31.1.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 29/1


SKLEP SVETA (EU) 2020/135

z dne 30. januarja 2020

o sklenitvi Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo

(Besedilo velja za EGP)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 50(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju odobritve Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju mnenja Evropske centralne banke,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 21. oktobra 2019 sprejel Sklep (EU) 2019/1750 (1) o spremembi Sklepa (EU) 2019/274 (2) o podpisu, v imenu Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo, Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (v nadaljnjem besedilu: Sporazum).

(2)

Sporazum bi bilo treba odobriti v imenu Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo.

(3)

Vsako sklicevanje na Unijo v tem sklepu bi bilo treba razumeti, kot da vključuje Evropsko skupnost za atomsko energijo.

(4)

Na datum začetka veljavnosti Sporazuma se zaradi izstopa samodejno zaključijo mandati vseh članov institucij, organov in agencij Unije, ki so bili predlagani, imenovani ali izvoljeni v povezavi s članstvom Združenega kraljestva v Uniji.

(5)

Primerno je opredeliti podrobnosti glede zastopanosti Unije v skupnem odboru in specializiranih odborih, ustanovljenih s Sporazumom. Kot je določeno v členu 17(1) PEU, Komisija zastopa Unijo in izraža stališča Unije, ki jih oblikuje Svet v skladu s Pogodbama. Svet opravlja svojo funkcijo oblikovanja politike in usklajevanja, kot je določeno v členu 16(1) PEU, tako da oblikuje stališča, ki se v imenu Unije zastopajo v skupnem odboru in specializiranih odborih. Poleg tega se, kadar je skupni odbor pozvan, da sprejme akte s pravnim učinkom, stališča, ki se v imenu Unije zastopajo v skupnem odboru, določijo v skladu s postopkom iz člena 218(9) Pogodbe o delovanju Evropske unije. Šest mesecev pred začetkom uporabe člena 5 Protokola o Irski/Severni Irski k Sporazumu o izstopu se pregledajo načini udeležbe držav članic na sestankih skupnega odbora in specializiranih odborov, in sicer ob upoštevanju tako nastalih novih okoliščin.

(6)

Opozoriti je treba, da je bilo v zapisnik Evropskega sveta z dne 25. novembra 2018 vključenih več izjav. V izjavi glede sporazuma o izstopu in politične izjave je zapisano, da kadar se stališče Unije, ki naj bi se zavzelo v skupnem odboru, nanaša na podaljšanje prehodnega obdobja, bo Svet ukrepal v skladu s smernicami Evropskega sveta, in v kakršni koli odločitvi o podaljšanju prehodnega obdobja bo upoštevana izpolnitev zavez Združenega kraljestva na podlagi sporazuma, vključno z njegovimi protokoli. Dve drugi izjavi Evropskega sveta in Komisije sta bili vključeni v navedeni zapisnik Evropskega sveta: razlagalna izjava o členu 184 Sporazuma o izstopu ter izjava o ozemeljskem področju uporabe prihodnjih sporazumov.

(7)

Kadar Unija zastopa stališče v skupnem odboru, Svet in Komisija upoštevajo izjave, vključene v zapisnik Evropskega sveta z dne 25. novembra 2018.

(8)

Evropski parlament se nemudoma in izčrpno obvesti, kot je določeno v členu 218(10) PDEU, na podlagi praktičnih načinov sodelovanja, ki mu omogočajo, da izvršuje vse svoje pristojnosti v skladu s Pogodbama.

(9)

Kadar mora Unija ukrepati, da bi izpolnila določbe Sporazuma, mora biti tako ukrepanje v skladu z določbami Pogodb in ob upoštevanju omejitev pooblastil, dodeljenih posamezni instituciji. Zato mora Komisija Združenemu kraljestvu predložiti informacije ali uradna obvestila, ki jih zahteva Sporazum, razen kadar se Sporazum sklicuje na druge specifične institucije, organe, urade in agencije Unije, se posvetovati z Združenim kraljestvom o posebnih zadevah in povabiti predstavnike Združenega kraljestva, da se v okviru delegacije Unije udeležijo mednarodnih posvetovanj ali pogajanj. Komisija poleg tega zastopa Unijo pred arbitražnim senatom, kadar je spor predložen v arbitražo v skladu s členom 170 Sporazuma. V skladu z dolžnostjo lojalnega sodelovanja iz člena 4(3) PEU se Komisija predhodno posvetuje s Svetom, na primer tako, da mu predloži glavne točke, ki jih namerava Unija predložiti senatu, in upošteva pripombe, ki jih da Svet. Iz istega razloga bi se morala Komisija z Združenim kraljestvom dogovoriti o upravnih ureditvah, kot je ureditev iz člena 134 Sporazuma.

(10)

Komisija je v svoji izjavi za zapisnik zasedanja Sveta z dne 29. januarja 2018 navedla, da bo po posvetovanju s Svetom izdala smernice o dosledni uporabi člena 128(5) Sporazuma.

(11)

Na podlagi člena 129(4) Sporazuma se lahko Združeno kraljestvo v prehodnem obdobju samostojno pogaja o mednarodnih sporazumih na področju izključne pristojnosti Unije, jih podpiše in ratificira, pod pogojem, da ti sporazumi ne začnejo veljati ali se ne uporabljajo v prehodnem obdobju, razen če to dovoli Unija. Določiti je treba pogoje in postopek za dajanje takšnih dovoljenj. Glede na politični pomen sklepov o takšnih dovoljenjih je primerno, da se na Svet prenese pooblastilo, da na predlog Komisije z izvedbenimi akti sprejme takšna dovoljenja.

(12)

Sporazum v ločenih protokolih obravnava zelo posebne razmere v zvezi z Irsko/Severno Irsko, s suvereno cono Združenega kraljestva na Cipru in z Gibraltarjem. Glede na morebitno potrebo po tem, da Irska, Republika Ciper oziroma Kraljevina Španija sklenejo dvostranske sporazume z Združenim kraljestvom, ki bi lahko bili potrebni za pravilno delovanje ureditev, predvidenih v teh posebnih protokolih, je treba določiti pogoje in postopke, ki zadevni državi članici dovoljujejo pogajanja o takih dvostranskih sporazumih in njihovo sklenitev, kadar ti zadevajo področja, ki so v izključni pristojnosti Unije. Glede na politični pomen sklepov o takšnih dovoljenjih je primerno, da se na Svet prenese pooblastilo, da na predlog Komisije z izvedbenimi akti sprejme takšna dovoljenja.

(13)

V skladu s členom 18(1) in (4) Sporazuma države članice gostiteljice izdajo državljanom Združenega kraljestva, njihovim družinskim članom in drugim osebam, ki spadajo na področje uporabe naslova II drugega dela Sporazuma, dokument, ki potrjuje njihov status glede prebivanja v skladu s Sporazumom. V skladu s členom 26 Sporazuma država članica dela izda državljanom Združenega kraljestva, ki imajo pravice kot obmejni delavci na podlagi Sporazuma, dokument, ki potrjuje njihov status obmejnega delavca na podlagi Sporazuma. Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja teh določb v Uniji, z namenom lažjega priznavanja takih dokumentov, zlasti s strani organov za nadzor meje, ter preprečevanja ponarejanja in prenarejanja s pomočjo varnostnih elementov na visoki ravni bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila za določitev obdobja veljavnosti, oblike takih dokumentov ter tehničnih specifikacij takih dokumentov ter skupne izjave, ki jo morajo imeti dokumenti, izdani na podlagi členov 18 in 26 Sporazuma, in sicer da so bili izdani v skladu s Sporazumom. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (3). V ta namen bi moral Komisiji pomagati odbor, ustanovljen s členom 6 Uredbe Sveta (ES) št. 1683/95 (4). Po potrebi lahko takšni izvedbeni akti vključujejo ustrezne ukrepe za preprečevanje ponarejanja in prenarejanja takih dokumentov. V takem primeru bi morali biti dostopni samo subjektom, ki jih države članice imenujejo za tiskanje vizumov, in osebam, ki jih za to pooblastijo države članice ali Komisija. Taki izvedbeni akti ne bi smeli posegati v posebne ureditve, ki jih lahko Irska na podlagi Sporazuma sklene z Združenim kraljestvom v zvezi z gibanjem oseb na skupnem potovalnem območju.

(14)

V skladu s členom 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo se člen 50 PEU uporablja za Evropsko skupnost za atomsko energijo.

(15)

Kot je določeno v členu 50(4) PEU, Združeno kraljestvo ni sodelovalo pri razpravah Sveta o tem sklepu niti pri njegovem sprejetju –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sporazum o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo se odobri v imenu Unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo.

Besedilo Sporazuma je priloženo temu sklepu.

Vsako sklicevanje na Unijo v tem sklepu se razume, kot da vključuje Evropsko skupnost za atomsko energijo.

Člen 2

1.   Komisija zastopa Unijo v skupnem odboru in specializiranih odborih iz členov 164 in 165 Sporazuma ter v katerem koli drugem specializiranem odboru, ki je lahko ustanovljen v skladu s točko (b) člena 164(5) Sporazuma.

Ena ali več držav članic lahko v primeru, da se na sestanku skupnega odbora ali specializiranega odbora obravnavajo posamezne zadeve, ki so v posebnem interesu te ali teh držav članic, zahteva ali zahtevajo, da predstavnika Komisije kot del delegacije Unije na tem sestanku spremlja predstavnik te ali teh držav članic. Zlasti Irska, Republika Ciper oziroma Kraljevina Španija lahko zahtevajo, da predstavnika Komisije spremlja:

(a)

predstavnik Irske na sestankih odbora za vprašanja v zvezi z izvajanjem Protokola o Irski/Severni Irski, kadar so zadevna vprašanja povezana z Irsko/Severno Irsko;

(b)

predstavnik Republike Ciper na sestankih odbora za vprašanja v zvezi z izvajanjem Protokola o suverenih conah na Cipru;

(c)

predstavnik Kraljevine Španije na sestankih odbora za vprašanja v zvezi z izvajanjem Protokola o Gibraltarju.

2.   Da bi lahko Svet v celoti izvajal svoje funkcije oblikovanja politike, usklajevanja in odločanja v skladu s Pogodbama, zlasti z določitvijo stališč, ki se v imenu Unije zastopajo v skupnem odboru in specializiranih odborih, Komisija zagotovi, da Svet prejme vse informacije in dokumente, ki se nanašajo na kateri koli sestanek skupnega odbora, na kateri koli sestanek specializiranega odbora ali na kateri koli akt, ki se sprejme po pisnem postopku, dovolj zgodaj pred zadevnim sestankom ali uporabo navedenega pisnega postopka.

Svet je prav tako pravočasno obveščen o razpravah in izidu sestankov skupnega odbora, sestankov specializiranih odborov in pisnega postopka ter prejme osnutek zapisnika in vse dokumente v zvezi s temi sestanki ali postopkom.

3.   Evropskemu parlamentu se omogoči, da izvršuje vse svoje institucionalne pristojnosti v celotnem postopku v skladu s Pogodbama.

4.   V prvih petih letih po začetku veljavnosti Sporazuma Komisija letno poroča Evropskemu parlamentu in Svetu o izvajanju in uporabi Sporazuma, zlasti njegovega drugega dela.

Člen 3

1.   Svet lahko dovoli Združenemu kraljestvu, da samostojno privoli, da ga zavezuje mednarodni sporazum, ki naj bi začel veljati ali naj bi se uporabljal v prehodnem obdobju, na področju izključne pristojnosti Unije. Tako dovoljenje se lahko da le, če:

(a)

je Združeno kraljestvo pokazalo poseben interes za zadevni mednarodni sporazum, ki začne veljati ali se uporablja že v prehodnem obdobju;

(b)

je zadevni mednarodni sporazum združljiv s pravom Unije, ki se uporablja za Združeno kraljestvo in v njem v skladu s členom 127 Sporazuma, in z obveznostmi iz člena 129(1) Sporazuma ter

(c)

začetek veljavnosti ali uporaba zadevnega mednarodnega sporazuma v prehodnem obdobju ne bi ogrozila doseganja cilja zunanjega delovanja Unije na zadevnem področju in tudi drugače ne bi posegala v interese Unije.

2.   Dovoljenje, dano na podlagi odstavka 1, je lahko pogojeno z vključitvijo morebitne določbe v zadevni sporazum, njenim črtanjem iz njega ali začasnim preklicem njene uporabe, če je to potrebno za zagotovitev skladnosti s pogoji iz odstavka 1.

3.   Združeno kraljestvo uradno obvesti Komisijo o svoji nameri, da samostojno privoli, da ga zavezuje mednarodni sporazum, ki naj bi začel veljati ali naj bi se uporabljal v prehodnem obdobju, na področju izključne pristojnosti Unije. Komisija nemudoma obvesti Svet o vsakem uradnem obvestilu Združenega kraljestva o nameri Združenega kraljestva, da samostojno privoli, da ga zavezuje zadevni mednarodni sporazum.

4.   Svet sprejme sklepe iz odstavka 1 z izvedbenimi akti na predlog Komisije. Predlog Komisije vključuje oceno, ali so pogoji iz odstavka 1 izpolnjeni. Če informacije, ki jih predloži Združeno kraljestvo, ne zadostujejo za oceno, lahko Komisija zahteva dodatne informacije.

5.   Svet obvesti Evropski parlament o vsakem sklepu, sprejetem na podlagi odstavka 1.

Člen 4

1.   Svet lahko na podlagi ustrezno utemeljene zahteve Irske, Republike Ciper oziroma Kraljevine Španije tem državam članicam dovoli, da se pogajajo o dvostranskih sporazumih z Združenim kraljestvom na področjih izključne pristojnosti Unije. Tako dovoljenje se lahko da le, če:

(a)

je zadevna država članica predložila informacije, ki kažejo, da je zadevni sporazum potreben za pravilno delovanje ureditve, določene v Protokolu o Irski/Severni Irski, Protokolu o suverenih conah Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska na Cipru oziroma Protokolu o Gibraltarju, ter da je zadevni sporazum v skladu z načeli in cilji Sporazuma;

(b)

se na podlagi informacij, ki jih je predložila država članica, zdi, da je predvideni sporazum združljiv s pravom Unije, ter

(c)

predvideni sporazum ne bi ogrozil doseganja cilja zunanjega delovanja Unije na zadevnem področju in tudi drugače ne bi posegala v interese Unije.

2.   Dovoljenje, dano na podlagi odstavka 1, je lahko pogojeno z vključitvijo morebitne določbe v zadevni sporazum, njenim črtanjem iz njega ali začasnim preklicem njene uporabe, če je to potrebno za zagotovitev skladnosti s pogoji iz odstavka 1.

3.   Zadevna država članica uradno obvesti Komisijo o svoji nameri, da začne pogajanja z Združenim kraljestvom. Komisija o tem nemudoma obvesti Svet. Zadevna država članica Komisiji zagotovi vse informacije, potrebne za oceno, ali so izpolnjeni pogoji iz odstavka 1.

4.   Zadevna država članica Komisijo pozove, naj pozorno spremlja pogajanja.

5.   Zadevna država članica pred podpisom dvostranskega sporazuma uradno obvesti Komisijo o izidu pogajanj in ji pošlje besedilo prihodnjega sporazuma, Komisija pa o tem nemudoma obvesti Svet. Zadevna država članica lahko privoli, da jo zadevni dvostranski sporazum zavezuje, le, če ji to dovoli Svet.

6.   Svet sprejme sklepe iz odstavkov 1 in 5 z izvedbenimi akti na predlog Komisije.

Predlog Komisije vključuje oceno, ali so pogoji iz odstavkov 1 in 2 izpolnjeni. Če informacije, ki jih predloži zadevna država članica, ne zadostujejo za oceno, lahko Komisija zahteva dodatne informacije.

7.   Kadar Svet da dovoljenje v skladu z odstavkoma 1 in 5, zadevna država članica uradno obvesti Komisijo o začetku veljavnosti zadevnega dvostranskega sporazuma in morebitnih naknadnih spremembah njegovega statusa.

8.   Svet obvesti Evropski parlament o vseh sklepih, sprejetih na podlagi odstavkov 1 in 5.

Člen 5

Komisija z izvedbenimi akti določi obdobje veljavnosti, obliko in varnostne elemente dokumentov, ki jih države članice izdajo v skladu s členom 18(1) in (4) ter členom 26 Sporazuma, in skupne izjave, ki jo vsebujejo taki dokumenti. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 6 tega sklepa.

Člen 6

1.   Komisiji pomagata odbor, ustanovljen s členom 6 Uredbe (ES) št. 1683/95, za sprejetje izvedbenih aktov iz člena 5 tega sklepa.

Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

Člen 7

Predsednik Sveta v imenu Unije pošlje uradno obvestilo iz člena 185 Sporazuma.

Člen 8

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 30. januarja 2020

Za Svet

Predsednica

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Sklep Sveta (EU) 2019/1750 z dne 21. oktobra 2019 spremembi Sklepa (EU) 2019/274 o podpisu, v imenu Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo, Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (UL L 274 I, 28.10.2019, str. 1)

(2)  Sklep Sveta (EU) 2019/274 z dne 11. januarja 2019 o podpisu, v imenu Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo, Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (UL L 47I, 19.2.2019, str. 1).

(3)  Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

(4)  Uredba Sveta (ES) št. 1683/95 z dne 29. maja 1995 o enotni obliki za vizume (UL L 164, 14.7.1995, str. 1).