27.2.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 58/43


SKLEP (EU) 2020/263 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 15. januarja 2020

o informatizaciji gibanja in nadzora trošarinskega blaga

(prenovitev)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 114(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Potrebnih je več sprememb Odločbe št. 1152/2003/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3). Zaradi jasnosti bi bilo treba navedeno odločbo prenoviti.

(2)

Direktiva Sveta (EU) 2020/262 (4) določa, da blago, ki se giba med ozemlji držav članic pod režimom odloga plačila trošarine, spremlja dokument, ki ga izpolni pošiljatelj.

(3)

Uredba Komisije (ES) št. 684/2009 (5) določa strukturo in vsebino spremnega dokumenta, navedenega v Direktivi (EU) 2020/262 , ter postopek za njegovo uporabo.

(4)

Da bi se izboljšala preverjanja in omogočila poenostavitev gibanja trošarinskega blaga v Uniji, je bil z Odločbo št. 1152/2003/ES vzpostavljen računalniško podprti sistem.

(5)

Za spremljanje gibanja trošarinskega blaga je potrebno nadaljnje vzdrževanje in razvoj računalniško podprtega sistema, da se državam članicam omogoči v realnem času pridobivati informacije o takih gibanjih in opravljati potrebna ročna in samodejnega preverjanja, vključno s preverjanji med gibanjem trošarinskega blaga v smislu poglavij IV in V Direktive (EU) 2020/262 in poglavja IV Uredbe Sveta (EU) št. 389/2012 (6).

(6)

Sprememba, razširitev in delovanje računalniško podprtega sistema bi morala omogočiti gibanje trošarinskega blaga pod režimom odloga plačila trošarine znotraj Unije ter gibanje trošarinskega blaga, ki je že bilo sproščeno v porabo na ozemlju ene države članice in ki se giba na ozemlje druge države članice, da bi se dostavilo v komercialne namene.

(7)

Namen spremembe in razširitve računalniško podprtega sistema je povečati vidike notranjega trga gibanja trošarinskega blaga. Vsi fiskalni vidiki v zvezi z gibanjem trošarinskega blaga bi morali biti obravnavani v okviru sprememb Direktive (EU) 2020/262 ali Uredbe (EU) št. 389/2012. Ta sklep ne vpliva na pravno podlago kakršnih koli prihodnjih sprememb Direktive (EU) 2020/262 ali Uredbe (EU) št. 389/2012.

(8)

Opredeliti je treba delitev med komponentami računalniško podprtega sistema, ki so komponente Unije, in tistimi, ki niso komponente Unije, kakor tudi dolžnosti Komisije in držav članic glede razvoja in uvedbe sistema. V tem smislu bi morala Komisija, ob pomoči pristojnega odbora, imeti glavno vlogo pri usklajevanju, organizaciji in upravljanju sistema.

(9)

Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja ukrepov, ki so potrebni za spremembo, razširitev in delovanje računalniško podprtega sistema, bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (7).

(10)

Treba bi bilo vzpostaviti ureditev za vrednotenje izvajanja računalniško podprtega sistema za spremljanje trošarinskega blaga.

(11)

Preden bo nova razširitev računalniško podprtega sistema pripravljena za izvajanje in glede na probleme, ki so se pojavili, bi morala Komisija v sodelovanju z državami članicami in ob upoštevanju stališč zadevnih gospodarskih panog raziskati, ali so kateri izmed sedanjih sistemov, ki temeljijo na papirnih dokumentih, še vedno ustrezni.

(12)

Stroški računalniško podprtega sistema bi se morali razdeliti med Unijo in države članice.

(13)

Zaradi velikosti in zahtevnosti računalniško podprtega sistema morajo tako Unija kot države članice zagotoviti človeške in finančne vire za razvoj in uvedbo sistema. Države članice bi morale pri razvoju nacionalnih komponent uporabljati načela, predpisana za elektronske vladne sisteme, in bi morale gospodarske subjekte obravnavati na enak način kot na drugih področjih, kjer so vzpostavljeni računalniški sistemi. Zlasti bi morale gospodarskim subjektom, predvsem malim in srednje velikim podjetjem, ki delujejo v tem sektorju, omogočiti uporabo nacionalnih komponent z najnižjimi možnimi stroški in spodbujati vse ukrepe, katerih cilj je ohranjanje njihove konkurenčnosti.

(14)

Ker cilja tega sklepa, in sicer zagotovitve podlage za upravljanje nadaljnje samodejnosti postopkov, ki jih določa zakonodaja Unije s področja trošarin, države članice ne morejo zadovoljivo doseči, temveč se zaradi zagotavljanja pravilnega delovanja notranjega trga lažje doseže na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta sklep ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

1.   Ta sklep določa upravljanje sprememb, razširitev in delovanja računalniško podprtega sistema, ki se uporablja za gibanje in nadzor trošarinskega blaga iz člena 1(1) Direktive (EU) 2020/262 (v nadaljnjem besedilu: računalniško podprti sistem).

2.   Namen računalniško podprtega sistema je:

(a)

dovoliti elektronsko prenašanje administrativnih dokumentov, določenih v Direktivi (EU) 2020/262 in Uredbi (EU) št. 389/2012, ter izboljšati preverjanja;

(b)

izboljšati delovanje notranjega trga s poenostavitvijo gibanja trošarinskega blaga znotraj Unije in s tem, da se državam članicam zagotovi možnost spremljanja tokov v realnem času in izvajanja potrebnih preverjanj, kadar je to potrebno.

Člen 2

Dejavnosti, povezane z začetkom razširitve računalniško podprtega sistema, se začnejo do 10. februarja 2021.

Člen 3

1.   Računalniško podprti sistem je sestavljen iz komponent Unije in komponent, ki niso komponente Unije.

2.   Komisija zagotovi, da je pri delu s komponentami Unije računalniško podprtega sistema pozornost namenjena čim večji ponovni uporabi obstoječih sistemov in zagotavljanju, da je računalniško podprti sistem združljiv z drugimi ustreznimi računalniško podprtimi sistemi Komisije in države članice, s ciljem oblikovati integrirani niz računalniško podprtih sistemov za nadzor tako gibanja trošarinskega blaga znotraj Unije kakor tudi gibanja trošarinskega blaga in blaga, ki je zavezano drugim dajatvam in bremenitvam, ki prihaja iz tretjih držav ali gre v tretje države.

3.   Komponente računalniško podprtega sistema, ki so komponente Unije, so skupne specifikacije, tehnični izdelki, storitve skupnega komunikacijskega omrežja / omrežja skupnega sistemskega vmesnika ter storitve koordinacije, ki jih uporabljajo vse države članice, razen katerih koli variant ali posebnosti katerih koli takih storitev, namen katerih je izpolnjevanje nacionalnih zahtev.

4.   Komponente računalniško podprtega sistema, ki niso komponente Unije, so nacionalne specifikacije, nacionalne zbirke podatkov, ki so del računalniško podprtega sistema, omrežne povezave med komponentami Unije in komponentami, ki niso komponente Unije, ter katera koli programska oprema ali oprema, za katero država članica meni, da je potrebna za polno uporabo računalniško podprtega sistema v vsej njeni upravi.

Člen 4

1.   Komisija usklajuje spremembe, razširitve in delovanje komponent računalniško podprtega sistema, ki so komponente Unije, in tistih, ki niso komponente Unije, zlasti:

(a)

infrastrukture in orodij, ki so potrebni za zagotavljanje notranjih povezav računalniško podprtega sistema in splošne interoperabilnosti;

(b)

razvoja varnostne politike najvišjega možnega standarda, da se prepreči nedovoljen dostop do podatkov in zagotovi integriteta računalniško podprtega sistema;

(c)

instrumentov za izkoriščanje podatkov za boj proti goljufijam.

2.   Za doseganje ciljev iz odstavka 1 Komisija sklene potrebne pogodbe za spremembo in razširitev komponent računalniško podprtega sistema, ki so komponente Unije, in v sodelovanju z državami članicami, združenimi v odboru iz člena 7(1), pripravi glavni načrt in načrte upravljanja, ki so potrebni za spremembo, razširitev in delovanje računalniško podprtega sistema.

V glavnem načrtu in v načrtih upravljanja se podrobno navedejo začetne in redne naloge, ki jih mora opravljati Komisija in vsaka država članica. V načrtih upravljanja se podrobno navedejo datumi zaključka za naloge, potrebne za izvedbo vsakega projekta, določenega v glavnem načrtu.

Člen 5

1.   Države članice do datuma, navedenega v načrtih upravljanja iz člena 4(2), zaključijo začetne in redne naloge, ki so jim bile dodeljene.

Komisiji poročajo o rezultatih vsake naloge in o datumu njenega zaključka. Komisija o tem obvesti odbor iz člena 7(1).

2.   Države članice ne ukrepajo v zvezi s spremembo, razširitvijo ali delovanjem računalniško podprtega sistema na način, ki bi lahko vplival na njegove notranje povezave in splošno interoperabilnost ali njegovo delovanje kot celoto.

Kateri koli ukrep, ki ga država članica želi sprejeti in ki bi lahko vplival na notranje povezave in splošno interoperabilnost računalniško podprtega sistema ali delovanje tega sistema kot celote, se sprejme s predhodnim soglasjem Komisije.

3.   Države članice redno obveščajo Komisijo o vseh ukrepih, ki so jih sprejele, da bi svojim pristojnim upravam omogočile polno uporabo računalniško podprtega sistema. Komisija nato o tem obvesti odbor iz člena 7(1).

Člen 6

Komisija sprejme izvedbene akte za vzpostavitev ukrepov, ki so potrebni za spremembo, razširitev in delovanje računalniško podprtega sistema v zvezi z zadevami iz člena 4(1) in drugega pododstavka člena 5(2). Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 7(2). Ti izvedbeni akti ne vplivajo na določbe Unije v zvezi s pobiranjem in preverjanjem posrednih davkov ali upravnim sodelovanjem in vzajemno pomočjo v zadevah posredne obdavčitve.

Člen 7

1.   Komisiji pomaga Odbor za trošarine. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

Člen 8

1.   Komisija preveri, če se ukrepi, ki se financirajo iz splošnega proračuna Evropske unije, izvajajo pravilno in v skladu z določbami tega sklepa.

V sodelovanju z državami članicami, združenimi v odboru iz člena 7(1), redno spremlja različne faze razvoja in uvedbe računalniško podprtega sistema z namenom, da ugotovi, ali so bili zastavljeni cilji doseženi, in izdaja smernice, kako povečati učinkovitost dejavnosti, povezanih z izvajanjem računalniško podprtega sistema.

2.   Do 10. februarja 2025 in nato vsakih pet let Komisija predloži Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo o izvajanju in delovanju računalniško podprtega sistema.

V poročilu se med drugim določijo metode in merila, ki se uporabljajo za poznejše vrednotenje delovanja računalniško podprtega sistema.

Člen 9

Države, ki so zaprosile za članstvo v Uniji, Komisija obvešča o razvoju in uvedbi računalniško podprtega sistema in če želijo, lahko sodelujejo v testih, ki bodo izvedeni.

Člen 10

1.   Stroški spremembe in razširitve računalniško podprtega sistema se razdelijo med Unijo in države članice v skladu z odstavkoma 2 in 3.

2.   Unija krije stroške načrtovanja, pridobitve, namestitve in vzdrževanja komponent Unije računalniško podprtega sistema ter redne stroške delovanja komponent Unije, ki so nameščene v prostorih Komisije ali v prostorih podizvajalca, ki ga določi Komisija.

3.   Države članice nosijo stroške spremembe, razširitve in delovanja komponent računalniško podprtega sistema, ki niso komponente Unije, in redne poslovne stroške komponent Unije, ki so nameščene v njihovih prostorih ali v prostorih podizvajalca, ki ga določi zadevna država članica.

Člen 11

1.   Letno dodeljena proračunska sredstva, vključno z dodeljenimi proračunskimi sredstvi za uporabo in delovanje računalniško podprtega sistema po izvedbenem obdobju, odobri proračunski organ v mejah finančnega načrta iz Uredbe (EU) št. 1286/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (8).

2.   Države članice ocenijo in dajo na voljo proračun in človeške vire, ki so potrebni za izpolnjevanje njihovih obveznosti, opisanih v členu 5. Komisija in države članice zagotovijo kadrovske, proračunske in tehnične vire, potrebne za spremembo, razširitev, delovanje in nadaljnji razvoj računalniško podprtega sistema.

Člen 12

Odločba št. 1152/2003/ES se razveljavi.

Sklicevanje na razveljavljeno odločbo se šteje za sklicevanje na ta sklep in se bere v skladu s korelacijsko tabelo iz Priloge.

Člen 13

Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 14

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Strasbourgu, 15. januarja 2020

Za Evropski parlament

Predsednik

D. M. SASSOLI

Za Svet

Predsednica

N. BRNJAC


(1)  UL C 62, 15.2.2019, str. 108.

(2)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 4. aprila 2019 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 19. decembra 2019.

(3)  Odločba št. 1152/2003/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. junija 2003 o informatizaciji gibanja in nadzora trošarinskih izdelkov (UL L 162, 1.7.2003, str. 5).

(4)  Direktiva Sveta (EU) 2020/262 z dne 19. decembra 2019 o določitvi splošnega režima za trošarino (glej stran 4 tega Uradnega lista).

(5)  Uredba Komisije (ES) št. 684/2009 z dne 24. julija 2009 o izvajanju Direktive Sveta 2008/118/ES v zvezi z računalniškimi postopki za gibanje trošarinskega blaga pod režimom odloga plačila trošarine (UL L 197, 29.7.2009, str. 24).

(6)  Uredba Sveta (EU) št. 389/2012 z dne 2. maja 2012 o upravnem sodelovanju na področju trošarin in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2073/2004 (UL L 121, 8.5.2012, str. 1).

(7)  Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

(8)  Uredba (EU) št. 1286/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o vzpostavitvi akcijskega programa za izboljšanje delovanja sistemov obdavčitve v Evropski uniji za obdobje 2014–2020 (Fiscalis 2020) in razveljavitvi Odločbe št. 1482/2007/ES (UL L 347, 20.12.2013, str. 25).


PRILOGA

KORELACIJSKA TABELA

Odločba št. 1152/2003/ES

Ta sklep

Člen 1

Člen 1

Člen 2, prvi odstavek

Člen 2, drugi odstavek

Člen 2

Člen 3

Člen 3

Člen 4

Člen 4

Člen 5

Člen 5

Člen 6

Člen 6

Člen 7(1)

Člen 7(1)

Člen 7(2)

Člen 7(2)

Člen 7(3)

Člen 8(1)

Člen 8(1)

Člen 8(2)

Člen 8(3)

Člen 8(2)

Člen 9

Člen 9

Člen 10

Člen 10

Člen 11(1), prvi pododstavek

Člen 11(1), drugi pododstavek

Člen 11(1)

Člen 11(2)

Člen 11(2)

Člen 12

Člen 12

Člen 13

Člen 13

Člen 14

Priloga