14.2.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 42/8


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/198

z dne 13. februarja 2020

o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 251/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzpostavitvijo registra geografskih označb, zaščitenih v sektorju aromatiziranih vinskih proizvodov, in vključitvijo obstoječih geografskih označb v navedeni register

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 251/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb aromatiziranih vinskih proizvodov in o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 1601/91 (1) ter zlasti člena 21 in člena 26(1) in (3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V Prilogi II k Uredbi Sveta (EGS) št. 1601/91 (2) je določen seznam geografskih označb aromatiziranih vinskih proizvodov, za katere je bila odobrena zaščita po navedeni uredbi. Uredba (EGS) št. 1601/91 je bila razveljavljena in nadomeščena z Uredbo (EU) št. 251/2014. V poglavju III Uredbe (EU) št. 251/2014 so določena pravila za zaščito geografskih označb v sektorju aromatiziranih vin. V navedenem poglavju je Komisija med drugim tudi pooblaščena za sprejemanje izvedbenih aktov za vzpostavitev in vzdrževanje javno dostopnega elektronskega registra geografskih označb za aromatizirane vinske proizvode, zaščitene po navedeni uredbi. Navedeni register bi bilo treba vzdrževati na spletni strani Komisije.

(2)

V skladu s členom 26(1) Uredbe (EU) št. 251/2014 so obstoječe geografske označbe aromatiziranih vinskih proizvodov, navedene v Prilogi II k Uredbi (EGS) št. 1601/91 ali predložene državi članici in jih je država članica odobrila pred 27. marcem 2014, samodejno zaščitene kot geografske označbe po navedeni uredbi. Vendar bi bilo treba v skladu s členom 26(3) Uredbe obstoječe geografske označbe, za katere zadevna država članica Komisiji ni poslala tehnične dokumentacije in nacionalne odločitve o odobritvi do 28. marca 2017, črtati iz registra.

(3)

Komisija je do 28. marca 2017 prejela tehnično dokumentacijo in nacionalno odločbo o odobritvi obstoječih geografskih označb aromatiziranih vinskih proizvodov iz Priloge II k Uredbi (EGS) št. 1601/91 „Nürnberger Glühwein“ (dne 17. marca 2017), „Samoborski bermet“ (dne 23. marca 2017), „Thüringer Glühwein“ (dne 17. marca 2017) in „Vermut di Torino“ ali „Vermouth di Torino“ (dne 24. marca 2017).

(4)

Španija je geografsko označbo „Vino Naranja del Condado de Huelva“ odobrila 6. julija 2011. Komisija je s tem povezano tehnično dokumentacijo in nacionalno odločbo o odobritvi prejela 14. marca 2017.

(5)

Komisija je ocenila obstoječe geografske označbe „Nürnberger Glühwein“, „Samoborski bermet“, „Thüringer Glühwein“, „Vermut di Torino“ ali „Vermouth di Torino“ in „Vino Naranja del Condado de Huelva“ ter sklenila, da ustrezajo opredelitvi geografske označbe iz točke 3 člena 2 Uredbe (EU) št. 251/2014.

(6)

Zato bi bilo treba obstoječe geografske označbe „Nürnberger Glühwein“, „Samoborski bermet“, „Thüringer Glühwein“, „Vermut di Torino“ ali „Vermouth di Torino“ in „Vino Naranja del Condado de Huelva“ vnesti v register geografskih označb za aromatizirane vinske proizvode, zaščitene po Uredbi (EU) št. 251/2014.

(7)

Komisija ni prejela tehnične dokumentacije in nacionalne odločbe o odobritvi obstoječe geografske označbe „Vermouth de Chambéry“. Obstoječa geografska označba „Vermouth de Chambéry“ je zato z 29. marcem 2017 izgubila zaščito. Register je treba šele vzpostaviti, zato Komisija ne bi smela navesti imena „Vermouth de Chambéry“ v register.

(8)

Zaradi jasnosti in na zahtevo vložnikov bi bilo treba ime obstoječe italijanske geografske označbe, navedene v Prilogi II k Uredbi (EGS) 1601/91 kot „Vermouth di Torino“ ali „Vermut di Torino“, odvisno od jezikovnih različic Uredbe, vnesti v register kot „Vermut di Torino“ / „Vermouth di Torino“ –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Register

1.   Elektronski register geografskih označb za aromatizirane vinske proizvode (v nadaljnjem besedilu: register) iz člena 21 Uredbe (EU) št. 251/2014 se vzpostavi z digitalnim sistemom, ki ga Komisija da na voljo javnosti.

2.   V register se vključijo imena aromatiziranih vinskih proizvodov, zaščitenih kot geografske označbe po Uredbi (EU) št. 251/2014.

Člen 2

Obstoječe geografske označbe

Naslednje obstoječe geografske označbe se vključijo v register kot geografske označbe, zaščitene po Uredbi (EU) št. 251/2014:

(a)

Nürnberger Glühwein“;

(b)

Samoborski bermet“;

(c)

Thüringer Glühwein“;

(d)

Vermut di Torino“ / „Vermouth di Torino“;

(e)

Vino Naranja del Condado de Huelva“.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. februarja 2020

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 84, 20.3.2014, str. 14.

(2)  Uredba Sveta (EGS) št. 1601/91 z dne 10. junija 1991 o določitvi splošnih pravil za opredelitev, opis in predstavitev aromatiziranih vin, aromatiziranih pijač na osnovi vina in aromatiziranih mešanih pijač iz vinskih proizvodov (UL L 149, 14.6.1991, str. 1).