30.10.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 362/20


SKLEP SVETA (EU) 2020/1582

z dne 23. oktobra 2020

o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa na sestankih pogodbenic Sporazuma za preprečevanje nereguliranega ribolova na odprtem morju v osrednjem Arktičnem oceanu

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 43 v povezavi s členom 218(9) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Unija je s Sklepom Sveta (EU) 2019/407 (1) sklenila Sporazum za preprečevanje nereguliranega ribolova na odprtem morju v osrednjem Arktičnem oceanu (v nadaljnjem besedilu: Sporazum). Sporazum bo predvidoma začel veljati proti koncu tega leta.

(2)

Sestanek pogodbenic je pristojen za sprejetje ukrepov, s katerimi se zagotovi izvajanje Sporazuma, da se izpolni cilj, ki je preprečiti nereguliran ribolov na območju odprtega morja v osrednjem Arktičnem oceanu z uporabo previdnostnih ukrepov za ohranjanje in upravljanje v okviru dolgoročne strategije za ohranitev zdravih morskih ekosistemov ter zagotovitev ohranjanja in trajnostne uporabe staležev rib. Taki ukrepi lahko postanejo zavezujoči za Unijo.

(3)

V Uredbi (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (2) je določeno, da mora Unija zagotoviti, da so ribolovne dejavnosti in dejavnosti ribogojstva okoljsko dolgoročno trajnostne in upravljane na način, ki je skladen s cilji doseganja gospodarskih in socialnih koristi ter koristi zaposlovanja in prispevanja k zanesljivi preskrbi s hrano. Prav tako je določeno, da mora Unija uporabiti previdnostni pristop k upravljanju ribištva, njen cilj pa je zagotoviti, da se izkoriščanje morskih bioloških virov izvaja na način, ki dovoljuje obnavljanje in ohranjanje populacij lovljenih vrst nad ravnmi, ki omogočajo največji trajnostni donos. Določeno je tudi, da mora Unija na podlagi najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja sprejeti ukrepe za upravljanje in ohranjanje, podpirati razvoj znanstvenega znanja in svetovanja, postopoma odpravljati zavržke in spodbujati ribolovne metode, ki prispevajo k bolj selektivnemu ribolovu, preprečevanju in zmanjševanju neželenega ulova v čim večji meri ter ribolovu z majhnim vplivom na morski ekosistem in ribolovne vire. Poleg tega je v Uredbi (EU) št. 1380/2013 izrecno določeno, da mora Unija navedene cilje in načela uporabiti pri vodenju zunanjih odnosov na področju ribištva.

(4)

Kot je navedeno v sklepih Sveta z dne 19. novembra 2019 o oceanih in morjih, vključno z Arktiko, skupnem sporočilu visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter Evropske komisije z naslovom Celostna politika Evropske unije za Arktiko in sklepih Sveta z dne 24. marca 2017 o Mednarodnem upravljanju oceanov: agenda za prihodnost naših oceanov, je podpiranje Sporazuma in morebitne vzpostavitve regionalne organizacije ali ureditve za upravljanje ribištva na odprtem morju v Arktičnem oceanu pomemben cilj za Unijo, da se zaščiti arktično okolje ter da se na podlagi mednarodnega sodelovanja zagotovi trajnostni razvoj v arktični regiji in njeni okolici.

(5)

Primerno je, da se določi stališče, ki se v imenu Unije zastopa na sestanku pogodbenic Sporazuma za obdobje 2020–2024, saj bodo ukrepi za ohranjanje in upravljanje iz Sporazuma za Unijo zavezujoči in bodo lahko odločilno vplivali na vsebino prava Unije, in sicer na uredbi Sveta (ES) št. 1005/2008 (3) in (ES) št. 1224/2009 (4) ter Uredbo (EU) 2017/2403 Evropskega parlamenta in Sveta (5).

(6)

Zaradi omejenega znanja o ribolovnih virih na območju Sporazuma in njihove narave ter posledične potrebe, da stališče Unije upošteva nove razmere, vključno z novimi znanstvenimi in drugimi ustreznimi informacijami, predstavljenimi pred ali med sestanki pogodbenic, bi bilo treba v skladu z načelom lojalnega sodelovanja med institucijami Unije iz člena 13(2) Pogodbe o Evropski uniji vzpostaviti postopke za vsakoletno podrobnejšo določitev stališča Unije za obdobje 2020–2024.

(7)

Temu sklepu lahko pozneje sledi dodaten ločen sklep Sveta o začetku pogajanj za vzpostavitev ene ali več dodatnih regionalnih ali podregionalnih organizacij ali ureditev za upravljanje ribištva na odprtem morju v Arktičnem oceanu –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Stališče, ki se v imenu Unije zastopa na sestankih pogodbenic Sporazuma za preprečevanje nereguliranega ribolova na odprtem morju v osrednjem Arktičnem oceanu (v nadaljnjem besedilu: Sporazum), je v skladu z načeli in usmeritvami za stališče, ki se v imenu Unije zastopa na sestankih pogodbenic Sporazuma (6).

Člen 2

Pred vsakim sestankom pogodbenic Sporazuma, na katerem navedeni organ sprejme sklepe s pravnim učinkom za Unijo, se sprejmejo potrebni ukrepi, da se v stališču, ki se zastopa v imenu Unije, upoštevajo najnovejše znanstvene in druge ustrezne informacije, predložene Komisiji, v skladu z načeli in usmeritvami iz člena 1.

V ta namen in na podlagi navedenih informacij Komisija Svetu dovolj zgodaj pred vsakim sestankom pogodbenic Sporazuma pošlje dokument, v katerem predstavi podrobnosti predlagane določitve stališča Unije, da bi lahko razpravljal in sprejel podrobnosti o stališču, ki se zastopa v imenu Unije.

Če med sestankom pogodbenic Sporazuma, tudi na kraju samem, ni mogoče doseči dogovora, se zadeva predloži Svetu ali njegovim pripravljalnim telesom, da bi se v stališču Unije upoštevali novi elementi.

Člen 3

Stališče Unije iz člena 1 Svet na predlog Komisije oceni in po potrebi revidira najpozneje do letnega sestanka pogodbenic Sporazuma leta 2025.

Člen 4

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Luxembourgu, 23. oktobra 2020

Za Svet

Predsednica

S. SCHULZE


(1)  Sklep Sveta (EU) 2019/407 z dne 4. marca 2019 o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma za preprečevanje nereguliranega ribolova na odprtem morju v osrednjem Arktičnem oceanu (UL L 73, 15.3.2019, str. 1).

(2)  Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L 354, 28.12.2013, str. 22).

(3)  Uredba Sveta (ES) št. 1005/2008 z dne 29. septembra 2008 o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje in o spremembi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1936/2001 in (ES) št. 601/2004 ter o razveljavitvi uredb (ES) št. 1093/94 in (ES) št. 1447/1999 (UL L 286, 29.10.2008, str. 1).

(4)  Uredba Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Unije za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike, o spremembi uredb (ES) št. 847/96, (ES) št. 2371/2002, (ES) št. 811/2004, (ES) št. 768/2005, (ES) št. 2115/2005, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007, (ES) št. 676/2007, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1300/2008, (ES) št. 1342/2008 in razveljavitvi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1627/94 in (ES) št. 1966/2006 (UL L 343, 22.12.2009, str. 1).

(5)  Uredba (EU) 2017/2403 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 o trajnostnem upravljanju zunanjih ribiških flot in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1006/2008 (UL L 347, 28.12.2017, str. 81).

(6)  Glej dok. ST 11439/20I na http://register.consilium.europa.eu.