12.12.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 321/111


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2127

z dne 10. oktobra 2019

o spremembi Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta glede datuma uporabe nekaterih določb direktiv Sveta 91/496/EGS, 97/78/ES in 2000/29/ES

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter sklepa Sveta 92/438/EGS (1) ter zlasti členov 149(2) in 165(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) 2017/625 vzpostavlja okvir za izvajanje uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti za preverjanje pravilne uporabe zakonodaje Unije o živilih in krmi. Navedeni okvir vključuje uradni nadzor živali in blaga, ki vstopajo v Unijo iz tretjih držav.

(2)

Uredba (EU) 2017/625 razveljavlja direktivi Sveta 91/496/EGS (2) in 97/78/ES (3) z učinkom od 14. decembra 2019. Poleg tega spreminja Uredbo (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta (4), tako da preklicuje Direktivo Sveta 2000/29/ES (5).

(3)

Za preprečitev kakršnih koli zakonodajnih vrzeli pred sprejetjem delegiranih aktov, ki se nanašajo na zadeve iz člena 47(2), člena 48, člena 51(1)(b), (c) in (d), člena 53(1)(a), člena 54(1) in (3) ter člena 58(a) Uredbe (EU) 2017/625, Uredba (EU) 2017/625 določa, da se ustrezne določbe direktiv Sveta 91/496/EGS, 97/78/ES in 2000/29/ES še naprej uporabljajo, in sicer do 14. decembra 2022 ali do zgodnejšega datuma, ki ga določi Komisija. Kar zadeva Direktivo 2000/29/ES, mora biti takšen zgodnejši datum po datumu začetka uporabe Uredbe (EU) 2017/625.

(4)

Na podlagi člena 53(1)(a) Uredbe (EU) 2017/625 je bil sprejet delegirani akt, ki ureja uradni nadzor na kontrolnih točkah, ki niso mejne kontrolne točke. Navedeni akt se bo začel uporabljati 14. decembra 2019. Za kategorije pošiljk rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov iz člena 47(1)(c) navedene uredbe pa se bo začel uporabljati šele 14. decembra 2020. Zato bi se morale ustrezne določbe Direktive 2000/29/ES še naprej uporabljati do 13. decembra 2020.

(5)

Na podlagi člena 54(3) Uredbe (EU) 2017/625 je bil sprejet izvedbeni akt, ki ureja pogostost izvajanja identifikacijskih in fizičnih pregledov živali in blaga ob vstopu v Unijo. Navedeni akt se bo začel uporabljati 14. decembra 2019. Za kategorije pošiljk rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov iz člena 47(1)(c) navedene uredbe pa se bo začel uporabljati šele 14. decembra 2022. Zato bi se morale ustrezne določbe Direktive 2000/29/ES še naprej uporabljati do 13. decembra 2022.

(6)

Poleg tega je bil na podlagi člena 47(2)(a) Uredbe (EU) 2017/625 sprejet izvedbeni akt, ki določa seznam živali in blaga, za katere se izvaja sistematični uradni nadzor ob vstopu v Unijo. Z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/478 (6) so bili kategorijam, vključenim v seznam, dodani sestavljeni proizvodi. Vendar se bodo zahteve za vnos takšnih proizvodov v Unijo, določene v Delegirani uredbi Komisije (EU) 2019/625 (7), začele uporabljati šele 21. aprila 2021. Do 20. aprila 2021 se bodo še naprej uporabljale obstoječe zahteve za sestavljene proizvode. Zato so potrebni prehodni ukrepi v zvezi z določbami Direktive 97/78/ES, ki urejajo zadeve iz člena 47(2)(a) Uredbe (EU) 2017/625 v zvezi s sestavljenimi proizvodi.

(7)

Na podlagi člena 47(2)(b) in člena 58(a) Uredbe (EU) 2017/625 sta bila sprejeta izvedbena akta, ki urejata določitev seznama blaga, za katerega velja začasno povečanje uradnega nadzora ob vstopu v Unijo, oziroma obliko skupnega zdravstvenega vstopnega dokumenta (SZVD). Navedena akta se bosta začela uporabljati na datum začetka uporabe Uredbe (EU) 2017/625.

(8)

Na podlagi člena 48 in člena 51(1)(b), (c) in (d) Uredbe (EU) 2017/625 sta bila sprejeta delegirana akta, ki urejata izvzetja iz uradnega nadzora na mejnih kontrolnih točkah ter določitev posebnih pravil o tranzitu in prenosu. Navedena akta se bosta začela uporabljati na datum začetka uporabe Uredbe (EU) 2017/625.

(9)

Uredbo (EU) 2017/625 je torej primerno ustrezno spremeniti.

(10)

Ker so pravila iz tega akta med seboj tesno povezana in se bodo uporabljala skupaj, je primerno, da se določijo v enem aktu, ne pa v več aktih s številnimi navzkrižnimi sklicevanji in tveganji podvojevanja.

(11)

Ker se Uredba (EU) 2017/625 ter navedene delegirane in izvedbene uredbe uporabljajo od 14. decembra 2019, bi se morala tudi ta uredba uporabljati od navedenega datuma –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sprememba Uredbe (EU) 2017/625

Uredba (EU) 2017/625 se spremeni:

1.

člen 149(1) se nadomesti z naslednjim:

 

„Ustrezne določbe direktiv 91/496/EGS in 97/78/ES, ki urejajo zadeve iz člena 47(2)(b), člena 48, člena 51(1)(b), (c) in (d), člena 53(1)(a), člena 54(1) in (3) ter člena 58(a) te uredbe, se uporabljajo namesto ustreznih določb te uredbe do 13. decembra 2019.

 

Ustrezne določbe Direktive 97/78/ES, ki urejajo zadeve iz člena 47(2)(a) te uredbe v zvezi s sestavljenimi proizvodi, se še naprej uporabljajo namesto navedene ustrezne določbe, in sicer do 20. aprila 2021.“;

2.

člen 165(2) se nadomesti z naslednjim:

 

„V zvezi z zadevami, ki jih ureja Direktiva 2000/29/ES, se od 15. decembra 2019 namesto ustreznih določb navedene direktive, ki se z navedenim datumom prenehajo uporabljati, uporabljajo člen 47(2), člen 48, člen 51(1)(b), (c) in (d) ter člen 58(a) te uredbe.

 

V zvezi z zadevami, ki jih ureja člen 53(1)(a) te uredbe, se namesto navedene določbe še naprej uporabljajo ustrezne določbe Direktive 2000/29/ES, in sicer do 13. decembra 2020.

 

V zvezi z zadevami, ki jih ureja člen 54(1) in (3) te uredbe, se namesto navedenih določb še naprej uporabljajo ustrezne določbe Direktive 2000/29/ES, in sicer do 13. decembra 2022.“

Člen 2

Začetek veljavnosti in uporaba te uredbe

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 14. decembra 2019.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. oktobra 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 95, 7.4.2017, str. 1.

(2)  Direktiva Sveta 91/496/EGS z dne 15. julija 1991 o določitvi načel o organizaciji veterinarskih pregledov živali, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav, in o spremembi direktiv 89/662/EGS, 90/425/EGS ter 90/675/EGS (UL L 268, 24.9.1991, str. 56).

(3)  Direktiva Sveta 97/78/ES z dne 18. decembra 1997 o določitvi načel, ki urejajo organizacijo veterinarskih pregledov proizvodov, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav (UL L 24, 30.1.1998, str. 9).

(4)  Uredba (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 652/2014 in (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 69/464/EGS, 74/647/EGS, 93/85/EGS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES in 2007/33/ES (UL L 317, 23.11.2016, str. 4).

(5)  Direktiva Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (UL L 169, 10.7.2000, str. 1).

(6)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/478 z dne 14. januarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta glede kategorij pošiljk, za katere velja uradni nadzor na mejnih kontrolnih točkah (UL L 82, 25.3.2019, str. 4).

(7)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/625 z dne 4. marca 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevami za vnos pošiljk nekaterih živali in blaga, namenjenih za prehrano ljudi, v Unijo (UL L 131, 17.5.2019, str. 18).