10.12.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 318/13


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2103

z dne 27. novembra 2019

o spremembah in popravkih Izvedbene uredbe (EU) 2015/2450 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s predlogami za predložitev informacij nadzornim organom v skladu z Direktivo 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) (1) ter zlasti člena 35(10), tretjega pododstavka člena 244(6) in drugega pododstavka člena 245(6) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2450 (2) določa predloge za poročanje, ki jih morajo zavarovalnice in pozavarovalnice ter skupine uporabljati za poročanje informacij nadzornim organom, ki so potrebne za namene nadzora.

(2)

Z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/1221 (3) se je spremenila Delegirana uredba (EU) 2015/35 (4), da se je bonitetni okvir, ki se uporablja za zavarovalnice in pozavarovalnice, prilagodil uvedbi enostavnih, preglednih in standardiziranih listinjenj. Da bi zagotovili, da nadzorni organi prejmejo potrebne informacije o teh in drugih listinjenjih, bi bilo treba ustrezne predloge za poročanje iz Izvedbene uredbe (EU) 2015/2450 prilagoditi, da se v njih upoštevajo te spremembe.

(3)

Z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/981 (5) se je spremenila Delegirana uredba (EU) 2015/35, da bi se v izračun zahtevanega solventnostnega kapitala uvedla vrsta poenostavitev. Te poenostavitve med drugim zadevajo pristop vpogleda za kolektivne naložbene podjeme. Za nadzor uporabe poenostavitev so potrebne posebne informacije v različnih predlogah za poročanje. Zadevne predloge za poročanje in povezana navodila iz Izvedbene uredbe (EU) 2015/2450 bi bilo zato treba prilagoditi, da se upoštevajo te spremembe.

(4)

Z Delegirano uredbo (EU) 2019/981 so se med drugim uvedle nove zahteve po informacijah, ki jih je treba zagotoviti nadzornim organom v rednem poročilu nadzorniku ter poročilu o solventnosti in finančnem položaju glede pripoznavanja zmogljivosti (kapacitet) odloženih davkov za kritje (absorpcijo) sedanjih izgub. Da bi zagotovili ustrezen nadzor nadzornih organov, bi bilo treba te informacije dopolniti s kvantitativnimi, strukturiranimi in primerljivimi informacijami v predlogah za poročanje. Zadevne predloge za poročanje iz Izvedbene uredbe (EU) 2015/2450 bi bilo zato treba prilagoditi, da se upoštevajo te spremembe.

(5)

Izvedbeno uredbo (EU) 2015/2450 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Navodila v predlogi „S.25.02 – Zahtevani solventnostni kapital – Za skupine, ki uporabljajo standardno formulo in delni notranji model“ iz Priloge III k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/2450, vsebujejo napako, ki lahko privede do neskladnih ali zavajajočih informacij. Za zagotovitev, da so navodila v zvezi z informacijami, ki jih je treba sporočiti glede skupin in posameznih zavarovalnic ter pozavarovalnic, usklajena, bi bilo treba ta navodila popraviti.

(7)

Spremembe iz Delegirane uredbe (EU) 2019/981 zahtevajo predložitev informacij v zvezi z izračunom absorpcijskih kapacitet odloženih davkov. Te spremembe se bodo uporabljale od 1. januarja 2020. Spremembe predlog iz prilog I in II k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/2450, ki odražajo te zahteve po informacijah, zato ne bi smele biti zavezujoče pred 1. januarjem 2020. Pomembno pa je zagotoviti, da se lahko informacije v zvezi z izračunom absorpcijskih kapacitet odloženih davkov prostovoljno predložijo od začetka veljavnosti te uredbe.

(8)

Ta uredba temelji na osnutku izvedbenih tehničnih standardov, ki ga je Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine predložil Komisiji.

(9)

Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine je o osnutku izvedbenih tehničnih standardov, na katerem temelji ta uredba, opravil odprta javna posvetovanja, analiziral morebitne s tem povezane stroške in koristi ter zaprosil za mnenje interesno skupino za zavarovanja in pozavarovanja, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1094/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (6)

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izvedbena uredba (EU) 2015/2450 se spremeni:

(1)

Priloga I se spremeni v skladu s Prilogo I k tej uredbi;

(2)

Priloga II se spremeni v skladu s Prilogo II k tej uredbi;

(3)

Priloga III se spremeni v skladu s Prilogo III k tej uredbi.

Člen 2

Priloga III k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/2450 se popravi v skladu s Prilogo IV k tej uredbi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. novembra 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 335, 17.12.2009, str. 1.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2450 z dne 2. decembra 2015 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s predlogami za predložitev informacij nadzornim organom v skladu z Direktivo 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 347, 31.12.2015, str. 1).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/1221 z dne 1. junija 2018 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/35 glede izračuna regulativnih kapitalskih zahtev za listinjenja ter enostavna, pregledna in standardizirana listinjenja, ki jih imajo v lasti zavarovalnice in pozavarovalnice (UL L 227, 10.9.2018, str. 1).

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/35 z dne 10. oktobra 2014 o dopolnitvi Direktive 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) (UL L 12, 17.1.2015, str. 1).

(5)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/981 z dne 8. marca 2019 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/35 o dopolnitvi Direktive 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) (UL L 161, 18.6.2019, str. 1).

(6)  Uredba (EU) št. 1094/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/79/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 48).


PRILOGA I

Priloga I k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/2450 se spremeni:

(1)

v predlogi S.06.02.01 se med stolpca C0290 in C0300 vstavi naslednji stolpec:

„Pristop za izračun zahtevanega solventnostnega kapitala za KNP

C0292“;

(2)

v predlogi S.25.01.01 se dodata naslednji tabeli:

„Pristop pri davčni stopnji

 

 

Da/Ne

 

 

C0109

Pristop na podlagi povprečne davčne stopnje

R0590

 

Izračun prilagoditve zaradi absorpcijskih kapacitet odloženih davkov (v tabeli: LAC DT) (prostovoljna informacija do 31. decembra 2019, obvezna od 1. januarja 2020)

 

 

Pred šokom

Po šoku

LAC DT

 

 

C0110

C0120

C0130

Odložene terjatve za davek

R0600

 

 

 

Prenos odloženih terjatev za davek v prihodnja obdobja

R0610

 

 

 

Odložene terjatve za davek zaradi odbitnih začasnih razlik

R0620

 

 

 

Odložene obveznosti za davek

R0630

 

 

“;

LAC DT

R0640

 

 

 

LAC DT, utemeljene z razveljavitvijo odloženih obveznosti za davek

R0650

 

 

 

LAC DT, utemeljene s sklicevanjem na verjeten prihodnji obdavčljivi gospodarski dobiček

R0660

 

 

 

LAC DT, utemeljene s prenosom v pretekla obdobja, tekoče leto

R0670

 

 

 

LAC DT, utemeljene s prenosom v pretekla obdobja, prihodnja leta

R0680

 

 

 

Največje LAC DT

R0690

 

 

 

(3)

v predlogi SR.25.01.01 se dodata naslednji tabeli:

„Pristop pri davčni stopnji

 

 

Da/Ne

 

 

C0109

Pristop na podlagi povprečne davčne stopnje

R0590

 

Izračun prilagoditve zaradi absorpcijskih kapacitet odloženih davkov (v tabeli: LAC DT) (prostovoljna informacija do 31. decembra 2019, obvezna od 1. januarja 2020)

 

 

Pred šokom

Po šoku

LAC DT

 

 

C0110

C0120

C0130

Odložene terjatve za davek

R0600

 

 

 

Prenos odloženih terjatev za davek v prihodnja obdobja

R0610

 

 

 

Odložene terjatve za davek zaradi odbitnih začasnih razlik

R0620

 

 

 

Odložene obveznosti za davek

R0630

 

 

“;

LAC DT

R0640

 

 

 

LAC DT, utemeljene z razveljavitvijo odloženih obveznosti za davek

R0650

 

 

 

LAC DT, utemeljene s sklicevanjem na verjeten prihodnji obdavčljivi gospodarski dobiček

R0660

 

 

 

LAC DT, utemeljene s prenosom v pretekla obdobja, tekoče leto

R0670

 

 

 

LAC DT, utemeljene s prenosom v pretekla obdobja, prihodnja leta

R0680

 

 

 

Največje LAC DT

R0690

 

 

 

(4)

v predlogi S.25.02.01 se dodata naslednji tabeli:

„Pristop pri davčni stopnji

 

 

Da/Ne

 

 

C0109

Pristop na podlagi povprečne davčne stopnje

R0590

 

Izračun prilagoditve zaradi absorpcijskih kapacitet odloženih davkov (v tabeli: LAC DT) (prostovoljna informacija do 31. decembra 2019, obvezna od 1. januarja 2020)

 

 

Pred šokom

Po šoku

LAC DT

 

 

C0110

C0120

C0130

Odložene terjatve za davek

R0600

 

 

 

Prenos odloženih terjatev za davek v prihodnja obdobja

R0610

 

 

 

Odložene terjatve za davek zaradi odbitnih začasnih razlik

R0620

 

 

 

Odložene obveznosti za davek

R0630

 

 

“;

Znesek/ocena LAC DT

R0640

 

 

 

Znesek/ocena LAC DT, utemeljenih z razveljavitvijo odloženih obveznosti za davek

R0650

 

 

 

Znesek/ocena LAC DT, utemeljenih s sklicevanjem na verjeten prihodnji obdavčljivi gospodarski dobiček

R0660

 

 

 

Znesek/ocena LAC DT, utemeljenih s prenosom v pretekla obdobja, tekoče leto

R0670

 

 

 

Znesek/ocena LAC DT, utemeljenih s prenosom v pretekla obdobja, prihodnja leta

R0680

 

 

 

Znesek/ocena največjih LAC DT

R0690

 

 

 

(5)

v predlogi SR.25.02.01 se dodata naslednji tabeli:

„Pristop pri davčni stopnji

 

 

Da/Ne

 

 

C0109

Pristop na podlagi povprečne davčne stopnje

R0590

 

Izračun prilagoditve zaradi absorpcijskih kapacitet odloženih davkov (v tabeli: LAC DT) (prostovoljna informacija do 31. decembra 2019, obvezna od 1. januarja 2020)

 

 

Pred šokom

Po šoku

LAC DT

 

 

C0110

C0120

C0130

Odložene terjatve za davek

R0600

 

 

 

Prenos odloženih terjatev za davek v prihodnja obdobja

R0610

 

 

 

Odložene terjatve za davek zaradi odbitnih začasnih razlik

R0620

 

 

 

Odložene obveznosti za davek

R0630

 

 

“;

Znesek/ocena LAC DT

R0640

 

 

 

Znesek/ocena LAC DT, utemeljenih z razveljavitvijo odloženih obveznosti za davek

R0650

 

 

 

Znesek/ocena LAC DT, utemeljenih s sklicevanjem na verjeten prihodnji obdavčljivi gospodarski dobiček

R0660

 

 

 

Znesek/ocena LAC DT, utemeljenih s prenosom v pretekla obdobja, tekoče leto

R0670

 

 

 

Znesek/ocena LAC DT, utemeljenih s prenosom v pretekla obdobja, prihodnja leta

R0680

 

 

 

Znesek/ocena največjih LAC DT

R0690

 

 

 

(6)

v predlogi S.25.03.01 se dodata naslednji tabeli:

„Pristop pri davčni stopnji

 

 

Da/Ne

 

 

C0109

Pristop na podlagi povprečne davčne stopnje

R0590

 

Izračun prilagoditve zaradi absorpcijskih kapacitet odloženih davkov (v tabeli: LAC DT) (prostovoljna informacija do 31. decembra 2019, obvezna od 1. januarja 2020)

 

 

Pred šokom

Po šoku

LAC DT

 

 

C0110

C0120

C0130

Odložene terjatve za davek

R0600

 

 

 

Prenos odloženih terjatev za davek v prihodnja obdobja

R0610

 

 

 

Odložene terjatve za davek zaradi odbitnih začasnih razlik

R0620

 

 

 

Odložene obveznosti za davek

R0630

 

 

“;

Znesek/ocena LAC DT

R0640

 

 

 

Znesek/ocena LAC DT, utemeljenih z razveljavitvijo odloženih obveznosti za davek

R0650

 

 

 

Znesek/ocena LAC DT, utemeljenih s sklicevanjem na verjeten prihodnji obdavčljivi gospodarski dobiček

R0660

 

 

 

Znesek/ocena LAC DT, utemeljenih s prenosom v pretekla obdobja, tekoče leto

R0670

 

 

 

Znesek/ocena LAC DT, utemeljenih s prenosom v pretekla obdobja, prihodnja leta

R0680

 

 

 

Znesek/ocena največjih LAC DT

R0690

 

 

 

(7)

v predlogi SR.25.03.01 se dodata naslednji tabeli:

„Pristop pri davčni stopnji

 

 

Da/Ne

 

 

C0109

Pristop na podlagi povprečne davčne stopnje

R0590

 

Izračun prilagoditve zaradi absorpcijskih kapacitet odloženih davkov (v tabeli: LAC DT) (prostovoljna informacija do 31. decembra 2019, obvezna od 1. januarja 2020)

 

 

Pred šokom

Po šoku

LAC DT

 

 

C0110

C0120

C0130

Odložene terjatve za davek

R0600

 

 

 

Prenos odloženih terjatev za davek v prihodnja obdobja

R0610

 

 

 

Odložene terjatve za davek zaradi odbitnih začasnih razlik

R0620

 

 

 

Odložene obveznosti za davek

R0630

 

 

“;

Znesek/ocena LAC DT

R0640

 

 

 

Znesek/ocena LAC DT, utemeljenih z razveljavitvijo odloženih obveznosti za davek

R0650

 

 

 

Znesek/ocena LAC DT, utemeljenih s sklicevanjem na verjeten prihodnji obdavčljivi gospodarski dobiček

R0660

 

 

 

Znesek/ocena LAC DT, utemeljenih s prenosom v pretekla obdobja, tekoče leto

R0670

 

 

 

Znesek/ocena LAC DT, utemeljenih s prenosom v pretekla obdobja, prihodnja leta

R0680

 

 

 

Največje LAC DT

R0690

 

 

 

(8)

predloga S.26.01.01 se spremeni:

(a)

vrstica R0010 se črta;

(b)

pred vrstico R0020 se vstavita naslednji vrstici:

„Poenostavitve za tveganje razpona – obveznice in krediti

R0012

 

Poenostavitve za koncentracijo tržnega tveganja – uporabljene poenostavitve

R0014“;

 

(c)

vrstica R0220 se nadomesti z naslednjim:

„Lastniški vrednostni papirji tipa 1 razen dolgoročnih

R0221

 

 

 

 

“;

(d)

za vrstico R0230 se vstavi naslednja vrstica R0231:

„Dolgoročne kapitalske naložbe (vrednostni papirji tipa 1)

R0231

 

 

 

 

“;

(e)

vrstica R0260 se nadomesti z naslednjim:

„Lastniški vrednostni papirji tipa 2 razen dolgoročnih

R0261

 

 

 

 

“;

(f)

za vrstico R0270 se vstavi naslednja vrstica R0271:

„Dolgoročne kapitalske naložbe (vrednostni papirji tipa 2)

R0271

 

 

 

 

“;

(g)

med vrstici R0291 in R0292 se vstavijo naslednje vrstice:

„Kvalificirani lastniški vrednostni papirji infrastrukturnih podjetij razen strateških in dolgoročnih

R0293

 

 

 

 

 

Strateške udeležbe (kvalificirani lastniški vrednostni papirji infrastrukturnih podjetij)

R0294

 

 

 

 

 

Dolgoročne kapitalske naložbe (kvalificirani lastniški vrednostni papirji infrastrukturnih podjetij)

R0295

 

 

 

 

“;

(h)

med vrstici R0292 in R0300 se vstavijo naslednje vrstice:

„Kvalificirani lastniški vrednostni papirji za financiranje infrastrukture razen kvalificiranih lastniških vrednostnih papirjev infrastrukturnih podjetij, brez strateških in dolgoročnih

R0296

 

 

 

 

 

Strateške udeležbe (kvalificirani lastniški vrednostni papirji za financiranje infrastrukture razen kvalificiranih lastniških vrednostnih papirjev infrastrukturnih podjetij)

R0297

 

 

 

 

 

Dolgoročne kapitalske naložbe (kvalificirani lastniški vrednostni papirji za financiranje infrastrukture razen kvalificiranih lastniških vrednostnih papirjev infrastrukturnih podjetij)

R0298

 

 

 

 

“;

(i)

vrstici R0460 in R0470 se črtata;

(j)

med vrstici R0450 in R0480 se vstavita naslednji vrstici:

„Prednostno listinjenje STS

R0461

 

 

 

 

 

Neprednostno listinjenje STS

R0462“;

 

 

 

 

 

(k)

med vrstici R0480 in R0500 se vstavijo naslednje vrstice:

„Drugo listinjenje

R0481

 

 

 

 

 

Prehodno listinjenje tipa 1

R0482

 

 

 

 

 

Zajamčeno listinjenje STS

R0483“;

 

 

 

 

 

(9)

predloga S.26.01.04 se spremeni:

(a)

vrstica R0010 se črta;

(b)

pred vrstico R0020 se vstavita naslednji vrstici:

„Poenostavitve za tveganje razpona – obveznice in krediti

R0012

 

Poenostavitve za koncentracijo tržnega tveganja – uporabljene poenostavitve

R0014“;

 

(c)

vrstica R0220 se nadomesti z naslednjim:

„Lastniški vrednostni papirji tipa 1 razen dolgoročnih

R0221

 

 

 

 

“;

(d)

za vrstico R0230 se vstavi naslednja vrstica R0231:

„Dolgoročne kapitalske naložbe (vrednostni papirji tipa 1)

R0231

 

 

 

 

“;

(e)

vrstica R0260 se nadomesti z naslednjim:

„Lastniški vrednostni papirji tipa 2 razen dolgoročnih

R0261

 

 

 

 

“;

(f)

za vrstico R0270 se vstavi naslednja vrstica R0271:

„Dolgoročne kapitalske naložbe (vrednostni papirji tipa 2)

R0271

 

 

 

 

 

“;

(g)

med vrstici R0291 in R0292 se vstavijo naslednje vrstice:

„Kvalificirani lastniški vrednostni papirji infrastrukturnih podjetij razen strateških in dolgoročnih

R0293

 

 

 

 

 

strateške udeležbe (kvalificirani lastniški vrednostni papirji infrastrukturnih podjetij)

R0294

 

 

 

 

 

Dolgoročne kapitalske naložbe (kvalificirani lastniški vrednostni papirji infrastrukturnih podjetij)

R0295

 

 

 

 

“;

(h)

med vrstici R0292 in R0300 se vstavijo naslednje vrstice:

„Kvalificirani lastniški vrednostni papirji za financiranje infrastrukture razen kvalificiranih lastniških vrednostnih papirjev infrastrukturnih podjetij, brez strateških in dolgoročnih

R0296

 

 

 

 

 

Strateške udeležbe (kvalificirani lastniški vrednostni papirji za financiranje infrastrukture razen kvalificiranih lastniških vrednostnih papirjev infrastrukturnih podjetij)

R0297

 

 

 

 

 

Dolgoročne kapitalske naložbe (kvalificirani lastniški vrednostni papirji za financiranje infrastrukture razen kvalificiranih lastniških vrednostnih papirjev infrastrukturnih podjetij)

R0298

 

 

 

 

“;

(i)

vrstici R0460 in R0470 se črtata;

(j)

med vrstici R0450 in R0480 se vstavita naslednji vrstici:

„Prednostno listinjenje STS

R0461

 

 

 

 

 

Neprednostno listinjenje STS

R0462“;

 

 

 

 

 

(k)

med vrstici R0480 in R0500 se vstavijo naslednje vrstice:

„Drugo listinjenje

R0481

 

 

 

 

 

Prehodno listinjenje tipa 1

R0482

 

 

 

 

 

Zajamčeno listinjenje STS

R0483“;

 

 

 

 

 

(l)

doda se naslednja tabela:

„Valuta, ki se uporablja kot referenca za izračun valutnega tveganja

 

 

C0090

Valuta, ki se uporablja kot referenca za izračun valutnega tveganja

R0810“;

 

(10)

predloga SR.26.01.01 se spremeni:

(a)

vrstica R0010 se črta;

(b)

pred vrstico R0020 se vstavita naslednji vrstici:

„Poenostavitve za tveganje razpona – obveznice in krediti

R0012

 

Poenostavitve za koncentracijo tržnega tveganja – uporabljene poenostavitve

R0014“;

 

(c)

vrstica R0220 se nadomesti z naslednjim:

„Lastniški vrednostni papirji tipa 1 razen dolgoročnih

R0221

 

 

 

 

“;

(d)

za vrstico R0230 se vstavi naslednja vrstica R0231:

„Dolgoročne kapitalske naložbe (vrednostni papirji tipa 1)

R0231

 

 

 

 

“;

(e)

vrstica R0260 se nadomesti z naslednjim:

„Lastniški vrednostni papirji tipa 2 razen dolgoročnih

R0261

 

 

 

 

“;

(f)

za vrstico R0270 se vstavi naslednja vrstica R0271:

„Dolgoročne kapitalske naložbe (vrednostni papirji tipa 2)

R0271

 

 

 

 

“;

(g)

med vrstici R0291 in R0292 se vstavijo naslednje vrstice:

„Kvalificirani lastniški vrednostni papirji infrastrukturnih podjetij razen strateških in dolgoročnih

R0293

 

 

 

 

 

strateške udeležbe (kvalificirani lastniški vrednostni papirji infrastrukturnih podjetij)

R0294

 

 

 

 

 

Dolgoročne kapitalske naložbe (kvalificirani lastniški vrednostni papirji infrastrukturnih podjetij)

R0295

 

 

 

 

“;

(h)

med vrstici R0292 in R0300 se vstavijo naslednje vrstice:

„Kvalificirani lastniški vrednostni papirji za financiranje infrastrukture razen kvalificiranih lastniških vrednostnih papirjev infrastrukturnih podjetij, brez strateških in dolgoročnih

R0296

 

 

 

 

 

Strateške udeležbe (kvalificirani lastniški vrednostni papirji za financiranje infrastrukture razen kvalificiranih lastniških vrednostnih papirjev infrastrukturnih podjetij)

R0297

 

 

 

 

 

Dolgoročne kapitalske naložbe (kvalificirani lastniški vrednostni papirji za financiranje infrastrukture razen kvalificiranih lastniških vrednostnih papirjev infrastrukturnih podjetij)

R0298

 

 

 

 

“;

(i)

vrstici R0460 in R0470 se črtata;

(j)

med vrstici R0450 in R0480 se vstavita naslednji vrstici:

„Prednostno listinjenje STS

R0461

 

 

 

 

 

Neprednostno listinjenje STS

R0462“;

 

 

 

 

 

(k)

med vrstici R0480 in R0500 se vstavijo naslednje vrstice:

„Drugo listinjenje

R0481

 

 

 

 

 

Prehodno listinjenje tipa 1

R0482

 

 

 

 

 

Zajamčeno listinjenje STS

R0483“;

 

 

 

 

 

(11)

v predlogi S.26.04.01 se za vrstico R0050 vstavi naslednja vrstica:

„Poenostavitve – tveganje predčasne prekinitve NSLT zavarovanj

R0051“;

 

(12)

v predlogi S.26.04.04 se za vrstico R0050 vstavi naslednja vrstica:

„Poenostavitve – tveganje predčasne prekinitve NSLT zavarovanj

R0051“;

 

(13)

v predlogi SR.26.04.01 se za vrstico R0050 vstavi naslednja vrstica:

„Poenostavitve – tveganje predčasne prekinitve NSLT zavarovanj

R0051“;

 

(14)

v predlogi S.26.05.01 se za vrstico R0010 vstavi naslednja vrstica:

„Uporabljene poenostavitve – tveganje predčasne prekinitve neživljenjskih zavarovanj

R0011“;

 

(15)

v predlogi S.26.05.04 se za vrstico R0010 vstavi naslednja vrstica:

„Uporabljene poenostavitve – tveganje predčasne prekinitve neživljenjskih zavarovanj

R0011“;

 

(16)

v predlogi SR.26.05.01 se za vrstico R0010 vstavi naslednja vrstica:

„Uporabljene poenostavitve – tveganje predčasne prekinitve neživljenjskih zavarovanj

R0011“;

 

(17)

v predlogi S.26.07.01 se dodata naslednji tabeli:

„Tržno tveganje – koncentracija tržnega tveganja

 

 

C0300

Delež dolžniškega portfelja

R0300

 

Poenostavitve za tveganje naravnih katastrof

 

 

Izbrana utež tveganja

Vsota izpostavljenosti

 

 

C0320

C0330“;

Nevihta

R0400

 

 

Toča

R0410

 

 

Potres

R0420

 

 

Poplava

R0430

 

 

Pogrezanje tal

R0440

 

 

(18)

v predlogi S.26.07.04 se dodata naslednji tabeli:

„Tržno tveganje – koncentracija tržnega tveganja

 

 

C0300

Delež dolžniškega portfelja

R0300

 

Poenostavitve za tveganje naravnih katastrof

 

 

Izbrana utež tveganja

Vsota izpostavljenosti

 

 

C0320

C0330“;

Nevihta

R0400

 

 

Toča

R0410

 

 

Potres

R0420

 

 

Poplava

R0430

 

 

Pogrezanje tal

R0440

 

 

(19)

v predlogi SR.26.07.01 se dodata naslednji tabeli:

„Tržno tveganje – koncentracija tržnega tveganja

 

 

C0300

Delež dolžniškega portfelja

R0300

 

Poenostavitve za tveganje naravnih katastrof

 

 

Izbrana utež tveganja

Vsota izpostavljenosti

 

 

C0320

C0330“;

Nevihta

R0400

 

 

Toča

R0410

 

 

Potres

R0420

 

 

Poplava

R0430

 

 

Pogrezanje tal

R0440

 

 

(20)

predloga S.27.01.01 se spremeni:

(a)

za naslovom predloge se vstavi naslednja tabela:

„Uporabljene poenostavitve

 

 

Uporabljene poenostavitve

 

 

C0001“;

Uporabljene poenostavitve – tveganje požarnega zavarovanja

R0001

 

Uporabljene poenostavitve – tveganje naravnih katastrof

R0002

 

(b)

med vrstici R0440 in R0450 se vstavi naslednja vrstica:

„Republika Slovenija

R0441

“;

 

 

 

 

 

 

 

 

(c)

med vrstici R0460 in R0470 se vstavi naslednja vrstica:

„Republika Madžarska

R0461

“;

 

 

 

 

 

 

 

 

(d)

med vrstici R0520 in R0530 se vstavi naslednja vrstica:

„Republika Finska

R0521

“;

 

 

 

 

 

 

 

 

(e)

med vrstici R1640 in R1650 se vstavi naslednja vrstica:

„Češka republika

R1641

“;

 

 

 

 

 

 

 

 

(f)

med vrstici R1700 in R1710 se vstavi naslednja vrstica:

„Republika Slovenija

R1701

 

 

 

 

 

 

 

 

“;

(g)

za vrstico R2420 se vstavi naslednja tabela:

„Število plovil

 

 

Število

 

 

C0781“;

Število plovil pod pragom 250 000 EUR

R2421

 

(h)

stolpci C1210, C1220 in C1340 („Nezmožnost za delo 10 let“) se črtajo;

(21)

predloga S.27.01.04 se spremeni:

(a)

pred vrstico R0010 se vstavi naslednja tabela:

„Uporabljene poenostavitve

 

 

Uporabljene poenostavitve

 

 

C0001“;

Uporabljene poenostavitve – tveganje požarnega zavarovanja

R0001

 

Uporabljene poenostavitve – tveganje naravnih katastrof

R0002

 

(b)

med vrstici R0440 in R0450 se vstavi naslednja vrstica:

„Republika Slovenija

R0441

“;

 

 

 

 

 

 

 

 

(c)

med vrstici R0460 in R0470 se vstavi naslednja vrstica:

„Republika Madžarska

R0461

“;

 

 

 

 

 

 

 

 

(d)

med vrstici R0520 in R0530 se vstavi naslednja vrstica:

„Republika Finska

R0521

“;

 

 

 

 

 

 

 

 

(e)

med vrstici R1640 in R1650 se vstavi naslednja vrstica:

„Češka republika

R01641

“;

 

 

 

 

 

 

 

 

(f)

med vrstici R1700 in R1710 se vstavi naslednja vrstica:

„Republika Slovenija

R01701

“;

 

 

 

 

 

 

 

 

(g)

za vrstico R2420 se vstavi naslednja tabela:

„Število plovil

 

 

Število

 

 

C0781“;

Število plovil pod pragom 250 000 EUR

R2421

 

(h)

stolpci C1210, C1220 in C1340 („Nezmožnost za delo 10 let“) se črtajo;

(22)

predloga SR.27.01.01 se spremeni:

(a)

pred vrstico R0010 se vstavi naslednja tabela:

„Uporabljene poenostavitve

 

 

Uporabljene poenostavitve

 

 

C0001“;

Uporabljene poenostavitve – tveganje požarnega zavarovanja

R0001

 

Uporabljene poenostavitve – tveganje naravnih katastrof

R0002

 

(b)

med vrstici R0440 in R0450 se vstavi naslednja vrstica R0441:

„Republika Slovenija

R0441

“;

 

 

 

 

 

 

 

 

(c)

med vrstici R0460 in R0470 se vstavi naslednja vrstica R0461:

„Republika Madžarska

R0461

“;

 

 

 

 

 

 

 

 

(d)

med vrstici R0520 in R0530 se vstavi naslednja vrstica R0521:

„Republika Finska

R0521

“;

 

 

 

 

 

 

 

 

(e)

med vrstici R1640 in R1650 se vstavi naslednja vrstica:

„Češka republika

R01641

“;

 

 

 

 

 

 

 

 

(f)

med vrstici R1700 in R1710 se vstavi naslednja vrstica:

„Republika Slovenija

R01701

“;

 

 

 

 

 

 

 

 

(g)

za vrstico R2420 se vstavi naslednja tabela:

„Število plovil

 

 

Število

 

 

C0781“;

Število plovil pod pragom 250 000 EUR

R2421

 

(h)

stolpci C1210, C1220 in C1340 („Nezmožnost za delo 10 let“) se črtajo.


PRILOGA II

Priloga II k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/2450 se spremeni:

(1)

v oddelku S.06.02 – Seznam sredstev se tabela spremeni:

(a)

med vrstici C0290 in C0300 se vstavi naslednja vrstica:

„C0292

Pristop za izračun zahtevanega solventnostnega kapitala za KNP

Uporabi se ena od možnosti z naslednjega zaključenega seznama:

1 –

KNP, za katere se je uporabil polni vpogled za namene izračuna zahtevanega solventnostnega kapitala v skladu s členom 84(1) Delegirane uredbe (EU) 2015/35;

2 –

KNP, za katere se je uporabil poenostavljeni vpogled na podlagi ciljne razporeditve sredstev, ki so osnova, ali zadnje sporočene razporeditve sredstev in za katere se uporabljajo skupine podatkov v skladu s členom 84(3) Delegirane uredbe (EU) 2015/35;

3 –

KNP, za katere se je uporabil poenostavljeni vpogled na podlagi ciljne razporeditve sredstev, ki so osnova, ali zadnje sporočene razporeditve sredstev in za katere se ne uporabljajo skupine podatkov v skladu s členom 84(3) Delegirane uredbe (EU) 2015/35;

4 –

KNP, za katere se je uporabilo tveganje lastniških vrednostnih papirjev tipa 2 v skladu s členom 168(3) Delegirane uredbe (EU) 2015/35;

9 –

ni relevantno.

Možnosti z vpogledom pri tej postavki odražajo pristop, uporabljen za izračun zahtevanega solventnostnega kapitala. Za namene poročanja informacij o vpogledu iz predloge S.06.03 se informacije o vpogledu zahtevajo ob upoštevajo pragov, določenih v splošnih opombah te predloge.

Ta postavka se uporablja samo za kategorijo CIC 4. “;

(b)

v tretjem stolpcu („Navodila“) vrstice C0310 se zaključeni seznam nadomesti z naslednjim:

„1 –

ni udeležba

2 –

udeležba, pri kateri se uporablja pristop vpogleda v skladu s členom 84 Delegirane uredbe (EU) 2015/35

3 –

udeležba, pri kateri se ne uporablja pristop vpogleda v skladu s členom 84 Delegirane uredbe (EU) 2015/35“;

(c)

v tretjem stolpcu („Navodila“) vrstice C0330 se zaključeni seznam imenovanih ECAI nadomesti z naslednjim:

„—

Euler Hermes Rating GmbH (koda LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)

Japan Credit Rating Agency Ltd (koda LEI: 35380002378CEGMRVW86)

BCRA-Credit Rating Agency AD (koda LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)

Creditreform Rating AG (koda LEI: 391200PHL11KDUTTST66)

Scope Ratings GmbH (koda LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)

ICAP Group SA (koda LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (koda LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (koda LEI: 529900977LETWLJF3295)

ARC Ratings, S.A. (koda LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)

AM Best Europe

A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (koda LEI: 549300Z2RUKFKV7GON79)

AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (koda LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)

DBRS Ratings Limited (koda LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)

Fitch

Fitch France S.A.S. (koda LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

Fitch Deutschland GmbH (koda LEI: 213800JEMOT1H45VN340)

Fitch Italia S.p.A. (koda LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)

Fitch Polska S.A. (koda LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)

Fitch Ratings España S.A.U. (koda LEI: 213800RENFIIODKETE60)

Fitch Ratings Limited (koda LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

Fitch Ratings CIS Limited (koda LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)

Moody’s

Moody’s Investors Service Cyprus Ltd (koda LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)

Moody’s France S.A.S. (koda LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)

Moody’s Deutschland GmbH (koda LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)

Moody’s Italia S.r.l. (koda LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)

Moody’s Investors Service España S.A. (koda LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)

Moody’s Investors Service Ltd (koda LEI: 549300SM89WABHDNJ349)

Moody’s Investors Service EMEA Ltd (koda LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)

Moody’s Investors Service (Nordics) AB (koda LEI: 549300W79ZVFWJCD2Z23)

Standard & Poor’s

S&P Global Ratings Europe Limited (koda LEI: 5493008B2TU3S6QE1E12)

CRIF Ratings S.r.l. (koda LEI: 8156001AB6A1D740F237)

Capital Intelligence Ratings Ltd (koda LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)

European Rating Agency, a.s. (koda LEI: 097900BFME0000038276)

Axesor Risk Management SL (koda LEI: 959800EC2RH76JYS3844)

Cerved Rating Agency S.p.A. (koda LEI: 8156004AB6C992A99368)

Kroll Bond Rating Agency (koda LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

The Economist Intelligence Unit Ltd (koda LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)

Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (koda LEI: 815600BF4FF53B7C6311)

Spread Research (koda LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)

EuroRating Sp. z o.o. (koda LEI: 25940027QWS5GMO74O03)

HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (koda LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)

Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (koda LEI: 54930016113PD33V1H31)

modeFinance S.r.l. (koda LEI: 815600B85A94A0122614)

INC Rating Sp. z o.o. (koda LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)

Rating-Agentur Expert RA GmbH (koda LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (koda LEI: 5493001NGHOLC41ZSK05)

Nordic Credit Rating AS (koda LEI: 549300MLUDYVRQOOXS22)

DBRS Rating GmbH (koda LEI: 54930033N1HPUEY7I370)

Beyond Ratings SAS (koda LEI: 9695006ORIPPZ3QSM810)

druga imenovana ECAI

imenovana ni bila nobena ECAI in za izračun zahtevanega solventnostnega kapitala se uporablja poenostavitev“;

(ii)

v tretjem stolpcu („Navodila“) vrstice R0330 se četrti odstavek nadomesti z naslednjim:

„Ta postavka se poroča, kadar se poroča postavka ‚Zunanja bonitetna ocena‘ (C0320). Če je bilo izbrano ‚Imenovana ni bila nobena ECAI in za izračun zahtevanega solventnostnega kapitala se uporablja poenostavitev‘, se pusti vrstica Zunanja bonitetna ocena (C0320) prazna, v vrstici Stopnja kreditne kvalitete (C0340) pa se uporabi ena od naslednjih možnosti: 2a; 3a ali 3b.“;

(d)

v tretjem stolpcu („Navodila“) vrstice C0340 se zaključeni seznam možnosti za stopnjo kreditne kvalitete nadomesti z naslednjim:

„0 –

stopnja kreditne kvalitete 0

1 –

stopnja kreditne kvalitete 1

2 –

stopnja kreditne kvalitete 2

2a –

stopnja kreditne kvalitete 2 zaradi uporabe člena 176a Delegirane uredbe (EU) 2015/35 za neocenjene obveznice in kredite

3 –

stopnja kreditne kvalitete 3

3a –

stopnja kreditne kvalitete 3 zaradi uporabe poenostavljenega izračuna na podlagi člena 105a Delegirane uredbe (EU) 2015/35

3b –

stopnja kreditne kvalitete 3 zaradi uporabe člena 176a Delegirane uredbe (EU) 2015/35 za neocenjene obveznice in kredite

4 –

stopnja kreditne kvalitete 4

5 –

stopnja kreditne kvalitete 5

6 –

stopnja kreditne kvalitete 6

9 –

bonitetna ocena ni na voljo“;

(2)

v oddelku S.08.01 – Odprte pozicije v izvedenih finančnih instrumentih se tabela spremeni:

(a)

v tretjem stolpcu („Navodila“) vrstice C0270 se črta prvi stavek;

(b)

v tretjem stolpcu („Navodila“) vrstice C0280 se črta prvi stavek;

(c)

v tretjem stolpcu („Navodila“) vrstice C0300 se zaključeni seznam imenovanih ECAI nadomesti z naslednjim:

„—

Euler Hermes Rating GmbH (koda LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)

Japan Credit Rating Agency Ltd (koda LEI: 35380002378CEGMRVW86)

BCRA-Credit Rating Agency AD (koda LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)

Creditreform Rating AG (koda LEI: 391200PHL11KDUTTST66)

Scope Ratings GmbH (koda LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)

ICAP Group SA (koda LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (koda LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (koda LEI: 529900977LETWLJF3295)

ARC Ratings, S.A. (koda LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)

AM Best Europe

A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (koda LEI: 549300Z2RUKFKV7GON79)

AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (koda LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)

DBRS Ratings Limited (koda LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)

Fitch

Fitch France S.A.S. (koda LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

Fitch Deutschland GmbH (koda LEI: 213800JEMOT1H45VN340)

Fitch Italia S.p.A. (koda LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)

Fitch Polska S.A. (koda LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)

Fitch Ratings España S.A.U. (koda LEI: 213800RENFIIODKETE60)

Fitch Ratings Limited (koda LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

Fitch Ratings CIS Limited (koda LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)

Moody’s

Moody’s Investors Service Cyprus Ltd (koda LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)

Moody’s France S.A.S. (koda LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)

Moody’s Deutschland GmbH (koda LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)

Moody’s Italia S.r.l. (koda LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)

Moody’s Investors Service España S.A. (koda LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)

Moody’s Investors Service Ltd (koda LEI: 549300SM89WABHDNJ349)

Moody’s Investors Service EMEA Ltd (koda LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)

Moody’s Investors Service (Nordics) AB (koda LEI: 549300W79ZVFWJCD2Z23)

Standard & Poor’s

S&P Global Ratings Europe Limited (koda LEI: 5493008B2TU3S6QE1E12)

CRIF Ratings S.r.l. (koda LEI: 8156001AB6A1D740F237)

Capital Intelligence Ratings Ltd (koda LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)

European Rating Agency, a.s. (koda LEI: 097900BFME0000038276)

Axesor Risk Management SL (koda LEI: 959800EC2RH76JYS3844)

Cerved Rating Agency S.p.A. (koda LEI: 8156004AB6C992A99368)

Kroll Bond Rating Agency (koda LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

The Economist Intelligence Unit Ltd (koda LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)

Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (koda LEI: 815600BF4FF53B7C6311)

Spread Research (koda LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)

EuroRating Sp. z o.o. (koda LEI: 25940027QWS5GMO74O03)

HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (koda LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)

Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (koda LEI: 54930016113PD33V1H31)

modeFinance S.r.l. (koda LEI: 815600B85A94A0122614)

INC Rating Sp. z o.o. (koda LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)

Rating-Agentur Expert RA GmbH (koda LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (koda LEI: 5493001NGHOLC41ZSK05)

Nordic Credit Rating AS (koda LEI: 549300MLUDYVRQOOXS22)

DBRS Rating GmbH (koda LEI: 54930033N1HPUEY7I370)

Beyond Ratings SAS (koda LEI: 9695006ORIPPZ3QSM810)

druga imenovana ECAI“;

(3)

v oddelku S.08.02 – Posli z izvedenimi finančnimi instrumenti se tabela spremeni:

(a)

v tretjem stolpcu („Navodila“) vrstice C0250 se črta prvi stavek;

(b)

v tretjem stolpcu („Navodila“) vrstice C0260 se črta prvi stavek;

(4)

v oddelku S.25.01 – Zahtevani solventnostni kapital – Za podjetja, ki uporabljajo standardno formulo, se tabeli dodajo naslednje vrstice:

Pristop pri davčni stopnji

R0590/C0109

Pristop na podlagi povprečne davčne stopnje

Uporabi se ena od možnosti z naslednjega zaključenega seznama:

1 –

Da

2 –

Ne

3 –

Se ne uporablja, ker se prilagoditev zaradi absorpcijskih kapacitet odloženih davkov ne uporablja (v tem primeru se vrstice R0600 do R0690 ne uporabljajo)

Glej Smernice EIOPA o absorpcijskih kapacitetah zavarovalno-tehničnih rezervacij in odloženih davkov (EIOPA-BoS-14/177)

Izračun prilagoditve zaradi absorpcijskih kapacitet odloženih davkov (v tabeli: LAC DT) (prostovoljna informacija do 31. decembra 2019, obvezna od 1. januarja 2020)

R0600/C0110

Odložene terjatve za davek pred šokom

Skupni znesek odloženih terjatev za davek v bilanci stanja glede na vrednotenje po Solventnosti II pred takojšnjo izgubo, opisano v členu 207(1) in (2) Delegirane uredbe (EU) 2015/35. Znesek odloženih terjatev za davek v tej celici mora biti skladen z vrednostjo v celici R0040/C0010 v oddelku S.02.01.

R0600/C0120

Odložene terjatve za davek po šoku

Skupni znesek odloženih terjatev za davek, če je bila bilanca stanja glede na vrednotenje po Solventnosti II pripravljena po takojšnji izgubi, opisani v členu 207(1) in (2) Delegirane uredbe (EU) 2015/35. Ta celica mora ostati prazna, če je v celici R0590/C0109 vneseno ‚1 – Da‘.

R0610/C0110

Prenos odloženih terjatev za davek v prihodnja obdobja – pred šokom

Znesek odloženih terjatev za davek v bilanci stanja glede na vrednotenje po Solventnosti II zaradi prenosa prejšnjih izgub ali davčnih olajšav v prihodnja obdobja pred takojšnjo izgubo, opisano v členu 207(1) in (2) Delegirane uredbe (EU) 2015/35.

R0610/C0120

Prenos odloženih terjatev za davek v prihodnja obdobja – po šoku

Znesek odloženih terjatev za davek zaradi prenosa prejšnjih izgub ali davčnih olajšav v prihodnja obdobja, če je bila bilanca stanja glede na vrednotenje po Solventnosti II pripravljena po takojšnji izgubi, opisani v členu 207(1) in (2) Delegirane uredbe (EU) 2015/35. Ta celica mora ostati prazna, če je v celici R0590/C0109 vneseno ‚1 – Da‘.

R0620/C0110

Odložene terjatve za davek zaradi odbitnih začasnih razlik – pred šokom

Znesek odloženih terjatev za davek v bilanci stanja glede na vrednotenje po Solventnosti II zaradi razlik med vrednotenjem sredstva ali obveznosti po Solventnosti II in njegovo/njeno davčno osnovo pred takojšnjo izgubo, opisano v členu 207(1) in (2) Delegirane uredbe (EU) 2015/35.

R0620/C0120

Odložene terjatve za davek zaradi odbitnih začasnih razlik – po šoku

Znesek odloženih terjatev za davek zaradi razlik med vrednotenjem sredstva ali obveznosti po Solventnosti II in njegovo/njeno davčno osnovo, če je bila bilanca stanja glede na vrednotenje po Solventnosti II pripravljena po takojšnji izgubi, opisani v členu 207(1) in (2) Delegirane uredbe (EU) 2015/35. Ta celica mora ostati prazna, če je v celici R0590/C0109 vneseno ‚1 – Da‘.

R0630/C0110

Odložene obveznosti za davek – pred šokom

Znesek odloženih obveznosti za davek v bilanci stanja glede na vrednotenje po Solventnosti II pred takojšnjo izgubo, opisano v členu 207(1) in (2) Delegirane uredbe (EU) 2015/35. Znesek odloženih obveznosti za davek v tej celici mora biti skladen z vrednostjo v celici R0780/C0010 v oddelku S.02.01.

R0630/C0120

Odložene obveznosti za davek – po šoku

Znesek odloženih obveznosti za davek, če je bila bilanca stanja glede na vrednotenje po Solventnosti II pripravljena po takojšnji izgubi, opisani v členu 207(1) in (2) Delegirane uredbe (EU) 2015/35.

Ta celica mora ostati prazna v primeru pristopa na podlagi povprečne davčne stopnje in če je v celici R0590/C0109 vneseno ‚1 – Da‘.

R0640/C0130

LAC DT

Znesek absorpcijskih kapacitet odloženih davkov, izračunanih v skladu s členom 207 Delegirane uredbe (EU) 2015/35. Znesek absorpcijskih kapacitet v tej celici mora biti enak vrednosti v celici R0150/C0100 v oddelku S.25.01.01.

R0650/C0130

LAC DT, utemeljene z razveljavitvijo odloženih obveznosti za davek

Znesek absorpcijskih kapacitet odloženih davkov, izračunanih v skladu s členom 207 Delegirane uredbe (EU) 2015/35, utemeljenih z razveljavitvijo odloženih obveznosti za davek

R0660/C0130

LAC DT, utemeljene s sklicevanjem na verjeten prihodnji obdavčljivi gospodarski dobiček

Znesek absorpcijskih kapacitet odloženih davkov, izračunanih v skladu s členom 207 Delegirane uredbe (EU) 2015/35, utemeljenih s sklicevanjem na verjeten prihodnji obdavčljivi gospodarski dobiček

R0670/C0130

LAC DT, utemeljene s prenosom v pretekla obdobja, tekoče leto

Znesek absorpcijskih kapacitet odloženih davkov, izračunanih v skladu s členom 207 Delegirane uredbe (EU) 2015/35, utemeljenih z dobičkom iz preteklih let. Znesek izgub, razporejenih na naslednje leto.

R0680/C0130

LAC DT, utemeljene s prenosom v pretekla obdobja, prihodnja letaR0690/C0130

Znesek absorpcijskih kapacitet odloženih davkov, izračunanih v skladu s členom 207 Delegirane uredbe (EU) 2015/35, utemeljenih z dobičkom iz preteklih let. Znesek izgub, razporejenih na leta po naslednjem letu.

R0690/C0130

Največje LAC DT

Najvišji znesek absorpcijskih kapacitet odloženih davkov, ki bi bil lahko na voljo, pred oceno, ali se povečanje neto odloženih terjatev za davek lahko uporabi za namene prilagoditve, kot je določeno v členu 207(2) Delegirane uredbe (EU) 2015/35. “;

(5)

v oddelku S.25.02 – Zahtevani solventnostni kapital – Za podjetja, ki uporabljajo standardno formulo in delni notranji model, se tabeli dodajo naslednje vrstice:

„Pristop pri davčni stopnji

R0590/C0109

Pristop na podlagi povprečne davčne stopnje

Uporabi se ena od možnosti z naslednjega zaključenega seznama:

1 –

Da

2 –

Ne

3 –

Se ne uporablja, ker se prilagoditev zaradi absorpcijskih kapacitet odloženih davkov ne uporablja (v tem primeru se vrstice R0600 do R0690 ne uporabljajo)

Glej Smernice EIOPA o absorpcijskih kapacitetah zavarovalno-tehničnih rezervacij in odloženih davkov (EIOPA-BoS-14/177*)

Izračun prilagoditve zaradi absorpcijskih kapacitet odloženih davkov (v tabeli: LAC DT) (prostovoljna informacija do 31. decembra 2019, obvezna od 1. januarja 2020)

R0600/C0110

Odložene terjatve za davek pred šokom

Skupni znesek odloženih terjatev za davek v bilanci stanja glede na vrednotenje po Solventnosti II pred takojšnjo izgubo, opisano v členu 207(1) in (2) Delegirane uredbe (EU) 2015/35. Znesek odloženih terjatev za davek v tej celici mora biti skladen z vrednostjo v celici R0040/C0010 v oddelku S.02.01.

R0600/C0120

Odložene terjatve za davek po šoku

Skupni znesek/ocena odloženih terjatev za davek, če je bila bilanca stanja glede na vrednotenje po Solventnosti II pripravljena po takojšnji izgubi, opisani v členu 207(1) in (2) Delegirane uredbe (EU) 2015/35. Ta celica mora ostati prazna, če je v celici R0590/C0109 vneseno ‚1 – Da‘.

R0610/C0110

Prenos odloženih terjatev za davek v prihodnja obdobja – pred šokom

Znesek odloženih terjatev za davek v bilanci stanja glede na vrednotenje po Solventnosti II zaradi prenosa prejšnjih izgub ali davčnih olajšav v prihodnja obdobja pred takojšnjo izgubo, opisano v členu 207(1) in (2) Delegirane uredbe (EU) 2015/35.

R0610/C0120

Prenos odloženih terjatev za davek v prihodnja obdobja – po šoku

Znesek/ocena odloženih terjatev za davek zaradi prenosa prejšnjih izgub ali davčnih olajšav v prihodnja obdobja, če je bila bilanca stanja glede na vrednotenje po Solventnosti II pripravljena po takojšnji izgubi, opisani v členu 207(1) in (2) Delegirane uredbe (EU) 2015/35. Ta celica mora ostati prazna, če je v celici R0590/C0109 vneseno ‚1 – Da‘.

R0620/C0110

Odložene terjatve za davek zaradi odbitnih začasnih razlik – pred šokom

Znesek odloženih terjatev za davek v bilanci stanja glede na vrednotenje po Solventnosti II zaradi razlik med vrednotenjem sredstva ali obveznosti po Solventnosti II in njegovo/njeno davčno osnovo pred takojšnjo izgubo, opisano v členu 207(1) in (2) Delegirane uredbe (EU) 2015/35.

R0620/C0120

Odložene terjatve za davek zaradi odbitnih začasnih razlik – po šoku

Znesek/ocena odloženih terjatev za davek zaradi razlik med vrednotenjem sredstva ali obveznosti po Solventnosti II in njegovo/njeno davčno osnovo, če je bila bilanca stanja glede na vrednotenje po Solventnosti II pripravljena po takojšnji izgubi, opisani v členu 207(1) in (2) Delegirane uredbe (EU) 2015/35. Ta celica mora ostati prazna, če je v celici R0590/C0109 vneseno ‚1 – Da‘.

R0630/C0110

Odložene obveznosti za davek – pred šokom

Znesek odloženih obveznosti za davek v bilanci stanja glede na vrednotenje po Solventnosti II pred takojšnjo izgubo, opisano v členu 207(1) in (2) Delegirane uredbe (EU) 2015/35. Znesek odloženih obveznosti za davek v tej celici mora biti skladen z vrednostjo v celici R0780/C0010 v oddelku S.02.01.

R0630/C0120

Odložene obveznosti za davek – po šoku

Znesek/ocena odloženih obveznosti za davek, če je bila bilanca stanja glede na vrednotenje po Solventnosti II pripravljena po takojšnji izgubi, opisani v členu 207(1) in (2) Delegirane uredbe (EU) 2015/35.

Ta celica mora ostati prazna v primeru pristopa na podlagi povprečne davčne stopnje in če je v celici R0590/C0109 vneseno ‚1 – Da‘.

R0640/C0130

Znesek/ocena LAC DT

Znesek/ocena absorpcijskih kapacitet odloženih davkov, izračunanih v skladu s členom 207 Delegirane uredbe (EU) 2015/35. Znesek absorpcijskih kapacitet v tej celici mora biti enak vrednosti v celici R0310/C0100 v oddelku S.25.02.01.

R0650/C0130

Znesek/ocena LAC DT, utemeljenih z razveljavitvijo odloženih obveznosti za davek

Znesek/ocena absorpcijskih kapacitet odloženih davkov, izračunanih v skladu s členom 207 Delegirane uredbe (EU) 2015/35, utemeljenih z razveljavitvijo odloženih obveznosti za davek

R0660/C0130

Znesek/ocena LAC DT, utemeljenih s sklicevanjem na verjeten prihodnji obdavčljivi gospodarski dobiček

Znesek/ocena absorpcijskih kapacitet odloženih davkov, izračunanih v skladu s členom 207 Delegirane uredbe (EU) 2015/35, utemeljenih s sklicevanjem na verjeten prihodnji obdavčljivi gospodarski dobiček.

R0670/C0130

Znesek/ocena LAC DT, utemeljenih s prenosom v pretekla obdobja, tekoče leto

Znesek/ocena absorpcijskih kapacitet odloženih davkov, izračunanih v skladu s členom 207 Delegirane uredbe (EU) 2015/35, utemeljenih z dobičkom iz preteklih let. Znesek izgub, razporejenih na naslednje leto.

R0680/C0130

Znesek/ocena LAC DT, utemeljenih s prenosom v pretekla obdobja, prihodnja leta

Znesek/ocena absorpcijskih kapacitet odloženih davkov, izračunanih v skladu s členom 207 Delegirane uredbe (EU) 2015/35, utemeljenih z dobičkom iz preteklih let. Znesek izgub, razporejenih na leta po naslednjem letu.

R0690/C0130

Znesek/ocena največjih LAC DT

Najvišji znesek absorpcijskih kapacitet odloženih davkov, ki bi bil lahko na voljo, pred oceno, ali se povečanje neto odloženih terjatev za davek lahko uporabi za namene prilagoditve, kot je določeno v členu 207(2) Delegirane uredbe (EU) 2015/35. “;

(6)

v oddelku S.25.03 – Zahtevani solventnostni kapital – Za podjetja, ki uporabljajo popoln notranji model, se tabeli dodajo naslednje vrstice:

„R0590/C0109

Pristop na podlagi povprečne davčne stopnje

Uporabi se ena od možnosti z naslednjega zaključenega seznama:

1 –

Da

2 –

Ne

3 –

Se ne uporablja, ker se prilagoditev zaradi absorpcijskih kapacitet odloženih davkov ne uporablja (v tem primeru se vrstice R0600 do R0690 ne uporabljajo)

Glej Smernice EIOPA o absorpcijskih kapacitetah zavarovalno-tehničnih rezervacij in odloženih davkov (EIOPA-BoS-14/177)

Izračun prilagoditve zaradi absorpcijskih kapacitet odloženih davkov (v tabeli: LAC DT) (prostovoljna informacija do 31. decembra 2019, obvezna od 1. januarja 2020)

R0600/C0110

Odložene terjatve za davek pred šokom

Skupni znesek odloženih terjatev za davek v bilanci stanja glede na vrednotenje po Solventnosti II pred takojšnjo izgubo, opisano v členu 207(1) in (2) Delegirane uredbe (EU) 2015/35. Znesek odloženih terjatev za davek v tej celici mora biti skladen z vrednostjo v celici R0040/C0010 v oddelku S.02.01.

R0600/C0120

Odložene terjatve za davek po šoku

Skupni znesek odloženih terjatev za davek, če je bila bilanca stanja glede na vrednotenje po Solventnosti II pripravljena po takojšnji izgubi, opisani v členu 207(1) in (2) Delegirane uredbe (EU) 2015/35. Ta celica mora ostati prazna, če je v celici R0590/C0109 vneseno ‚1 – Da‘.

R0610/C0110

Prenos odloženih terjatev za davek v prihodnja obdobja – pred šokom

Znesek odloženih terjatev za davek v bilanci stanja glede na vrednotenje po Solventnosti II zaradi prenosa prejšnjih izgub ali davčnih olajšav v prihodnja obdobja pred takojšnjo izgubo, opisano v členu 207(1) in (2) Delegirane uredbe (EU) 2015/35.

R0610/C0120

Prenos odloženih terjatev za davek v prihodnja obdobja – po šoku

Znesek/ocena odloženih terjatev za davek zaradi prenosa prejšnjih izgub ali davčnih olajšav v prihodnja obdobja, če je bila bilanca stanja glede na vrednotenje po Solventnosti II pripravljena po takojšnji izgubi, opisani v členu 207(1) in (2) Delegirane uredbe (EU) 2015/35. Ta celica mora ostati prazna, če je v celici R0590/C0109 vneseno ‚1 – Da‘.

R0620/C0110

Odložene terjatve za davek zaradi odbitnih začasnih razlik – pred šokom

Znesek odloženih terjatev za davek v bilanci stanja glede na vrednotenje po Solventnosti II zaradi razlik med vrednotenjem sredstva ali obveznosti po Solventnosti II in njegovo/njeno davčno osnovo pred takojšnjo izgubo, opisano v členu 207(1) in (2) Delegirane uredbe (EU) 2015/35.

R0620/C0120

Odložene terjatve za davek zaradi odbitnih začasnih razlik – po šoku

Znesek/ocena odloženih terjatev za davek zaradi razlik med vrednotenjem sredstva ali obveznosti po Solventnosti II in njegovo/njeno davčno osnovo, če je bila bilanca stanja glede na vrednotenje po Solventnosti II pripravljena po takojšnji izgubi, opisani v členu 207(1) in (2) Delegirane uredbe (EU) 2015/35. Ta celica mora ostati prazna, če je v celici R0590/C0109 vneseno ‚1 – Da‘.

R0630/C0110

Odložene obveznosti za davek – pred šokom

Znesek odloženih obveznosti za davek v bilanci stanja glede na vrednotenje po Solventnosti II pred takojšnjo izgubo, opisano v členu 207(1) in (2) Delegirane uredbe (EU) 2015/35. Znesek odloženih obveznosti za davek v tej celici mora biti skladen z vrednostjo v celici R0780/C0010 v oddelku S.02.01.

R0630/C0120

Odložene obveznosti za davek – po šoku

Znesek/ocena odloženih obveznosti za davek, če je bila bilanca stanja glede na vrednotenje po Solventnosti II pripravljena po takojšnji izgubi, opisani v členu 207(1) in (2) Delegirane uredbe (EU) 2015/35.

Ta celica mora ostati prazna v primeru pristopa na podlagi povprečne davčne stopnje in če je v celici R0590/C0109 vneseno ‚1 – Da‘.

R0640/C0130

Znesek/ocena LAC DT

Znesek/ocena absorpcijskih kapacitet odloženih davkov, kot je določeno v členu 207 Delegirane uredbe (EU) 2015/35. Znesek absorpcijskih kapacitet v tej celici mora biti enak vrednosti v celici R0310/C0100 v oddelku S.25.02.01.03.

R0650/C0130

Znesek/ocena LAC DT, utemeljenih z razveljavitvijo odloženih obveznosti za davek

Znesek/ocena absorpcijskih kapacitet odloženih davkov, izračunanih v skladu s členom 207 Delegirane uredbe (EU) 2015/35, utemeljenih z razveljavitvijo odloženih obveznosti za davek

R0660/C0130

Znesek/ocena LAC DT, utemeljenih s sklicevanjem na verjeten prihodnji obdavčljivi gospodarski dobiček

Znesek/ocena absorpcijskih kapacitet odloženih davkov, izračunanih v skladu s členom 207 Delegirane uredbe (EU) 2015/35, utemeljenih s sklicevanjem na verjeten prihodnji obdavčljivi gospodarski dobiček.

R0670/C0130

Znesek/ocena LAC DT, utemeljenih s prenosom v pretekla obdobja, tekoče leto

Znesek/ocena absorpcijskih kapacitet odloženih davkov, izračunanih v skladu s členom 207 Delegirane uredbe (EU) 2015/35, utemeljenih z dobičkom iz preteklih let. Znesek izgub, razporejenih na naslednje leto.

R0680/C0130

Znesek/ocena LAC DT, utemeljenih s prenosom v pretekla obdobja, prihodnja leta

Znesek/ocena absorpcijskih kapacitet odloženih davkov, kot je določeno v členu 207 Delegirane uredbe (EU) 2015/35, utemeljenih z dobičkom iz preteklih let. Znesek izgub, razporejenih na leta po naslednjem letu.

R0690/C0130

Znesek/ocena največjih LAC DT

Najvišji znesek absorpcijskih kapacitet odloženih davkov, ki bi bil lahko na voljo, pred oceno, ali se povečanje neto odloženih terjatev za davek lahko uporabi za namene prilagoditve, kot je določeno v členu 207(2) Delegirane uredbe (EU) 2015/35. “;

(7)

v oddelku S.26.01 – Zahtevani solventnostni kapital – Tržno tveganje se tabela spremeni:

(a)

vrstica R0010/C0010 se črta;

(b)

med vrstici Z0030 in R0020/C0010 se vstavi naslednja vrstica:

„R0012/C0010

Poenostavitve za tveganje razpona – obveznice in krediti

Uporabijo se možnosti z naslednjega zaključenega seznama:

1 –

poenostavitev za člen 104

2 –

poenostavitve za člen 105a

9 –

poenostavitve niso uporabljene

Možnosti 1 in 2 se lahko uporabita hkrati.

Če je R0012/C0010 = 1, se za R0410 izpolnita samo C0060 in C0080. “;

(c)

pred vrstico R0020/C0010 se vstavi naslednja vrstica:

„R0014/C0010

Poenostavitve za koncentracijo tržnega tveganja – uporabljene poenostavitve

Uporabi se ena od možnosti z naslednjega zaključenega seznama:

1 –

poenostavitve za člen 105a

9 –

poenostavitve niso uporabljene“;

(d)

koda vrstice R0220–R0240/C0020 se nadomesti z „R0221–R0240/C0020“;

(e)

koda vrstice R0220–R0240/C0040 se nadomesti z „R0221–R0240/C0040“;

(f)

koda vrstice R0260–R0280/C0020 se nadomesti z „R0261–R0280/C0020“;

(g)

koda vrstice R0260–R0280/C0040 se nadomesti z „R0261–R0280/C0040“;

(h)

vrstice med vrsticama R0261–R0280/C0040 in R0292/C0020 se črtajo;

(i)

med vrstici R0260–R0280/C0040 in R0292/C0020 se vstavijo naslednje vrstice:

„R0291/C0020, R0293–R0295/C0020

Začetne absolutne vrednosti pred šokom – Sredstva – Tveganje lastniških vrednostnih papirjev – Kvalificirani lastniški vrednostni papirji infrastrukturnih podjetij

To je začetna absolutna vrednost sredstev, občutljivih na tveganje lastniških vrednostnih papirjev, za vsako vrsto kvalificiranih lastniških vrednostnih papirjev infrastrukturnih podjetij.

Izterljivi zneski iz pozavarovanj in namenskih družb se ne vključijo v to celico.

R0291/C0030, R0293–R0295/C0030

Začetne absolutne vrednosti pred šokom – Obveznosti – Tveganje lastniških vrednostnih papirjev – Kvalificirani lastniški vrednostni papirji infrastrukturnih podjetij

To je začetna absolutna vrednost obveznosti, občutljivih na tveganje lastniških vrednostnih papirjev, za vsako vrsto kvalificiranih lastniških vrednostnih papirjev infrastrukturnih podjetij.

Znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij ne vključuje izterljivih zneskov iz pozavarovanj in namenskih družb.

R0291/C0040, R0293–R0295/C0040

Absolutne vrednosti po šoku – Sredstva – Tveganje lastniških vrednostnih papirjev – Kvalificirani lastniški vrednostni papirji infrastrukturnih podjetij

To je absolutna vrednost sredstev, občutljivih na tveganje lastniških vrednostnih papirjev, za vsako vrsto kvalificiranih lastniških vrednostnih papirjev infrastrukturnih podjetij, po šoku.

Izterljivi zneski iz pozavarovanj in namenskih družb se ne vključijo v to celico.

R0291/C0050, R0293–R0295/C0050

Absolutne vrednosti po šoku – Obveznosti (po upoštevanju absorpcijskih kapacitet zavarovalno-tehničnih rezervacij) – Tveganje lastniških vrednostnih papirjev – Kvalificirani lastniški vrednostni papirji infrastrukturnih podjetij

To je absolutna vrednost obveznosti, občutljivih na tveganje lastniških vrednostnih papirjev (za vsako vrsto kvalificiranih lastniških vrednostnih papirjev infrastrukturnih podjetij), po šoku in po uporabi prilagoditve za absorpcijske kapacitete zavarovalno-tehničnih rezervacij.

Znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij ne vključuje izterljivih zneskov iz pozavarovanj in namenskih družb.

R0291/C0060, R0293–R0295/C0060

Absolutna vrednost po šoku – Neto zahtevani solventnostni kapital – Tveganje lastniških vrednostnih papirjev – Kvalificirani lastniški vrednostni papirji infrastrukturnih podjetij

To je neto kapitalska zahteva za tveganje lastniških vrednostnih papirjev (za vsako vrsto kvalificiranih lastniških vrednostnih papirjev infrastrukturnih podjetij) po uporabi prilagoditve za absorpcijske kapacitete zavarovalno-tehničnih rezervacij.

R0291/C0070, R0293–R0295/C0070

Absolutne vrednosti po šoku – Obveznosti (pred upoštevanjem absorpcijskih kapacitet zavarovalno-tehničnih rezervacij) – Tveganje lastniških vrednostnih papirjev – Kvalificirani lastniški vrednostni papirji infrastrukturnih podjetij

To je absolutna vrednost obveznosti, občutljivih na tveganje lastniških vrednostnih papirjev (za vsako vrsto kvalificiranih lastniških vrednostnih papirjev infrastrukturnih podjetij), po šoku, vendar pred uporabo prilagoditve za absorpcijske kapacitete zavarovalno-tehničnih rezervacij.

Znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij ne vključuje izterljivih zneskov iz pozavarovanj in namenskih družb.

R0291/C0080, R0293–R0295/C0080

Absolutna vrednost po šoku – Bruto zahtevani solventnostni kapital – Tveganje lastniških vrednostnih papirjev – Kvalificirani lastniški vrednostni papirji infrastrukturnih podjetij

To je bruto kapitalska zahteva za tveganje lastniških vrednostnih papirjev za vsako vrsto kvalificiranih lastniških vrednostnih papirjev infrastrukturnih podjetij, tj. pred uporabo prilagoditve za absorpcijske kapacitete zavarovalno-tehničnih rezervacij. “;

(j)

vrstice med vrsticama R0291/C0080, R0293–R0295/C0080 in vrstico R0300/C0020 se črtajo;

(k)

med vrstici R0291/C0080, R0293–R0295/C0080 in vrstico R0300/C0020 se vstavijo naslednje vrstice:

„R0292/C0020, R0296–R0298/C0020

Začetne absolutne vrednosti pred šokom – Sredstva – Tveganje lastniških vrednostnih papirjev – Kvalificirani lastniški vrednostni papirji za financiranje infrastrukture razen kvalificiranih lastniških vrednostnih papirjev infrastrukturnih podjetij

To je začetna absolutna vrednost sredstev, občutljivih na tveganje lastniških vrednostnih papirjev, za vsako vrsto kvalificiranih lastniških vrednostnih papirjev za financiranje infrastrukture razen kvalificiranih lastniških vrednostnih papirjev infrastrukturnih podjetij.

Izterljivi zneski iz pozavarovanj in namenskih družb se ne vključijo v to celico.

R0292/C0030, R0296–R0298/C0030

Začetne absolutne vrednosti pred šokom – Obveznosti – Tveganje lastniških vrednostnih papirjev – Kvalificirani lastniški vrednostni papirji za financiranje infrastrukture razen kvalificiranih lastniških vrednostnih papirjev infrastrukturnih podjetij

To je začetna absolutna vrednost obveznosti, občutljivih na tveganje lastniških vrednostnih papirjev, za vsako vrsto kvalificiranih lastniških vrednostnih papirjev za financiranje infrastrukture razen kvalificiranih lastniških vrednostnih papirjev infrastrukturnih podjetij.

Znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij ne vključuje izterljivih zneskov iz pozavarovanj in namenskih družb.

R0292/C0040, R0296–R0298/C0040

Absolutne vrednosti po šoku – Sredstva – Tveganje lastniških vrednostnih papirjev – Kvalificirani lastniški vrednostni papirji za financiranje infrastrukture razen kvalificiranih lastniških vrednostnih papirjev infrastrukturnih podjetij

To je absolutna vrednost sredstev, občutljivih na tveganje lastniških vrednostnih papirjev, za vsako vrsto kvalificiranih lastniških vrednostnih papirjev za financiranje infrastrukture razen kvalificiranih lastniških vrednostnih papirjev infrastrukturnih podjetij, po šoku.

Izterljivi zneski iz pozavarovanj in namenskih družb se ne vključijo v to celico.

R0292/C0050, R0296–R0298/C0050

Absolutne vrednosti po šoku – Obveznosti (po upoštevanju absorpcijskih kapacitet zavarovalno-tehničnih rezervacij) – Tveganje lastniških vrednostnih papirjev – Kvalificirani lastniški vrednostni papirji za financiranje infrastrukture razen kvalificiranih lastniških vrednostnih papirjev infrastrukturnih podjetij

To je absolutna vrednost obveznosti, občutljivih na tveganje lastniških vrednostnih papirjev (za vsako vrsto kvalificiranih lastniških vrednostnih papirjev za financiranje infrastrukture razen kvalificiranih lastniških vrednostnih papirjev infrastrukturnih podjetij), po šoku in po uporabi prilagoditve za absorpcijske kapacitete zavarovalno-tehničnih rezervacij.

Znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij ne vključuje izterljivih zneskov iz pozavarovanj in namenskih družb.

R0292/C0060, R0296–R0298/C0060

Absolutna vrednost po šoku – Neto zahtevani solventnostni kapital – Tveganje lastniških vrednostnih papirjev – Kvalificirani lastniški vrednostni papirji za financiranje infrastrukture razen kvalificiranih lastniških vrednostnih papirjev infrastrukturnih podjetij

To je neto kapitalska zahteva za tveganje lastniških vrednostnih papirjev (za vsako vrsto kvalificiranih lastniških vrednostnih papirjev za financiranje infrastrukture razen kvalificiranih lastniških vrednostnih papirjev infrastrukturnih podjetij) po uporabi prilagoditve za absorpcijske kapacitete zavarovalno-tehničnih rezervacij.

R0292/C0070, R0296–R0298/C0070

Absolutne vrednosti po šoku – Obveznosti (pred upoštevanjem absorpcijskih kapacitet zavarovalno-tehničnih rezervacij) – Tveganje lastniških vrednostnih papirjev – Kvalificirani lastniški vrednostni papirji za financiranje infrastrukture razen kvalificiranih lastniških vrednostnih papirjev infrastrukturnih podjetij

To je absolutna vrednost obveznosti, občutljivih na tveganje lastniških vrednostnih papirjev (za vsako vrsto kvalificiranih lastniških vrednostnih papirjev za financiranje infrastrukture razen kvalificiranih lastniških vrednostnih papirjev infrastrukturnih podjetij), po šoku, vendar pred uporabo prilagoditve za absorpcijske kapacitete zavarovalno-tehničnih rezervacij.

Znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij ne vključuje izterljivih zneskov iz pozavarovanj in namenskih družb.

R0292/C0080, R0296–R0298/C0080

Absolutna vrednost po šoku – Bruto zahtevani solventnostni kapital – Tveganje lastniških vrednostnih papirjev – Kvalificirani lastniški vrednostni papirji za financiranje infrastrukture razen kvalificiranih lastniških vrednostnih papirjev infrastrukturnih podjetij

To je bruto kapitalska zahteva za tveganje lastniških vrednostnih papirjev za vsako vrsto kvalificiranih lastniških vrednostnih papirjev za financiranje infrastrukture razen kvalificiranih lastniških vrednostnih papirjev infrastrukturnih podjetij, tj. pred uporabo prilagoditve za absorpcijske kapacitete zavarovalno-tehničnih rezervacij. “;

(l)

vrstice med vrsticama R0450/C0080 in R0480/C0020 se črtajo;

(m)

med vrstici R0450/C0080 in R0480/C0020 se vstavijo naslednje vrstice:

„R0461/C0020

Začetne absolutne vrednosti pred šokom – Sredstva – Tveganje razpona – Pozicije v listinjenju – Prednostno listinjenje STS

To je absolutna vrednost sredstev, občutljivih na tveganje razpona pri pozicijah v prednostnem listinjenju STS.

Izterljivi zneski iz pozavarovanj in namenskih družb se ne vključijo v to celico.

R0461/C0030

Začetne absolutne vrednosti pred šokom – Obveznosti – Tveganje razpona – Pozicije v listinjenju – Prednostno listinjenje STS

To je absolutna vrednost obveznosti, občutljivih na tveganje razpona, pri pozicijah v prednostnem listinjenju STS.

Ta vrednost se sporoči samo, če je možno delitev med vrstice R0461 do R0483 izpeljati iz metode, uporabljene za izračun. Če delitev ni možna, se izpolni samo vrstica R0450.

Znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij ne vključuje izterljivih zneskov iz pozavarovanj in namenskih družb.

R0461/C0040

Absolutne vrednosti po šoku – Sredstva – Tveganje razpona – Pozicije v listinjenju – Prednostno listinjenje STS

To je absolutna vrednost sredstev, občutljivih na tveganje razpona pri pozicijah v prednostnem listinjenju STS, po šoku.

Izterljivi zneski iz pozavarovanj in namenskih družb se ne vključijo v to celico.

R0461/C0050

Absolutne vrednosti po šoku – Obveznosti (po upoštevanju absorpcijskih kapacitet zavarovalno-tehničnih rezervacij) – Tveganje razpona – Pozicije v listinjenju – Prednostno listinjenje STS

To je absolutna vrednost obveznosti, občutljivih na tveganje razpona, pri pozicijah v prednostnem listinjenju STS, po šoku in po uporabi prilagoditve za absorpcijske kapacitete zavarovalno-tehničnih rezervacij.

Ta vrednost se sporoči samo, če je možno delitev med vrstice R0461 do R0483 izpeljati iz metode, uporabljene za izračun. Če delitev ni možna, se izpolni samo vrstica R0450.

Znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij ne vključuje izterljivih zneskov iz pozavarovanj in namenskih družb.

R0461/C0060

Absolutna vrednost po šoku – Neto zahtevani solventnostni kapital – Tveganje razpona – Pozicije v listinjenju – Prednostno listinjenje STS

To je neto kapitalska zahteva za tveganje razpona pri pozicijah v prednostnem listinjenju STS po uporabi prilagoditve za absorpcijske kapacitete zavarovalno-tehničnih rezervacij.

Ta vrednost se sporoči samo, če je možno delitev med vrstice R0461 do R0483 izpeljati iz metode, uporabljene za izračun. Če delitev ni možna, se izpolni samo vrstica R0450.

R0461/C0070

Absolutne vrednosti po šoku – Obveznosti (pred upoštevanjem absorpcijskih kapacitet zavarovalno-tehničnih rezervacij) – Tveganje razpona – Pozicije v listinjenju – Prednostno listinjenje STS

To je absolutna vrednost obveznosti, občutljivih na tveganje razpona, pri pozicijah v prednostnem listinjenju STS, po šoku, vendar pred uporabo prilagoditve za absorpcijske kapacitete zavarovalno-tehničnih rezervacij.

Ta vrednost se sporoči samo, če je možno delitev med vrstice R0461 do R0483 izpeljati iz metode, uporabljene za izračun. Če delitev ni možna, se izpolni samo vrstica R0450.

Znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij ne vključuje izterljivih zneskov iz pozavarovanj in namenskih družb.

R0461/C0080

Absolutna vrednost po šoku – Bruto zahtevani solventnostni kapital – Tveganje razpona – Pozicije v listinjenju – Prednostno listinjenje STS

To je bruto kapitalska zahteva za tveganje razpona pri pozicijah v prednostnem listinjenju STS, tj. pred uporabo prilagoditve za absorpcijske kapacitete zavarovalno-tehničnih rezervacij.

Ta vrednost se sporoči samo, če je možno delitev med vrstice R0461 do R0483 izpeljati iz metode, uporabljene za izračun. Če delitev ni možna, se izpolni samo vrstica R0450.

R0462/C0020

Začetne absolutne vrednosti pred šokom – Sredstva – Tveganje razpona – Pozicije v listinjenju – Neprednostno listinjenje STS

To je absolutna vrednost sredstev, občutljivih na tveganje razpona pri pozicijah v neprednostnem listinjenju STS.

Izterljivi zneski iz pozavarovanj in namenskih družb se ne vključijo v to celico.

R0462/C0030

Začetne absolutne vrednosti pred šokom – Obveznosti – Tveganje razpona – Pozicije v listinjenju – Neprednostno listinjenje STS

To je absolutna vrednost obveznosti, občutljivih na tveganje razpona, pri pozicijah v neprednostnem listinjenju STS.

Ta vrednost se sporoči samo, če je možno delitev med vrstice R0461 do R0483 izpeljati iz metode, uporabljene za izračun. Če delitev ni možna, se izpolni samo vrstica R0450.

Znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij ne vključuje izterljivih zneskov iz pozavarovanj in namenskih družb.

R0462/C0040

Absolutne vrednosti po šoku – Sredstva – Tveganje razpona – Pozicije v listinjenju – Neprednostno listinjenje STS

To je absolutna vrednost sredstev, občutljivih na tveganje razpona pri pozicijah v neprednostnem listinjenju STS, po šoku.

Izterljivi zneski iz pozavarovanj in namenskih družb se ne vključijo v to celico.

R0462/C0050

Absolutne vrednosti po šoku – Obveznosti (po upoštevanju absorpcijskih kapacitet zavarovalno-tehničnih rezervacij) – Tveganje razpona – Pozicije v listinjenju – Neprednostno listinjenje STS

To je absolutna vrednost obveznosti, občutljivih na tveganje razpona, pri pozicijah v neprednostnem listinjenju STS, po šoku in po uporabi prilagoditve za absorpcijske kapacitete zavarovalno-tehničnih rezervacij.

Ta vrednost se sporoči samo, če je možno delitev med vrstice R0461 do R0483 izpeljati iz metode, uporabljene za izračun zahtevanega solventnostnega kapitala za tveganje razpona. Če delitev ni možna, se izpolni samo vrstica R0450.

Znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij ne vključuje izterljivih zneskov iz pozavarovanj in namenskih družb.

R0462/C0060

Absolutna vrednost po šoku – Neto zahtevani solventnostni kapital – Tveganje razpona – Pozicije v listinjenju – Neprednostno listinjenje STS

To je neto kapitalska zahteva za tveganje razpona pri pozicijah v neprednostnem listinjenju STS po uporabi prilagoditve za absorpcijske kapacitete zavarovalno-tehničnih rezervacij.

Ta vrednost se sporoči samo, če je možno delitev med vrstice R0461 do R0483 izpeljati iz metode, uporabljene za izračun zahtevanega solventnostnega kapitala za tveganje razpona. Če delitev ni možna, se izpolni samo vrstica R0450.

R0462/C0070

Absolutne vrednosti po šoku – Obveznosti (pred upoštevanjem absorpcijskih kapacitet zavarovalno-tehničnih rezervacij) – Tveganje razpona – Pozicije v listinjenju – Neprednostno listinjenje STS

To je absolutna vrednost obveznosti, občutljivih na tveganje razpona, pri pozicijah v neprednostnem listinjenju STS, po šoku, vendar pred uporabo prilagoditve za absorpcijske kapacitete zavarovalno-tehničnih rezervacij.

Ta vrednost se sporoči samo, če je možno delitev med vrstice R0461 do R0483 izpeljati iz metode, uporabljene za izračun zahtevanega solventnostnega kapitala za tveganje razpona. Če delitev ni možna, se izpolni samo vrstica R0450.

Znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij ne vključuje izterljivih zneskov iz pozavarovanj in namenskih družb.

R0462/C0080

Absolutna vrednost po šoku – Bruto zahtevani solventnostni kapital – Tveganje razpona – Pozicije v listinjenju – Neprednostno listinjenje STS

To je bruto kapitalska zahteva za tveganje razpona pri pozicijah v neprednostnem listinjenju STS, tj. pred uporabo prilagoditve za absorpcijske kapacitete zavarovalno-tehničnih rezervacij.

Ta vrednost se sporoči samo, če je možno delitev med vrstice R0461 do R0483 izpeljati iz metode, uporabljene za izračun zahtevanega solventnostnega kapitala za tveganje razpona. Če delitev ni možna, se izpolni samo vrstica R0450. “;

(n)

za vrstico R0480/C0080 se vstavijo naslednje vrstice:

„R0481/C0020

Začetne absolutne vrednosti pred šokom – Sredstva – Tveganje razpona – Pozicije v listinjenju – Drugo listinjenje

To je absolutna vrednost sredstev, občutljivih na tveganje razpona pri pozicijah v drugem listinjenju.

Izterljivi zneski iz pozavarovanj in namenskih družb se ne vključijo v to celico.

R0481/C0030

Začetne absolutne vrednosti pred šokom – Obveznosti – Tveganje razpona – Pozicije v listinjenju – Drugo listinjenje

To je absolutna vrednost obveznosti, občutljivih na tveganje razpona, pri pozicijah v drugem listinjenju.

Ta vrednost se sporoči samo, če je možno delitev med vrstice R0461 do R0483 izpeljati iz metode, uporabljene za izračun zahtevanega solventnostnega kapitala za tveganje razpona. Če delitev ni možna, se izpolni samo vrstica R0450.

Znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij ne vključuje izterljivih zneskov iz pozavarovanj in namenskih družb.

R0481/C0040

Absolutne vrednosti po šoku – Sredstva – Tveganje razpona – Pozicije v listinjenju – Drugo listinjenje

To je absolutna vrednost sredstev, občutljivih na tveganje razpona pri pozicijah v drugem listinjenju, po šoku.

Izterljivi zneski iz pozavarovanj in namenskih družb se ne vključijo v to celico.

R0481/C0050

Absolutne vrednosti po šoku – Obveznosti (po upoštevanju absorpcijskih kapacitet zavarovalno-tehničnih rezervacij) – Tveganje razpona – Pozicije v listinjenju – Drugo listinjenje

To je absolutna vrednost obveznosti, občutljivih na tveganje razpona, pri pozicijah v drugem listinjenju, po šoku in po uporabi prilagoditve za absorpcijske kapacitete zavarovalno-tehničnih rezervacij.

Ta vrednost se sporoči samo, če je možno delitev med vrstice R0461 do R0483 izpeljati iz metode, uporabljene za izračun zahtevanega solventnostnega kapitala za tveganje razpona. Če delitev ni možna, se izpolni samo vrstica R0450.

Znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij ne vključuje izterljivih zneskov iz pozavarovanj in namenskih družb.

R0481/C0060

Absolutna vrednost po šoku – Neto zahtevani solventnostni kapital – Tveganje razpona – Pozicije v listinjenju – Drugo listinjenje

To je neto kapitalska zahteva za tveganje razpona pri pozicijah v drugem listinjenju po uporabi prilagoditve za absorpcijske kapacitete zavarovalno-tehničnih rezervacij.

Ta vrednost se sporoči samo, če je možno delitev med vrstice R0461 do R0483 izpeljati iz metode, uporabljene za izračun zahtevanega solventnostnega kapitala za tveganje razpona. Če delitev ni možna, se izpolni samo vrstica R0450.

R0481/C0070

Absolutne vrednosti po šoku – Obveznosti (pred upoštevanjem absorpcijskih kapacitet zavarovalno-tehničnih rezervacij) – Tveganje razpona – Pozicije v listinjenju – Drugo listinjenje

To je absolutna vrednost obveznosti, občutljivih na tveganje razpona, pri pozicijah v drugem listinjenju, po šoku, vendar pred uporabo prilagoditve za absorpcijske kapacitete zavarovalno-tehničnih rezervacij.

Ta vrednost se sporoči samo, če je možno delitev med vrstice R0461 do R0483 izpeljati iz metode, uporabljene za izračun zahtevanega solventnostnega kapitala za tveganje razpona. Če delitev ni možna, se izpolni samo vrstica R0450.

Znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij ne vključuje izterljivih zneskov iz pozavarovanj in namenskih družb.

R0481/C0080

Absolutna vrednost po šoku – Bruto zahtevani solventnostni kapital – Tveganje razpona – Pozicije v listinjenju – Drugo listinjenje

To je bruto kapitalska zahteva za tveganje razpona pri pozicijah v drugem listinjenju, tj. pred uporabo prilagoditve za absorpcijske kapacitete zavarovalno-tehničnih rezervacij.

Ta vrednost se sporoči samo, če je možno delitev med vrstice R0461 do R0483 izpeljati iz metode, uporabljene za izračun zahtevanega solventnostnega kapitala za tveganje razpona. Če delitev ni možna, se izpolni samo vrstica R0450.

R0482/C0020

Začetne absolutne vrednosti pred šokom – Sredstva – Tveganje razpona – Pozicije v listinjenju – Prehodno listinjenje tipa 1

To je absolutna vrednost sredstev, občutljivih na tveganje razpona pri pozicijah v prehodnem listinjenju tipa 1.

Izterljivi zneski iz pozavarovanj in namenskih družb se ne vključijo v to celico.

R0482/C0030

Začetne absolutne vrednosti pred šokom – Obveznosti – Tveganje razpona – Pozicije v listinjenju – Prehodno listinjenje tipa 1

To je absolutna vrednost obveznosti, občutljivih na tveganje razpona, pri pozicijah v prehodnem listinjenju tipa 1.

Ta vrednost se sporoči samo, če je možno delitev med vrstice R0461 do R0483 izpeljati iz metode, uporabljene za izračun zahtevanega solventnostnega kapitala za tveganje razpona. Če delitev ni možna, se izpolni samo vrstica R0450.

Znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij ne vključuje izterljivih zneskov iz pozavarovanj in namenskih družb.

R0482/C0040

Absolutne vrednosti po šoku – Sredstva – Tveganje razpona – Pozicije v listinjenju – Prehodno listinjenje tipa 1

To je absolutna vrednost sredstev, občutljivih na tveganje razpona pri pozicijah v prehodnem listinjenju tipa 1, po šoku.

Izterljivi zneski iz pozavarovanj in namenskih družb se ne vključijo v to celico.

R0482/C0050

Absolutne vrednosti po šoku – Obveznosti (po upoštevanju absorpcijskih kapacitet zavarovalno-tehničnih rezervacij) – Tveganje razpona – Pozicije v listinjenju – Prehodno listinjenje tipa 1

To je absolutna vrednost obveznosti, občutljivih na tveganje razpona, pri pozicijah v prehodnem listinjenju tipa 1, po šoku in po uporabi prilagoditve za absorpcijske kapacitete zavarovalno-tehničnih rezervacij.

Ta vrednost se sporoči samo, če je možno delitev med vrstice R0461 do R0483 izpeljati iz metode, uporabljene za izračun zahtevanega solventnostnega kapitala za tveganje razpona. Če delitev ni možna, se izpolni samo vrstica R0450.

Znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij ne vključuje izterljivih zneskov iz pozavarovanj in namenskih družb.

R0482/C0060

Absolutna vrednost po šoku – Neto zahtevani solventnostni kapital – Tveganje razpona – Pozicije v listinjenju – Prehodno listinjenje tipa 1

To je neto kapitalska zahteva za tveganje razpona pri pozicijah v prehodnem listinjenju tipa 1 po uporabi prilagoditve za absorpcijske kapacitete zavarovalno-tehničnih rezervacij.

Ta vrednost se sporoči samo, če je možno delitev med vrstice R0461 do R0483 izpeljati iz metode, uporabljene za izračun zahtevanega solventnostnega kapitala za tveganje razpona. Če delitev ni možna, se izpolni samo vrstica R0450.

R0482/C0070

Absolutne vrednosti po šoku – Obveznosti (pred upoštevanjem absorpcijskih kapacitet zavarovalno-tehničnih rezervacij) – Tveganje razpona – Pozicije v listinjenju – Prehodno listinjenje tipa 1

To je absolutna vrednost obveznosti, občutljivih na tveganje razpona, pri pozicijah v prehodnem listinjenju tipa 1, po šoku, vendar pred uporabo prilagoditve za absorpcijske kapacitete zavarovalno-tehničnih rezervacij.

Ta vrednost se sporoči samo, če je možno delitev med vrstice R0461 do R0483 izpeljati iz metode, uporabljene za izračun zahtevanega solventnostnega kapitala za tveganje razpona. Če delitev ni možna, se izpolni samo vrstica R0450.

Znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij ne vključuje izterljivih zneskov iz pozavarovanj in namenskih družb.

R0482/C0080

Absolutna vrednost po šoku – Bruto zahtevani solventnostni kapital – Tveganje razpona – Pozicije v listinjenju – Prehodno listinjenje tipa 1

To je bruto kapitalska zahteva za tveganje razpona pri pozicijah v prehodnem listinjenju tipa 1, tj. pred uporabo prilagoditve za absorpcijske kapacitete zavarovalno-tehničnih rezervacij.

Ta vrednost se sporoči samo, če je možno delitev med vrstice R0461 do R0483 izpeljati iz metode, uporabljene za izračun zahtevanega solventnostnega kapitala za tveganje razpona. Če delitev ni možna, se izpolni samo vrstica R0450.

R0483/C0020

Začetne absolutne vrednosti pred šokom – Sredstva – Tveganje razpona – Pozicije v listinjenju – Zajamčeno listinjenje STS

To je absolutna vrednost sredstev, občutljivih na tveganje razpona pri pozicijah v zajamčenem listinjenju STS.

Izterljivi zneski iz pozavarovanj in namenskih družb se ne vključijo v to celico.

R0483/C0030

Začetne absolutne vrednosti pred šokom – Obveznosti – Tveganje razpona – Pozicije v listinjenju – Zajamčeno listinjenje STS

To je absolutna vrednost obveznosti, občutljivih na tveganje razpona, pri pozicijah v zajamčenem listinjenju STS.

Ta vrednost se sporoči samo, če je možno delitev med vrstice R0461 do R0483 izpeljati iz metode, uporabljene za izračun zahtevanega solventnostnega kapitala za tveganje razpona. Če delitev ni možna, se izpolni samo vrstica R0450.

Znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij ne vključuje izterljivih zneskov iz pozavarovanj in namenskih družb.

R0483/C0040

Absolutne vrednosti po šoku – Sredstva – Tveganje razpona – Pozicije v listinjenju – Zajamčeno listinjenje STS

To je absolutna vrednost sredstev, občutljivih na tveganje razpona pri pozicijah v zajamčenem listinjenju STS, po šoku.

Izterljivi zneski iz pozavarovanj in namenskih družb se ne vključijo v to celico.

R0483/C0050

Absolutne vrednosti po šoku – Obveznosti (po upoštevanju absorpcijskih kapacitet zavarovalno-tehničnih rezervacij) – Tveganje razpona – Pozicije v listinjenju – Zajamčeno listinjenje STS

To je absolutna vrednost obveznosti, občutljivih na tveganje razpona, pri pozicijah v zajamčenem listinjenju STS, po šoku in po uporabi prilagoditve za absorpcijske kapacitete zavarovalno-tehničnih rezervacij.

Ta vrednost se sporoči samo, če je možno delitev med vrstice R0461 do R0483 izpeljati iz metode, uporabljene za izračun zahtevanega solventnostnega kapitala za tveganje razpona. Če delitev ni možna, se izpolni samo vrstica R0450.

Znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij ne vključuje izterljivih zneskov iz pozavarovanj in namenskih družb.

R0483/C0060

Absolutna vrednost po šoku – Neto zahtevani solventnostni kapital – Tveganje razpona – Pozicije v listinjenju – Zajamčeno listinjenje STS

To je neto kapitalska zahteva za tveganje razpona pri pozicijah v zajamčenem listinjenju STS po uporabi prilagoditve za absorpcijske kapacitete zavarovalno-tehničnih rezervacij.

Ta vrednost se sporoči samo, če je možno delitev med vrstice R0461 do R0483 izpeljati iz metode, uporabljene za izračun zahtevanega solventnostnega kapitala za tveganje razpona. Če delitev ni možna, se izpolni samo vrstica R0450.

R0483/C0070

Absolutne vrednosti po šoku – Obveznosti (pred upoštevanjem absorpcijskih kapacitet zavarovalno-tehničnih rezervacij) – Tveganje razpona – Pozicije v listinjenju – Zajamčeno listinjenje STS

To je absolutna vrednost obveznosti, občutljivih na tveganje razpona, pri pozicijah v zajamčenem listinjenju STS, po šoku, vendar pred uporabo prilagoditve za absorpcijske kapacitete zavarovalno-tehničnih rezervacij.

Ta vrednost se sporoči samo, če je možno delitev med vrstice R0461 do R0483 izpeljati iz metode, uporabljene za izračun zahtevanega solventnostnega kapitala za tveganje razpona. Če delitev ni možna, se izpolni samo vrstica R0450.

Znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij ne vključuje izterljivih zneskov iz pozavarovanj in namenskih družb.

R0483/C0080

Absolutna vrednost po šoku – Bruto zahtevani solventnostni kapital – Tveganje razpona – Pozicije v listinjenju – Zajamčeno listinjenje STS

To je bruto kapitalska zahteva za tveganje razpona pri pozicijah v zajamčenem listinjenju STS, tj. pred uporabo prilagoditve za absorpcijske kapacitete zavarovalno-tehničnih rezervacij.

Ta vrednost se sporoči samo, če je možno delitev med vrstice R0461 do R0483 izpeljati iz metode, uporabljene za izračun zahtevanega solventnostnega kapitala za tveganje razpona. Če delitev ni možna, se izpolni samo vrstica R0450. “;

(8)

v oddelku S.26.02 – Zahtevani solventnostni kapital – Tveganje neplačila nasprotne stranke se tabela spremeni:

(a)

v tretjem stolpcu („Navodila“) vrstice R0010/C0010 se besedilo nadomesti z naslednjim:

„Navedite, ali je podjetje pri izračunu tveganja neplačila nasprotne stranke uporabilo poenostavitve. Uporabijo se možnosti z naslednjega zaključenega seznama:

3 –

poenostavitev za dogovore o združevanju, člen 109

4 –

poenostavitev za skupine posameznih izpostavljenosti, člen 110

5 –

poenostavitev za izgubo ob neplačilu pri ureditvah pozavarovanja, člena 112a

6 –

poenostavitev za izpostavljenosti tipa 1, člen 112b

7 –

poenostavitev za učinek na zmanjševanje tveganj pri ureditvah pozavarovanja, člen 111

9 –

poenostavitve niso uporabljene

Možnosti 3 do 7 se lahko uporabijo hkrati.

Če je za izpostavljenosti tipa 1 R0010/C0010 = 4 ali 6, se za R0100 izpolni samo R0100/C0080. “;

(b)

v tretjem stolpcu („Navodila“) vrstice R0010/C0080 se besedilo nadomesti z naslednjim:

„To je bruto kapitalska zahteva (pred upoštevanjem absorpcijskih kapacitet zavarovalno-tehničnih rezervacij) za tveganje neplačila nasprotne stranke, ki izhaja iz vseh izpostavljenosti tipa 1.

Če je R0010/C0010 = 4 ali 6, ta postavka predstavlja bruto zahtevani solventnostni kapital z uporabo poenostavitev.“;

(9)

v oddelku S.26.03 – Zahtevani solventnostni kapital – Tveganje iz pogodb življenjskega zavarovanja se v tretjem stolpcu („Navodila“) vrstice R0040/C0010 besedilo nadomesti z naslednjim:

„Navedite, ali je podjetje pri izračunu tveganja predčasne prekinitve polic uporabilo poenostavitve. Uporabijo se naslednje možnosti:

1 –

poenostavitev za namene člena 95

2 –

poenostavitev za namene člena 95a

9 –

poenostavitve niso uporabljene

Možnosti 1 in 2 se lahko uporabita hkrati.

Če je R0040/C0010 = 1, se za R0400 do R0420 izpolnita samo C0060 in C0080.“;

(10)

v oddelku S.26.04 – Zahtevani solventnostni kapital – Tveganje zdravstvenega zavarovanja se tabela spremeni:

(a)

v tretjem stolpcu („Navodila“) vrstice R0050/C0010 se besedilo nadomesti z naslednjim:

„Navedite, ali je podjetje pri izračunu tveganja predčasne prekinitve polic uporabilo poenostavitve. Uporabijo se naslednje možnosti:

1 –

poenostavitev za namene člena 102

2 –

poenostavitev za namene člena 102a

9 –

poenostavitve niso uporabljene

Možnosti 1 in 2 se lahko uporabita hkrati.

Če je R0050/C0010 = 1, se za R0400 do R0420 izpolnita samo C0060 in C0080.“;

(b)

za vrstico R0050/C0010 se vstavi naslednja vrstica:

„R0051/C0010

Poenostavitve – tveganje predčasne prekinitve NSLT zavarovanj

Navedite, ali je podjetje pri izračunu tveganja predčasne prekinitve polic uporabilo poenostavitve. Uporabijo se naslednje možnosti:

1 –

poenostavitev za namene člena 96a

9 –

poenostavitve niso uporabljene “;

(11)

v oddelku S.26.05 – Zahtevani solventnostni kapital – Tveganje iz pogodb neživljenjskega zavarovanja se za vrstico R0010/C0010 tabele vstavi naslednja vrstica:

„R0011/C0010

Uporabljene poenostavitve – tveganje predčasne prekinitve neživljenjskih zavarovanj

Navedite, ali je podjetje pri izračunu tveganja iz pogodb neživljenjskega zavarovanja uporabilo poenostavitve. Uporabijo se naslednje možnosti:

1 –

poenostavitev za namene člena 90a

9 –

poenostavitev ni uporabljena“;

(12)

v oddelku S.26.07 – Zahtevani solventnostni kapital – Poenostavitve se tabela spremeni:

(a)

doda se naslednja tabela:

„Tržno tveganje – Koncentracija tržnega tveganja

R0300/C0300

Delež dolžniškega portfelja

Delež dolžniškega portfelja, za katerega se je opravil poenostavljeni izračun zahtevanega solventnostnega kapitala.

Ta postavka se poroča samo v primeru, da je predloga S.06.02 izvzeta iz poročanja. “;

(b)

za vrstico R0300/C0300 se vstavijo naslednje vrstice:

„Poenostavitve za tveganje naravnih katastrof

R0400/C0320

Nevihta – izbrana utež tveganja pri poenostavitvah za tveganje naravnih katastrof

Vnesite utež tveganja, uporabljeno pri poenostavitvah za tveganje nevihte.

R0400/C0330

Nevihta – vsota izpostavljenosti, za katere so se uporabile poenostavitve za tveganje naravnih katastrof

Vnesite vsoto izpostavljenosti, za katere so se uporabile poenostavitve za tveganje nevihte.

R0410/C0320

Toča – izbrana utež tveganja pri poenostavitvah za tveganje naravnih katastrof

Vnesite utež tveganja, izbrano pri poenostavitvah za tveganje toče.

R0410/C0330

Toča – vsota izpostavljenosti, za katere so se uporabile poenostavitve za tveganje naravnih katastrof

Vnesite vsoto izpostavljenosti, za katere so se uporabile poenostavitve za tveganje toče.

R0420/C0320

Potres – izbrana utež tveganja pri poenostavitvah za tveganje naravnih katastrof

Vnesite utež tveganja, izbrano pri poenostavitvah za tveganje potresa.

R0420/C0330

Potres – vsota izpostavljenosti, za katere so se uporabile poenostavitve za tveganje naravnih katastrof

Vnesite vsoto izpostavljenosti, za katere so se uporabile poenostavitve za tveganje potresa.

R0430/C0320

Poplava – izbrana utež tveganja pri poenostavitvah za tveganje naravnih katastrof

Vnesite utež tveganja, izbrano pri poenostavitvah za tveganje poplave.

R0430/C0330

Poplava – vsota izpostavljenosti, za katere so se uporabile poenostavitve za tveganje naravnih katastrof

Vnesite vsoto izpostavljenosti, za katere so se uporabile poenostavitve za tveganje poplave.

R0440/C0320

Pogrezanje tal – izbrana utež tveganja pri poenostavitvah za tveganje naravnih katastrof

Vnesite utež tveganja, izbrano pri poenostavitvah za tveganje pogrezanja tal.

R0440/C0330

Pogrezanje tal – vsota izpostavljenosti, za katere so se uporabile poenostavitve za tveganje naravnih katastrof

Vnesite vsoto izpostavljenosti, za katere so se uporabile poenostavitve za tveganje pogrezanja tal. “;

(13)

v oddelku S.27.01 – Zahtevani solventnostni kapital – Tveganje katastrofe neživljenjskih in zdravstvenih zavarovanj se tabela spremeni:

(a)

za vrstico Z0030 se vstavita naslednji vrstici:

„R0001/C001

Uporabljene poenostavitve – tveganje požarnega zavarovanja

Navedite, ali je podjetje pri izračunu tveganja požarnega zavarovanja uporabilo poenostavitve. Uporabijo se naslednje možnosti:

1 –

poenostavitve za namene člena 90c

9 –

poenostavitve niso uporabljene

Če je R0001/C0001 = 1, se za R2600 izpolni samo C0880.

R0002/C001

Uporabljene poenostavitve – tveganje naravnih katastrof

Navedite, ali je podjetje pri izračunu tveganja naravnih katastrof uporabilo poenostavitve. Uporabijo se naslednje možnosti:

1 –

poenostavitev za namene člena 90b, nevihta

2 –

poenostavitev za namene člena 90b, potres

3 –

poenostavitev za namene člena 90b, poplava

4 –

poenostavitev za namene člena 90b, toča

5 –

poenostavitev za namene člena 90b, pogrezanje tal

9 –

poenostavitve niso uporabljene

Možnosti 1 do 5 se lahko uporabijo hkrati.“;

(b)

pred vrstico C0760/R2400 se vstavi naslednja tabela:

„Število plovil

C0781/R2421

Število plovil pod pragom 250 000 EUR

To je število plovil pod pragom 250 000 EUR. “;

(c)

v prvem stolpcu vrstice C1170/R3300–R3600, C1190/R3300–R3600, C1210/R3300–R3600, C1230/R3300–R3600, C1250/R3300–R3600 se črta „C1210/R3300–R3600“;

(d)

v prvem stolpcu vrstice C1180/R3300–R3600, C1200/R3300–R3600, C1220/R3300–R3600, C1240/R3300–R3600, C1260/R3300–R3600 se črta „C1220/R3300–R3600“;

(e)

v prvem stolpcu vrstice C1320/R3700–R4010, C1330/R3700–R4010, C1340/R3700–R4010, C1350/R3700–R4010, C1360/R3700–R4010 se črta „C1340/R3700–R4010“;

(14)

v oddelku S.30.02 – Fakultativna kritja za posle življenjskega in neživljenjskega zavarovanja – Podatki o deležih se v tretjem stolpcu („Navodila“) vrstice C0340 tabele zaključeni seznam imenovanih ECAI nadomesti z naslednjim:

„—

Euler Hermes Rating GmbH (koda LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)

Japan Credit Rating Agency Ltd (koda LEI: 35380002378CEGMRVW86)

BCRA-Credit Rating Agency AD (koda LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)

Creditreform Rating AG (koda LEI: 391200PHL11KDUTTST66)

Scope Ratings GmbH (koda LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)

ICAP Group SA (koda LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (koda LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (koda LEI: 529900977LETWLJF3295)

ARC Ratings, S.A. (koda LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)

AM Best Europe

A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (koda LEI: 549300Z2RUKFKV7GON79)

AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (koda LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)

DBRS Ratings Limited (koda LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)

Fitch

Fitch France S.A.S. (koda LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

Fitch Deutschland GmbH (koda LEI: 213800JEMOT1H45VN340)

Fitch Italia S.p.A. (koda LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)

Fitch Polska S.A. (koda LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)

Fitch Ratings España S.A.U. (koda LEI: 213800RENFIIODKETE60)

Fitch Ratings Limited (koda LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

Fitch Ratings CIS Limited (koda LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)

Moody’s

Moody’s Investors Service Cyprus Ltd (koda LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)

Moody’s France S.A.S. (koda LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)

Moody’s Deutschland GmbH (koda LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)

Moody’s Italia S.r.l. (koda LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)

Moody’s Investors Service España S.A. (koda LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)

Moody’s Investors Service Ltd (koda LEI: 549300SM89WABHDNJ349)

Moody’s Investors Service EMEA Ltd (koda LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)

Moody’s Investors Service (Nordics) AB (koda LEI: 549300W79ZVFWJCD2Z23)

Standard & Poor’s

S&P Global Ratings Europe Limited (koda LEI: 5493008B2TU3S6QE1E12)

CRIF Ratings S.r.l. (koda LEI: 8156001AB6A1D740F237)

Capital Intelligence Ratings Ltd (koda LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)

European Rating Agency, a.s. (koda LEI: 097900BFME0000038276)

Axesor Risk Management SL (koda LEI: 959800EC2RH76JYS3844)

Cerved Rating Agency S.p.A. (koda LEI: 8156004AB6C992A99368)

Kroll Bond Rating Agency (koda LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

The Economist Intelligence Unit Ltd (koda LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)

Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (koda LEI: 815600BF4FF53B7C6311)

Spread Research (koda LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)

EuroRating Sp. z o.o. (koda LEI: 25940027QWS5GMO74O03)

HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (koda LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)

Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (koda LEI: 54930016113PD33V1H31)

modeFinance S.r.l. (koda LEI: 815600B85A94A0122614)

INC Rating Sp. z o.o. (koda LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)

Rating-Agentur Expert RA GmbH (koda LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (koda LEI: 5493001NGHOLC41ZSK05)

Nordic Credit Rating AS (koda LEI: 549300MLUDYVRQOOXS22)

DBRS Rating GmbH (koda LEI: 54930033N1HPUEY7I370)

Beyond Ratings SAS (koda LEI: 9695006ORIPPZ3QSM810)

druga imenovana ECAI“;

(15)

v oddelku S.30.04 – Program oddajanja v pozavarovanje – Podatki o deležih se v tretjem stolpcu („Navodila“) vrstice C0240 tabele zaključeni seznam imenovanih ECAI nadomesti z naslednjim:

„—

Euler Hermes Rating GmbH (koda LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)

Japan Credit Rating Agency Ltd (koda LEI: 35380002378CEGMRVW86)

BCRA-Credit Rating Agency AD (koda LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)

Creditreform Rating AG (koda LEI: 391200PHL11KDUTTST66)

Scope Ratings GmbH (koda LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)

ICAP Group SA (koda LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (koda LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (koda LEI: 529900977LETWLJF3295)

ARC Ratings, S.A. (koda LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)

AM Best Europe

A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (koda LEI: 549300Z2RUKFKV7GON79)

AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (koda LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)

DBRS Ratings Limited (koda LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)

Fitch

Fitch France S.A.S. (koda LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

Fitch Deutschland GmbH (koda LEI: 213800JEMOT1H45VN340)

Fitch Italia S.p.A. (koda LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)

Fitch Polska S.A. (koda LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)

Fitch Ratings España S.A.U. (koda LEI: 213800RENFIIODKETE60)

Fitch Ratings Limited (koda LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

Fitch Ratings CIS Limited (koda LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)

Moody’s

Moody’s Investors Service Cyprus Ltd (koda LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)

Moody’s France S.A.S. (koda LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)

Moody’s Deutschland GmbH (koda LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)

Moody’s Italia S.r.l. (koda LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)

Moody’s Investors Service España S.A. (koda LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)

Moody’s Investors Service Ltd (koda LEI: 549300SM89WABHDNJ349)

Moody’s Investors Service EMEA Ltd (koda LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)

Moody’s Investors Service (Nordics) AB (koda LEI: 549300W79ZVFWJCD2Z23)

Standard & Poor’s

S&P Global Ratings Europe Limited (koda LEI: 5493008B2TU3S6QE1E12)

CRIF Ratings S.r.l. (koda LEI: 8156001AB6A1D740F237)

Capital Intelligence Ratings Ltd (koda LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)

European Rating Agency, a.s. (koda LEI: 097900BFME0000038276)

Axesor Risk Management SL (koda LEI: 959800EC2RH76JYS3844)

Cerved Rating Agency S.p.A. (koda LEI: 8156004AB6C992A99368)

Kroll Bond Rating Agency (koda LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

The Economist Intelligence Unit Ltd (koda LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)

Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (koda LEI: 815600BF4FF53B7C6311)

Spread Research (koda LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)

EuroRating Sp. z o.o. (koda LEI: 25940027QWS5GMO74O03)

HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (koda LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)

Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (koda LEI: 54930016113PD33V1H31)

modeFinance S.r.l. (koda LEI: 815600B85A94A0122614)

INC Rating Sp. z o.o. (koda LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)

Rating-Agentur Expert RA GmbH (koda LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (koda LEI: 5493001NGHOLC41ZSK05)

Nordic Credit Rating AS (koda LEI: 549300MLUDYVRQOOXS22)

DBRS Rating GmbH (koda LEI: 54930033N1HPUEY7I370)

Beyond Ratings SAS (koda LEI: 9695006ORIPPZ3QSM810)

druga imenovana ECAI“;

(16)

v oddelku S.31.01 – Delež pozavarovateljev (vključno s končnim pozavarovanjem in namenskimi družbami) se v tretjem stolpcu („Navodila“) vrstice C0220 tabele zaključeni seznam imenovanih ECAI nadomesti z naslednjim:

„—

Euler Hermes Rating GmbH (koda LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)

Japan Credit Rating Agency Ltd (koda LEI: 35380002378CEGMRVW86)

BCRA-Credit Rating Agency AD (koda LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)

Creditreform Rating AG (koda LEI: 391200PHL11KDUTTST66)

Scope Ratings GmbH (koda LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)

ICAP Group SA (koda LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (koda LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (koda LEI: 529900977LETWLJF3295)

ARC Ratings, S.A. (koda LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)

AM Best Europe

A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (koda LEI: 549300Z2RUKFKV7GON79)

AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (koda LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)

DBRS Ratings Limited (koda LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)

Fitch

Fitch France S.A.S. (koda LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

Fitch Deutschland GmbH (koda LEI: 213800JEMOT1H45VN340)

Fitch Italia S.p.A. (koda LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)

Fitch Polska S.A. (koda LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)

Fitch Ratings España S.A.U. (koda LEI: 213800RENFIIODKETE60)

Fitch Ratings Limited (koda LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

Fitch Ratings CIS Limited (koda LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)

Moody’s

Moody’s Investors Service Cyprus Ltd (koda LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)

Moody’s France S.A.S. (koda LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)

Moody’s Deutschland GmbH (koda LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)

Moody’s Italia S.r.l. (koda LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)

Moody’s Investors Service España S.A. (koda LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)

Moody’s Investors Service Ltd (koda LEI: 549300SM89WABHDNJ349)

—Moody’s Investors Service EMEA Ltd (koda LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)

Moody’s Investors Service (Nordics) AB (koda LEI: 549300W79ZVFWJCD2Z23)

Standard & Poor’s

S&P Global Ratings Europe Limited (koda LEI: 5493008B2TU3S6QE1E12)

CRIF Ratings S.r.l. (koda LEI: 8156001AB6A1D740F237)

Capital Intelligence Ratings Ltd (koda LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)

European Rating Agency, a.s. (koda LEI: 097900BFME0000038276)

Axesor Risk Management SL (koda LEI: 959800EC2RH76JYS3844)

—Cerved Rating Agency S.p.A. (koda LEI: 8156004AB6C992A99368)

Kroll Bond Rating Agency (koda LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

The Economist Intelligence Unit Ltd (koda LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)

Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (koda LEI: 815600BF4FF53B7C6311)

Spread Research (koda LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)

EuroRating Sp. z o.o. (koda LEI: 25940027QWS5GMO74O03)

HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (koda LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)

Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (koda LEI: 54930016113PD33V1H31)

modeFinance S.r.l. (koda LEI: 815600B85A94A0122614)

INC Rating Sp. z o.o. (koda LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)

Rating-Agentur Expert RA GmbH (koda LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (koda LEI: 5493001NGHOLC41ZSK05)

Nordic Credit Rating AS (koda LEI: 549300MLUDYVRQOOXS22)

DBRS Rating GmbH (koda LEI: 54930033N1HPUEY7I370)

Beyond Ratings SAS (koda LEI: 9695006ORIPPZ3QSM810)

druga imenovana ECAI“;

(17)

v oddelku S.31.02 – Namenske družbe se v tretjem stolpcu („Navodila“) vrstice C0280 tabele zaključeni seznam imenovanih ECAI nadomesti z naslednjim:

„—

Euler Hermes Rating GmbH (koda LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)

Japan Credit Rating Agency Ltd (koda LEI: 35380002378CEGMRVW86)

BCRA-Credit Rating Agency AD (koda LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)

Creditreform Rating AG (koda LEI: 391200PHL11KDUTTST66)

Scope Ratings GmbH (koda LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)

ICAP Group SA (koda LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (koda LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (koda LEI: 529900977LETWLJF3295)

ARC Ratings, S.A. (koda LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)

AM Best Europe

A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (koda LEI: 549300Z2RUKFKV7GON79)

AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (koda LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)

DBRS Ratings Limited (koda LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)

Fitch

Fitch France S.A.S. (koda LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

Fitch Deutschland GmbH (koda LEI: 213800JEMOT1H45VN340)

Fitch Italia S.p.A. (koda LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)

Fitch Polska S.A. (koda LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)

Fitch Ratings España S.A.U. (koda LEI: 213800RENFIIODKETE60)

Fitch Ratings Limited (koda LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

Fitch Ratings CIS Limited (koda LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)

Moody’s

Moody’s Investors Service Cyprus Ltd (koda LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)

Moody’s France S.A.S. (koda LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)

Moody’s Deutschland GmbH (koda LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)

Moody’s Italia S.r.l. (koda LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)

Moody’s Investors Service España S.A. (koda LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)

Moody’s Investors Service Ltd (koda LEI: 549300SM89WABHDNJ349)

Moody’s Investors Service EMEA Ltd (koda LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)

Moody’s Investors Service (Nordics) AB (koda LEI: 549300W79ZVFWJCD2Z23)

Standard & Poor’s

S&P Global Ratings Europe Limited (koda LEI: 5493008B2TU3S6QE1E12)

CRIF Ratings S.r.l. (koda LEI: 8156001AB6A1D740F237)

Capital Intelligence Ratings Ltd (koda LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)

European Rating Agency, a.s. (koda LEI: 097900BFME0000038276)

Axesor Risk Management SL (koda LEI: 959800EC2RH76JYS3844)

Cerved Rating Agency S.p.A. (koda LEI: 8156004AB6C992A99368)

Kroll Bond Rating Agency (koda LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

The Economist Intelligence Unit Ltd (koda LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)

Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (koda LEI: 815600BF4FF53B7C6311)

Spread Research (koda LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)

EuroRating Sp. z o.o. (koda LEI: 25940027QWS5GMO74O03)

HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (koda LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)

Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (koda LEI: 54930016113PD33V1H31)

modeFinance S.r.l. (koda LEI: 815600B85A94A0122614)

INC Rating Sp. z o.o. (koda LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)

Rating-Agentur Expert RA GmbH (koda LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (koda LEI: 5493001NGHOLC41ZSK05)

Nordic Credit Rating AS (koda LEI: 549300MLUDYVRQOOXS22)

DBRS Rating GmbH (koda LEI: 54930033N1HPUEY7I370)

Beyond Ratings SAS (koda LEI: 9695006ORIPPZ3QSM810)

druga imenovana ECAIs“.


(*1)  Smernice EIOPA-BoS-14/177 z dne 2. februarja 2015 o absorpcijskih kapacitetah zavarovalno-tehničnih rezervacij in odloženih davkov (https://eiopa.europa.eu/publications/eiopa-guidelines/guidelines-on-the-loss-absorbing-capacity-of-technical-provisions-and-deferred-taxes).“;


PRILOGA III

Priloga III k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/2450 se spremeni:

(1)

v oddelku S.06.02 – Seznam sredstev se tabela spremeni:

(a)

v tretjem stolpcu („Navodila“) vrstice C0330 se zaključeni seznam imenovanih ECAI nadomesti z naslednjim:

„—

Euler Hermes Rating GmbH (koda LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)

Japan Credit Rating Agency Ltd (koda LEI: 35380002378CEGMRVW86)

BCRA-Credit Rating Agency AD (koda LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)

Creditreform Rating AG (koda LEI: 391200PHL11KDUTTST66)

—Scope Ratings GmbH (koda LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)

ICAP Group SA (koda LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (koda LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (koda LEI: 529900977LETWLJF3295)

ARC Ratings, S.A. (koda LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)

AM Best Europe

A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (koda LEI: 549300Z2RUKFKV7GON79)

AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (koda LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)

DBRS Ratings Limited (koda LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)

Fitch

Fitch France S.A.S. (koda LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

Fitch Deutschland GmbH (koda LEI: 213800JEMOT1H45VN340)

Fitch Italia S.p.A. (koda LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)

Fitch Polska S.A. (koda LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)

Fitch Ratings España S.A.U. (koda LEI: 213800RENFIIODKETE60)

Fitch Ratings Limited (koda LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

Fitch Ratings CIS Limited (koda LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)

Moody’s

Moody’s Investors Service Cyprus Ltd (koda LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)

Moody’s France S.A.S. (koda LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)

Moody’s Deutschland GmbH (koda LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)

Moody’s Italia S.r.l. (koda LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)

Moody’s Investors Service España S.A. (koda LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)

Moody’s Investors Service Ltd (koda LEI: 549300SM89WABHDNJ349)

Moody’s Investors Service EMEA Ltd (koda LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)

Moody’s Investors Service (Nordics) AB (koda LEI: 549300W79ZVFWJCD2Z23)

Standard & Poor’s

S&P Global Ratings Europe Limited (koda LEI: 5493008B2TU3S6QE1E12)

CRIF Ratings S.r.l. (koda LEI: 8156001AB6A1D740F237)

Capital Intelligence Ratings Ltd (koda LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)

European Rating Agency, a.s. (koda LEI: 097900BFME0000038276)

Axesor Risk Management SL (koda LEI: 959800EC2RH76JYS3844)

Cerved Rating Agency S.p.A. (koda LEI: 8156004AB6C992A99368)

Kroll Bond Rating Agency (koda LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

The Economist Intelligence Unit Ltd (koda LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)

Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (koda LEI: 815600BF4FF53B7C6311)

Spread Research (koda LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)

EuroRating Sp. z o.o. (koda LEI: 25940027QWS5GMO74O03)

HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (koda LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)

Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (koda LEI: 54930016113PD33V1H31)

modeFinance S.r.l. (koda LEI: 815600B85A94A0122614)

INC Rating Sp. z o.o. (koda LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)

Rating-Agentur Expert RA GmbH (koda LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (koda LEI: 5493001NGHOLC41ZSK05)

Nordic Credit Rating AS (koda LEI: 549300MLUDYVRQOOXS22)

DBRS Rating GmbH (koda LEI: 54930033N1HPUEY7I370)

Beyond Ratings SAS (koda LEI: 9695006ORIPPZ3QSM810)

druga imenovana ECAI

imenovana ni bila nobena ECAI in za izračun zahtevanega solventnostnega kapitala se uporablja poenostavitev

več ECAI“;

(b)

v tretjem stolpcu („Navodila“) vrstice C0330 se zadnji odstavek nadomesti z naslednjim:

„Ta postavka se poroča, kadar se poroča postavka ‚Zunanja bonitetna ocena‘ (C0320). Če je bilo izbrano ‚Imenovana ni bila nobena ECAI in za izračun zahtevanega solventnostnega kapitala se uporablja poenostavitev‘, se pusti vrstica Zunanja bonitetna ocena (C0320) prazna, v vrstici Stopnja kreditne kvalitete (C0340) pa se uporabi ena od naslednjih možnosti: 2a; 3a ali 3b.“;

(c)

v tretjem stolpcu („Navodila“) vrstice C0340 se zaključeni seznam možnosti za stopnjo kreditne kvalitete nadomesti z naslednjim:

„0 –

stopnja kreditne kvalitete 0

1 –

stopnja kreditne kvalitete 1

2 –

stopnja kreditne kvalitete 2

2a –

stopnja kreditne kvalitete 2 zaradi uporabe člena 176a Delegirane uredbe (EU) 2015/35 za neocenjene obveznice in kredite

3 –

stopnja kreditne kvalitete 3

3a –

stopnja kreditne kvalitete 3 zaradi uporabe poenostavljenega izračuna na podlagi člena 105a Delegirane uredbe (EU) 2015/35

3b –

stopnja kreditne kvalitete 3 zaradi uporabe člena 176a Delegirane uredbe (EU) 2015/35 za neocenjene obveznice in kredite

4 –

stopnja kreditne kvalitete 4

5 –

stopnja kreditne kvalitete 5

6 –

stopnja kreditne kvalitete 6

9 –

bonitetna ocena ni na voljo“;

(2)

v oddelku S.08.01 – Odprte pozicije v izvedenih finančnih instrumentih se tabela spremeni:

(a)

v tretjem stolpcu („Navodila“) vrstice C0270 se črta prvi stavek;

(b)

v tretjem stolpcu („Navodila“) vrstice C0280 se črta prvi stavek;

(c)

v tretjem stolpcu („Navodila“) vrstice C0300 se zaključeni seznam imenovanih ECAI nadomesti z naslednjim:

„—

Euler Hermes Rating GmbH (koda LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)

Japan Credit Rating Agency Ltd (koda LEI: 35380002378CEGMRVW86)

BCRA-Credit Rating Agency AD (koda LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)

Creditreform Rating AG (koda LEI: 391200PHL11KDUTTST66)

Scope Ratings GmbH (koda LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)

ICAP Group SA (koda LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (koda LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (koda LEI: 529900977LETWLJF3295)

ARC Ratings, S.A. (koda LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)

AM Best Europe

A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (koda LEI: 549300Z2RUKFKV7GON79)

AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (koda LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)

DBRS Ratings Limited (koda LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)

Fitch

Fitch France S.A.S. (koda LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)

Fitch Deutschland GmbH (koda LEI: 213800JEMOT1H45VN340)

Fitch Italia S.p.A. (koda LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)

Fitch Polska S.A. (koda LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)

Fitch Ratings España S.A.U. (koda LEI: 213800RENFIIODKETE60)

Fitch Ratings Limited (koda LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

Fitch Ratings CIS Limited (koda LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)

Moody’s

Moody’s Investors Service Cyprus Ltd (koda LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)

Moody’s France S.A.S. (koda LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)

Moody’s Deutschland GmbH (koda LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)

Moody’s Italia S.r.l. (koda LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)

Moody’s Investors Service España S.A. (koda LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)

Moody’s Investors Service Ltd (koda LEI: 549300SM89WABHDNJ349)

Moody’s Investors Service EMEA Ltd (koda LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)

Moody’s Investors Service (Nordics) AB (koda LEI: 549300W79ZVFWJCD2Z23)

Standard & Poor’s

S&P Global Ratings Europe Limited (koda LEI: 5493008B2TU3S6QE1E12)

CRIF Ratings S.r.l. (koda LEI: 8156001AB6A1D740F237)

Capital Intelligence Ratings Ltd (koda LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)

European Rating Agency, a.s. (koda LEI: 097900BFME0000038276)

Axesor Risk Management SL (koda LEI: 959800EC2RH76JYS3844)

Cerved Rating Agency S.p.A. (koda LEI: 8156004AB6C992A99368)

Kroll Bond Rating Agency (koda LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)

The Economist Intelligence Unit Ltd (koda LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)

Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (koda LEI: 815600BF4FF53B7C6311)

Spread Research (koda LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)

EuroRating Sp. z o.o. (koda LEI: 25940027QWS5GMO74O03)

HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (koda LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)

Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (koda LEI: 54930016113PD33V1H31)

modeFinance S.r.l. (koda LEI: 815600B85A94A0122614)

INC Rating Sp. z o.o. (koda LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)

Rating-Agentur Expert RA GmbH (koda LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (koda LEI: 5493001NGHOLC41ZSK05)

Nordic Credit Rating AS (koda LEI: 549300MLUDYVRQOOXS22)

DBRS Rating GmbH (koda LEI: 54930033N1HPUEY7I370)

Beyond Ratings SAS (koda LEI: 9695006ORIPPZ3QSM810)

druga imenovana ECAI

več ECAI“;

(3)

v oddelku S.08.02 – Posli z izvedenimi finančnimi instrumenti se tabela spremeni:

(a)

v tretjem stolpcu („Navodila“) vrstice C0250 se črta prvi stavek;

(b)

v tretjem stolpcu („Navodila“) vrstice C0260 se črta prvi stavek;

(4)

v oddelku S.23.01 – Lastna sredstva se vsi primeri izraza D&A v tretjem stolpcu („Navodila“) tabele nadomestijo z „odbitkov in združevanja“;

(5)

v oddelku S.26.01 – Zahtevani solventnostni kapital – Tržno tveganje se tabela spremeni:

(a)

vrstica R0010/C0010 se črta;

(b)

med vrstici Z0030 in R0020/C0010 se vstavi naslednja vrstica:

“R0012/C0010

Poenostavitve za tveganje razpona – obveznice in krediti

Uporabijo se možnosti z naslednjega zaključenega seznama:

1 –

poenostavitev za namene člena 104

2 –

poenostavitve za namene člena 105a

9 –

poenostavitve niso uporabljene

Možnosti 1 in 2 se lahko uporabita hkrati.

Če je R0012/C0010 = 1, se za R0410 izpolnita samo C0060 in C0080. ”

(c)

med vrstici R0012/C0010 in R0020/C0010 se vstavi naslednja vrstica:

„R0014/C0010

Poenostavitve za koncentracijo tržnega tveganja – uporabljene poenostavitve

Uporabi se ena od možnosti z naslednjega zaključenega seznama:

1 –

poenostavitve za namene člena 105a

9 –

poenostavitve niso uporabljene“;

(d)

v vrstici R0220–R0240/C0020 se kode v prvem stolpcu nadomestijo z „R0221–R0240/C0020“;

(e)

v vrstici R0220–R0240/C0040 se kode v prvem stolpcu nadomestijo z „R0221–R0240/C0040“;

(f)

v vrstici R0260–R0280/C0020 se kode v prvem stolpcu nadomestijo z „R0261–R0280/C0020“;

(g)

v vrstici R0260–R0280/C0040 se kode v prvem stolpcu nadomestijo z „R0261–R0280/C0040“;

(h)

vrstice med vrsticama R0261–R0280/C0040 in R0292/C0020 se črtajo;

(i)

med vrstici R0261–R0280/C0040 in R0292/C0020 se vstavijo naslednje vrstice:

„R0291/C0020, R0293–R0295/C0020

Začetne absolutne vrednosti pred šokom – Sredstva – Tveganje lastniških vrednostnih papirjev – Kvalificirani lastniški vrednostni papirji infrastrukturnih podjetij

To je začetna absolutna vrednost sredstev, občutljivih na tveganje lastniških vrednostnih papirjev, za vsako vrsto kvalificiranih lastniških vrednostnih papirjev infrastrukturnih podjetij.

Izterljivi zneski iz pozavarovanj in namenskih družb se ne vključijo v to celico.

R0291/C0030, R0293–R0295/C0030

Začetne absolutne vrednosti pred šokom – Obveznosti – Tveganje lastniških vrednostnih papirjev – Kvalificirani lastniški vrednostni papirji infrastrukturnih podjetij

To je začetna absolutna vrednost obveznosti, občutljivih na tveganje lastniških vrednostnih papirjev, za vsako vrsto kvalificiranih lastniških vrednostnih papirjev infrastrukturnih podjetij.

Znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij ne vključuje izterljivih zneskov iz pozavarovanj in namenskih družb.

R0291/C0040, R0293–R0295/C0040

Absolutne vrednosti po šoku – Sredstva – Tveganje lastniških vrednostnih papirjev – Kvalificirani lastniški vrednostni papirji infrastrukturnih podjetij

To je absolutna vrednost sredstev, občutljivih na tveganje lastniških vrednostnih papirjev, za vsako vrsto kvalificiranih lastniških vrednostnih papirjev infrastrukturnih podjetij, po šoku.

Izterljivi zneski iz pozavarovanj in namenskih družb se ne vključijo v to celico.

R0291/C0050, R0293–R0295/C0050

Absolutne vrednosti po šoku – Obveznosti (po upoštevanju absorpcijskih kapacitet zavarovalno-tehničnih rezervacij) – Tveganje lastniških vrednostnih papirjev – Kvalificirani lastniški vrednostni papirji infrastrukturnih podjetij

To je absolutna vrednost obveznosti, občutljivih na tveganje lastniških vrednostnih papirjev (za vsako vrsto kvalificiranih lastniških vrednostnih papirjev infrastrukturnih podjetij), po šoku in po uporabi prilagoditve za absorpcijske kapacitete zavarovalno-tehničnih rezervacij.

Znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij ne vključuje izterljivih zneskov iz pozavarovanj in namenskih družb.

R0291/C0060, R0293–R0295/C0060

Absolutna vrednost po šoku – Neto zahtevani solventnostni kapital – Tveganje lastniških vrednostnih papirjev – Kvalificirani lastniški vrednostni papirji infrastrukturnih podjetij

To je neto kapitalska zahteva za tveganje lastniških vrednostnih papirjev (za vsako vrsto kvalificiranih lastniških vrednostnih papirjev infrastrukturnih podjetij) po uporabi prilagoditve za absorpcijske kapacitete zavarovalno-tehničnih rezervacij.

R0291/C0070, R0293–R0295/C0070

Absolutne vrednosti po šoku – Obveznosti (pred upoštevanjem absorpcijskih kapacitet zavarovalno-tehničnih rezervacij) – Tveganje lastniških vrednostnih papirjev – Kvalificirani lastniški vrednostni papirji infrastrukturnih podjetij

To je absolutna vrednost obveznosti, občutljivih na tveganje lastniških vrednostnih papirjev (za vsako vrsto kvalificiranih lastniških vrednostnih papirjev infrastrukturnih podjetij), po šoku, vendar pred uporabo prilagoditve za absorpcijske kapacitete zavarovalno-tehničnih rezervacij.

Znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij ne vključuje izterljivih zneskov iz pozavarovanj in namenskih družb.

R0291/C0080, R0293–R0295/C0080

Absolutna vrednost po šoku – Bruto zahtevani solventnostni kapital – Tveganje lastniških vrednostnih papirjev – Kvalificirani lastniški vrednostni papirji infrastrukturnih podjetij

To je bruto kapitalska zahteva za tveganje lastniških vrednostnih papirjev za vsako vrsto kvalificiranih lastniških vrednostnih papirjev infrastrukturnih podjetij, tj. pred uporabo prilagoditve za absorpcijske kapacitete zavarovalno-tehničnih rezervacij. ”

(j)

vrstice med vrsticama R0291/C0080, R0293–R0295/C0080 in vrstico R0300/C0020 se črtajo;

(k)

med vrstici R0291/C0080, R0293–R0295/C0080 in vrstico R0300/C0020 se vstavijo naslednje vrstice:

„R0292/C0020, R0296–R0298/C0020

Začetne absolutne vrednosti pred šokom – Sredstva – Tveganje lastniških vrednostnih papirjev – Kvalificirani lastniški vrednostni papirji za financiranje infrastrukture razen kvalificiranih lastniških vrednostnih papirjev infrastrukturnih podjetij

To je začetna absolutna vrednost sredstev, občutljivih na tveganje lastniških vrednostnih papirjev, za vsako vrsto kvalificiranih lastniških vrednostnih papirjev za financiranje infrastrukture razen kvalificiranih lastniških vrednostnih papirjev infrastrukturnih podjetij.

Izterljivi zneski iz pozavarovanj in namenskih družb se ne vključijo v to celico.

R0292/C0030, R0296–R0298/C0030

Začetne absolutne vrednosti pred šokom – Obveznosti – Tveganje lastniških vrednostnih papirjev – Kvalificirani lastniški vrednostni papirji za financiranje infrastrukture razen kvalificiranih lastniških vrednostnih papirjev infrastrukturnih podjetij

To je začetna absolutna vrednost obveznosti, občutljivih na tveganje lastniških vrednostnih papirjev, za vsako vrsto kvalificiranih lastniških vrednostnih papirjev za financiranje infrastrukture razen kvalificiranih lastniških vrednostnih papirjev infrastrukturnih podjetij.

Znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij ne vključuje izterljivih zneskov iz pozavarovanj in namenskih družb.

R0292/C0040, R0296–R0298/C0040

Absolutne vrednosti po šoku – Sredstva – Tveganje lastniških vrednostnih papirjev – Kvalificirani lastniški vrednostni papirji za financiranje infrastrukture razen kvalificiranih lastniških vrednostnih papirjev infrastrukturnih podjetij

To je absolutna vrednost sredstev, občutljivih na tveganje lastniških vrednostnih papirjev, za vsako vrsto kvalificiranih lastniških vrednostnih papirjev za financiranje infrastrukture razen kvalificiranih lastniških vrednostnih papirjev infrastrukturnih podjetij, po šoku.

Izterljivi zneski iz pozavarovanj in namenskih družb se ne vključijo v to celico.

R0292/C0050, R0296–R0298/C0050

Absolutne vrednosti po šoku – Obveznosti (po upoštevanju absorpcijskih kapacitet zavarovalno-tehničnih rezervacij) – Tveganje lastniških vrednostnih papirjev – Kvalificirani lastniški vrednostni papirji za financiranje infrastrukture razen kvalificiranih lastniških vrednostnih papirjev infrastrukturnih podjetij

To je absolutna vrednost obveznosti, občutljivih na tveganje lastniških vrednostnih papirjev (za vsako vrsto kvalificiranih lastniških vrednostnih papirjev za financiranje infrastrukture razen kvalificiranih lastniških vrednostnih papirjev infrastrukturnih podjetij), po šoku in po uporabi prilagoditve za absorpcijske kapacitete zavarovalno-tehničnih rezervacij.

Znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij ne vključuje izterljivih zneskov iz pozavarovanj in namenskih družb.

R0292/C0060, R0296–R0298/C0060

Absolutna vrednost po šoku – Neto zahtevani solventnostni kapital – Tveganje lastniških vrednostnih papirjev – Kvalificirani lastniški vrednostni papirji za financiranje infrastrukture razen kvalificiranih lastniških vrednostnih papirjev infrastrukturnih podjetij

To je neto kapitalska zahteva za tveganje lastniških vrednostnih papirjev (za vsako vrsto kvalificiranih lastniških vrednostnih papirjev za financiranje infrastrukture razen kvalificiranih lastniških vrednostnih papirjev infrastrukturnih podjetij) po uporabi prilagoditve za absorpcijske kapacitete zavarovalno-tehničnih rezervacij.

R0292/C0070, R0296–R0298/C0070

Absolutne vrednosti po šoku – Obveznosti (pred upoštevanjem absorpcijskih kapacitet zavarovalno-tehničnih rezervacij) – Tveganje lastniških vrednostnih papirjev – Kvalificirani lastniški vrednostni papirji za financiranje infrastrukture razen kvalificiranih lastniških vrednostnih papirjev infrastrukturnih podjetij

To je absolutna vrednost obveznosti, občutljivih na tveganje lastniških vrednostnih papirjev (za vsako vrsto kvalificiranih lastniških vrednostnih papirjev za financiranje infrastrukture razen kvalificiranih lastniških vrednostnih papirjev infrastrukturnih podjetij), po šoku, vendar pred uporabo prilagoditve za absorpcijske kapacitete zavarovalno-tehničnih rezervacij.

Znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij ne vključuje izterljivih zneskov iz pozavarovanj in namenskih družb.

R0292/C0080, R0296–R0298/C0080

Absolutna vrednost po šoku – Bruto zahtevani solventnostni kapital – Tveganje lastniških vrednostnih papirjev – Kvalificirani lastniški vrednostni papirji za financiranje infrastrukture razen kvalificiranih lastniških vrednostnih papirjev infrastrukturnih podjetij

To je bruto kapitalska zahteva za tveganje lastniških vrednostnih papirjev za vsako vrsto kvalificiranih lastniških vrednostnih papirjev za financiranje infrastrukture razen kvalificiranih lastniških vrednostnih papirjev infrastrukturnih podjetij, tj. pred uporabo prilagoditve za absorpcijske kapacitete zavarovalno-tehničnih rezervacij. ”

(l)

vrstice med vrsticama R0450/C0080 in R0480/C0020 se črtajo;

(m)

za vrstico R0450/C0080 se vstavijo naslednje vrstice:

„R0461/C0020

Začetne absolutne vrednosti pred šokom – Sredstva – Tveganje razpona – Pozicije v listinjenju – Prednostno listinjenje STS

To je absolutna vrednost sredstev, občutljivih na tveganje razpona pri pozicijah v prednostnem listinjenju STS.

Izterljivi zneski iz pozavarovanj in namenskih družb se ne vključijo v to celico.

R0461/C0030

Začetne absolutne vrednosti pred šokom – Obveznosti – Tveganje razpona – Pozicije v listinjenju – Prednostno listinjenje STS

To je absolutna vrednost obveznosti, občutljivih na tveganje razpona, pri pozicijah v prednostnem listinjenju STS.

Ta vrednost se sporoči samo, če je možno delitev med vrstice R0461 do R0483 izpeljati iz metode, uporabljene za izračun. Če delitev ni možna, se izpolni samo vrstica R0450.

Znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij ne vključuje izterljivih zneskov iz pozavarovanj in namenskih družb.

R0461/C0040

Absolutne vrednosti po šoku – Sredstva – Tveganje razpona – Pozicije v listinjenju – Prednostno listinjenje STS

To je absolutna vrednost sredstev, občutljivih na tveganje razpona pri pozicijah v prednostnem listinjenju STS, po šoku.

Izterljivi zneski iz pozavarovanj in namenskih družb se ne vključijo v to celico.

R0461/C0050

Absolutne vrednosti po šoku – Obveznosti (po upoštevanju absorpcijskih kapacitet zavarovalno-tehničnih rezervacij) – Tveganje razpona – Pozicije v listinjenju – Prednostno listinjenje STS

To je absolutna vrednost obveznosti, občutljivih na tveganje razpona, pri pozicijah v prednostnem listinjenju STS, po šoku in po uporabi prilagoditve za absorpcijske kapacitete zavarovalno-tehničnih rezervacij.

Ta vrednost se sporoči samo, če je možno delitev med vrstice R0461 do R0483 izpeljati iz metode, uporabljene za izračun. Če delitev ni možna, se izpolni samo vrstica R0450.

Znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij ne vključuje izterljivih zneskov iz pozavarovanj in namenskih družb.

R0461/C0060

Absolutna vrednost po šoku – Neto zahtevani solventnostni kapital – Tveganje razpona – Pozicije v listinjenju – Prednostno listinjenje STS

To je neto kapitalska zahteva za tveganje razpona pri pozicijah v prednostnem listinjenju STS po uporabi prilagoditve za absorpcijske kapacitete zavarovalno-tehničnih rezervacij.

Ta vrednost se sporoči samo, če je možno delitev med vrstice R0461 do R0483 izpeljati iz metode, uporabljene za izračun. Če delitev ni možna, se izpolni samo vrstica R0450.

R0461/C0070

Absolutne vrednosti po šoku – Obveznosti (pred upoštevanjem absorpcijskih kapacitet zavarovalno-tehničnih rezervacij) – Tveganje razpona – Pozicije v listinjenju – Prednostno listinjenje STS

To je absolutna vrednost obveznosti, občutljivih na tveganje razpona, pri pozicijah v prednostnem listinjenju STS, po šoku, vendar pred uporabo prilagoditve za absorpcijske kapacitete zavarovalno-tehničnih rezervacij.

Ta vrednost se sporoči samo, če je možno delitev med vrstice R0461 do R0483 izpeljati iz metode, uporabljene za izračun. Če delitev ni možna, se izpolni samo vrstica R0450.

Znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij ne vključuje izterljivih zneskov iz pozavarovanj in namenskih družb.

R0461/C0080

Absolutna vrednost po šoku – Bruto zahtevani solventnostni kapital – Tveganje razpona – Pozicije v listinjenju – Prednostno listinjenje STS

To je bruto kapitalska zahteva za tveganje razpona pri pozicijah v prednostnem listinjenju STS, tj. pred uporabo prilagoditve za absorpcijske kapacitete zavarovalno-tehničnih rezervacij.

Ta vrednost se sporoči samo, če je možno delitev med vrstice R0461 do R0483 izpeljati iz metode, uporabljene za izračun. Če delitev ni možna, se izpolni samo vrstica R0450.

R0462/C0020

Začetne absolutne vrednosti pred šokom – Sredstva – Tveganje razpona – Pozicije v listinjenju – Neprednostno listinjenje STS

To je absolutna vrednost sredstev, občutljivih na tveganje razpona pri pozicijah v neprednostnem listinjenju STS.

Izterljivi zneski iz pozavarovanj in namenskih družb se ne vključijo v to celico.

R0462/C0030

Začetne absolutne vrednosti pred šokom – Obveznosti – Tveganje razpona – Pozicije v listinjenju – Neprednostno listinjenje STS

To je absolutna vrednost obveznosti, občutljivih na tveganje razpona, pri pozicijah v neprednostnem listinjenju STS.

Ta vrednost se sporoči samo, če je možno delitev med vrstice R0461 do R0483 izpeljati iz metode, uporabljene za izračun. Če delitev ni možna, se izpolni samo vrstica R0450.

Znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij ne vključuje izterljivih zneskov iz pozavarovanj in namenskih družb.

R0462/C0040

Absolutne vrednosti po šoku – Sredstva – Tveganje razpona – Pozicije v listinjenju – Neprednostno listinjenje STS

To je absolutna vrednost sredstev, občutljivih na tveganje razpona pri pozicijah v neprednostnem listinjenju STS, po šoku.

Izterljivi zneski iz pozavarovanj in namenskih družb se ne vključijo v to celico.

R0462/C0050

Absolutne vrednosti po šoku – Obveznosti (po upoštevanju absorpcijskih kapacitet zavarovalno-tehničnih rezervacij) – Tveganje razpona – Pozicije v listinjenju – Neprednostno listinjenje STS

To je absolutna vrednost obveznosti, občutljivih na tveganje razpona, pri pozicijah v neprednostnem listinjenju STS, po šoku in po uporabi prilagoditve za absorpcijske kapacitete zavarovalno-tehničnih rezervacij.

Ta vrednost se sporoči samo, če je možno delitev med vrstice R0461 do R0483 izpeljati iz metode, uporabljene za izračun. Če delitev ni možna, se izpolni samo vrstica R0450.

Znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij ne vključuje izterljivih zneskov iz pozavarovanj in namenskih družb.

R0462/C0060

Absolutna vrednost po šoku – Neto zahtevani solventnostni kapital – Tveganje razpona – Pozicije v listinjenju – Neprednostno listinjenje STS

To je neto kapitalska zahteva za tveganje razpona pri pozicijah v neprednostnem listinjenju STS po uporabi prilagoditve za absorpcijske kapacitete zavarovalno-tehničnih rezervacij.

Ta vrednost se sporoči samo, če je možno delitev med vrstice R0461 do R0483 izpeljati iz metode, uporabljene za izračun. Če delitev ni možna, se izpolni samo vrstica R0450.

R0462/C0070

Absolutne vrednosti po šoku – Obveznosti (pred upoštevanjem absorpcijskih kapacitet zavarovalno-tehničnih rezervacij) – Tveganje razpona – Pozicije v listinjenju – Neprednostno listinjenje STS

To je absolutna vrednost obveznosti, občutljivih na tveganje razpona, pri pozicijah v neprednostnem listinjenju STS, po šoku, vendar pred uporabo prilagoditve za absorpcijske kapacitete zavarovalno-tehničnih rezervacij.

Ta vrednost se sporoči samo, če je možno delitev med vrstice R0461 do R0483 izpeljati iz metode, uporabljene za izračun. Če delitev ni možna, se izpolni samo vrstica R0450.

Znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij ne vključuje izterljivih zneskov iz pozavarovanj in namenskih družb.

R0462/C0080

Absolutna vrednost po šoku – Bruto zahtevani solventnostni kapital – Tveganje razpona – Pozicije v listinjenju – Neprednostno listinjenje STS

To je bruto kapitalska zahteva za tveganje razpona pri pozicijah v neprednostnem listinjenju STS, tj. pred uporabo prilagoditve za absorpcijske kapacitete zavarovalno-tehničnih rezervacij.

Ta vrednost se sporoči samo, če je možno delitev med vrstice R0461 do R0483 izpeljati iz metode, uporabljene za izračun. Če delitev ni možna, se izpolni samo vrstica R0450. ”

(n)

za vrstico R0480/C0080 se vstavijo naslednje vrstice:

„R0481/C0020

Začetne absolutne vrednosti pred šokom – Sredstva – Tveganje razpona – Pozicije v listinjenju – Drugo listinjenje

To je absolutna vrednost sredstev, občutljivih na tveganje razpona pri pozicijah v drugem listinjenju.

Izterljivi zneski iz pozavarovanj in namenskih družb se ne vključijo v to celico.

R0481/C0030

Začetne absolutne vrednosti pred šokom – Obveznosti – Tveganje razpona – Pozicije v listinjenju – Drugo listinjenje

To je absolutna vrednost obveznosti, občutljivih na tveganje razpona, pri pozicijah v drugem listinjenju.

Ta vrednost se sporoči samo, če je možno delitev med vrstice R0461 do R0483 izpeljati iz metode, uporabljene za izračun. Če delitev ni možna, se izpolni samo vrstica R0450.

Znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij ne vključuje izterljivih zneskov iz pozavarovanj in namenskih družb.

R0481/C0040

Absolutne vrednosti po šoku – Sredstva – Tveganje razpona – Pozicije v listinjenju – Drugo listinjenje

To je absolutna vrednost sredstev, občutljivih na tveganje razpona pri pozicijah v drugem listinjenju, po šoku.

Izterljivi zneski iz pozavarovanj in namenskih družb se ne vključijo v to celico.

R0481/C0050

Absolutne vrednosti po šoku – Obveznosti (po upoštevanju absorpcijskih kapacitet zavarovalno-tehničnih rezervacij) – Tveganje razpona – Pozicije v listinjenju – Drugo listinjenje

To je absolutna vrednost obveznosti, občutljivih na tveganje razpona, pri pozicijah v drugem listinjenju, po šoku in po uporabi prilagoditve za absorpcijske kapacitete zavarovalno-tehničnih rezervacij.

Ta vrednost se sporoči samo, če je možno delitev med vrstice R0461 do R0483 izpeljati iz metode, uporabljene za izračun. Če delitev ni možna, se izpolni samo vrstica R0450.

Znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij ne vključuje izterljivih zneskov iz pozavarovanj in namenskih družb.

R0481/C0060

Absolutna vrednost po šoku – Neto zahtevani solventnostni kapital – Tveganje razpona – Pozicije v listinjenju – Drugo listinjenje

To je neto kapitalska zahteva za tveganje razpona pri pozicijah v drugem listinjenju po uporabi prilagoditve za absorpcijske kapacitete zavarovalno-tehničnih rezervacij.

Ta vrednost se sporoči samo, če je možno delitev med vrstice R0461 do R0483 izpeljati iz metode, uporabljene za izračun. Če delitev ni možna, se izpolni samo vrstica R0450.

R0481/C0070

Absolutne vrednosti po šoku – Obveznosti (pred upoštevanjem absorpcijskih kapacitet zavarovalno-tehničnih rezervacij) – Tveganje razpona – Pozicije v listinjenju – Drugo listinjenje

To je absolutna vrednost obveznosti, občutljivih na tveganje razpona, pri pozicijah v drugem listinjenju, po šoku, vendar pred uporabo prilagoditve za absorpcijske kapacitete zavarovalno-tehničnih rezervacij.

Ta vrednost se sporoči samo, če je možno delitev med vrstice R0461 do R0483 izpeljati iz metode, uporabljene za izračun. Če delitev ni možna, se izpolni samo vrstica R0450.

Znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij ne vključuje izterljivih zneskov iz pozavarovanj in namenskih družb.

R0481/C0080

Absolutna vrednost po šoku – Bruto zahtevani solventnostni kapital – Tveganje razpona – Pozicije v listinjenju – Drugo listinjenje

To je bruto kapitalska zahteva za tveganje razpona pri pozicijah v drugem listinjenju, tj. pred uporabo prilagoditve za absorpcijske kapacitete zavarovalno-tehničnih rezervacij.

Ta vrednost se sporoči samo, če je možno delitev med vrstice R0461 do R0483 izpeljati iz metode, uporabljene za izračun. Če delitev ni možna, se izpolni samo vrstica R0450.

R0482/C0020

Začetne absolutne vrednosti pred šokom – Sredstva – Tveganje razpona – Pozicije v listinjenju – Prehodno listinjenje tipa 1

To je absolutna vrednost sredstev, občutljivih na tveganje razpona pri pozicijah v prehodnem listinjenju tipa 1.

Izterljivi zneski iz pozavarovanj in namenskih družb se ne vključijo v to celico.

R0482/C0030

Začetne absolutne vrednosti pred šokom – Obveznosti – Tveganje razpona – Pozicije v listinjenju – Prehodno listinjenje tipa 1

To je absolutna vrednost obveznosti, občutljivih na tveganje razpona, pri pozicijah v prehodnem listinjenju tipa 1.

Ta vrednost se sporoči samo, če je možno delitev med vrstice R0461 do R0483 izpeljati iz metode, uporabljene za izračun. Če delitev ni možna, se izpolni samo vrstica R0450.

Znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij ne vključuje izterljivih zneskov iz pozavarovanj in namenskih družb.

R0482/C0040

Absolutne vrednosti po šoku – Sredstva – Tveganje razpona – Pozicije v listinjenju – Prehodno listinjenje tipa 1

To je absolutna vrednost sredstev, občutljivih na tveganje razpona pri pozicijah v prehodnem listinjenju tipa 1, po šoku.

Izterljivi zneski iz pozavarovanj in namenskih družb se ne vključijo v to celico.

R0482/C0050

Absolutne vrednosti po šoku – Obveznosti (po upoštevanju absorpcijskih kapacitet zavarovalno-tehničnih rezervacij) – Tveganje razpona – Pozicije v listinjenju – Prehodno listinjenje tipa 1

To je absolutna vrednost obveznosti, občutljivih na tveganje razpona, pri pozicijah v prehodnem listinjenju tipa 1, po šoku in po uporabi prilagoditve za absorpcijske kapacitete zavarovalno-tehničnih rezervacij.

Ta vrednost se sporoči samo, če je možno delitev med vrstice R0461 do R0483 izpeljati iz metode, uporabljene za izračun. Če delitev ni možna, se izpolni samo vrstica R0450.

Znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij ne vključuje izterljivih zneskov iz pozavarovanj in namenskih družb.

R0482/C0060

Absolutna vrednost po šoku – Neto zahtevani solventnostni kapital – Tveganje razpona – Pozicije v listinjenju – Prehodno listinjenje tipa 1

To je neto kapitalska zahteva za tveganje razpona pri pozicijah v prehodnem listinjenju tipa 1 po uporabi prilagoditve za absorpcijske kapacitete zavarovalno-tehničnih rezervacij.

Ta vrednost se sporoči samo, če je možno delitev med vrstice R0461 do R0483 izpeljati iz metode, uporabljene za izračun. Če delitev ni možna, se izpolni samo vrstica R0450.

R0482/C0070

Absolutne vrednosti po šoku – Obveznosti (pred upoštevanjem absorpcijskih kapacitet zavarovalno-tehničnih rezervacij) – Tveganje razpona – Pozicije v listinjenju – Prehodno listinjenje tipa 1

To je absolutna vrednost obveznosti, občutljivih na tveganje razpona, pri pozicijah v prehodnem listinjenju tipa 1, po šoku, vendar pred uporabo prilagoditve za absorpcijske kapacitete zavarovalno-tehničnih rezervacij.

Ta vrednost se sporoči samo, če je možno delitev med vrstice R0461 do R0483 izpeljati iz metode, uporabljene za izračun. Če delitev ni možna, se izpolni samo vrstica R0450.

Znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij ne vključuje izterljivih zneskov iz pozavarovanj in namenskih družb.

R0482/C0080

Absolutna vrednost po šoku – Bruto zahtevani solventnostni kapital – Tveganje razpona – Pozicije v listinjenju – Prehodno listinjenje tipa 1

To je bruto kapitalska zahteva za tveganje razpona pri pozicijah v prehodnem listinjenju tipa 1, tj. pred uporabo prilagoditve za absorpcijske kapacitete zavarovalno-tehničnih rezervacij.

Ta vrednost se sporoči samo, če je možno delitev med vrstice R0461 do R0483 izpeljati iz metode, uporabljene za izračun. Če delitev ni možna, se izpolni samo vrstica R0450.

R0483/C0020

Začetne absolutne vrednosti pred šokom – Sredstva – Tveganje razpona – Pozicije v listinjenju – Zajamčeno listinjenje STS

To je absolutna vrednost sredstev, občutljivih na tveganje razpona pri pozicijah v zajamčenem listinjenju STS.

Izterljivi zneski iz pozavarovanj in namenskih družb se ne vključijo v to celico.

R0483/C0030

Začetne absolutne vrednosti pred šokom – Obveznosti – Tveganje razpona – Pozicije v listinjenju – Zajamčeno listinjenje STS

To je absolutna vrednost obveznosti, občutljivih na tveganje razpona, pri pozicijah v zajamčenem listinjenju STS.

Ta vrednost se sporoči samo, če je možno delitev med vrstice R0461 do R0483 izpeljati iz metode, uporabljene za izračun. Če delitev ni možna, se izpolni samo vrstica R0450.

Znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij ne vključuje izterljivih zneskov iz pozavarovanj in namenskih družb.

R0483/C0040

Absolutne vrednosti po šoku – Sredstva – Tveganje razpona – Pozicije v listinjenju – Zajamčeno listinjenje STS

To je absolutna vrednost sredstev, občutljivih na tveganje razpona pri pozicijah v zajamčenem listinjenju STS, po šoku.

Izterljivi zneski iz pozavarovanj in namenskih družb se ne vključijo v to celico.

R0483/C0050

Absolutne vrednosti po šoku – Obveznosti (po upoštevanju absorpcijskih kapacitet zavarovalno-tehničnih rezervacij) – Tveganje razpona – Pozicije v listinjenju – Zajamčeno listinjenje STS

To je absolutna vrednost obveznosti, občutljivih na tveganje razpona, pri pozicijah v zajamčenem listinjenju STS, po šoku in po uporabi prilagoditve za absorpcijske kapacitete zavarovalno-tehničnih rezervacij.

Ta vrednost se sporoči samo, če je možno delitev med vrstice R0461 do R0483 izpeljati iz metode, uporabljene za izračun. Če delitev ni možna, se izpolni samo vrstica R0450.

Znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij ne vključuje izterljivih zneskov iz pozavarovanj in namenskih družb.

R0483/C0060

Absolutna vrednost po šoku – Neto zahtevani solventnostni kapital – Tveganje razpona – Pozicije v listinjenju – Zajamčeno listinjenje STS

To je neto kapitalska zahteva za tveganje razpona pri pozicijah v zajamčenem listinjenju STS po uporabi prilagoditve za absorpcijske kapacitete zavarovalno-tehničnih rezervacij.

Ta vrednost se sporoči samo, če je možno delitev med vrstice R0461 do R0483 izpeljati iz metode, uporabljene za izračun. Če delitev ni možna, se izpolni samo vrstica R0450.

R0483/C0070

Absolutne vrednosti po šoku – Obveznosti (pred upoštevanjem absorpcijskih kapacitet zavarovalno-tehničnih rezervacij) – Tveganje razpona – Pozicije v listinjenju – Zajamčeno listinjenje STS

To je absolutna vrednost obveznosti, občutljivih na tveganje razpona, pri pozicijah v zajamčenem listinjenju STS, po šoku, vendar pred uporabo prilagoditve za absorpcijske kapacitete zavarovalno-tehničnih rezervacij.

Ta vrednost se sporoči samo, če je možno delitev med vrstice R0461 do R0483 izpeljati iz metode, uporabljene za izračun. Če delitev ni možna, se izpolni samo vrstica R0450.

Znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij ne vključuje izterljivih zneskov iz pozavarovanj in namenskih družb.

R0483/C0080

Absolutna vrednost po šoku – Bruto zahtevani solventnostni kapital – Tveganje razpona – Pozicije v listinjenju – Zajamčeno listinjenje STS

To je bruto kapitalska zahteva za tveganje razpona pri pozicijah v zajamčenem listinjenju STS, tj. pred uporabo prilagoditve za absorpcijske kapacitete zavarovalno-tehničnih rezervacij.

Ta vrednost se sporoči samo, če je možno delitev med vrstice R0461 do R0483 izpeljati iz metode, uporabljene za izračun. Če delitev ni možna, se izpolni samo vrstica R0450. ”

(o)

na koncu oddelka S.26.01 se doda naslednja vrstica:

„Valuta, ki se uporablja kot referenca za izračun valutnega tveganja

R0810/C0090

Valuta, ki se uporablja kot referenca za izračun valutnega tveganja

Navedite črkovno kodo po ISO 4217 za valuto, ki se uporablja kot referenca za izračun valutnega tveganja. ”

(6)

v oddelku S.26.02 – Zahtevani solventnostni kapital – Tveganje neplačila nasprotne stranke se tabela spremeni:

(a)

v tretjem stolpcu („Navodila“) vrstice R0010/C0010 se besedilo nadomesti z naslednjim:

„Navedite, ali je podjetje pri izračunu tveganja neplačila nasprotne stranke uporabilo poenostavitve. Uporabijo se možnosti z naslednjega zaključenega seznama:

3 –

poenostavitev za dogovore o združevanju, za namene člena 109

4 –

poenostavitev za skupine posameznih izpostavljenosti, za namene člena 110

5 –

poenostavitev za izgubo ob neplačilu pri ureditvah pozavarovanja, za namene člena 112a

6 –

poenostavitev za izpostavljenosti tipa 1, za namene člena 112b

7 –

poenostavitev za učinek na zmanjševanje tveganj pri ureditvah pozavarovanja, za namene člena 111

9 –

poenostavitve niso uporabljene

Možnosti 3 do 7 se lahko uporabijo hkrati.

Če je za izpostavljenosti tipa 1 R0010/C0010 = 4 ali 6, se za R0100 izpolni samo R0100/C0080.“;

(b)

v tretjem stolpcu („Navodila“) vrstice R0100/C0080 se besedilo nadomesti z naslednjim:

„To je bruto kapitalska zahteva (pred uporabo prilagoditve za absorpcijske kapacitete zavarovalno-tehničnih rezervacij) za tveganje neplačila nasprotne stranke, ki izhaja iz vseh izpostavljenosti tipa 1.

Če je R0010/C0010 = 4 ali 6, ta postavka predstavlja bruto zahtevani solventnostni kapital z uporabo poenostavitev.“;

(7)

v oddelku S.26.03 – Zahtevani solventnostni kapital – Tveganje iz pogodb življenjskega zavarovanja se vrstica R0040/C0010 nadomesti z naslednjim:

„R0040/C0010

Uporabljene poenostavitve – tveganje predčasne prekinitve življenjskih zavarovanj

Navedite, ali je podjetje, ki spada v okvir skupine za izračun zahtevanega solventnostnega kapitala, pri izračunu tveganja predčasne prekinitve uporabilo poenostavitve. Uporabijo se naslednje možnosti:

1 –

poenostavitev za namene člena 95

2 –

poenosta