11.9.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 299/1


DOKONČNO SPREJETJE (EU, Euratom) 2020/1157

spremembe proračuna Evropske unije št. 5 za proračunsko leto 2020

PREDSEDNIK EVROPSKEGA PARLAMENTA,

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 314(4)(a) in (9) Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti člena 106a Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2014/335/EU, Euratom z dne 26. maja 2014 o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije (1),

ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (2),

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (3),

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (4),

ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2020, ki je bil dokončno sprejet 27. novembra 2019 (5),

ob upoštevanju predloga spremembe proračuna Evropske unije št. 5 za proračunsko leto 2020, ki ga je Komisija sprejela 3. junija 2020,

ob upoštevanju stališča o predlogu spremembe proračuna št. 5/2020, ki ga je Svet sprejel 24. junija 2020 in ga naslednji dan posredoval Evropskemu parlamentu,

ob upoštevanju dejstva, da je Parlament 10. julija 2020 odobril stališče Sveta,

ob upoštevanju členov 94 in 96 Poslovnika Evropskega parlamenta,

RAZGLAŠA:

Edini člen

Postopek iz člena 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije je zaključen in sprememba proračuna Evropske unije št. 5 za proračunsko leto 2020 je dokončno sprejeta.

V Bruslju, 10. julija 2020.

Predsednik

D. M. SASSOLI


(1)  UL L 168, 7.6.2014, str. 105.

(2)  UL L 193, 30.7.2018, str. 1.

(3)  UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

(4)  UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(5)  UL L 57, 27.2.2020.


 

A.   UVOD IN FINANCIRANJE SPLOŠNEGA PRORAČUNA

FINANCIRANJE SPLOŠNEGA PRORAČUNA

Odobritve, ki se krijejo v proračunskem letu 2020 v skladu s členom 1 Sklepa Sveta 2014/335/EU, Euratom z dne 26. maja 2014 o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije

ODHODKI

Opis

Proračun 2020  (1)

Proračun 2019  (2)

Sprememba (v %)

 

 

 

 

1. Pametna in vključujoča rast

72 353 828 442

67 556 947 173

+7,10

2. Trajnostna rast: naravni viri

57 904 492 439

57 399 857 331

+0,88

3. Varnost in državljanstvo

5 278 527 141

3 527 434 894

+49,64

4. Evropa v Svetu

9 112 061 191

9 358 295 603

–2,63

5. Uprava

10 274 196 704

9 944 904 743

+3,31

6. Nadomestila

p.m.

p.m.

Posebni instrumenti

690 998 208

705 051 794

–1,99

Odhodki skupaj (3)

155 614 104 125

148 492 491 538

+4,80

 (1)  (2)  (3)


PRIHODKI

Opis

Proračun 2020  (4)

Proračun 2019  (5)

Sprememba (v %)

Razni prihodki (naslovi 4 do 9)

1 928 450 061

1 894 392 136

+1,80

Razpoložljivi presežek iz prejšnjega proračunskega leta (poglavje 3 0, člen 3 0 0)

3 218 373 955

1 802 988 329

+78,50

Vračilo presežka iz Jamstvenega sklada za zunanje ukrepe (poglavje 3 0, člen 3 0 2)

p.m.

p.m.

Neto saldo lastnih sredstev, ki izhajajo iz lastnih sredstev iz naslova DDV in BNP/BND za pretekla leta (poglavja 3 1, 3 2 in 3 3)

p.m.

p.m.

Prihodki za naslove 3 do 9 skupaj

5 146 824 016

3 697 380 465

+39,20

Neto zneski carin in prelevmanov na sladkor (poglavji 1 1 in 1 2)

22 156 900 000

21 471 164 786

+3,19

Lastna sredstva iz naslova DDV po enotni stopnji (tabeli 1 in 2, poglavje 1 3)

18 945 245 250

17 738 667 150

+6,80

Preostanek, ki se financira iz dodatnih sredstev (lastna sredstva iz naslova BND, tabela 3, poglavje 1 4)

109 365 134 859

105 585 279 137

+3,58

Odobritve, ki se krijejo iz lastnih sredstev, navedenih v členu 2 Sklepa 2014/335/EU, Euratom  (6)

150 467 280 109

144 795 111 073

+3,92

Prihodki skupaj (7)

155 614 104 125

148 492 491 538

+4,80

 (4)  (5)  (6)  (7)


TABELA 1

Izračun omejitve usklajenih osnov za davek na dodano vrednost (DDV) v skladu s točko (b) člena 2(1) Sklepa 2014/335/EU, Euratom

Država članica

1 % neomejene osnove za DDV

1 % bruto nacionalnega dohodka

Stopnja omejitve (v %)

1 % bruto nacionalnega dohodka, pomnožen s stopnjo omejitve

1 % omejene osnove za DDV  (8)

Države članice, katerih osnova za DDV je omejena

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Belgija

2 064 785 000

4 828 731 000

50

2 414 365 500

2 064 785 000

 

Bolgarija

294 223 000

619 079 000

50

309 539 500

294 223 000

 

Češka

954 547 000

2 157 592 000

50

1 078 796 000

954 547 000

 

Danska

1 236 816 000

3 248 081 000

50

1 624 040 500

1 236 816 000

 

Nemčija

15 101 735 000

36 775 058 000

50

18 387 529 000

15 101 735 000

 

Estonija

137 193 000

280 639 000

50

140 319 500

137 193 000

 

Irska

960 910 000

2 784 713 000

50

1 392 356 500

960 910 000

 

Grčija

766 480 000

1 973 712 000

50

986 856 000

766 480 000

 

Španija

5 902 319 000

12 978 152 000

50

6 489 076 000

5 902 319 000

 

Francija

11 424 424 000

25 387 121 000

50

12 693 560 500

11 424 424 000

 

Hrvaška

353 644 000

551 259 000

50

275 629 500

275 629 500

Hrvaška

Italija

7 379 229 000

18 340 730 000

50

9 170 365 000

7 379 229 000

 

Ciper

147 038 000

219 566 000

50

109 783 000

109 783 000

Ciper

Latvija

127 770 000

328 766 000

50

164 383 000

127 770 000

 

Litva

201 136 000

483 628 000

50

241 814 000

201 136 000

 

Luksemburg

322 993 000

442 746 000

50

221 373 000

221 373 000

Luksemburg

Madžarska

612 612 000

1 437 840 000

50

718 920 000

612 612 000

 

Malta

94 154 000

132 750 000

50

66 375 000

66 375 000

Malta

Nizozemska

3 436 775 000

8 302 270 000

50

4 151 135 000

3 436 775 000

 

Avstrija

1 867 511 000

4 131 641 000

50

2 065 820 500

1 867 511 000

 

Poljska

2 664 822 000

5 358 014 000

50

2 679 007 000

2 664 822 000

 

Portugalska

1 102 521 000

2 105 933 000

50

1 052 966 500

1 052 966 500

Portugalska

Romunija

804 913 000

2 266 156 000

50

1 133 078 000

804 913 000

 

Slovenija

236 104 000

507 667 000

50

253 833 500

236 104 000

 

Slovaška

363 409 000

999 569 000

50

499 784 500

363 409 000

 

Finska

1 051 297 000

2 487 111 000

50

1 243 555 500

1 051 297 000

 

Švedska

2 102 533 000

4 888 140 000

50

2 444 070 000

2 102 533 000

 

Združeno kraljestvo

12 053 669 000

25 863 586 000

50

12 931 793 000

12 053 669 000

 

Skupaj

73 765 562 000

169 880 250 000

 

84 940 125 000

73 471 339 000

 

 (8)


TABELA 2

Razčlenitev lastnih sredstev iz naslova DDV v skladu s točko (b) člena 2(1) Sklepa 2014/335/EU, Euratom (poglavje 1 3)

Država članica

1 % omejene osnove za DDV

Enotna stopnja lastnih sredstev iz naslova DDV (v %)

Lastna sredstva iz naslova DDV po enotni stopnji

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgija

2 064 785 000

0,30

619 435 500

Bolgarija

294 223 000

0,30

88 266 900

Češka

954 547 000

0,30

286 364 100

Danska

1 236 816 000

0,30

371 044 800

Nemčija

15 101 735 000

0,15

2 265 260 250

Estonija

137 193 000

0,30

41 157 900

Irska

960 910 000

0,30

288 273 000

Grčija

766 480 000

0,30

229 944 000

Španija

5 902 319 000

0,30

1 770 695 700

Francija

11 424 424 000

0,30

3 427 327 200

Hrvaška

275 629 500

0,30

82 688 850

Italija

7 379 229 000

0,30

2 213 768 700

Ciper

109 783 000

0,30

32 934 900

Latvija

127 770 000

0,30

38 331 000

Litva

201 136 000

0,30

60 340 800

Luksemburg

221 373 000

0,30

66 411 900

Madžarska

612 612 000

0,30

183 783 600

Malta

66 375 000

0,30

19 912 500

Nizozemska

3 436 775 000

0,15

515 516 250

Avstrija

1 867 511 000

0,30

560 253 300

Poljska

2 664 822 000

0,30

799 446 600

Portugalska

1 052 966 500

0,30

315 889 950

Romunija

804 913 000

0,30

241 473 900

Slovenija

236 104 000

0,30

70 831 200

Slovaška

363 409 000

0,30

109 022 700

Finska

1 051 297 000

0,30

315 389 100

Švedska

2 102 533 000

0,15

315 379 950

Združeno kraljestvo

12 053 669 000

0,30

3 616 100 700

Skupaj

73 471 339 000

 

18 945 245 250


TABELA 3

Določitev enotne stopnje in razčlenitev sredstev iz naslova bruto nacionalnega dohodka v skladu s točko (c) člena 2(1) Sklepa 2014/335/EU, Euratom (poglavje 1 4)

Država članica

1 % bruto nacionalnega dohodka

Enotna stopnja lastnih sredstev iz „dodatne osnove“

Lastna sredstva iz „dodatne osnove“ po enotni stopnji

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgija

4 828 731 000

 

3 108 629 856

Bolgarija

619 079 000

 

398 549 321

Češka

2 157 592 000

 

1 389 009 847

Danska

3 248 081 000

 

2 091 042 464

Nemčija

36 775 058 000

 

23 674 966 204

Estonija

280 639 000

 

180 669 160

Irska

2 784 713 000

 

1 792 736 429

Grčija

1 973 712 000

 

1 270 631 984

Španija

12 978 152 000

 

8 355 046 238

Francija

25 387 121 000

 

16 343 665 093

Hrvaška

551 259 000

 

354 888 310

Italija

18 340 730 000

 

11 807 354 945

Ciper

219 566 000

 

141 351 718

Latvija

328 766 000

0,6437778  (9)

211 652 255

Litva

483 628 000

 

311 348 973

Luksemburg

442 746 000

 

285 030 049

Madžarska

1 437 840 000

 

925 649 483

Malta

132 750 000

 

85 461 504

Nizozemska

8 302 270 000

 

5 344 817 177

Avstrija

4 131 641 000

 

2 659 858 784

Poljska

5 358 014 000

 

3 449 370 505

Portugalska

2 105 933 000

 

1 355 752 929

Romunija

2 266 156 000

 

1 458 900 941

Slovenija

507 667 000

 

326 824 748

Slovaška

999 569 000

 

643 500 339

Finska

2 487 111 000

 

1 601 146 866

Švedska

4 888 140 000

 

3 146 876 051

Združeno kraljestvo

25 863 586 000

 

16 650 402 686

Skupaj

169 880 250 000

 

109 365 134 859

 (9)


TABELA 4

Izračun bruto znižanja prispevka BND za Dansko, Nizozemsko in Švedsko ter njegovo financiranje v skladu s členom 2(5) Sklepa 2014/335/EU, Euratom (poglavje 1 6)

Država članica

Bruto znižanje

Odstotni delež osnove za BND

Ključ BND, ki se uporablja za bruto znižanje

Financiranje znižanja

 

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (3)

Belgija

 

2,84

32 315 590

32 315 590

Bolgarija

 

0,36

4 143 098

4 143 098

Češka

 

1,27

14 439 375

14 439 375

Danska

– 146 333 564

1,91

21 737 317

– 124 596 247

Nemčija

 

21,65

246 111 806

246 111 806

Estonija

 

0,17

1 878 136

1 878 136

Irska

 

1,64

18 636 293

18 636 293

Grčija

 

1,16

13 208 785

13 208 785

Španija

 

7,64

86 854 423

86 854 423

Francija

 

14,94

169 899 670

169 899 670

Hrvaška

 

0,32

3 689 222

3 689 222

Italija

 

10,80

122 742 708

122 742 708

Ciper

 

0,13

1 469 414

1 469 414

Latvija

 

0,19

2 200 219

2 200 219

Litva

 

0,28

3 236 611

3 236 611

Luksemburg

 

0,26

2 963 014

2 963 014

Madžarska

 

0,85

9 622 538

9 622 538

Malta

 

0,08

888 410

888 410

Nizozemska

– 782 321 749

4,89

55 561 753

– 726 759 996

Avstrija

 

2,43

27 650 415

27 650 415

Poljska

 

3,15

35 857 741

35 857 741

Portugalska

 

1,24

14 093 655

14 093 655

Romunija

 

1,33

15 165 924

15 165 924

Slovenija

 

0,30

3 397 489

3 397 489

Slovaška

 

0,59

6 689 472

6 689 472

Finska

 

1,46

16 644 634

16 644 634

Švedska

– 208 243 919

2,88

32 713 177

– 175 530 742

Združeno kraljestvo

 

15,22

173 088 343

173 088 343

Skupaj

–1 136 899 232

100,00

1 136 899 232

0

Deflator cen EU BDP v EUR (gospodarska napoved iz pomladi 2019): (a) 2011 EU-27 = 100,0000 / (b) 2013 EU-27 = 102,9958 (c) 2013 EU-28 = 102,9874 / (d) 2020 EU-28 = 112,5551

Pavšalni znesek za Nizozemsko: v cenah iz leta 2020: 695 000 000 EUR × [ (b/a) × (d/c) ] = 782 321 749 EUR

Pavšalni znesek za Švedsko: v cenah iz leta 2020: 185 000 000 EUR × [ (b/a) × (d/c) ] = 208 243 919 EUR

Pavšalni znesek za Dansko: v cenah iz leta 2020: 130 000 000 EUR × [ (b/a) × (d/c) ] = 146 333 564 EUR


TABELA 5

Popravek proračunskih neravnovesij za Združeno kraljestvo za leto 2019 v skladu s členom 4 Sklepa 2014/335/EU, Euratom (poglavje 1 5)

Opis

Koeficient  (10) (%)

Znesek

1. Delež Združenega kraljestva (v %) v teoretični neomejeni osnovi za DDV

16,3037

 

2. Delež Združenega kraljestva (v %) v skupnih dodeljenih odhodkih, prilagojenih za širitev

7,3015

 

3. (1) – (2)

9,0022

 

4. Dodeljeni odhodki skupaj

 

130 008 765 143

5. Odhodki, povezani s širitvijo  (11)

 

30 694 725 929

6. Dodeljeni odhodki, prilagojeni za širitev, skupaj = (4) – (5)

 

99 314 039 214

7. Prvotni znesek popravka za Združeno kraljestvo = (3) × (6) × 0,66

 

5 900 699 546

8. Ugodnost za Združeno kraljestvo (12)

 

690 825 371

9. Temeljni popravek za Združeno kraljestvo = (7) – (8)

 

5 209 874 175

10. Nepričakovani dobički iz tradicionalnih lastnih sredstev  (13)

 

–44 494 806

11. Popravek za Združeno kraljestvo = (9) – (10)

 

5 254 368 981

 (10)  (11)  (12)  (13)


TABELA 6

Izračun financiranja popravka za Združeno kraljestvo, ki znaša –5 254 368 981 EUR (poglavje 1 5)

Država članica

Odstotni delež osnove za BND

Deleži brez Združenega kraljestva

Deleži brez Nemčije, Nizozemske, Avstrije, Švedske in Združenega kraljestva

Tri četrtine deleža Nemčije, Nizozemske, Avstrije in Švedske iz stolpca 2

Stolpec 4, razdeljen v skladu s stolpcem 3

Finančni razdelitveni ključ

Finančni razdelitveni ključ, uporabljen za popravek

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (2) + (4) + (5)

(7)

Belgija

2,84

3,35

5,37

 

1,51

4,87

255 665 342

Bolgarija

0,36

0,43

0,69

 

0,19

0,62

32 778 186

Češka

1,27

1,50

2,40

 

0,68

2,17

114 237 363

Danska

1,91

2,26

3,61

 

1,02

3,27

171 975 150

Nemčija

21,65

25,54

0,00

–19,15

0,00

6,38

335 429 452

Estonija

0,17

0,19

0,31

 

0,09

0,28

14 858 907

Irska

1,64

1,93

3,10

 

0,87

2,81

147 441 346

Grčija

1,16

1,37

2,19

 

0,62

1,99

104 501 525

Španija

7,64

9,01

14,43

 

4,07

13,08

687 150 240

Francija

14,94

17,63

28,23

 

7,95

25,58

1 344 164 122

Hrvaška

0,32

0,38

0,61

 

0,17

0,56

29 187 341

Italija

10,80

12,74

20,40

 

5,75

18,48

971 081 015

Ciper

0,13

0,15

0,24

 

0,07

0,22

11 625 294

Latvija

0,19

0,23

0,37

 

0,10

0,33

17 407 073

Litva

0,28

0,34

0,54

 

0,15

0,49

25 606 504

Luksemburg

0,26

0,31

0,49

 

0,14

0,45

23 441 937

Madžarska

0,85

1,00

1,60

 

0,45

1,45

76 128 874

Malta

0,08

0,09

0,15

 

0,04

0,13

7 028 674

Nizozemska

4,89

5,76

0,00

–4,32

0,00

1,44

75 725 942

Avstrija

2,43

2,87

0,00

–2,15

0,00

0,72

37 685 164

Poljska

3,15

3,72

5,96

 

1,68

5,40

283 689 127

Portugalska

1,24

1,46

2,34

 

0,66

2,12

111 502 190

Romunija

1,33

1,57

2,52

 

0,71

2,28

119 985 468

Slovenija

0,30

0,35

0,56

 

0,16

0,51

26 879 289

Slovaška

0,59

0,69

1,11

 

0,31

1,01

52 923 874

Finska

1,46

1,73

2,77

 

0,78

2,51

131 684 305

Švedska

2,88

3,39

0,00

–2,55

0,00

0,85

44 585 277

Združeno kraljestvo

15,22

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0

Skupaj

100,00

100,00

100,00

–28,17

28,17

100,00

5 254 368 981

Izračuni so narejeni na 15 decimalnih mest.

TABELA 7

Povzetek financiranja  (14) splošnega proračuna po vrstah lastnih sredstev in po državah članicah

Država članica

Tradicionalna lastna sredstva (TLS)

 

Lastna sredstva iz naslova DDV in BND, vključno s prilagoditvami

Lastna sredstva skupaj  (15)

Neto prelevmani v sektorju sladkorja (80 %)

Neto carine (80 %)

Neto tradicionalna lastna sredstva skupaj (80 %)

Stroški zbiranja (20 % bruto TLS) (p.m.)

Lastna sredstva iz naslova DDV

Lastna sredstva iz naslova BND

Znižanje v korist Danske, Nizozemske in Švedske

Popravek za Združeno kraljestvo

„Nacionalni prispevki“ skupaj

Delež „nacionalnih prispevkov“ skupaj (v %)

 

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9) = (5) + (6) + (7) + (8)

(10)

(11) = (3) + (9)

Belgija

p.m.

2 264 600 000

2 264 600 000

566 150 000

619 435 500

3 108 629 856

32 315 590

255 665 342

4 016 046 288

3,13

6 280 646 288

Bolgarija

p.m.

113 700 000

113 700 000

28 425 000

88 266 900

398 549 321

4 143 098

32 778 186

523 737 505

0,41

637 437 505

Češka

p.m.

316 800 000

316 800 000

79 200 000

286 364 100

1 389 009 847

14 439 375

114 237 363

1 804 050 685

1,41

2 120 850 685

Danska

p.m.

372 700 000

372 700 000

93 175 000

371 044 800

2 091 042 464

– 124 596 247

171 975 150

2 509 466 167

1,96

2 882 166 167

Nemčija

p.m.

4 257 000 000

4 257 000 000

1 064 250 000

2 265 260 250

23 674 966 204

246 111 806

335 429 452

26 521 767 712

20,67

30 778 767 712

Estonija

p.m.

36 900 000

36 900 000

9 225 000

41 157 900

180 669 160

1 878 136

14 858 907

238 564 103

0,19

275 464 103

Irska

p.m.

333 400 000

333 400 000

83 350 000

288 273 000

1 792 736 429

18 636 293

147 441 346

2 247 087 068

1,75

2 580 487 068

Grčija

p.m.

193 100 000

193 100 000

48 275 000

229 944 000

1 270 631 984

13 208 785

104 501 525

1 618 286 294

1,26

1 811 386 294

Španija

p.m.

1 660 500 000

1 660 500 000

415 125 000

1 770 695 700

8 355 046 238

86 854 423

687 150 240

10 899 746 601

8,49

12 560 246 601

Francija

p.m.

1 823 600 000

1 823 600 000

455 900 000

3 427 327 200

16 343 665 093

169 899 670

1 344 164 122

21 285 056 085

16,59

23 108 656 085

Hrvaška

p.m.

41 300 000

41 300 000

10 325 000

82 688 850

354 888 310

3 689 222

29 187 341

470 453 723

0,37

511 753 723

Italija

p.m.

1 998 200 000

1 998 200 000

499 550 000

2 213 768 700

11 807 354 945

122 742 708

971 081 015

15 114 947 368

11,78

17 113 147 368

Ciper

p.m.

27 100 000

27 100 000

6 775 000

32 934 900

141 351 718

1 469 414

11 625 294

187 381 326

0,15

214 481 326

Latvija

p.m.

47 000 000

47 000 000

11 750 000

38 331 000

211 652 255

2 200 219

17 407 073

269 590 547

0,21

316 590 547

Litva

p.m.

108 500 000

108 500 000

27 125 000

60 340 800

311 348 973

3 236 611

25 606 504

400 532 888

0,31

509 032 888

Luksemburg

p.m.

16 800 000

16 800 000

4 200 000

66 411 900

285 030 049

2 963 014

23 441 937

377 846 900

0,29

394 646 900

Madžarska

p.m.

223 900 000

223 900 000

55 975 000

183 783 600

925 649 483

9 622 538

76 128 874

1 195 184 495

0,93

1 419 084 495

Malta

p.m.

14 700 000

14 700 000

3 675 000

19 912 500

85 461 504

888 410

7 028 674

113 291 088

0,09

127 991 088

Nizozemska

p.m.

2 758 500 000

2 758 500 000

689 625 000

515 516 250

5 344 817 177

– 726 759 996

75 725 942

5 209 299 373

4,06

7 967 799 373

Avstrija

p.m.

222 900 000

222 900 000

55 725 000

560 253 300

2 659 858 784

27 650 415

37 685 164

3 285 447 663

2,56

3 508 347 663

Poljska

p.m.

844 800 000

844 800 000

211 200 000

799 446 600

3 449 370 505

35 857 741

283 689 127

4 568 363 973

3,56

5 413 163 973

Portugalska

p.m.

199 900 000

199 900 000

49 975 000

315 889 950

1 355 752 929

14 093 655

111 502 190

1 797 238 724

1,40

1 997 138 724

Romunija

p.m.

206 000 000

206 000 000

51 500 000

241 473 900

1 458 900 941

15 165 924

119 985 468

1 835 526 233

1,43

2 041 526 233

Slovenija

p.m.

90 700 000

90 700 000

22 675 000

70 831 200

326 824 748

3 397 489

26 879 289

427 932 726

0,33

518 632 726

Slovaška

p.m.

107 700 000

107 700 000

26 925 000

109 022 700

643 500 339

6 689 472

52 923 874

812 136 385

0,63

919 836 385

Finska

p.m.

163 500 000

163 500 000

40 875 000

315 389 100

1 601 146 866

16 644 634

131 684 305

2 064 864 905

1,61

2 228 364 905

Švedska

p.m.

538 600 000

538 600 000

134 650 000

315 379 950

3 146 876 051

– 175 530 742

44 585 277

3 331 310 536

2,60

3 869 910 536

Združeno kraljestvo

p.m.

3 174 500 000

3 174 500 000

793 625 000

3 616 100 700

16 650 402 686

173 088 343

-5 254 368 981

15 185 222 748

11,83

18 359 722 748

Skupaj

p.m.

22 156 900 000

22 156 900 000

5 539 225 000

18 945 245 250

109 365 134 859

0

0

128 310 380 109

100,00

150 467 280 109

 (14)  (15)

B.   SPLOŠNI IZKAZ PRIHODKOV PO PRORAČUNSKIH POSTAVKAH

Naslov

Postavka

Proračun 2020

Sprememba proračuna št. 5/2020

Nov znesek

1

LASTNA SREDSTVA

150 299 280 109

168 000 000

150 467 280 109

3

PRESEŽKI, NEPORABLJENA SREDSTVA IN POPRAVKI

3 218 373 955

 

3 218 373 955

4

PRIHODKI IZ NASLOVA ZAPOSLENIH V INSTITUCIJAH IN DRUGIH ORGANIH UNIJE

1 651 322 700

 

1 651 322 700

5

PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJ

15 050 000

 

15 050 000

6

PRISPEVKI IN NADOMESTILA V ZVEZI S SPORAZUMI IN PROGRAMI UNIJE

130 000 000

 

130 000 000

7

ZAMUDNE OBRESTI IN GLOBE

115 000 000

 

115 000 000

8

NAJEMANJE IN DAJANJE POSOJIL

2 076 361

 

2 076 361

9

RAZNI PRIHODKI

15 001 000

 

15 001 000

 

SKUPAJ

155 446 104 125

168 000 000

155 614 104 125

NASLOV 1

LASTNA SREDSTVA

Člen

Postavka

Postavka

Proračun 2020

Sprememba proračuna št. 5/2020

Nov znesek

 

POGLAVJE 1 1

1 1 0

Proizvodni prelevmani za tržno leto 2005/2006 in prejšnja leta

p.m.

 

p.m.

1 1 1

Prelevmani na skladiščenje sladkorja

p.m.

 

p.m.

1 1 3

Dajatve, obračunane za neizvoženo proizvodnjo sladkorja C, izoglukoze C in inulinskega sirupa C ter za nadomestni sladkor C in izoglukozo C

p.m.

 

p.m.

1 1 7

Proizvodna dajatev

p.m.

 

p.m.

1 1 8

Enkratni zneski za dodatne kvote za sladkor in dopolnilne kvote za izoglukozo

p.m.

 

p.m.

1 1 9

Znesek za presežek

p.m.

 

p.m.

 

POGLAVJE 1 1 — SKUPAJ

p.m.

 

p.m.

 

POGLAVJE 1 2

1 2 0

Carine in druge dajatve, določene na podlagi točke (a) člena 2(1) Sklepa 2007/436/ES, Euratom

22 156 900 000

 

22 156 900 000

 

POGLAVJE 1 2 — SKUPAJ

22 156 900 000

 

22 156 900 000

 

POGLAVJE 1 3

1 3 0

Lastna sredstva iz naslova davka na dodano vrednost v skladu s točko (b) člena 2(1) Sklepa 2014/335/EU, Euratom

18 945 245 250

 

18 945 245 250

 

POGLAVJE 1 3 — SKUPAJ

18 945 245 250

 

18 945 245 250

 

POGLAVJE 1 4

1 4 0

Lastna sredstva iz naslova bruto nacionalnega dohodka v skladu s točko (c) člena 2(1) Sklepa 2014/335/EU, Euratom

109 197 134 859

168 000 000

109 365 134 859

 

POGLAVJE 1 4 — SKUPAJ

109 197 134 859

168 000 000

109 365 134 859

 

POGLAVJE 1 5

1 5 0

Popravek proračunskih neravnovesij v korist Združenega kraljestva v skladu s členoma 4 in 5 Sklepa 2014/335/EU, Euratom

0

 

0

 

POGLAVJE 1 5 — SKUPAJ

0

 

0

 

POGLAVJE 1 6

1 6 0

Bruto znižanje letnih prispevkov iz naslova BND za določene države članice v skladu s členom 2(5) Sklepa 2014/335/EU, Euratom

0

 

0

 

POGLAVJE 1 6 — SKUPAJ

0

 

0

 

Naslov 1 — Skupaj

150 299 280 109

168 000 000

150 467 280 109

POGLAVJE 1 1 —

PRELEVMANI IN DRUGE DAJATVE, DOLOČENE V OKVIRU SKUPNE UREDITVE TRGOV ZA SLADKOR (TOČKA (A) ČLENA 2(1) SKLEPA 2014/335/EU, EURATOM)

POGLAVJE 1 2 —

CARINE IN DRUGE DAJATVE, DOLOČENE NA PODLAGI TOČKE (A) ČLENA 2(1) SKLEPA 2014/335/EU, EURATOM

POGLAVJE 1 3 —

LASTNA SREDSTVA IZ NASLOVA DAVKA NA DODANO VREDNOST V SKLADU S TOČKO (B) ČLENA 2(1) SKLEPA 2014/335/EU, EURATOM

POGLAVJE 1 4 —

LASTNA SREDSTVA IZ NASLOVA BRUTO NACIONALNEGA DOHODKA V SKLADU S TOČKO (C) ČLENA 2(1) SKLEPA 2014/335/EU, EURATOM

POGLAVJE 1 5 —

POPRAVEK PRORAČUNSKIH NERAVNOVESIJ

POGLAVJE 1 6 —

BRUTO ZNIŽANJE LETNIH PRISPEVKOV IZ NASLOVA BND ZA NIZOZEMSKO IN ŠVEDSKO

POGLAVJE 1 4 —   LASTNA SREDSTVA IZ NASLOVA BRUTO NACIONALNEGA DOHODKA V SKLADU S TOČKO (c) ČLENA 2(1) SKLEPA 2014/335/EU, EURATOM

1 4 0
Lastna sredstva iz naslova bruto nacionalnega dohodka v skladu s točko (c) člena 2(1) Sklepa 2014/335/EU, Euratom

Proračun 2020

Sprememba proračuna št. 5/2020

Nov znesek

109 197 134 859

168 000 000

109 365 134 859

Opombe

Sredstva iz naslova BND so dodatna sredstva, ki zagotavljajo prihodke, potrebne za pokritje odhodkov, ki presegajo znesek iz tradicionalnih lastnih sredstev, plačila iz naslova DDV in druge prihodke v vsakem letu posebej. Z uporabo sredstev iz naslova BND se zagotovi, da je splošni proračun Unije vedno uravnotežen vnaprej.

Vpoklicna stopnja BND se določi z dodatnimi prihodki, potrebnimi za financiranje v proračunu predvidenih odhodkov, ki jih ne pokrivajo druga sredstva (plačila iz naslova DDV, tradicionalna lastna sredstva in drugi prihodki). Tako se vpoklicna stopnja uporabi za BND vsake države članice.

Stopnja, ki se uporabi za bruto nacionalni dohodek držav članic v proračunskem letu 2020, znaša 0,6438 %.

Pravna podlaga

Sklep Sveta 2014/335/EU, Euratom z dne 26. maja 2014 o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije (UL L 168, 7.6.2014, str. 105), zlasti točka (c) člena 2(1) Sklepa.

Država članica

Proračun 2020

Sprememba proračuna št. 5/2020

Novi znesek

Belgija

3 103 854 569

4 775 287

3 108 629 856

Bolgarija

397 937 094

612 227

398 549 321

Češka

1 386 876 135

2 133 712

1 389 009 847

Danska

2 087 830 333

3 212 131

2 091 042 464

Nemčija

23 638 598 177

36 368 027

23 674 966 204

Estonija

180 391 627

277 533

180 669 160

Irska

1 789 982 538

2 753 891

1 792 736 429

Grčija

1 268 680 117

1 951 867

1 270 631 984

Španija

8 342 211 730

12 834 508

8 355 046 238

Francija

16 318 558 959

25 106 134

16 343 665 093

Hrvaška

354 343 153

545 157

354 888 310

Italija

11 789 217 212

18 137 733

11 807 354 945

Ciper

141 134 582

217 136

141 351 718

Latvija

211 327 127

325 128

211 652 255

Litva

310 870 698

478 275

311 348 973

Luksemburg

284 592 203

437 846

285 030 049

Madžarska

924 227 557

1 421 926

925 649 483

Malta

85 330 223

131 281

85 461 504

Nizozemska

5 336 606 797

8 210 380

5 344 817 177

Avstrija

2 655 772 872

4 085 912

2 659 858 784

Poljska

3 444 071 794

5 298 711

3 449 370 505

Portugalska

1 353 670 305

2 082 624

1 355 752 929

Romunija

1 456 659 867

2 241 074

1 458 900 941

Slovenija

326 322 700

502 048

326 824 748

Slovaška

642 511 833

988 506

643 500 339

Finska

1 598 687 283

2 459 583

1 601 146 866

Švedska

3 142 042 014

4 834 037

3 146 876 051

Združeno kraljestvo

16 624 825 360

25 577 326

16 650 402 686

Člen 1 4 0 – skupaj

109 197 134 859

168 000 000

109 365 134 859


(1)  Podatki v tem stolpcu ustrezajo tistim iz proračuna za leto 2020 (UL L 57, 27.2.2020, str. 1), skupaj s spremembami proračuna št. 1 do 5/2020.

(2)  Podatki v tem stolpcu ustrezajo tistim iz proračuna za leto 2019 (UL L 67, 7.3.2019, str. 1), skupaj s spremembami proračuna št. 1 do 3/2019.

(3)  Tretji pododstavek člena 310(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije se glasi: „Prihodki in odhodki, prikazani v proračunu, morajo biti uravnoteženi.“

(4)  Podatki v tem stolpcu ustrezajo tistim iz proračuna za leto 2020 (UL L 57, 27.2.2020, str. 1), skupaj s spremembami proračuna št. 1 do 5/2020.

(5)  Podatki v tem stolpcu ustrezajo tistim iz proračuna za leto 2019 (UL L 67, 7.3.2019, str. 1), skupaj s spremembami proračuna št. 1 do 3/2019.

(6)  Lastna sredstva za proračun za leto 2020 so določena na podlagi proračunskih napovedi, sprejetih na 175. zasedanju Svetovalnega odbora za lastna sredstva 24. maja 2019.

(7)  Tretji pododstavek člena 310(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije se glasi: „Prihodki in odhodki, prikazani v proračunu, morajo biti uravnoteženi.“

(8)  Osnova, ki se uporabi, ne presega 50 % BND.

(9)  Izračun stopnje: (109 365 134 859) / (169 880 250 000) = 0,643777807361362.

(10)  Zaokroženi odstotki.

(11)  Znesek odhodkov, povezanih s širitvijo, ustreza skupnemu znesku dodeljenih odhodkov v 13 državah članicah (ki so se Uniji pridružile po 30. aprilu 2004), razen neposrednih kmetijskih plačil in odhodkov, povezanih s trgom, ter dela odhodkov za razvoj podeželja, ki izvirajo iz Jamstvenega oddelka EKUJS.

(12)  „Ugodnost za Združeno kraljestvo“ ustreza učinku, ki sta ga imela za Združeno kraljestvo prehod na omejen DDV in uvedba lastnih sredstev iz naslova BNP/BND.

(13)  Ti nepričakovani dobički ustrezajo neto dobičkom Združenega kraljestva, ki izhajajo iz povečanja – z 10 % na 20 % s 1. januarjem 2014 – v odstotku tradicionalnih lastnih sredstev, ki jih zadržijo države članice, da krijejo stroške zbiranja tradicionalnih lastnih sredstev (TLS).

(14)  p.m. (lastna sredstva + drugi prihodki = skupni prihodki = končna poraba); (150 467 280 109 + 5 146 824 016 = 155 614 104 125 = 155 614 104 125).

(15)  Lastna sredstva skupaj kot odstotek BND: (150 467 280 109) / (16 988 025 000 000) = 0,89 %; zgornja meja lastnih sredstev kot odstotek BND: 1,20 %.


ODDELEK III

KOMISIJA

ODHODKI

Naslov

Postavka

Proračun 2020

Sprememba proračuna št. 5/2020

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

01

GOSPODARSKE IN FINANČNE ZADEVE

550 910 219

1 501 374 219

 

 

550 910 219

1 501 374 219

02

NOTRANJI TRG, INDUSTRIJA, PODJETNIŠTVO TER MALA IN SREDNJA PODJETJA (MSP)

3 203 612 540

2 706 787 634

 

 

3 203 612 540

2 706 787 634

03

KONKURENCA

116 380 398

116 380 398

 

 

116 380 398

116 380 398

04

ZAPOSLOVANJE, SOCIALNE ZADEVE IN VKLJUČEVANJE

14 881 605 545

13 394 134 411

 

 

14 881 605 545

13 394 134 411

05

KMETIJSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA

58 698 932 091

57 007 767 922

 

 

58 698 932 091

57 007 767 922

06

MOBILNOST IN PROMET

4 871 268 495

3 065 461 523

 

 

4 871 268 495

3 065 461 523

07

OKOLJE

555 989 653

410 691 242

 

 

555 989 653

410 691 242

08

RAZISKAVE IN INOVACIJE

7 987 937 964

7 093 573 238

 

 

7 987 937 964

7 093 573 238

09

KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA, VSEBINE IN TEHNOLOGIJA

2 684 291 569

2 310 507 713

 

 

2 684 291 569

2 310 507 713

10

NEPOSREDNE RAZISKAVE

452 584 121

446 424 944

 

 

452 584 121

446 424 944

11

POMORSKE ZADEVE IN RIBIŠTVO

1 096 734 831

904 804 693

 

 

1 096 734 831

904 804 693

 

Rezerve (40 02 41)

67 843 000

64 300 000

 

 

67 843 000

64 300 000

 

 

1 164 577 831

969 104 693

 

 

1 164 577 831

969 104 693

12

FINANČNA STABILNOST, FINANČNE STORITVE IN UNIJA KAPITALSKIH TRGOV

114 419 241

115 165 918

 

 

114 419 241

115 165 918

13

REGIONALNA IN MESTNA POLITIKA

42 744 008 381

36 327 905 306

 

 

42 744 008 381

36 327 905 306

14

OBDAVČENJE IN CARINSKA UNIJA

177 055 750

170 293 750

 

 

177 055 750

170 293 750

15

IZOBRAŽEVANJE IN KULTURA

4 828 897 829

4 457 288 075

 

 

4 828 897 829

4 457 288 075

16

KOMUNICIRANJE

219 381 095

216 738 095

 

 

219 381 095

216 738 095

17

ZDRAVJE IN VARNOST HRANE

668 839 926

625 083 932

 

 

668 839 926

625 083 932

18

MIGRACIJE IN NOTRANJE ZADEVE

5 727 715 528

4 186 600 656

 

 

5 727 715 528

4 186 600 656

 

Rezerve (40 02 41)

1 003 000

1 003 000

 

 

1 003 000

1 003 000

 

 

5 728 718 528

4 187 603 656

 

 

5 728 718 528

4 187 603 656

19

INSTRUMENTI ZUNANJE POLITIKE

907 036 746

808 717 831

 

 

907 036 746

808 717 831

20

TRGOVINA

119 662 291

118 971 291

 

 

119 662 291

118 971 291

21

MEDNARODNO SODELOVANJE IN RAZVOJ

3 819 395 952

3 320 689 539

 

 

3 819 395 952

3 320 689 539

22

SOSEDSTVO IN ŠIRITVENA POGAJANJA

4 349 309 007

3 379 739 705

100 000 000

100 000 000

4 449 309 007

3 479 739 705

23

HUMANITARNA POMOČ IN CIVILNA ZAŠČITA

1 740 017 691

1 536 881 622

485 000 000

68 000 000

2 225 017 691

1 604 881 622

24

BOJ PROTI GOLJUFIJAM

84 569 600

80 879 853

 

 

84 569 600

80 879 853

25

USKLAJEVANJE POLITIKE KOMISIJE IN PRAVNO SVETOVANJE

261 638 248

262 663 248

 

 

261 638 248

262 663 248

26

UPRAVNA SLUŽBA KOMISIJE

1 169 128 790

1 168 977 000

 

 

1 169 128 790

1 168 977 000

27

PRORAČUN

72 732 451

72 732 451

 

 

72 732 451

72 732 451

28

REVIZIJA

20 254 041

20 254 041

 

 

20 254 041

20 254 041

29

STATISTIKA

162 101 479

159 101 479

 

 

162 101 479

159 101 479

30

POKOJNINE IN Z NJIMI POVEZANI ODHODKI

2 133 215 000

2 133 215 000

 

 

2 133 215 000

2 133 215 000

31

JEZIKOVNE SLUŽBE

410 651 078

410 651 078

 

 

410 651 078

410 651 078

32

ENERGETIKA

2 399 423 663

1 870 314 222

 

 

2 399 423 663

1 870 314 222

33

PRAVOSODJE IN POTROŠNIKI

285 532 215

281 548 093

 

 

285 532 215

281 548 093

34

PODNEBNI UKREPI

180 975 805

114 778 918

 

 

180 975 805

114 778 918

40

REZERVE

537 763 000

358 500 000

 

 

537 763 000

358 500 000

 

Skupaj

168 302 818 233

151 220 902 040

585 000 000

168 000 000

168 887 818 233

151 388 902 040

 

Od tega rezerve (40 02 41)

68 846 000

65 303 000

 

 

68 846 000

65 303 000

NASLOV 22

SOSEDSTVO IN ŠIRITVENA POGAJANJA

Splošen pregled odobritev (2020 in 2019) in realizacije (2018)

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2020

Sprememba proračuna št. 5/2020

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

22 01

UPRAVNI ODHODKI NA PODROČJU SOSEDSTVO IN ŠIRITVENA POGAJANJA

173 311 741

173 311 741

 

 

173 311 741

173 311 741

22 02

PROCES IN STRATEGIJA ŠIRITVE

1 476 821 144

1 239 777 074

 

 

1 476 821 144

1 239 777 074

22 04

EVROPSKI INSTRUMENT SOSEDSTVA

2 699 176 122

1 966 650 890

100 000 000

100 000 000

2 799 176 122

2 066 650 890

 

Naslov 22 — Skupaj

4 349 309 007

3 379 739 705

100 000 000

100 000 000

4 449 309 007

3 479 739 705

POGLAVJE 22 04 —   EVROPSKI INSTRUMENT SOSEDSTVA

Naslov

Poglavje

Člen

Postavka

Postavka

FO

Proračun 2020

Sprememba proračuna št. 5/2020

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

22 04

EVROPSKI INSTRUMENT SOSEDSTVA

22 04 01

Podpiranje sodelovanja s sredozemskimi državami

22 04 01 01

Sredozemske države – Človekove pravice, dobro upravljanje in mobilnost

4

130 732 660

99 184 805

 

 

130 732 660

99 184 805

22 04 01 02

Sredozemske države – Zmanjšanje revščine in trajnostni razvoj

4

654 227 065

470 341 793

 

 

654 227 065

470 341 793

22 04 01 03

Sredozemske države – Krepitev zaupanja, varnost ter preprečevanje in reševanje sporov

4

421 220 115

193 963 018

100 000 000

100 000 000

521 220 115

293 963 018

22 04 01 04

Podpora mirovnemu procesu ter finančna pomoč Palestini in Agenciji Združenih narodov za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev (UNRWA)

4

320 598 750

302 440 740

 

 

320 598 750

302 440 740

 

Člen 22 04 01 — Vmesni seštevek

 

1 526 778 590

1 065 930 356

100 000 000

100 000 000

1 626 778 590

1 165 930 356

22 04 02

Podpora sodelovanju z državami vzhodnega partnerstva

22 04 02 01

Vzhodno partnerstvo – Človekove pravice, dobro upravljanje in mobilnost

4

252 879 012

142 497 911

 

 

252 879 012

142 497 911

22 04 02 02

Vzhodno partnerstvo – Zmanjšanje revščine in trajnostni razvoj

4

389 328 623

268 456 920

 

 

389 328 623

268 456 920

22 04 02 03

Vzhodno partnerstvo – Krepitev zaupanja, varnost ter preprečevanje in reševanje konfliktov

4

12 708 666

2 488 783

 

 

12 708 666

2 488 783

 

Člen 22 04 02 — Vmesni seštevek

 

654 916 301

413 443 614

 

 

654 916 301

413 443 614

22 04 03

Zagotavljanje učinkovitega čezmejnega sodelovanja in podpora drugim oblikam sodelovanja, ki vključujejo več držav

22 04 03 01

Čezmejno sodelovanje – Prispevek iz razdelka 4

4

96 299 260

53 256 169

 

 

96 299 260

53 256 169

22 04 03 02

Čezmejno sodelovanje – Prispevek iz razdelka 1b (Regionalna politika)

1.2

81 139 971

53 256 169

 

 

81 139 971

53 256 169

22 04 03 03

Podpora drugim oblikam sodelovanja med več državami v sosedstvu – Krovni program

4

223 300 000

145 229 012

 

 

223 300 000

145 229 012

22 04 03 04

Podpora drugim oblikam sodelovanja med več državami v sosedstvu – Podporni ukrepi

4

28 500 000

16 297 114

 

 

28 500 000

16 297 114

 

Člen 22 04 03 — Vmesni seštevek

 

429 239 231

268 038 464

 

 

429 239 231

268 038 464

22 04 20

Erasmus+ – Prispevki iz evropskega instrumenta za sosedstvo

4

88 242 000

83 635 984

 

 

88 242 000

83 635 984

22 04 51

Zaključek ukrepov na področju evropske sosedske politike in odnosov z Rusijo (pred letom 2014)

4

p.m.

135 602 472

 

 

p.m.

135 602 472

22 04 52

Čezmejno sodelovanje – Prispevek iz razdelka 1b (Regionalna politika)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

22 04 77

Pilotni projekti in pripravljalni ukrepi

22 04 77 03

Pripravljalni ukrep – Nova evro-sredozemska strategija za spodbujanje zaposlovanja mladih

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

22 04 77 04

Pilotni projekt – Financiranje v okviru evropske sosedske politike – Priprava uslužbencev na delovne naloge v zvezi z EU in evropsko sosedsko politiko

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

22 04 77 05

Pripravljalni ukrep – Vračanje premoženja državam arabske pomladi

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

22 04 77 06

Pilotni projekt – Razvijanje evropskega novinarstva, ki temelji na znanju, v povezavi z evropskimi sosedami prek izobraževalnih dejavnosti, ki jih nudi kampus Natolin Evropske akademije

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

22 04 77 07

Pripravljalni ukrep – Podpora sosedam Unije pri izterjavi in vračanju premoženja

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Člen 22 04 77 — Vmesni seštevek

 

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Poglavje 22 04 — Skupaj

 

2 699 176 122

1 966 650 890

100 000 000

100 000 000

2 799 176 122

2 066 650 890

22 04 01
Podpiranje sodelovanja s sredozemskimi državami

22 04 01 03
Sredozemske države – Krepitev zaupanja, varnost ter preprečevanje in reševanje sporov

Številke (Diferencirana sredstva)

Proračun 2020

Sprememba proračuna št. 5/2020

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

421 220 115

193 963 018

100 000 000

100 000 000

521 220 115

293 963 018

Opombe

Te odobritve so namenjene zlasti financiranju ukrepov v okviru sodelovanja dveh oziroma več držav, ki spodbujajo rezultate, med drugim na naslednjih področjih:

gradnja zaupanja in miru, tudi med otroki,

varnost ter preprečevanje in reševanje konfliktov,

podpora za begunce in razseljene osebe, tudi za otroke (zlasti tiste brez spremstva), ženske in žrtve spolnega nasilja na območjih oboroženih spopadov in zunaj njih.

Za podporo organizacijam civilne družbe je treba rezervirati ustrezna sredstva.

Glede na nedavne politične dogodke v Libiji je treba za stabilizacijo te države nameniti več podpore. Posebno pozornost je treba nameniti temu, da se sredstva Unije za Libijo ne bodo uporabljala za financiranje samovoljnih pridržanj in pridržanj ranljivih oseb, zlasti otrok, in da bodo migranti deležni obravnave, ki bo popolnoma v skladu z mednarodnimi standardi na področju človekovih pravic.

Vsi prihodki iz dodatnih finančnih prispevkov držav članic in prispevkov tretjih držav ali organov, ki niso tisti, ki so ustanovljeni na podlagi PDEU ali Pogodbe Euratom, za določene projekte ali programe zunanje pomoči, ki jih financira Unija in z njimi upravlja Komisija, lahko omogočijo dodatne odobritve. Ti prispevki v skladu s členom 6 3 3 izkaza prihodkov so namenski prejemki v skladu s točkama (a)(ii) in (e) člena 21(2) finančne uredbe. Zneski, vneseni v vrstico za odhodke za upravno podporo, bodo določeni brez poseganja v člen 235(5) finančne uredbe, s sporazumom o prispevkih za vsak operativni program s povprečjem, ki ne bo preseglo 4 % prispevkov za zadevni program za vsako poglavje.

Drugi namenski prejemki, prejeti v skladu s postavkama 5 2 2 0 in 6 6 0 0 izkaza prihodkov, lahko omogočijo dodatne odobritve iz te postavke, in sicer v skladu s členom 22(1) finančne uredbe.

Pravna podlaga

Uredba (EU) št. 232/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2014 o vzpostavitvi evropskega instrumenta sosedstva (UL L 77, 15.3.2014, str. 27).

NASLOV 23

HUMANITARNA POMOČ IN CIVILNA ZAŠČITA

Splošen pregled odobritev (2020 in 2019) in realizacije (2018)

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2020

Sprememba proračuna št. 5/2020

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

23 01

UPRAVNI ODHODKI NA PODROČJU HUMANITARNA POMOČ IN CIVILNA ZAŠČITA

53 528 912

53 528 912

 

 

53 528 912

53 528 912

23 02

HUMANITARNA POMOČ, POMOČ V HRANI IN PRIPRAVLJENOST NA NESREČE

1 092 234 779

1 197 700 000

485 000 000

68 000 000

1 577 234 779

1 265 700 000

23 03

MEHANIZEM UNIJE NA PODROČJU CIVILNE ZAŠČITE

574 899 000

268 067 750

 

 

574 899 000

268 067 750

 

Rezerve (40 02 41)

 

 

 

 

 

 

 

 

574 899 000

268 067 750

 

 

574 899 000

268 067 750

23 04

EVROPSKA PROSTOVOLJSKA ENOTA ZA HUMANITARNO POMOČ

19 355 000

17 584 960

 

 

19 355 000

17 584 960

 

Naslov 23 — Skupaj

1 740 017 691

1 536 881 622

485 000 000

68 000 000

2 225 017 691

1 604 881 622

 

Rezerve (40 02 41)

 

 

 

 

 

 

 

 

1 740 017 691

1 536 881 622

485 000 000

68 000 000

2 225 017 691

1 604 881 622

POGLAVJE 23 02 —   HUMANITARNA POMOČ, POMOČ V HRANI IN PRIPRAVLJENOST NA NESREČE

Naslov

Poglavje

Člen

Postavka

Postavka

FO

Proračun 2020

Sprememba proračuna št. 5/2020

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

23 02

HUMANITARNA POMOČ, POMOČ V HRANI IN PRIPRAVLJENOST NA NESREČE

23 02 01

Zagotavljanje hitre in učinkovite humanitarne pomoči in pomoči v hrani na podlagi potreb

4

1 042 234 779

1 144 000 000

485 000 000

68 000 000

1 527 234 779

1 212 000 000

23 02 02

Preprečevanje nesreč, zmanjševanje tveganja nesreč in pripravljenost nanje

4

50 000 000

53 700 000

 

 

50 000 000

53 700 000

23 02 77

Pilotni projekti in pripravljalni ukrepi

23 02 77 01

Pilotni projekt – Zagotavljanje učinkovite pomoči žrtvam spolnega nasilja in nasilja na podlagi spola v okolju, kjer je potrebna humanitarna pomoč

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Člen 23 02 77 — Vmesni seštevek

 

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Poglavje 23 02 — Skupaj

 

1 092 234 779

1 197 700 000

485 000 000

68 000 000

1 577 234 779

1 265 700 000

23 02 01
Zagotavljanje hitre in učinkovite humanitarne pomoči in pomoči v hrani na podlagi potreb

Številke (Diferencirana sredstva)

Proračun 2020

Sprememba proračuna št. 5/2020

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1 042 234 779

1 144 000 000

485 000 000

68 000 000

1 527 234 779

1 212 000 000

Opombe

Te odobritve so namenjene kritju financiranja humanitarne pomoči in pomoči v hrani humanitarne narave za pomoč ljudem v državah zunaj Unije, ki so žrtve sporov ali nesreč, ki jih povzročita narava in človek (vojne, izbruhi nasilja itd.), ali primerljivih nujnih primerov, dokler je to potrebno za zadovoljevanje humanitarnih potreb, ki so posledica takih razmer. Izvajale se bodo v skladu s pravili o humanitarni pomoči na podlagi Uredbe (ES) št. 1257/96.

Pomoč se dodeli žrtvam brez diskriminacije ali razlikovanja na podlagi rase, narodnosti, vere, invalidnosti, spola, starosti, nacionalnosti ali politične pripadnosti. Pomoč se zagotovi v skladu z mednarodnim humanitarnim pravom, zanjo pa ne veljajo omejitve drugih partnerskih donatorjev, v kolikor je treba izpolniti humanitarne potrebe, nastale zaradi takšnih razmer.

Te odobritve so namenjene tudi kritju nakupa in dostave katerega koli izdelka ali opreme, potrebne za izvajanje humanitarne pomoči, vključno z gradnjo nastanitvenih zmogljivosti ali zatočišč za prizadete skupine ljudi, kratkoročna sanacijska in obnovitvena dela, še posebej na infrastrukturi in objektih, stroški, povezani z osebjem iz tujine, izseljenci ali lokalnim osebjem, skladiščenje, mednarodni ali nacionalni prevoz, logistična podpora in razdeljevanje podpore ter katere koli druge dejavnosti, ki imajo za cilj omogočiti prost dostop do prejemnikov pomoči.

Te odobritve se lahko porabijo za financiranje nakupa in dostave hrane, semen, živine ali katerega koli drugega izdelka ali opreme, potrebne za izvajanje ukrepov humanitarne pomoči in pomoči v hrani.

Te odobritve lahko krijejo tudi vse druge stroške, ki so neposredno povezani z izvajanjem humanitarne pomoči, in stroške ukrepov, ki so nujni za izvajanje ukrepov pomoči v hrani humanitarne narave v zahtevanem roku in na način, ki ustreza potrebam prejemnikov, zadovolji zahtevo po doseganju najvišje možne stopnje stroškovne učinkovitosti in zagotavlja večjo preglednost.

Te odobritve med drugim krijejo:

ukrepe za zagotavljanje spodbudnega okolja in dostopa do kakovostne izobrazbe v izrednih humanitarnih razmerah, vključno z osnovno sanacijo in obnovo šolskih poslopij, psihosocialno podporo, usposabljanjem učiteljev ter izdelki ali opremo, ki so potrebni za izvajanje operacij humanitarne pomoči, povezane z dostopom do izobrazbe,

študije izvedljivosti za humanitarne operacije, ocene projektov in načrtov humanitarne pomoči, ukrepe za povečanje prepoznavnosti ter informacijske akcije v zvezi s humanitarnimi ukrepi,

spremljanje projektov in načrtov humanitarne pomoči, spodbujanje in razvoj pobud za povečanje usklajevanja in sodelovanja za izboljšanje učinkovitosti pomoči ter izboljšanje spremljanja projektov in načrtov,

nadzor in usklajevanje izvajanja ukrepov pomoči v okviru humanitarne pomoči in pomoči v hrani, predvsem pogojev za dobavo, dostavo, razdeljevanje in uporabo zadevnih izdelkov, vključno z uporabo partnerskih sredstev,

ukrepe za krepitev usklajevanja med Unijo in državami članicami, drugimi donatorskimi državami, mednarodnimi organizacijami in institucijami (zlasti tistimi, ki so del Združenih narodov), nevladnimi organizacijami in organizacijami, ki jih zastopajo,

financiranje pogodb za tehnično pomoč za olajševanje izmenjave tehničnega znanja in izkušenj med humanitarnimi organizacijami in agencijami v Uniji ali med takimi organizacijami v Uniji in organizacijami v tretjih državah,

študije in usposabljanje, povezane z doseganjem ciljev za humanitarno pomoč in pomoč v hrani,

subvencije za ukrepe in tekoče stroške za humanitarna omrežja,

ukrepe humanitarnega odstranjevanja min, vključno z dejavnostmi javnega ozaveščanja lokalnih skupnosti o protipehotnih minah,

odhodke zaradi omrežja humanitarne pomoči (NOHA) v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 1257/96. To je enoletni multidisciplinarni podiplomski program na humanitarnem področju, ki spodbuja večjo stopnjo strokovnosti med humanitarnimi delavci ter vključuje več sodelujočih univerz,

prevoz in razdeljevanje pomoči, vključno s kakršnimi koli povezanimi ukrepi, kot so zavarovanje, natovarjanje, raztovarjanje in usklajevanje,

podporne ukrepe, ki so nujni za načrtovanje, usklajevanje in optimalno izvedbo pomoči in katerih stroški niso vključeni v drugih odobritvah, npr. izjemne dejavnosti prevoza in skladiščenja, predelava ali priprava živil na kraju samem, dezinfekcija, svetovalne storitve, tehnična pomoč in oprema, ki je neposredno vključena v zagotavljanje pomoči (orodja, pribor, gorivo itd.),

poskusne projekte, ki zadevajo nove oblike prevoza, pakiranja ali skladiščenja, študije o ukrepih pomoči v hrani, ukrepe za povečanje prepoznavnosti v zvezi s humanitarnimi ukrepi in dejavnosti ozaveščanja javnosti,

shranjevanje hrane (vključno z upravnimi stroški, prihodnjimi dejavnostmi, z ali brez opcij, usposabljanjem tehnikov, nakupom embalaže ter mobilnih enot za shranjevanje ter stroški vzdrževanja in popravila skladišč),

tehnično pomoč, potrebno za pripravo in izvajanje projektov humanitarne pomoči, zlasti odhodke za kritje stroškov pogodb posameznih strokovnjakov na terenu ter stroškov infrastrukture in logistike, kritih iz blagajn predplačil in odobritev odhodkov, za enote Generalnega Direktorata za evropsko civilno zaščito in evropske operacije humanitarne pomoči (ECHO), ki so napotene po vsem svetu.

Da se zagotovi popolna finančna preglednost v skladu s členi 62 in 154 do 156 finančne uredbe, si mora Komisija pri sklepanju ali spreminjanju sporazumov o upravljanju in izvajanju projektov s strani mednarodnih organizacij prizadevati, da se slednje zavežejo, da bodo Računskemu sodišču in notranjemu revizorju Komisije posredovale vse notranje in zunanje revizije v zvezi s porabo sredstev Unije.

Vsi prihodki iz dodatnih finančnih prispevkov držav članic in prispevkov tretjih držav ali organov, ki niso tisti, ki so ustanovljeni na podlagi PDEU ali Pogodbe Euratom, za določene ukrepe ali programe zunanje pomoči, ki jih financira Unija in upravlja Komisija, lahko omogočijo dodatne odobritve. Ti prispevki v skladu s členom 6 3 3 izkaza prihodkov so namenski prejemki v skladu s točko (a)(ii) in točko (e) člena 21(2) finančne uredbe. Ustrezni znesek v odobritvah plačil je ocenjen na 133 000 000 EUR. Zneski, vneseni v vrstico za odhodke za upravno podporo, bodo določeni brez poseganja v člen 235(5) finančne uredbe s sporazumom o prispevkih za vsak operativni program s povprečjem, ki ne bo preseglo 4 % prispevkov za zadevni program za vsako poglavje.

Drugi namenski prejemki, prejeti v skladu s postavkama 4 0 1 1 in 6 6 0 0 izkaza prihodkov, lahko omogočijo dodatne odobritve iz tega člena, in sicer v skladu s členom 22(1) finančne uredbe.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES) št. 1257/96 z dne 20. junija 1996 o humanitarni pomoči (UL L 163, 2.7.1996, str. 1).