15.6.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 188/16


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2020/783

z dne 12. junija 2020

o spremembi Sklepa 2012/757/EU glede ukrepov za prilagoditev pogostosti rednih zdravstvenih pregledov železniškega osebja, ki opravlja za varnost pomembne naloge, razen strojevodij, zaradi pandemije COVID-19

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive (EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o interoperabilnosti železniškega sistema v Evropski uniji (1) in zlasti člena 5(11) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Države članice so Komisijo obvestile o težavah pri podaljševanju nekaterih spričeval ali licenc za osebje, ki opravlja za varnost pomembne naloge, razen strojevodij, kot posledice ukrepov zaradi pandemije COVID-19.

(2)

Zaradi navedenih ukrepov ni bilo mogoče izpolniti zahteve glede pogostosti rednih zdravstvenih pregledov osebja, ki opravlja za varnost pomembne naloge, razen strojevodij, iz točke 4.7.2.2.1 Priloge I k Sklepu Komisije 2012/757/EU (2). Za zagotovitev neprekinjenosti storitev bi bilo treba odobriti dodatnih šest mesecev za opravljanje navedenih pregledov. To ne bi smelo posegati v dodatne ali pogostejše zdravstvene preglede, kadar to zahteva zdravstveno stanje zaposlenega.

(3)

Sklep 2012/757/EU bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Osebje, ki opravlja za varnost pomembne naloge, od 1. marca 2020 morda ne more izpolnjevati zahteve glede pogostosti rednih pregledov zaradi pandemije COVID-19. V izogib vsakršni pravni negotovosti bi bilo treba podaljšanje obdobja, v katerem je treba opraviti redne zdravstvene preglede, uporabljati od 1. marca 2020.

(5)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem odbora iz člena 51(1) Direktive (EU) 2016/797.

(6)

Da se zagotovi učinkovitost ukrepov iz tega sklepa, bi moral ta sklep začeti veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V točki 4.7.2.2.1 v Prilogi I k Sklepu 2012/757/EU se doda naslednji pododstavek:

„Brez poseganja v točko 4.7.2.2.3 o dodatnih zdravstvenih pregledih in/ali psiholoških preverjanjih, kadar bi bilo treba redni zdravstveni pregled opraviti med 1. marcem 2020 in 31. avgustom 2020, se obdobje, v katerem je pregled treba opraviti, podaljša za šest mesecev. Podaljšanje se ne uporablja, kadar je zdravnik določil pogostejše preglede, razen če država članica odloči drugače. Prevoznik v železniškem prometu in upravljavec infrastrukture morata imeti vzpostavljene postopke za nadzor nad tveganjem, da bi delo opravljalo osebje, ki ni zmožno za delo.“

Člen 2

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 12. junija 2020

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 138, 26.5.2016, str. 44.

(2)  Sklep Komisije 2012/757/EU z dne 14. novembra 2012 o tehničnih specifikacijah za interoperabilnost, ki se nanašajo na podsistem „Vodenje in upravljanje prometa“ železniškega sistema v Evropski uniji in o spremembi Odločbe 2007/756/ES (UL L 345, 15.12.2012, str. 1).