7.2.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 36/5


SKLEP SVETA (SZVP) 2020/170

z dne 6. februarja 2020

o spremembi Sklepa 2010/231/SZVP o omejitvenih ukrepih proti Somaliji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 29 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 26. aprila 2010 sprejel Sklep 2010/231/SZVP (1).

(2)

Varnostni svet Združenih narodov je 15. novembra 2019 sprejel Resolucijo (RVSZN) 2498 (2019). V tej resoluciji je ponovno potrjen splošen in popoln embargo na izvoz orožja v Somalijo, spremenjeni pa so tudi izjeme, vnaprejšnja dovoljenja in uradna obvestila glede dobave orožja in njemu sorodnih materialov v Somalijo. Prav tako je v njej potrjena prepoved uvoza oglja iz Somalije, uvedene pa so še omejitve za prodajo, dobavo in prenos komponent improviziranih eksplozivnih naprav v Somalijo.

(3)

Sklep 2010/231/SZVP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Za izvedbo nekaterih ukrepov iz tega sklepa so potrebni nadaljnji ukrepi Unije –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sklep 2010/231/SZVP se spremeni:

(1)

člen 1 se spremeni:

(i)

odstavki 3, 4 in 4a se nadomestijo z naslednjim:

„3.   Odstavka 1 in 2 se ne uporabljata za:

(a)

dobavo, prodajo ali posredovanje orožja in njemu sorodnih materialov vseh vrst in za neposredno ali posredno zagotavljanje tehničnega svetovanja, finančne in druge pomoči ter usposabljanja v zvezi z vojaško dejavnostjo, če je edini namen podpora osebja Združenih narodov, vključno z misijo Združenih narodov za pomoč v Somaliji (UNSOM), ali uporaba s strani tega osebja;

(b)

dobavo, prodajo ali posredovanje orožja in njemu sorodnih materialov vseh vrst in za neposredno ali posredno zagotavljanje tehničnega svetovanja, finančne in druge pomoči ter usposabljanja v zvezi z vojaško dejavnostjo, če je edini namen podpora misije Afriške unije v Somaliji (AMISOM) ali uporaba s strani te misije;

(c)

dobavo, prodajo ali posredovanje orožja in njemu sorodnih materialov vseh vrst in za neposredno ali posredno zagotavljanje tehničnega svetovanja, finančne in druge pomoči ter usposabljanja v zvezi z vojaško dejavnostjo izključno, če je edini namen podpora strateških partnerjev AMISOM, ki dejavnosti izvajajo izključno v okviru strateškega koncepta Afriške unije (AU) z dne 5. januarja 2012 (ali naslednjih strateških konceptov AU) ter v sodelovanju in ob usklajevanju z AMISOM, ali uporaba s strani teh partnerjev;

(d)

dobavo, prodajo ali posredovanje orožja in njemu sorodnih materialov vseh vrst in za neposredno ali posredno zagotavljanje tehničnega svetovanja, finančne in druge pomoči ter usposabljanja v zvezi z vojaško dejavnostjo, če je edini namen podpora misije Evropske unije za usposabljanje (EUTM) v Somaliji ali uporaba s strani te misije;

(e)

dobavo, prodajo ali posredovanje orožja in njemu sorodnih materialov vseh vrst izključno za uporabo s strani držav članic ali mednarodnih, regionalnih in podregionalnih organizacij, ki izvajajo ukrepe za zatiranje piratstva in oboroženih ropov na morju ob obali Somalije, na zahtevo zvezne vlade Somalije, o kateri je uradno obvestila generalnega sekretarja, in pod pogojem, da so vsi izvedeni ukrepi v skladu z veljavnim mednarodnim humanitarnim pravom in pravom človekovih pravic;

(f)

dobavo, prodajo ali posredovanje orožja in njemu sorodnih materialov vseh vrst in za zagotavljanje tehničnega svetovanja, finančne in druge pomoči ter usposabljanja v zvezi z vojaško dejavnostjo izključno za razvoj nacionalnih varnostnih sil Somalije ali institucij na varnostnem področju v Somaliji, ki ne spadajo pod zvezno vlado Somalije, da se zagotovi varnost Somalcev. Za dobavo predmetov iz prilog II in III ter zagotavljanje tehničnega svetovanja, finančne in druge pomoči ter usposabljanja v zvezi z vojaško dejavnostjo se uporabljajo naslednje zahteve glede odobritve oziroma uradnega obvestila:

(i)

za dobavo, prodajo ali posredovanje orožja in njemu sorodnih materialov vseh vrst iz Priloge II – če je edini namen razvoj nacionalnih varnostih sil Somalije ali institucij na varnostnem področju v Somaliji, ki ne spadajo pod zvezno vlado Somalije, da se zagotovi varnost Somalcev – je treba v skladu z odstavkoma 4a in 4b zaprositi Odbor za sankcije za vnaprejšnjo odobritev za vsak primer posebej;

(ii)

o dobavi, prodaji ali posredovanju orožja in njemu sorodnih materialov vseh vrst iz Priloge III in zagotavljanju tehničnega svetovanja, finančne in druge pomoči ter usposabljanja v zvezi z vojaško dejavnostjo – če je edini namen razvoj nacionalnih varnostnih sil Somalije, da se zagotovi varnost Somalcev –, je treba uradno obvestiti Odbor za sankcije v skladu z odstavkoma 4 in 4a;

(iii)

o dobavi, prodaji ali posredovanju orožja in njemu sorodnih materialov vseh vrst iz Priloge III in zagotavljanju tehničnega svetovanja, finančne in druge pomoči ter usposabljanja v zvezi z vojaško dejavnostjo s strani držav članic ali mednarodnih, regionalnih in podregionalnih organizacij – če je edini namen razvoj institucij na varnostnem področju v Somaliji, ki ne spadajo pod zvezno vlado Somalije – je treba uradno obvestiti Odbor za sankcije v skladu z odstavkom 4b, izvedba pa je možna, če Odbor za sankcije v petih delovnih dneh od prejema takega obvestila ne sprejme odklonilne odločitve;

(g)

dobavo, prodajo ali posredovanje zaščitnih oblačil, vključno z zaščitnimi jopiči in vojaškimi čeladami, ki jih zgolj za osebno uporabo v Somalijo začasno izvozijo osebje Združenih narodov, predstavniki medijev ter delavci na področju človekoljubne in razvojne pomoči in njihovo spremno osebje;

(h)

dobavo, prodajo ali posredovanje nesmrtonosne vojaške opreme, namenjene izključno človekoljubni ali zaščitni rabi, o čemer država članica dobaviteljica, mednarodna, regionalna ali podregionalna organizacija zgolj informativno pet delovnih dni vnaprej uradno obvesti Odbor za sankcije.

4.   Zvezna vlada Somalije je primarno odgovorna za to, da vsaj pet delovnih dni vnaprej uradno obvesti Odbor za sankcije o vseh dobavah orožja in njemu sorodnih materialov vseh vrst iz Priloge III ter o zagotavljanju tehničnega svetovanja, finančne in druge pomoči ter usposabljanja v zvezi z vojaško dejavnostjo nacionalnim varnostnim silam Somalije, kot je določeno v točki (f)(ii) odstavka 3 tega člena. Tudi države članice, ki nacionalnim varnostnim silam Somalije dobavljajo orožje in njemu sorodne materiale ali zagotavljajo tehnično svetovanje, finančno in drugo pomoč ter usposabljanje v zvezi z vojaško dejavnostjo, lahko pet delovnih dni vnaprej uradno obvestijo Odbor za sankcije ter o tem uradnem obvestilu obvestijo tudi ustrezni nacionalni koordinacijski organ zvezne vlade Somalije in zvezni vladi Somalije po potrebi nudijo tehnično pomoč pri postopkih uradnega obveščanja v skladu z odstavkoma 13 in 14 RVSZN 2498 (2019). V uradnem obvestilu so navedeni podatki o izdelovalcu in dobavitelju orožja in njemu sorodnih materialov vseh vrst, opis orožja in streliva, vključno z vrsto, kalibrom in količino, predlagan datum in kraj dobave ter vse zadevne informacije o predvideni namembni enoti nacionalnih varnostnih sil Somalije ali predvidenem kraju skladiščenja.

4a.   Zvezna vlada Somalije je primarno odgovorna, da vsaj pet delovnih dni vnaprej zaprosi Odbor za sankcije za vnaprejšnjo odobritev za vse dobave orožja in njemu sorodnih materialov vseh vrst iz Priloge II nacionalnim varnostnim silam Somalije, kot je določeno v točki (f)(ii) odstavka 3 tega člena. Tudi države članice, ki take predmete dobavljajo, lahko Odbor za sankcije zaprosijo za vnaprejšnjo odobritev, pri čemer o zaprosilu za odobritev obvestijo ustrezni nacionalni koordinacijski organ v okviru zvezne vlade Somalije, slednji pa po potrebi zagotovijo tehnično pomoč v zvezi s postopki uradnega obveščanja v skladu z odstavkoma 13 in 14 RVSZN 2498 (2019).

V zaprosilu za odobritev so navedeni podatki o izdelovalcu in dobavitelju orožja in njemu sorodnih materialov vseh vrst, opis orožja in streliva, vključno z vrsto, kalibrom in količino, predlagan datum in kraj dobave ter vse zadevne informacije o predvideni namembni enoti nacionalnih varnostnih sil Somalije ali predvidenem kraju skladiščenja.“;

(ii)

doda se naslednji odstavek:

„4b.   Države članice za vse dobave orožja in njemu sorodnih materialov vseh vrst iz prilog II in III, zagotavljanje orožja in vojaške opreme, tehničnega svetovanja, finančne in druge pomoči ter usposabljanja v zvezi z vojaškimi dejavnostmi somalskim institucijam varnostnega sektorja, ki ne spadajo pod zvezno vlado Somalije, v skladu s točkama (f)(i) in (f)(iii) odstavka 3 zaprosijo Odbor za sankcije za odobritev oziroma ga o tem uradno obvestijo in obenem obvestijo zvezno vlado Somalije vsaj pet delovnih dni vnaprej.“;

(iii)

odstavek 5 se nadomesti z naslednjim:

„5.   Prepovedana je dobava, nadaljnja prodaja, posredovanje ali dajanje na razpolago orožja ali vojaške opreme, prodane ali dobavljene zgolj za razvoj nacionalnih varnostnih sil Somalije ali somalskih institucij varnostnega sektorja, ki ne spadajo pod zvezno vlado Somalije, kateremu koli posamezniku ali subjektu, ki ne deluje v okviru nacionalnih varnostnih sil Somalije ali somalskih institucij varnostnega sektorja, ki jim je bilo prvotno prodano ali dobavljeno zadevno orožje ali oprema, ali državi članici oziroma mednarodni, regionalni ali podregionalni organizaciji, ki izvaja prodajo ali dobavo.“;

(2)

vstavi se naslednji člen:

Člen 1c

1.   Ob upoštevanju člena 1(3) je za državljane držav članic ali z ozemlja držav članic prepovedana neposredna ali posredna dobava, prodaja ali posredovanje komponent improviziranih eksplozivnih naprav, navedenih na Skupnem seznamu vojaškega blaga EU in v Prilogi IV k temu sklepu, v Somalijo, ne glede na to, ali te komponente izvirajo z ozemlja držav članic ali ne.

2.   Neposredno ali posredno dobavo, prodajo ali posredovanje drugih komponent improviziranih eksplozivnih naprav s seznama iz Priloge V k temu sklepu v Somalijo morajo predhodno dovoliti pristojni organi držav članic. Ti dovoljenja ne izdajo, če je na voljo dovolj dokazov, da bo zadevni predmeti v Somaliji uporabljeni za izdelavo improviziranih eksplozivnih naprav, oziroma če obstaja precejšnja nevarnost, da bi lahko bili uporabljeni za ta namen.

3.   Države članice v petnajstih delovnih dneh po opravljeni prodaji, dobavi ali posredovanju predmetov iz odstavka 2 o tem uradno obvestijo Odbor za sankcije. V uradnem obvestilu so navedene vse ustrezne informacije, med drugim namen uporabe predmetov, končni uporabnik, tehnične specifikacije in količina predmetov, ki bodo poslani. Države članice zagotovijo, da imajo zvezna vlada Somalije in zvezne države Somalije ustrezno finančno in tehnično pomoč za vzpostavitev ustreznih zaščitnih ukrepov za shranjevanje in razdeljevanje takih materialov.

4.   Države članice spodbujajo fizične in pravne osebe, ki so pod njihovo jurisdikcijo, k pozornemu spremljanju neposredne ali posredne dobave, prodaje ali posredovanja predhodnih sestavin za eksplozive in eksplozivnih snovi, ki bi lahko bili uporabljeni pri izdelavi improviziranih eksplozivnih naprav, v Somalijo, razen predmetov iz prilog IV in V k temu sklepu. Države članice vodijo evidenco transakcij – če so z njimi seznanjene – v zvezi s sumljivimi nakupi takih predmetov ali sumljivim povpraševanjem po njih s strani fizičnih ali pravnih oseb v Somaliji ter te informacije izmenjujejo z zvezno vlado Somalije, Odborom za sankcije in skupino strokovnjakov za Somalijo.“;

(3)

Priloga II se nadomesti s Prilogo I k temu sklepu;

(4)

doda se Priloga III, kot je določena v Prilogi II k temu sklepu;

(5)

doda se Priloga IV, kot je določena v Prilogi III k temu sklepu;

(6)

doda se Priloga V, kot je določena v Prilogi IV k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 6. februarja 2020

Za Svet

Predsednica

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Sklep Sveta 2010/231/SZVP z dne 26. aprila 2010 o omejitvenih ukrepih proti Somaliji in razveljavitvi Skupnega stališča 2009/138/SZVP (UL L 105, 27.4.2010, str. 17).


PRILOGA I

„PRILOGA II

SEZNAM PREDMETOV IZ TOČKE (F)(I) ČLENA 1(3)

1.   

Izstrelki zemlja-zrak, vključno z ročno prenosljivimi protiletalskimi obrambnimi sistemi (MANPADS – Man-Portable Air Defence Systems).

2.   

Orožje kalibra nad 12,7 mm in posebej zanj zasnovane komponente ter pripadajoče strelivo. (Sem niso vključeni protitankovski metalci raket, ki se izstrelijo z rame, kot so metalci RPG ali LAW, granate za puško ali metalci granat).

3.   

Minometi kalibra nad 82 mm in pripadajoče strelivo.

4.   

Protitankovsko vodeno orožje, vključno s protitankovskimi vodenimi raketami (ATGMs – Anti-tank Guided Missiles) ter strelivom in posebej zanj zasnovanimi komponentami.

5.   

Polnjenja in naprave, posebej zasnovani ali prirejeni za vojaške namene; mine in sorodni materiali.

6.   

Namenilne naprave za orožje z možnostjo nočnega opazovanja.

7.   

Zrakoplov, posebej zasnovan ali prirejen za vojaške namene. (,Zrakoplov‘ pomeni letečo napravo s fiksnimi krili, gibljivimi krili, rotacijskimi krili, nagibnim rotorjem ali nagibnimi krili ali helikopter).

8.   

‚Plovila‘ in amfibijska vozila, posebej zasnovana ali prirejena za vojaške namene. (Med ‚plovila‘ spadajo ladje, vozila, ki delujejo na vodni površini, plovila z zmanjšano vodno linijo ali hidrogliserji in ladijski trup ali del trupa.)

9.   

Bojna zračna plovila brez posadke (uvrščena v kategorijo IV registra ZN za konvencionalno orožje).


PRILOGA II

„PRILOGA III

SEZNAM PREDMETOV IZ TOČK (F)(II) IN F(III) ČLENA 1(3)

1.   

Vse vrste orožja kalibra nad 12,7 mm in pripadajoče strelivo.

2.   

metalci RPG-7 in netrzajni topovi ter pripadajoče strelivo.

3.   

čelade, izdelane v skladu z vojaškimi standardi ali specifikacijami ali s primerljivimi nacionalnimi standardi.

4.   

neprebojni jopiči ali zaščitna oblačila, in sicer:

(a)

mehki neprebojni jopiči ali zaščitna oblačila, izdelani po vojaških ali njim enakovrednih standardih ali specifikacijah (vojaški standardi ali specifikacije vključujejo vsaj specifikacije neprebojnosti);

(b)

trde zaščitne plošče za neprebojne jopiče, ki zagotavljajo balistično zaščito stopnje III ali več (NIJ 0101.06, julij 2008), ali nacionalne ekvivalente.

5.   

kopenska vozila, posebej zasnovana ali prirejena za vojaške namene.

6.   

komunikacijska oprema, posebej zasnovana ali prirejena za vojaške namene.

7.   

oprema za določanje položaja z globalnimi satelitskimi navigacijskimi sistemi (GNSS), posebej zasnovana ali prirejena za vojaške namene.


PRILOGA III

„PRILOGA IV

SEZNAM PREDMETOV IZ ČLENA 1C(1)

1.   

Tetril (trinitrofenilmetilnitramin).

2.   

Oprema, posebej zasnovana za vojaške namene in za aktiviranje, električno napajanje z enkratnim delovnim učinkom, praznjenje ali razstreljevanje improviziranih eksplozivnih naprav.

3.   

‚Tehnologija‘, ‚potrebna‘ za ‚proizvodnjo‘ ali ‚uporabo‘ predmetov, navedenih v odstavkih 1 in 2. (Opredelitve pojmov ‚tehnologija‘, ‚potrebna‘, ‚proizvodnja‘ in ‚uporaba‘ so iz Skupnega seznama vojaškega blaga Evropske unije (1).)


(1)  UL C 98, 15.3.2018, str. 1.


PRILOGA IV

„PRILOGA V

SEZNAM PREDMETOV IZ ČLENA 1C(2)

1.   

Oprema in naprave, ki niso opredeljene v točki 2 Priloge IV in so posebej zasnovane za sprožanje eksplozivov z električnimi ali neelektričnimi sredstvi (npr. naprave za vžig, detonatorji, netila, razstrelilna vrvica).

2.   

‚Tehnologija‘, ‚potrebna‘ za ‚proizvodnjo‘ ali ‚uporabo‘ predmetov, navedenih v odstavku 1. (Opredelitve pojmov ‚tehnologija‘, ‚potrebna‘, ‚proizvodnja‘ in ‚uporaba‘ so v Skupnem seznamu vojaškega blaga Evropske unije.)

3.   

Eksplozivne snovi, kot sledi, in mešanice, ki vsebujejo eno ali več teh snovi:

(a)

ANFO (Ammonium Nitrate Fuel Oil, mešanica amonijevega nitrata in dizelskega goriva);

(b)

Nitroceluloza (z več kot 12,5 % dušika m/m);

(c)

Nitroglikol;

(d)

Pentaeritritol tetranitrat (PETN);

(e)

Pikril klorid;

(f)

2,4,6-trinitrotoluen (TNT).

4.   

Predhodne sestavine za eksplozive:

(a)

Amonijev nitrat;

(b)

Kalijev nitrat;

(c)

Natrijev klorat;

(d)

Solitrna kislina;

(e)

Žveplova kislina.