29.9.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 314/49


IZVEDBENI SKLEP SVETA (EU) 2020/1354

z dne 25. septembra 2020

o odobritvi začasne podpore Portugalski republiki na podlagi Uredbe (EU) 2020/672 za ublažitev tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah po izbruhu COVID-19

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) 2020/672 z dne 19. maja 2020 o vzpostavitvi evropskega instrumenta za začasno podporo za ublažitev tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah (SURE) po izbruhu COVID-19 (1) in zlasti člena 6(1) Uredbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Portugalska je 11. avgusta 2020 zaprosila za finančno pomoč Unije, da bi dopolnila svoja nacionalna prizadevanja za obravnavanje učinka izbruha COVID-19 in za odziv na socialno-ekonomske posledice izbruha za delavce in samozaposlene.

(2)

Izbruh COVID-19 in izredni ukrepi, ki jih je Portugalska uvedla za zajezitev izbruha ter njegovih socialno-ekonomskih učinkov in učinkov, povezanih z zdravjem, bodo po pričakovanjih zelo močno vplivali na javne finance. Glede na napoved Komisije iz pomladi 2020 naj bi primanjkljaj in dolg sektorja država Portugalske do konca leta 2020 znašala 6,5 % oziroma 131,6 % bruto domačega proizvoda (BDP). Glede na vmesno napoved Komisije iz poletja 2020 naj bi se BDP Portugalske v letu 2020 zmanjšal za 9,8 %.

(3)

Izbruh COVID-19 je imobiliziral znaten del delovne sile na Portugalskem. To je privedlo do nenadnega in močnega povečanja javnofinančnih odhodkov na Portugalskem v zvezi s shemami skrajšanega delovnega časa in podobnimi ukrepi, kot tudi z uporabo ustreznih ukrepov, povezanih z zdravjem, ki so bili uvedeni zaradi izbruha COVID-19, kot je navedeno v uvodnih izjavah od 4 do 17.

(4)

„Zakon št. 7/2009 z dne 12. februarja“, ki je naveden v prošnji Portugalske z dne 11. avgusta 2020, uvaja ukrep za podporo ohranjanja pogodb o zaposlitvi z začasno prekinitvijo dela ali skrajšanjem običajnega delovnega časa, ki je določen v portugalskem delovnopravnem zakoniku. Ukrep upravičenim podjetjem zagotavlja kritje 70 % nadomestila za zaposlene, pri čemer nadomestilo za zaposlene znaša dve tretjini njihove običajne bruto plače. Za ta dvotretjinski popravek velja spodnja meja, ki je enaka nacionalni minimalni plači, in zgornja meja, ki je enaka trikratniku nacionalne minimalne plače. Pogoj za upravičenost je, da so podjetja prekinila svojo poslovno dejavnost ali so imela znatne izgube prihodka.

(5)

„Zakonski odlok št. 10-G/2020 z dne 26. marca“ in „Zakonski odlok št. 27-B/2020 z dne 19. junija“, ki sta navedena v prošnji Portugalske z dne 11. avgusta 2020, sta podlaga za uvedbo številnih ukrepov za obravnavanje učinka izbruha COVID-19. To vključuje novo in poenostavljeno posebno podporo za ohranjanje pogodb o zaposlitvi z začasno prekinitvijo dela ali skrajšanjem običajnega delovnega časa. Ta ukrep je podoben ukrepu iz uvodne izjave 4, vendar se izvaja po poenostavljenih postopkih, ki omogočajo hitrejši dostop do sredstev. Upravičenim podjetjem zagotavlja kritje 70 % nadomestila za zaposlene, pri čemer nadomestilo za zaposlene znaša dve tretjini njihove običajne bruto plače, delodajalci pa so oproščeni plačila prispevkov za socialno varnost. Za ta dvotretjinski popravek velja spodnja meja, ki je enaka nacionalni minimalni plači, in zgornja meja, ki je enaka trikratniku nacionalne minimalne plače. Pogoj za upravičenost je, da so podjetja prekinila svojo poslovno dejavnost ali so imela vsaj 40-odstotno izgubo prihodka v obdobju 30 dni pred vložitvijo prošnje za podporo v primerjavi z istim mesecem predhodnega leta ali z mesečnim povprečjem dveh mesecev pred tem obdobjem. Ukrep je bil večkrat razširjen, med drugim s prilagoditvijo izračuna nadomestila za zaposlene na štiri petine njihove običajne bruto plače in postopno ukinitvijo oprostitve plačila prispevkov za socialno varnost za upravičena podjetja. Ker oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost pomeni izpad prihodkov za vlado, se za namene Uredbe (EU) 2020/672 lahko šteje za enakovredno javnofinančnim odhodkom.

(6)

V primerih, kadar so podjetja v krizi zaradi izbruha COVID-19, so upravičena do ukrepov iz uvodne izjave 4 ali 5 in imajo program usposabljanja, ki ga odobrijo nacionalne javne službe za zaposlovanje in usposabljanje v okviru posebnih poklicnih programov, lahko zaposleni in podjetja prejmejo dodatek za usposabljanje, ki krije nadomestilo dohodka ter povezane stroške za usposabljanje, ki se izvaja med delovnim časom kot alternativa skrajšanju delovnega časa.

(7)

Poleg tega so organi uvedli poseben ukrep podpore za podjetja za ponoven začetek opravljanja poslovne dejavnosti. Da se olajša vrnitev na delo in ohranitev delovnih mest, lahko podjetja, katerih zaposleni so bili upravičeni do ukrepov iz uvodne izjave 4 ali 5, prejmejo nadomestilo enako bodisi višini nacionalne minimalne plače na ustreznega zaposlenega, ki se izplača v enem obroku, bodisi višini dvakratnika nacionalne minimalne plače na takega zaposlenega, ki se izplača postopoma v obdobju šestih mesecev. Kadar se podpora zagotovi postopoma, so podjetja upravičena tudi do delne, 50-odstotne oprostitve plačila prispevkov delodajalca za socialno varnost v zvezi z ustreznimi zaposlenimi.

(8)

Nazadnje, na podlagi „Zakonskega odloka št. 27-B/2020 z dne 19. junija“ in „Zakonskega odloka št. 58-A/2020 z dne 14. avgusta“ so organi uvedli dodatek za stabilizacijo dohodka za zaposlene, ki so upravičeni do ukrepov iz uvodne izjave 4 ali 5. Do dodatka so upravičeni zaposleni, katerih bruto plača glede na raven iz februarja 2020 ni presegla dvakratnika nacionalne minimalne plače. Zaposleni prejmejo nadomestilo, ki je enako razliki med bruto plačo iz februarja 2020 in bruto plačo v obdobju, v katerem je bil zaposleni vključen v eno od dveh zgoraj navedenih podpornih shem, s spodnjo mejo 100 EUR in zgornjo mejo 351 EUR.

(9)

„Zakonski odlok št. 10-A/2020 z dne 13. marca“ in „Zakon št. 2/2020 z dne 31. marca“ (2), ki sta navedena v prošnji Portugalske z dne 11. avgusta 2020, uvajata poseben ukrep podpore za samozaposlene, neformalne delavce in družbenike. Ukrep zagotavlja mesečno nadomestilo, ki je enako registriranemu dohodku posameznika, z zgornjo mejo 438,81 EUR, kadar je dohodek nižji od 658,21 EUR, ali dvema tretjinama registriranega dohodka posameznika z zgornjo mejo 438,81 EUR, kadar je dohodek višji od 658,21 EUR. Med 13. marcem in 30. junijem 2020 se je za skupni znesek mesečne podpore uporabljala prvotna spodnja meja v višini 219,41 EUR. Upravičene osebe so posamezniki, ki so prekinili svojo poslovno dejavnost ali so imeli vsaj 40-odstotno izgubo prihodka v obdobju 30 dni pred vložitvijo prošnje za podporo v primerjavi z istim mesecem predhodnega leta ali z mesečnim povprečjem dveh mesecev pred tem obdobjem.

(10)

„Zakonski odlok št. 10-A/2020 z dne 13. marca“, ki je naveden v prošnji Portugalske z dne 11. avgusta 2020, uvaja družinski dodatek za zaposlene, ki jim je onemogočeno delo, ker morajo skrbeti za otroke, mlajše od 12 let, ali druge vzdrževane osebe. Ukrep zagotavlja nadomestilo v višini 50 % nadomestila za zaposlene. Praviloma nadomestilo za zaposlene ustreza dvema tretjinama običajne bruto plače s spodnjo mejo, ki je enaka nacionalni minimalni plači, in zgornjo mejo, ki je enaka trikratniku nacionalne minimalne plače. Ta ukrep se lahko šteje za ukrep, podoben shemam skrajšanega delovnega časa iz Uredbe (EU) 2020/672, saj zagotavlja dohodkovno podporo zaposlenim, kar bo pomagalo kriti stroške otroškega varstva med zaprtjem šol, da bodo starši lahko nadaljevati delo, s čimer se preprečuje,da bi bila ogrožena delovna razmerja.

(11)

„Odredba vlade št. 3485-C/2020 z dne 17. marca“, „Odredba vlade št. 4395/2020 z dne 10. aprila“ in „Odredba vlade št. 5897-B/2020 z dne 28. maja“, ki so navedene v prošnji Portugalske z dne 11. avgusta 2020, uvajajo poseben ukrep podpore za ohranjanje pogodb o zaposlitvi izvajalcev usposabljanja zaradi odpovedi izvedbe poklicnih usposabljanj. Javna podpora zajema nadomestilo, ki krije plačo izvajalcev usposabljanja, tudi če se poklicno usposabljanje ne izvede.

(12)

„Resolucija Sveta regionalne vlade Azorov št. 97/2020 z dne 8. aprila“, „Resolucija Sveta regionalne vlade Azorov št. 120/2020 z dne 28. aprila“, „Resolucija Sveta regionalne vlade Azorov št. 128/2020 z dne 5. maja“, „Resolucija Sveta regionalne vlade Azorov št. 129/2020 z dne 5. maja“, „Resolucija Sveta regionalne vlade Azorov št. 195/2020 z dne 15. julija“, „Resolucija Sveta regionalne vlade Azorov št. 196/2020 z dne 15. julija“ in „Resolucija Sveta regionalne vlade Azorov št. 200/2020 z dne 17. julija“, ki so navedene v prošnji Portugalske z dne 11. avgusta 2020, uvajajo več regionalnih ukrepov v zvezi z zaposlovanjem v avtonomni pokrajini Azori. Namen posebnih ukrepov, vključno z regionalnimi dodatki k nacionalnim shemam, in sicer za delo s skrajšanim delovnim časom, podporo za samozaposlene in za podjetja, da lahko ponovno začnejo opravljati poslovno dejavnost, je ohraniti zaposlenost v regiji Azori v času izbruha COVID-19. Pogoj za podporo v okviru ukrepov je, da se ohranijo pogodbe o zaposlitvi in poslovna dejavnost.

(13)

„Resolucija regionalne vlade Madeire št. 101/2020 z dne 13. marca“ in „Odlok št. 133-B/2020 podpredsedstva regionalne vlade Madeire ter regionalnega sekretariata za socialno vključenost in državljanstvo z dne 22. aprila“, ki sta navedena v prošnji Portugalske z dne 11. avgusta 2020, uvajata več regionalnih ukrepov v zvezi z zaposlovanjem v avtonomni pokrajini Madeira. Namen posebnih ukrepov, vključno z regionalnimi dodatki k nacionalnim shemam, in sicer za delo s skrajšanim delovnim časom, podporo za samozaposlene in za podjetja, da lahko ponovno začnejo opravljati poslovno dejavnost, je ohraniti zaposlenost v regiji Madeira v času izbruha COVID-19. Pogoj za podporo v okviru ukrepov je, da se ohranijo pogodbe o zaposlitvi in poslovna dejavnost.

(14)

„Zakonski odlok št. 10-A/2020 z dne 13. marca“ in „Zakon št. 2/2020 z dne 31. marca“ (3), ki sta navedena v prošnji Portugalske z dne 11. avgusta 2020, določata nadomestilo za zaposlene in samozaposlene osebe, ki začasno ne morejo opravljati svoje poklicne dejavnosti, ker so v preventivni izolaciji. Taki delavci so upravičeni do nadomestila, ki je enako njihovi osnovni plači. Z navedenima pravnima aktoma je bilo uvedeno tudi nadomestilo za bolniško odsotnost zaradi okužbe s COVID-19. V primerjavi s standardnim portugalskim sistemom nadomestil za bolniško odsotnost se za odobritev nadomestila za bolniško odsotnost zaradi COVID-19 ne uporablja čakalna doba. Javna podpora zajema nadomestilo, ki je enako bruto plači.

(15)

„Zakonski odlok št. 10-A/2020 z dne 13. marca“, ki je naveden v prošnji Portugalske z dne 11. avgusta 2020, omogoča nakup osebne zaščitne opreme, ki se uporablja na delovnem mestu, zlasti v javnih bolnišnicah, na resornih ministrstvih, v občinah in avtonomnih regijah Azori in Madeira, kot ukrep, povezan z zdravjem. Poleg tega navedena pravna podlaga uvaja kampanjo za higieno v šolah za zagotovitev varne vrnitve na delo učiteljev, drugega osebja ter učencev.

(16)

Organi so uvedli testiranje okužb s COVID-19 za bolnišnične paciente in delavce v javnih bolnišnicah ter zaposlene v domovih za nego in ustanovah za varstvo otrok. Strošek za testiranje se financira iz splošnega proračuna in zato nima izrecne pravne podlage.

(17)

Nazadnje, „Zakon št. 27-A/2020 z dne 24. julija“, ki je naveden v prošnji Portugalske z dne 11. avgusta 2020, uvaja posebno nadomestilo za zaposlene v nacionalni zdravstveni službi, vključene v boj proti izbruhu COVID-19. Gre za enkratni dodatek za uspešnost, ki ustreza 50 % običajne bruto plače zaposlenega.

(18)

Portugalska izpolnjuje pogoje, da lahko zaprosi za finančno pomoč iz člena 3 Uredbe (EU) 2020/672. Portugalska je Komisiji predložila ustrezne dokaze, da so se dejanski in načrtovani javnofinančni odhodki od 1. februarja 2020 povečali za 5 934 462 488 EUR zaradi nacionalnih ukrepov, sprejetih za obravnavanje socialno-ekonomskih učinkov izbruha COVID-19. Povečanje, neposredno povezano z zgoraj navedenimi ukrepi, ki so sheme skrajšanega delovnega časa ali podobni ukrepi, pomeni nenadno in močno povečanje, ker je povezano z novimi ukrepi ter povečanjem povpraševanja po obstoječih ukrepih, ki skupaj zajemajo znaten delež podjetij in delovne sile na Portugalskem.

(19)

Komisija se je v skladu s členom 6 Uredbe (EU) 2020/672 posvetovala s Portugalsko ter preverila nenadno in močno povečanje dejanskih in načrtovanih javnofinančnih odhodkov, neposredno povezano s shemami skrajšanega delovnega časa in podobnimi ukrepi, kot tudi z uporabo ustreznih ukrepov, povezanih z zdravjem, ki so bili uvedeni zaradi izbruha COVID-19, ki so navedeni v prošnji z dne 11. avgusta 2020.

(20)

Zato bi bilo treba zagotoviti finančno pomoč za podporo Portugalski pri obravnavanju socialno-ekonomskih učinkov resnih gospodarskih motenj, ki jih je povzročil izbruh COVID-19. Komisija bi morala sprejeti odločitve glede zapadlosti, obsega in sprostitve obrokov in tranš v tesnem sodelovanju z nacionalnimi organi.

(21)

Ta sklep ne bi smel posegati v izid kakršnih koli postopkov v zvezi z izkrivljanjem delovanja notranjega trga, ki se lahko izvedejo, in sicer zlasti na podlagi členov 107 in 108 Pogodbe. Ta sklep ne razveljavlja zahteve, da države članice Komisijo na podlagi člena 108 Pogodbe obvestijo o primerih morebitne državne pomoči.

(22)

Portugalska bi morala Komisijo redno obveščati o izvrševanju načrtovanih javnofinančnih odhodkov, da bi Komisija lahko ocenila, v kolikšnem obsegu je Portugalska izvršila navedene odhodke.

(23)

Odločitev o zagotovitvi finančne pomoči je bila sprejeta ob upoštevanju obstoječih in pričakovanih potreb Portugalske, pa tudi prošenj za finančno pomoč na podlagi Uredbe (EU) 2020/672, ki so jih že predložile ali jih nameravajo predložiti druge države članice, pri čemer se upoštevajo načela enake obravnave, solidarnosti, sorazmernosti in preglednosti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Portugalska izpolnjuje pogoje iz člena 3 Uredbe (EU) 2020/672.

Člen 2

1.   Unija da Portugalski na voljo posojilo v znesku največ 5 934 462 488 EUR. Povprečna zapadlost posojila ne presega 15 let.

2.   Obdobje razpoložljivosti finančne pomoči, odobrene s tem sklepom, je 18 mesecev od prvega dne po začetku učinkovanja tega sklepa.

3.   Komisija da Portugalski na voljo finančno pomoč Unije v največ osmih obrokih. Obrok se lahko izplača v eni ali več tranšah. Zapadlost tranš prvega obroka je lahko daljša od največje povprečne zapadlosti iz odstavka 1. V takih primerih se zapadlost nadaljnjih tranš določi tako, da se največja povprečna zapadlost iz odstavka 1 upošteva, ko so izplačani vsi obroki.

4.   Prvi obrok se sprosti ob začetku veljavnosti sporazuma o posojilu iz člena 8(2) Uredbe (EU) 2020/672.

5.   Portugalska plača strošek financiranja Unije iz člena 4 Uredbe (EU) 2020/672 za vsak obrok ter vse pristojbine, stroške in odhodke Unije, ki izhajajo iz financiranja, povezanega s posojilom, odobrenim na podlagi odstavka 1 tega člena.

6.   Komisija odloča o obsegu in sprostitvi obrokov ter obsegu tranš.

Člen 3

Portugalska lahko financira naslednje ukrepe:

(a)

podporo za ohranjanje pogodb o zaposlitvi z začasno prekinitvijo dela ali skrajšanjem običajnega delovnega časa, kot je določeno v členih od 298 do 308 „Zakona št. 7/2009 z dne 12. februarja“;

(b)

novo in poenostavljeno posebno podporo za ohranjanje pogodb o zaposlitvi z začasno prekinitvijo dela ali skrajšanjem običajnega delovnega časa, kot je določeno v „Zakonskem odloku št. 10-G/2020 z dne 26. marca“ in členu 2 „Zakonskega odloka št. 27-B/2020 z dne 19. junija“;

(c)

posebne poklicne programe za ohranjanje pogodb o zaposlitvi z začasno prekinitvijo dela ali skrajšanjem običajnega delovnega časa, kot je določeno v členih od 7 do 9 „Zakonskega odloka št. 10-G/2020 z dne 26. marca“;

(d)

novo posebno podporo za podjetja za ponoven začetek opravljanja poslovne dejavnosti, kot je določeno v členu od 4(1) do (7) in (10) do (12) ter členu 5 „Zakonskega odloka št. 27-B/2020 z dne 19. junija“;

(e)

novi dodatek za stabilizacijo dohodka za zaposlene, ki so upravičeni do podpore iz točk (a), (b) in (c) za ohranjanje pogodb o zaposlitvi z začasno prekinitvijo dela ali skrajšanjem običajnega delovnega časa iz portugalskega delovnopravnega zakonika ali do nove in poenostavljene podpore, uvedene v odziv na pandemijo COVID-19, kot je določeno v členu 3 „Zakonskega odloka št. 27-B/2020 z dne 19. junija“, kot je bil spremenjen z „Zakonom 58-A/2020 z dne 14. avgusta“;

(f)

novo in postopno posebno podporo za ohranjanje pogodb o zaposlitvi z začasnim skrajšanjem običajnega delovnega časa, kot je določeno v „Zakonskem odloku št. 46-A/2020 z dne 30. julija“;

(g)

novo posebno podporo za samozaposlene, neformalne delavce in družbenike, kot je določeno v členih od 26 do 28 „Zakonskega odloka št. 10-A/2020 z dne 13. marca“ in členu 325-G „Zakona št. 2/2020 z dne 31. marca“, kakor je bil spremenjen s členom 3 „Zakona št. 27-A/2020 z dne 24. julija“;

(h)

družinski dodatek za zaposlene, ki jim je onemogočeno delo, ker morajo skrbeti za otroke, mlajše od 12 let, ali druge vzdrževane osebe, kot je določeno v členu 23 „Zakonskega odloka št. 10-A/2020 z dne 13. marca“;

(i)

posebno podporo za ohranjanje pogodb o zaposlitvi izvajalcev usposabljanja zaradi odpovedi izvedbe poklicnih usposabljanj, kot je določeno v „Odredbi vlade št. 3485-C/2020 z dne 17. marca“, „Odredbi vlade št. 4395/2020 z dne 10. aprila“ in „Odredbi vlade št. 5897-B/2020 z dne 28. maja“;

(j)

regionalne ukrepe v zvezi z zaposlovanjem v avtonomni regiji Azori, kot je določeno v „Resoluciji Sveta regionalne vlade Azorov št. 97/2020 z dne 8. aprila“, „Resoluciji Sveta regionalne vlade Azorov št. 120/2020 z dne 28. aprila“, „Resoluciji Sveta regionalne vlade Azorov št. 128/2020 z dne 5. maja“, „Resoluciji Sveta regionalne vlade Azorov št. 129/2020 z dne 5. maja“, „Resoluciji Sveta regionalne vlade Azorov št. 195/2020 z dne 15. julija“, „Resoluciji Sveta regionalne vlade Azorov št. 196/2020 z dne 15. julija“ in „Resoluciji Sveta regionalne vlade Azorov št. 200/2020 z dne 17. julija“;

(k)

regionalne ukrepe v zvezi z zaposlovanjem v avtonomni pokrajini Madeira, kot je določeno v „Resoluciji regionalne vlade Madeire št. 101/2020 z dne 13. marca“ in „Odloku št. 133-B/2020 podpredsedstva regionalne vlade Madeire ter regionalnega sekretariata za socialno vključenost in državljanstvo z dne 22. aprila“;

(l)

nadomestilo za zaposlene in samozaposlene v preventivni izolaciji, kot je določeno v členu 19 „Zakonskega odloka št. 10-A/2020 z dne 13. marca“ in členu 325-F „Zakona št. 2/2020 z dne 31. marca“, kakor je bil spremenjen s členom 3 „Zakona št. 27-A/2020 z dne 24. julija“;

(m)

nadomestilo za bolniško odsotnost zaradi okužbe s COVID-19, kot je določeno v členu 20 „Zakonskega odloka št. 10-A/2020 z dne 13. marca“ in členu 325-F „Zakona št. 2/2020 z dne 31. marca“, kakor je bil spremenjen s členom 3 „Zakona št. 27-A/2020 z dne 24. julija“;

(n)

nakup osebne zaščitne opreme, ki se uporablja na delovnem mestu, zlasti v javnih bolnišnicah, na resornih ministrstvih, v občinah in avtonomnih regijah Azori in Madeira, kot je določeno v členu 3 „Zakonskega odloka št. 10-A/2020 z dne 13. marca“;

(o)

kampanjo za higieno v šolah, kot je določeno v členu 9 „Zakonskega odloka št. 10-A/2020 z dne 13. marca“;

(p)

testiranje okužb s COVID-19 za bolnišnične paciente in delavce v javnih bolnišnicah ter zaposlene v domovih za nego in ustanovah za varstvo otrok;

(q)

novo posebno nadomestilo za delavce v nacionalni zdravstveni službi, vključene v boj proti izbruhu COVID-19, kot je določeno v členu 42-A „Zakona št. 2/2020 z dne 31. marca“, kakor je bil spremenjen s členom 3 „Zakona št. 27-A/2020 z dne 24. julija“.

Člen 4

Portugalska do 30. marca 2021 in nato vsakih šest mesecev obvešča Komisijo o izvrševanju načrtovanih javnofinančnih odhodkov, dokler ti načrtovani javnofinančni odhodki niso v celoti izvršeni.

Člen 5

Ta sklep je naslovljen na Portugalsko republiko.

Ta sklep začne učinkovati z dnem uradne obvestitve naslovnika.

Člen 6

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 25. septembra 2020

Za Svet

Predsednik

M. ROTH


(1)  UL L 159, 20.5.2020, str. 1.

(2)  Kakor je bil spremenjen z Zakonom 27-A/2020 z dne 24. julija 2020.

(3)  Kakor je bil spremenjen z Zakonom 27-A/2020 z dne 24. julija 2020.