26.6.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

C 212/8


Izjava Komisije po predložitvi Direktive Komisije (EU) 2020/739 Evropskemu parlamentu in Svetu v zvezi s preventivo ter varovanjem zdravja in varnosti delavcev, ki so ali bi lahko bili poklicno izpostavljeni SARS-CoV-2

(2020/C 212/03)

1.   

Komisija je zavezana doseganju najboljše možne ravni varovanja zdravja in varnosti delavcev v Uniji. EU in njene države članice so od začetka pandemije sprejemale ukrepe, kakršnih še ni bilo, da bi zaščitile življenja in možnosti preživljanja. EU je podprla nacionalna prizadevanja za obvladovanje zdravstvene krize in ublažitev gospodarskih posledic. Za boj proti virusu je sprostila vsa razpoložljiva proračunska sredstva ter uvedla popolno prožnost proračunskih pravil in pravil o državni pomoči. Sprejela je več pobud, da bi zagotovila razpoložljivost osebne zaščitne opreme ter pomagala zaščititi državljane in delavce.

2.   

Komisija poudarja, da se bodo s predlogom za pobudo REACT-EU za strukturna sklada za obdobje 2020–2022 zagotovila dodatna sredstva v višini 58,3 milijarde EUR. Ta sredstva bodo med drugim namenjena podpori delavcem, vključno z njihovim varovanjem pred SARS-CoV-2, malim in srednjim podjetjem, zdravstvenim sistemom ter zelenemu in digitalnemu prehodu ter bodo na voljo v vseh sektorjih.

3.   

Komisija meni, da Direktiva Komisije (EU) 2020/739 (1) znatno izboljšuje obstoječo raven varovanja, in sicer z vključitvijo SARS-CoV-2, tj. virusa, ki povzroča bolezen COVID-19, v Prilogo III k Direktivi 2000/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2) o bioloških dejavnikih, zlasti glede varovanja najbolj izpostavljenih delavcev.

4.   

Komisija opozarja, da je v členih 6 in 9 Okvirne direktive Sveta 89/391/EGS (3) v zvezi z zdravjem in varnostjo pri delu določena obveznost, o kateri se ni mogoče pogajati, da morajo imeti vsi delodajalci izvedeno popolno in ažurno oceno tveganja. To pomeni, da je treba vsa tveganja – vključno z izpostavljenostjo SARS-CoV-2 – na delovnem mestu obravnavati in oceniti skupaj, vključno z interakcijo take izpostavljenosti s psihosocialnimi, biološkimi, kemičnimi in ostalimi tveganji.

5.   

Komisija poudarja, da se zato uvedejo ustrezni preventivni in zaščitni ukrepi, tudi v specifičnem primeru morebitne izpostavljenosti SARS-CoV-2, ter da delodajalec zagotovi vse potrebne informacije o vseh varnostnih in zdravstvenih tveganjih ter vseh zaščitnih in preventivnih ukrepih in dejavnostih tako z vidika podjetja in/ali obrata na splošno kot z vidika posamezne vrste delovne postaje in/ali delovnega mesta.

6.   

Komisija opozarja tudi, da je ustrezno usposabljanje delavcev, ki bi lahko bili izpostavljeni SARS-CoV-2, prav tako izredno pomembno ter da ima vsak delavec pravico do takega usposabljanja, zlasti v obliki informacij in navodil, specifičnih za njegovo delovno postajo ali delovno mesto.

7.   

Komisija nadalje opozarja na naslednje posebne in stroge obveznosti glede zdravja in varnosti iz Direktive 2000/54/ES o bioloških dejavnikih:

člen 6, ki vključuje podrobne ukrepe za zmanjšanje tveganj, vključno s kolektivnimi in individualnimi varnostnimi ukrepi, higienskimi ukrepi, delovnimi postopki za preprečitev ali zmanjšanje izpostavljenosti in uporabo ustreznih opozorilnih znakov,

člen 8 o higieni in individualni zaščiti, ki med drugim določa pravico delavcev, da so preskrbljeni z ustrezno varovalno obleko ali drugimi ustreznimi posebnimi oblačili,

člen 9 o informiranju in usposabljanju, ki delavcem zagotavlja pravico do jasnih informacij, na primer o možnih zdravstvenih tveganjih, varnostnih ukrepih, potrebnih za preprečevanje izpostavljenosti, higieni ter nošenju in uporabi osebne varovalne opreme,

člen 10, ki od delodajalcev zahteva, da zagotovijo pisna navodila in izobesijo obvestila, ki vključujejo postopek, po katerem je treba ravnati v primeru resne nesreče ali izrednega dogodka, ki vključuje ravnanje z biološkim dejavnikom, neodvisno od njegove razvrstitve v skupino.

8.   

Komisija poudarja, da se vse navedene določbe uporabljajo za vse delavce in vsa delovna mesta. Edina izjema je člen 10(1)(b). Ta določba se nanaša na navodila za delavce, ki ravnajo z dejavnikom iz skupine 4, pri čemer gre za minimalno zahtevo in torej ni izključeno, da bi se ta obveznost uporabljala za druge delavce, ter se nanaša na delavce, ki dejansko ravnajo z virusom, in ne na delavce, ki so mu nenamerno izpostavljeni. Komisija močno spodbuja države članice, naj zagotovijo, da se pisna navodila zagotovijo vsem delavcem, izpostavljenim SARS-CoV-2, kot je priporočeno tudi v smernicah EU za zaščito delavcev (4).

9.   

Komisija potrjuje svojo odločenost, da zagotovi dosledno izvajanje v državah članicah, vključno z obveznostjo zagotavljanja pisnih navodil na delovnem mestu in po potrebi izobešanja obvestil, ki vključujejo vsaj postopek, po katerem je treba ravnati v primeru delavcev, izpostavljenih temu biološkem dejavniku. Odbor višjih inšpektorjev za delo bo pozvala k podpornim izvršilnim ukrepom v zvezi s tem. Komisija bo v tesnem sodelovanju s tristranskim Svetovalnim odborom za varnost in zdravje pri delu na ravni delovnega mesta v vseh primerih spodbujala vključitev postopkov, ki jih je treba upoštevati kot dobro prakso na tem področju, poleg tega pa bo EU-OSHA naročila, da to dobro prakso vključi v zadevno spletno orodje za oceno tveganja in smernice.

10.   

Komisija poudarja, da je bil virus SARS-CoV-2 razvrščen v rizično skupino 3 po vzoru SARS-CoV-1 in MERS, kar pomeni, da bodo v stvarnem smislu zajete posebne in stroge pravice in obveznosti iz členov 7, 11, 13, 14(4), 15 in 16. Te vključujejo pravico in s tem povezano obveznost glede načrta v primeru nevarne situacije, seznama izpostavljenih delavcev (z navedbo vrste opravljanega dela ter evidenco izpostavljenosti, nesreč in izrednih dogodkov), predhodnega obvestila pristojnim organom o prvi uporabi, hranjenja zdravstvenih kartotek za določeno število let in osamitvenih ukrepov iz prilog V in VI.

11.   

Komisija nadalje poudarja, da ni razlike v varovanju delavcev glede na razvrstitev v skupino 3 ali 4 zunaj laboratorijev ali industrijskih procesov, pri katerih se ravna z vzorci virusa, na primer pri razvoju ali izdelavi cepiva, ali prostorov za izolacijo, v katerih so bolniki, ki so okuženi z virusom ali za katere obstaja sum okužbe z virusom.

12.   

Za te prostore veljajo določbe iz prilog V in VI, specifične za te procese. Te določbe se za dejavnike iz skupine 4 uporabljajo brez kakršne koli možnosti za prožnost. Večina se jih uporablja tudi za skupino 3, pri čemer imajo najstrožje oznako „Priporočljivo“, kar pomeni, da se načeloma uporabljajo, razen če rezultati ocene tveganja kažejo nasprotno.

13.   

Komisija ugotavlja, da v skladu s točko 6 Priloge III k direktivi o bioloških dejavnikih seznam razvrščenih bioloških dejavnikov odraža stanje znanja v času njegovega oblikovanja in da bo posodobljen takoj, ko ne bo več odražal najnovejših dognanj. Komisija priznava, da se znanost nenehno razvija, ter se zato zavezuje, da bo to kategorizacijo stalno pregledovala v skladu z znanstvenim razvojem. To je tudi v skladu s členom 19 direktive o bioloških dejavnikih in členom 16 okvirne direktive 89/391/EGS. Komisija se zavezuje, da bo Evropski parlament in Svet redno obveščala o rezultatih teh pregledov.

14.   

Komisija poudarja, da so novi ukrepi že uvedeni in da jih morajo države članice v nacionalno zakonodajo prenesti najpozneje v 5 mesecih. Komisija bo države članice podpirala pri prenosu ukrepov v najkrajšem možnem času. Komisija v zvezi s tem ugotavlja, da več držav članic že uporablja razvrstitev v skupino 3 iz Direktive (EU) 2020/739.

15.   

Komisija bo v novem strateškem okviru za varnost in zdravje pri delu obravnavala potrebo po nadaljnjih ukrepih za izboljšanje delovanja obstoječega regulativnega okvira EU za zdravje in varnost, med drugim tudi v primerih pandemije. Komisija bo v ta namen zagotovila tesno sodelovanje Evropskega parlamenta, Svetovalnega odbora za varnost in zdravje pri delu ter Odbora višjih inšpektorjev za delo.

16.   

Komisija bo nemudoma ocenila potrebo po spremembi direktive o bioloških dejavnikih na podlagi spoznanj iz krize brez primere, da se zagotovita boljša pripravljenost in načrtovanje odzivanja na vseh delovnih mestih, ter bo do konca leta 2020 obvestila Evropski parlament.


(1)  UL L 175, 4.6.2020, str. 11.

(2)  UL L 262, 17.10.2000, str. 21.

(3)  UL L 183, 29.6.1989, str. 1.

(4)  COVID-19: NAZAJ NA DELOVNA MESTA – Prilagajanje delovnih mest in zaščita delavcev.