospodinjstvu

Trajanje bivanja v državi

1 zbrana spremenljivka (letno)

RB285

Trajanje bivanja v državi prebivališča v polnih letih

Invalidnost/zmanjšana možnost in evropski osnovni modul o zdravju

PH010

Splošno zdravje po lastnih navedbah

3 zbrane spremenljivke (letno)

PH020

Dolgotrajne zdravstvene težave

 

PH030

Omejitev dejavnosti zaradi zdravstvenih težav

Zdravje otrok

RCH010

Splošno zdravje (otroka)

2 zbrani spremenljivki (vsaka 3 leta)

RCH020

Omejitev dejavnosti zaradi zdravstvenih težav (otroka)

Dostop do zdravstvenega varstva

PH040

Nezadovoljena potreba po zdravstvenem pregledu ali zdravljenju

4 zbrane spremenljivke (letno)

PH050

Glavni razlog za nezadovoljene potrebe po zdravstvenem pregledu ali zdravljenju

 

PH060

Nezadovoljena potreba po zobozdravstvenem pregledu ali zdravljenju

 

PH070

Glavni razlog za nezadovoljene potrebe po zobozdravstvenem pregledu ali zdravljenju

Dostop do zdravstvenega varstva (otroci)

HCH010

Nezadovoljene potrebe po zdravstvenem pregledu ali zdravljenju (otrok)

4 zbrane spremenljivke (vsaka 3 leta)

HCH020

Glavni razlog za nezadovoljene potrebe po zdravstvenem pregledu ali zdravljenju (otrok)

 

HCH030

Nezadovoljene potrebe po zobozdravstvenem pregledu ali zdravljenju (otrok)

 

HCH040

Glavni razlog za nezadovoljene potrebe po zobozdravstvenem pregledu ali zdravljenju (otrok)

Status glavne aktivnosti (samoopredelitev)

RB211

Status glavne aktivnosti (samoopredelitev)

4 zbrane spremenljivke (letno)

PL032

Trenutni ekonomski status, ki ga vprašani opredeli sam

 

PL040A

Zaposlitveni status

 

PL040B

Zaposlitveni status (zadnja zaposlitev)

Osnovne značilnosti delovnega mesta

PL051A

Poklic v okviru glavne zaposlitve

5 zbranih spremenljivk (letno)

PL051B

Poklic (zadnja zaposlitev)

 

PL111A

Gospodarska dejavnost lokalne enote v okviru glavne zaposlitve

 

PL111B

Gospodarska dejavnost lokalne enote (zadnja zaposlitev)

 

PL145

Glavna zaposlitev s polnim ali krajšim delovnim časom (samoopredelitev)

Trajanje pogodbe

1 zbrana spremenljivka (letno)

PL141

Stalnost glavne zaposlitve

Podroben položaj na trgu dela

PL073

Število mesecev dela s polnim delovnim časom kot zaposlena oseba

1 zbrana spremenljivka (letno)

PL074

Število mesecev dela s krajšim delovnim časom kot zaposlena oseba

11 izpeljanih spremenljivk (letno)

PL075

Število mesecev dela s polnim delovnim časom kot samozaposlena oseba (vključno kot družinski delavec)

 

PL076

Število mesecev dela s krajšim delovnim časom kot samozaposlena oseba (vključno kot družinski delavec)

 

PL080

Število mesecev brezposelnosti

 

PL085

Število mesecev v pokoju

 

PL086

Število nezmožnosti za delo zaradi dolgotrajnih zdravstvenih težav

 

PL087

Število mesecev študija

 

PL088

Število mesecev na obveznem služenju vojaškega roka

 

PL089

Število mesecev opravljanja gospodinjskih opravil

 

PL090

Število mesecev druge dejavnosti

 

PL271

Trajanje zadnjega obdobja brezposelnosti

Nadzorne pristojnosti

1 zbrana spremenljivka (letno)

PL150

Nadzorne pristojnosti v okviru glavne zaposlitve

Predhodne delovne izkušnje

PL016

Obstoj predhodnih delovnih izkušenj

2 zbrani spremenljivki (letno)

PL200

Število let plačanega dela (kot zaposlena ali samozaposlena oseba)

Časovna razporeditev dejavnosti

PL211A

Glavna aktivnost januarja

12 zbranih spremenljivk (letno)

PL211B

Glavna aktivnost februarja

 

PL211C

Glavna aktivnost marca

 

PL211D

Glavna aktivnost aprila

 

PL211E

Glavna aktivnost maja

 

PL211F

Glavna aktivnost junija

 

PL211G

Glavna aktivnost julija

 

PL211H

Glavna aktivnost avgusta

 

PL211I

Glavna aktivnost septembra

 

PL211J

Glavna aktivnost oktobra

 

PL211K

Glavna aktivnost novembra

 

PL211L

Glavna aktivnost decembra

Ure dela

PL060

Običajno število ur dela na teden v glavni zaposlitvi

2 zbrani spremenljivki (letno)

PL100

Običajno skupno število ur dela na teden v okviru druge, tretje, ... zaposlitve

Izobrazba

1 zbrana spremenljivka (letno)

PE041

Izobrazba

Udeležba v dejavnostih formalnega izobraževanja (trenutno)

RL010

Predšolska vzgoja in izobraževanje

4 zbrane spremenljivke (letno)

RL020

Obvezno osnovnošolsko izobraževanje

 

PE010

Udeležba v formalnem izobraževanju in usposabljanju (učenec, dijak, študent ali vajenec)

 

PE021

Stopnja trenutnega ali zadnjega formalnega izobraževanja ali usposabljanja

Kakovost življenja

PW010

Splošno zadovoljstvo z življenjem

2 zbrani spremenljivki (letno)

PW191

Zaupanje v druge

Materialna prikrajšanost

HD080

Zamenjava starega pohištva

14 zbranih spremenljivk (letno)

HH050

Zmožnost primernega ogrevanja doma

 

HS040

Zmožnost privoščiti si plačilo enotedenskih počitnic stran od doma

 

HS050

Zmožnost privoščiti si obrok z rdečim mesom, piščancem, ribo (ali ekvivalentni vegetarijanski obrok) vsak drugi dan

 

HS060

Zmožnost kriti nepričakovane finančne stroške

 

HS090

Imate računalnik?

 

HS110

Imate avtomobil?

 

HS120

Shajanje z dohodki

 

PD020

Zamenjava ponošenih oblačil z novimi (nerabljenimi)

 

PD030

Dva para ustreznih čevljev (vključno s parom čevljev za vse vremenske razmere)

 

PD050

Srečanje s prijatelji/družino na pijači/kosilu vsaj enkrat na mesec

 

PD060

V prostem času se redno udeležujem dejavnosti

 

PD070

Zase vsak teden zapravim manjšo količino denarja

 

PD080

Internetna povezava za osebno uporabo doma

Prikrajšanost otrok

HD100

Nekaj novih (nerabljenih) oblačil

13 zbranih spremenljivk (vsaka 3 leta)

HD110

Dva para ustreznih čevljev (vključno s parom čevljev za vse vremenske razmere)

 

HD120

Sadje in zelenjava enkrat na dan

 

HD140

Vsaj en obrok z rdečim mesom, piščancem ali ribo (ali vegetarijanski obrok) na dan

 

HD150

Knjige na domačih policah, primerne njihovi starosti

 

HD160

Oprema za dejavnosti na prostem

 

HD170

Igrače za igro v stanovanju

 

HD180

Redne dejavnosti v prostem času

 

HD190

Praznovanja ob posebnih priložnostih

 

HD200

Občasno povabilo prijateljev k igri ali prigrizku

 

HD210

Udeležba na šolskih izletih in obisk prireditev, za katere je treba plačati

 

HD220

Primerno mesto za učenje ali domače naloge

 

HD240

Na počitnice gremo vsaj 1 teden na leto

Glavne značilnosti stanovanja

HH010

Vrsta stanovanja

3 zbrane spremenljivke (letno)

HH021

Status gospodinjstva glede na lastništvo

 

HH030

Število sob, na razpolago za gospodinjstvo

Stanovanjski stroški, vključno z znižanimi stroški komunalnih storitev

HH060

Trenutna najemnina v zvezi z zasedenim stanovanjem

4 zbrane spremenljivke (letno)

HH070

Celotni stanovanjski stroški

 

HH071

Povračilo glavnice hipotekarnega kredita

 

HS022

Znižani stroški komunalnih storitev

Otroško varstvo

RL030

Varstvo otrok v varstvenih zavodih izven šolskih ur (prej/potem)

4 zbrane spremenljivke (letno)

RL040

Varstvo otrok v vrtcih

 

RL050

Varstvo otrok s strani poklicne varuške na otrokovem domu ali na varuškinem domu

 

RL060

Varstvo otrok s strani starih staršev, članov gospodinjstva, ki niso starši, drugih sorodnikov, prijateljev ali sosedov

Dohodek iz dela

PY010G/ PY010N

Denarni ali skoraj denarni dohodek zaposlenih

5 zbranih spremenljivk (letno)

PY020G/ PY020N

Nedenarni dohodek zaposlenih

 

PY021G/ PY021N

Službeni avtomobil

 

PY030G

Prispevek delodajalca za socialno varnost

 

PY050G/ PY050N

Denarni dobiček ali izguba iz samozaposlitve

Dohodek iz socialnih transferjev

HY050G/HY050N

Dodatki v zvezi z družino/otroki

8 zbranih spremenljivk (letno)

HY060G/HY060N

Dodatki/prejemki za socialno izključenost, ki niso uvrščeni drugje

32 spremenljivk, poznanih v državah (letno)

HY070G/HY070N

Stanovanjski dodatki

 

PY090G/ PY090N

Denarna nadomestila za brezposelnost

 

PY110G/ PY110N

Družinske pokojnine za preživele družinske člane

 

PY120G/ PY120N

Dajatve za bolezen

 

PY130G/ PY130N

Invalidnine

 

PY140G/ PY140N

Dodatki v zvezi z izobraževanjem

 

HY051G

Dodatki v zvezi z družino/otroki (za katere se plačujejo prispevki in ki so odvisni od rezultatov preverjanja premoženjskih razmer)

 

HY052G

Dodatki v zvezi z družino/otroki (za katere se plačujejo prispevki in ki niso odvisni od rezultatov preverjanja premoženjskih razmer)

 

HY053G

Dodatki v zvezi z družino/otroki (za katere se ne plačujejo prispevki in ki so odvisni od rezultatov preverjanja premoženjskih razmer)

 

HY054G

Dodatki v zvezi z družino/otroki (za katere se ne plačujejo prispevki in ki niso odvisni od rezultatov preverjanja premoženjskih razmer)

 

HY061G

Dodatki/prejemki za socialno izključenost, ki niso uvrščeni drugje (za katere se plačujejo prispevki in ki so odvisni od rezultatov preverjanja premoženjskih razmer)

 

HY062G

Dodatki/prejemki za socialno izključenost, ki niso uvrščeni drugje (za katere se plačujejo prispevki in ki niso odvisni od rezultatov preverjanja premoženjskih razmer)

 

HY063G

Dodatki/prejemki za socialno izključenost, ki niso uvrščeni drugje (za katere se ne plačujejo prispevki in ki so odvisni od rezultatov preverjanja premoženjskih razmer)

 

HY064G

Dodatki/prejemki za socialno izključenost, ki niso uvrščeni drugje (za katere se ne plačujejo prispevki in ki niso odvisni od rezultatov preverjanja premoženjskih razmer)

 

HY071G

Stanovanjski dodatki (za katere se plačujejo prispevki in ki so odvisni od rezultatov preverjanja premoženjskih razmer)

 

HY072G

Stanovanjski dodatki (za katere se plačujejo prispevki in ki niso odvisni od rezultatov preverjanja premoženjskih razmer)

 

HY073G

Stanovanjski dodatki (za katere se ne plačujejo prispevki in ki so odvisni od rezultatov preverjanja premoženjskih razmer)

 

HY074G

Stanovanjski dodatki (za katere se ne plačujejo prispevki in ki niso odvisni od rezultatov preverjanja premoženjskih razmer)

 

PY091G

Denarna nadomestila za brezposelnost (za katera se plačujejo prispevki in ki so odvisna od rezultatov preverjanja premoženjskih razmer)

 

PY092G

Denarna nadomestila za brezposelnost (za katera se plačujejo prispevki in ki niso odvisna od rezultatov preverjanja premoženjskih razmer)

 

PY093G

Denarna nadomestila za brezposelnost (za katera se ne plačujejo prispevki in ki so odvisna od rezultatov preverjanja premoženjskih razmer)

 

PY094G

Denarna nadomestila za brezposelnost (za katera se ne plačujejo prispevki in ki niso odvisna od rezultatov preverjanja premoženjskih razmer)

 

PY111G

Družinske pokojnine za preživele družinske člane (za katere se plačujejo prispevki in ki so odvisne od rezultatov preverjanja premoženjskih razmer)

 

PY112G

Družinske pokojnine za preživele družinske člane (za katere se plačujejo prispevki in ki niso odvisne od rezultatov preverjanja premoženjskih razmer)

 

PY113G

Družinske pokojnine za preživele družinske člane (za katere se ne plačujejo prispevki in ki so odvisne od rezultatov preverjanja premoženjskih razmer)

 

PY114G

Družinske pokojnine za preživele družinske člane (za katere se ne plačujejo prispevki in ki niso odvisne od rezultatov preverjanja premoženjskih razmer)

 

PY121G

Dajatve za bolezen (za katere se plačujejo prispevki in ki so odvisne od rezultatov preverjanja premoženjskih razmer)

 

PY122G

Dajatve za bolezen (za katere se plačujejo prispevki in ki niso odvisne od rezultatov preverjanja premoženjskih razmer)

 

PY123G

Dajatve za bolezen (za katere se ne plačujejo prispevki in ki so odvisne od rezultatov preverjanja premoženjskih razmer)

 

PY124G

Dajatve za bolezen (za katere se ne plačujejo prispevki in ki niso odvisne od rezultatov preverjanja premoženjskih razmer)

 

PY131G

Invalidnine (za katere se plačujejo prispevki in ki so odvisne od rezultatov preverjanja premoženjskih razmer)

 

PY132G

Invalidnine (za katere se plačujejo prispevki in ki niso odvisne od rezultatov preverjanja premoženjskih razmer)

 

PY133G

Invalidnine (za katere se ne plačujejo prispevki in ki so odvisne od rezultatov preverjanja premoženjskih razmer)

 

PY134G

Invalidnine (za katere se ne plačujejo prispevki in ki niso odvisne od rezultatov preverjanja premoženjskih razmer)

 

PY141G

Dodatki v zvezi z izobraževanjem (za katere se plačujejo prispevki in ki so odvisni od rezultatov preverjanja premoženjskih razmer)

 

PY142G

Dodatki v zvezi z izobraževanjem (za katere se plačujejo prispevki in ki niso odvisni od rezultatov preverjanja premoženjskih razmer)

 

PY143G

Dodatki v zvezi z izobraževanjem (za katere se ne plačujejo prispevki in ki so odvisni od rezultatov preverjanja premoženjskih razmer)

 

PY144G

Dodatki v zvezi z izobraževanjem (za katere se ne plačujejo prispevki in ki niso odvisni od rezultatov preverjanja premoženjskih razmer)

Dohodek iz pokojnin

PY080G/ PY080N

Pokojnine iz individualnih zasebnih shem

2 zbrani spremenljivki (letno)

PY100G/ PY100N

Dajatve za starost

4 spremenljivke, poznane v državah (letno)

PY101G

Dajatve za starost (za katere se plačujejo prispevki in ki so odvisne od rezultatov preverjanja premoženjskih razmer)

 

PY102G

Dajatve za starost (za katere se plačujejo prispevki in ki niso odvisne od rezultatov preverjanja premoženjskih razmer)

 

PY103G

Dajatve za starost (za katere se ne plačujejo prispevki in ki so odvisne od rezultatov preverjanja premoženjskih razmer)

 

PY104G

Dajatve za starost (za katere se ne plačujejo prispevki in ki niso odvisne od rezultatov preverjanja premoženjskih razmer)

Drugi dohodki, vključno z dohodki iz premoženja in kapitala ter transferji med gospodinjstvi

HY040G/HY040N

Dohodek od oddajanja stavb ali zemljišč v najem ali zakup

7 zbranih spremenljivk (letno)

HY080G/HY080N

Redni prejeti medgospodinjski denarni transferji

 

HY081G/HY081N

Prejete preživnine (obvezne in prostovoljne)

 

HY090G/HY090N

Obresti, dividende, dobiček od kapitalskih investicij v nekorporativna podjetja

 

HY100G/HY100N

Povračila obresti za hipotekarni kredit

 

HY110G/HY110N

Dohodek oseb, mlajših od 16 let

 

HY170G/HY170N

Vrednost blaga, proizvedenega za lastno porabo

Davki in prispevki, dejansko plačani po olajšavah

HY120G/HY120N

Redni davki na premoženje

7 zbranih spremenljivk (letno)

HY121G/HY121N

Davki, plačani za lastništvo glavnega stanovanja gospodinjstva

 

HY130G/HY130N

Redni plačani medgospodinjski denarni transferji

 

HY131G/HY131N

Plačane preživnine (obvezne + prostovoljne)

 

HY140G/HY140N

Davki od dohodka in prispevki za socialno varnost

 

HY145N

Doplačila/prejemki za prilagoditev davkov

 

PY035G/ PY035N

Prispevki v individualne zasebne pokojninske sheme

Skupni letni dohodek na ravni oseb in gospodinjstev

HI010

Sprememba dohodka gospodinjstva glede na prejšnje leto

4 zbrane spremenljivke (letno)

HI020

Razlog za povečanje dohodka

4 izpeljane spremenljivke (letno)

HI030

Razlog za zmanjšanje dohodka

 

HI040

Pričakovani dohodek gospodinjstva v naslednjih 12 mesecih

 

HY010

Skupni bruto dohodek gospodinjstva

 

HY020

Skupni razpoložljivi dohodek gospodinjstva

 

HY022

Skupni razpoložljivi dohodek gospodinjstva pred socialnimi transferji, razen dajatev za starost in družinskih pokojnin za preživele družinske člane

 

HY023

Skupni razpoložljivi dohodek gospodinjstva pred socialnimi transferji, vključno z dajatvami za starost in družinskimi pokojninami za preživele družinske člane

Zaostala plačila

HS011

Zaostala plačila hipoteke ali najemnine

4 zbrane spremenljivke (letno)

HS021

Zaostala plačila računov za komunalne storitve

 

HS031

Zaostala plačila obrokov nakupa na več obrokov ali drugega posojila

 

HS150

Finančno breme odplačevanja dolgov iz nakupa na obroke ali posojil

Modul o priložnostni temi za leto 2021

 

 

Življenjske razmere in pogoji otrok v ločenih in sestavljenih družinah

HK010

Število otrok, ki so člani gospodinjstva in katerih drugi starš živi zunaj gospodinjstva

12 zbranih spremenljivk

HK020

Število otrok, ki niso člani gospodinjstva in katerih starš živi v gospodinjstvu

1 izpeljana spremenljivka

PK010

Član gospodinjstva ima otroke, ki niso člani gospodinjstva

RK010

ID starša in zaporedna številka otroka, ki ni član gospodinjstva

RK020

Starost otroka, ki ni član gospodinjstva

PK020

Glavni razlog, zakaj oseba ne preživi več časa z otroki, ki so člani gospodinjstva

PK030

Glavni razlog, zakaj oseba ne preživi več časa z otroki, ki niso člani gospodinjstva

 

RK030

Čas, ki ga starš običajno porabi, da pride do otroka, ki ni član gospodinjstva

 

RK040

Pogostost stikov z otrokom, ki ni član gospodinjstva, v zadnjih 12 mesecih (po telefonu, prek družbenih medijev itd.)

 

RK050

Otrok ima spalnico, v kateri spi (vključno s spalnico, ki jo deli z brati in sestrami)

 

RK060

Pogostost aktivnega preživljanja časa z otrokom (obroki, igra, domače naloge, hoja, pogovarjanje itd.)

 

RK070

Število noči na mesec, ki jih otrok preživi v gospodinjstvu (povprečje)

 

RK080

Stanje zakonske pravice do varstva in vzgoje otrok